reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 25 maja 2010 r.

w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu możliwości korzystania z pomocy obrońcy i jego wyboru w postępowaniu przyspieszonym oraz organizacji dyżurów adwokackich

Na podstawie art. 517j § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Dyżury adwokatów organizowane w celu zapewnienia oskarżonemu możliwości korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym są pełnione przy sądach rejonowych.
§ 2.
1. Adwokaci pełnią dyżury w czasie godzin urzędowania właściwego sądu rejonowego ustalonych dla zapewnienia niezwłocznego rozpoznawania spraw w postępowaniu przyspieszonym.

2. Adwokaci pełnią dyżur w siedzibie właściwego sądu rejonowego.

3. Na wniosek adwokata prezes sądu rejonowego może mu zezwolić na pełnienie dyżuru w innym miejscu niż siedziba sądu rejonowego, bacząc na konieczność niezwłocznego podjęcia obrony przez adwokata w postępowaniu przyspieszonym. W przypadku pełnienia dyżuru przez adwokata w innym miejscu niż siedziba sądu rejonowego prezes sądu rejonowego ustala z adwokatem sposób bezpośredniego kontaktowania się pracowników sądu z adwokatem.

4. Liczbę adwokatów pełniących dyżury przy poszczególnych sądach rejonowych ustala prezes właściwego sądu okręgowego po zasięgnięciu opinii okręgowej rady adwokackiej.

5. Ustalając liczbę adwokatów pełniących dyżur przy sądzie rejonowym, uwzględnia się:

1) okoliczności mogące mieć wpływ na ilość spraw rozpoznawanych w trybie przyspieszonym;

2) godziny urzędowania danego sądu rejonowego, o których mowa w ust. 1;

3) konieczność zapewnienia oskarżonemu możliwości wyboru obrońcy.

§ 3.
1. Okręgowa rada adwokacka przedstawia prezesowi właściwego sądu rejonowego i prezesowi sądu okręgowego listę adwokatów pełniących dyżur oraz informuje prezesa właściwego sądu rejonowego i prezesa sądu okręgowego o każdej zmianie danych objętych listą.

2. Lista adwokatów, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko adwokata, adres kancelarii adwokackiej oraz numer telefonu zapewniającego stały kontakt telefoniczny z adwokatem pełniącym dyżur.

3. Prezes właściwego sądu rejonowego uzupełnia listę adwokatów o wskazanie adresu, pod którym adwokat pełni dyżur, oraz numeru telefonu zapewniającego stały kontakt telefoniczny z adwokatem i niezwłocznie podaje tę listę do wiadomości właściwemu prokuratorowi rejonowemu i właściwemu komendantowi Policji.

§ 4.
1. Jeżeli podejrzany nie ma obrońcy, organ przesłuchujący, pouczając podejrzanego o możliwości korzystania w postępowaniu z pomocy obrońcy, udostępnia mu listę adwokatów pełniących dyżur.

2. Notatkę o pouczeniu, o którym mowa w ust. 1, oraz oświadczenie podejrzanego w przedmiocie ustanowienia obrońcy albo żądania jego wyznaczenia przez sąd dołącza się do wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym.

§ 5.
1. W przypadku określonym w art. 517b § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, po przekazaniu wniosku o rozpoznaniu sprawy w trybie przyspieszonym do sądu, prezes sądu rejonowego umożliwia, na żądanie oskarżonego, nawiązanie kontaktu z obrońcą.

2. W celu przygotowania się do obrony oskarżonemu oraz obrońcy zapewnia się w szczególności:

1) możliwość skorzystania z telefonu;

2) kontakt podczas nieobecności innych osób;

3) kontakt w zamkniętym pomieszczeniu, znajdującym się w siedzibie sądu rejonowego;

4) możliwość zapoznania się z materiałami postępowania.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2010 r.2)

Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 46 i Nr 98, poz. 626.

2) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zapewnienia oskarżonemu możliwości korzystania z pomocy obrońcy, jego wyboru w postępowaniu przyspieszonym oraz organizacji dyżurów adwokackich (Dz. U. Nr 38, poz. 248), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 98, poz. 625).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama