reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 2 czerwca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla lądowisk

Na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagań dla lądowisk (Dz. U. Nr 170, poz. 1791) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Lądowisko powinno posiadać przynajmniej jedną drogę dojazdową łączącą je z siecią dróg publicznych, gwarantującą przez okres użytkowania lądowiska przejezdność dla pojazdów jednostek przewidzianych do udziału w działaniu ratowniczym.

2. Na lądowisku, w trakcie startów i lądowań statków powietrznych oraz tankowania statków powietrznych, powinien być zapewniony środek łączności służący do powiadamiania jednostek, o których mowa w ust. 1.”;

2) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Zarządzający lądowiskiem opracowuje plan ratowniczy lądowiska i uzgadnia go z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

2. Plan ratowniczy lądowiska powinien zawierać co najmniej:

1) podstawowe dane o lądowisku, w tym dane techniczne lądowiska;

2) ogólną informację o podstawowych statkach powietrznych najczęściej wykonujących starty i lądowania z lądowiska;

3) instrukcję alarmowania oraz opis współdziałania jednostek, o których mowa w § 14 ust. 1;

4) zakres czynności podejmowanych przez zarządzającego lądowiskiem w przypadku zdarzenia lotniczego, do momentu przybycia jednostek, o których mowa w § 14 ust. 1;

5) opis zabezpieczenia ratowniczego i gaśniczego w trakcie wykonywania startów, lądowań, postoju oraz tankowania statków powietrznych;

6) opis terenu lądowiska, kierunków podejścia i wznoszenia, stref dla lotów, pól lądowań awaryjnych, usytuowania szpitali oraz innych mających znaczenie elementów dla skutecznego przeprowadzenia działań ratowniczych, w promieniu 3 km od punktu odniesienia lądowiska, opisanych na mapie w skali 1 : 25 000 lub większej.

3. Kopię uzgodnionego planu ratowniczego lądowiska przechowuje się we właściwej miejscowo komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej.

4. Kopię uzgodnionego planu ratowniczego lądowiska zarządzający lądowiskiem przekazuje również do właściwego miejscowo starosty.

5. Plan ratowniczy lądowiska podlega aktualizacji w przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 2. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.”.

§ 2.
1. Plany ratownicze lądowisk uzgodnione z komendantami wojewódzkimi Państwowej Straży Pożarnej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia należy dostosować do wymagań niniejszego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2013 r.

2. Do planów ratowniczych lądowisk, które zostały przekazane do uzgodnienia przez zarządzających lądowiskami właściwym miejscowo komendantom wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że uzgodnione w tym trybie plany ratownicze lądowisk należy dostosować do wymagań niniejszego rozporządzenia w terminie określonym w ust. 1.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Urawski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama