| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 21 maja 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. Nr 94, poz. 902, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zgłoszeniem celnym objęte są towary zwolnione od należności celnych przywozowych na podstawie art. 3–22, art. 61 ust. 1 lit. a, art. 74–80, art. 103, art. 104 i art. 112 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. UE L324z 10.12.2009, str. 23), zwanego dalej „Rozporządzeniem ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień celnych”, oraz art. 38 Prawa celnego.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku dokonywania zgłoszeń celnych towarów, o których mowa w art. 3, art. 12, art. 17 i art. 21 Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, do zgłoszenia celnego należy dołączyć spis przywożonych rzeczy w zestawieniu ilościowym i wartościowym, sporządzony w dwóch egzemplarzach.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Zgłoszenie celne o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu przesyłek przewożonych przez operatorów pocztowych innych niż operator publiczny określony w art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278), zwany dalej „operatorem publicznym”, zawierających towary zwolnione od należności celnych przywozowych na podstawie art. 23–27, art. 74 ust. 1, art. 86–94 i art. 102–104 Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnieńcelnych i zwolnione od podatku w trybie przepisów odrębnych, których łączna wartość w jednej przesyłce nie przekracza równowartości 70 euro, może być dokonane zbiorczo na jednym dokumencie SAD.”;

3) w § 20b w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zgłoszeniem celnym objęte są towary, o których mowa w art. 3–22, art. 61, art. 74–80, art. 103, art. 104 i art. 112 Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych oraz w art. 38 Prawa celnego.”;

4) w § 21 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) towarów, o których mowa w art. 81–85, art. 105–111, art. 113 Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych oraz w art. 37 Prawa celnego;”;

5) w § 22 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) towarów, o których mowa wart. 112 i art. 113 Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych;”;

6) w § 23 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) towary, o których mowa w art. 569 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego, inne niż określone w art. 229 ust. 1 lit. a tiret trzecie Rozporządzenia Wykonawczego, przywożone w związku z organizacją finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, pod warunkiem przedłożenia przez osoby przywożące te towary dokumentu wydanego przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) potwierdzającego delegowanie tej osoby przez UEFA w związku z organizacją finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.”;

7) w § 43 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku których wymagane jest posiadanie pozwolenia na wywóz zgodnie z Załącznikiem nr II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2008, str. 3, z późn. zm.4)), lub”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 232, poz. 2331, z 2005 r. Nr 83, poz. 720, z 2007 r. Nr 130, poz. 907 i Nr 210, poz. 1529 oraz z 2009 r. Nr 91, poz. 743.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 150 z 10.06.2008, L 340 z 19.12.2008, L 315 z 04.12.2009, L 23 z 27.01.2010.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polonia Extra

Gazeta dla Polaków w Irlandii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »