| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 11 czerwca 2010 r.

w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

Na podstawie art. 119 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie wprowadza zakazy lub ograniczenia lotów w polskiej przestrzeni powietrznej nad obszarem całego państwa albo jego części na czas dłuższy niż 3 miesiące.
§ 2.
1. Użyte w rozporządzeniu skróty i określenia oznaczają:

1) ADIZ – (Air Defense Identification Zone) strefę identyfikacji obrony powietrznej;

2) ALFA SCRAMBLE – hasło do startu statków przechwytujących stosowane w celu wykonania zadania bojowego, w ramach misji AIR POLICING systemu obrony powietrznej;

3) AMC Polska – (Airspace Management Cell) Ośrodek Zarządzania Przestrzenią Powietrzną w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej;

4) ATS – (Air traffic services) służby ruchu lotniczego;

5) AUP – (Airspace Use Plan) plan użytkowania przestrzeni powietrznej;

6) D – (Danger Area) strefę niebezpieczną, obejmującą część polskiej przestrzeni powietrznej nad poligonami artyleryjskimi, morskimi i lotniczymi, w której prowadzona jest działalność wojskowa niebezpieczna dla lotnictwa;

7) FL – (Flight Level) poziom lotu;

8) FPL – (Filed Flight Plan) zgłoszony plan lotu;

9) GARDA – hasło, na jakie statek powietrzny lotnictwa służb porządku publicznego wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy państwowej;

10) ICAO – Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego;

11) Instytucja – Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, która zapewnia służby ruchu lotniczego, na podstawie odrębnych przepisów;

12) NOTAM – (Notice To Airmen) wiadomość rozpowszechnianą za pomocą środków telekomunikacyjnych, zawierającą informacje o ustanowieniu, stanie lub zmianach urządzeń lotniczych, służbach, procedurach, a także o niebezpieczeństwie, których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla personelu związanego z operacjami lotniczymi;

13) P – (Prohibited Area) strefę zakazaną obejmującą część polskiej przestrzeni powietrznej nad obiektami naziemnymi lub nawodnymi, w której zabrania się wykonywania lotów od poziomu terenu do określonej wysokości;

14) prace lotnicze – operacje lotnicze, o których mowa w Dziale 1 Części II Załącznika 6 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.3)), przyjętego przez ICAO;

15) Prezes Urzędu – Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

16) R – (Restricted Area) strefę o ograniczonym ruchu lotniczym obejmującą część polskiej przestrzeni powietrznej nad obiektami naziemnymi lub nawodnymi, aglomeracjami miejskimi i parkami narodowymi, w której zabrania się wykonywania lotów generujących fale akustyczne, od poziomu terenu do określonej wysokości;

17) TRA – (Temporary Reserved Airspace) czasowo zarezerwowaną przestrzeń powietrzną;

18) UUP – (UpdatedAirspace Use Plan) zaktualizowany AUP będący depeszą zarządzającego przestrzenią powietrzną ASM (Airspace Management) o statusie NOTAM, wydawaną przez AMC Polska w dniu operacji, w celu aktualizacji informacji zawartych w AUP.

2. Dostępne FL określa tabela poziomów lotów, o której mowa w Dodatku 3 Załącznika 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.

§ 3.
W polskiej przestrzeni powietrznej wprowadza się następujące zakazy lub ograniczenia lotów:

1) zakazy przekraczania prędkości dźwięku lub lotu z prędkością naddźwiękową:

a) na FL 340 i poniżej tego poziomu,

b) w całej przestrzeni powietrznej w godzinach 2200–600;

2) zakazy wykonywania lotów w strefach P, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

3) zakazy wykonywania lotów w strefach D, w terminach aktywności tych stref ustanowionych zgodnie z przepisami Załącznika 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, publikowanych w AUP lub w UUP oraz NOTAM, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

4) zakazy lub ograniczenia wykonywania lotów w strefach R, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) nad obszarami miast:

o liczbie mieszkańców od 25 000 do 50 000 na wysokości mniejszej niż 500 m nad poziomem terenu dla śmigłowców i samolotów tłokowych oraz mniejszej niż 1 000 m nad poziomem terenu dla samolotów wyposażonych w inne silniki,

o liczbie mieszkańców od 50 000 do 100 000 na wysokości mniejszej niż 1 000 m nad poziomem terenu,

o liczbie mieszkańców większej niż 100 000 na wysokości mniejszej niż 1 500 m nad poziomem terenu,

miasta stołecznego Warszawy na wysokości mniejszej niż 2 000 m nad poziomem terenu, oraz

b) nad obszarami parków narodowych – statków powietrznych z napędem, na wysokości mniejszej niż 1 000 m nad poziomem terenu;

5) ograniczenia lotów w strefach ADIZ, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 4.
Zakazów przekraczania prędkości dźwięku lub lotu z prędkością naddźwiękową nie stosuje się do lotów:

1) wykonywanych na hasło ALFA SCRAMBLE;

2) próbnych, wykonywanych w strefach D i TRA.

§ 5.
1. Zakazów wykonywania lotów w strefach P nie stosuje się do lotów:

1) operacyjnych, wykonywanych na hasło GARDA lub ALFA SCRAMBLE;

2) wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w tym w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych;

3) wykonywanych na wniosek zarządzającego obiektem naziemnym lub nawodnym, chronionym strefą P;

4) wykonywanych na wniosek organizatora lotu, złożony do Instytucji na co najmniej 14 dni przed planowanym lotem, w celu realizacji prac lotniczych związanych z:

a) patrolowaniem linii energetycznych, gazociągów lub obszarów leśnych,

b) zrzutem szczepionek przeciw wściekliźnie, opylaniem lasów i pól przeciwko szkodnikom lub usługami agrotechnicznymi,

c) gospodarowaniem terenami strefy.

2. Instytucja w porozumieniu z zarządzającym, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie później niż na 5 dni przed dniem wykonania lotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, określa jego warunki, a w szczególności datę, trasę lub rejon oraz wysokość i przedział czasu lotu albo określa przyczyny, z powodu których taki lot nie może być wykonany.

3. Prezes Urzędu prowadzi wykaz zarządzających obiektami chronionymi strefą P, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

§ 6.
Zakazów wykonywania lotów w strefach D nie stosuje się do lotów:

1) operacyjnych, wykonywanych na hasło GARDA lub ALFA SCRAMBLE;

2) wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w tym w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych;

3) wykonywanych na wniosek osoby kierującej działaniami w strefie D lub za jej zgodą, w porozumieniu z Instytucją.

§ 7.
1. Zakazów wykonywania lotów w strefach R nie stosuje się do lotów:

1) operacyjnych, wykonywanych na hasło GARDA lub ALFA SCRAMBLE;

2) wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w tym w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych;

3) wykonywanych zgodnie z procedurami dolotowymi, podejściami do lądowania i procedurami odlotowymi, na lotniskach i lądowiskach położnych wewnątrz lub w pobliżu tych obszarów;

4) związanych z wykonywaniem prac lotniczych mających na celu patrolowanie linii energetycznych, gazociągów, obszarów leśnych oraz realizację usług agrotechnicznych;

5) związanych z monitorowaniem stanu przeszkód lotniczych położonych w zasięgu powierzchni ograniczających obiektów lotniskowych użytkowanych przez polskie państwowe statki powietrzne;

6) wykonywanych za zgodą Prezesa Urzędu, o której mowa w ust. 2.

2. Prezes Urzędu wydaje zgodę na loty w strefach R, o których mowa w § 3 pkt 4 lit. a, w przypadku lotów służących potrzebom gospodarczym lub kulturalnym, zapewnieniu informacji publicznej albo innym wykonywanym na wniosek burmistrza lub prezydenta miasta albo za ich zgodą, po spełnieniu następujących warunków:

1) wykonawca do realizacji prac lotniczych używa śmigłowca posiadającego I klasę osiągową, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz. U. Nr 139, poz. 1333 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 592), lub samolotu posiadającego takie parametry techniczne, aby w przypadku uszkodzenia jednostki napędowej możliwa była kontynuacja lotu do lotniska lub miejsca lądowania – zgodnie z ograniczeniami użytkowymi osiągów samolotu, określonymi w pkt 4 i 5 załącznika C Część I Załącznika 6 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym;

2) wykonawca posiada aktualny certyfikat, jeśli jest wymagany, do prowadzenia lotniczej działalności gospodarczej w zakresie usług stanowiących cel wykonania lotu;

3) wykonawca lub osoba działająca z jego upoważnienia, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym lotem, złoży do Prezesa Urzędu wniosek o udzielenie zgody na lot.

3. W zgodzie, o której mowa w ust. 2, określa się termin jej ważności oraz warunki wykonania lotu lub ograniczenia w tym zakresie.

4. Prezes Urzędu może odmówić wydania zgody na wykonywanie lotów w strefach R, o których mowa w § 3 pkt 4 lit. a, jeżeli jest to konieczne ze względu na ograniczenia wynikające z umów i przepisów międzynarodowych oraz w przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w ust. 2.

§ 8.
Ograniczeń w strefach ADIZ nie stosuje się do lotów wykonywanych w celu ochrony granicy państwowej.
§ 9.
1. Planowane loty w strefach P, D, R i ADIZ mogą być wykonywane wyłącznie na podstawie FPL, złożonego zgodnie z przepisami ICAO, pod warunkiem utrzymywania przez statki powietrzne z napędem dwustronnej łączności radiowej z właściwym terytorialnie organem ATS.

2. O nieplanowanym wykonywaniu lotu operacyjnego na hasło GARDA lub ALFA SCRAMBLE albo w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w tym w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych:

1) w strefach P, R i ADIZ dowódca statku powietrznego przekazuje niezwłocznie informację do organu ATS lub AMC Polska, który przekazuje ją niezwłocznie do zarządzającego danym obiektem chronionym;

2) w strefie D dowódca statku powietrznego przekazuje niezwłocznie informację do organu ATS lub AMC Polska, który przekazuje ją niezwłocznie do osoby kierującej działaniami w strefie D.

§ 10.
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. Nr 183, poz. 1793 oraz z 2006 r. Nr 73, poz. 513).
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

3) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528 oraz z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701.


Załącznik 1. [WYKAZ STREF ZAKAZANYCH (P)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 11 czerwca 2010 r. (poz. 678)

Załącznik nr 1

WYKAZ STREF ZAKAZANYCH (P)

Lp.

Nazwa strefy

Granica boczna strefy

Górna/dolna granica strefy

Rodzaj ograniczeń

1

2

3

4

5

1

EP P1 PIONKI

Koło o promieniu 5 km i środku w punkcie:

1500 m AMSL
GND

Zabrania się wykonywania lotów od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)

51°27'29,0"N

021°25'42:0"E

2

EP P2 KRUPSKI MŁYN

Koło o promieniu 3 km i środku w punkcie:

FL 100
GND

50°33'58,8"N

018°36'53,7"E

3

EP P3 PUŁAWY

Koło o promieniu 5 km i środku w punkcie:

1500 m AMSL
GND

51°27'25,99"N

0 21°58'25,78"E

4

EP P4 BIERUŃ

Koło o promieniu 5 km i środku w punkcie:

1500 m AMSL
GND

50°04'58,0"N

019°05'53,7"E

5

EP P5 OŚWIĘCIM

Koło o promieniu 5 km i środku w punkcie:

1500 m AMSL
GND

50°01'58,8"N

019°15'53,8"E

6

EP P6 TARNÓW

Koło o promieniu 3 km i środku w punkcie:

1500 m AMSL
GND

50°00'59,0"N

020°57'53,8"E

7

EP P7 PŁOCK

Linia łącząca następujące punkty:

1500 m AMSL
GND

1) 52°34'21"N

019°38'47"E

2) 52°36'08"N

019°39'05"E

3) 52°36'06"N

019°42'40"E

4) 52°35'37"N

019°43'04"E

5) 52°34'16"N

019°41'13"E

1) 52°34'21"N

019°38'47"E

8

EP P8 BYDGOSZCZ

Linia łącząca następujące punkty

175 m AMSL
GND

1) 53°06'01,8"N

018°03'13,2"E

2) 53°06'08,9”N

018°09'53,3"E

3) 53°01'58,9”N

018°0ó'53,3"E

4) 53o04'00,3"N

018°03'41,2"E

1) 53°06'01,8"N

018°03'13,2"E

9

EP P10 ŚWIERK

Koło o promieniu 2 km i środku w punkcie:

800 m AMSL
GND

52°06'59,0"N

021°20'18,5"E

 

10

EP P11 BRZEG DOLNY

Koło o promieniu 5 km i środku w punkcie: 51°16'58,7”N 016°43'53,5”E

1.500 m AMSL
GND

Zabrania się wykonywania lotów od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)

11

EP P13 OLESNO

Linia łącząca następujące punkty:

FL 105
GND

Nie dotyczy lotnictwa wojskowego

1) 50°52'58,8"N

018°25'53,6"E

2) 50°47'34,5"N

018°34'05,9"E

3) 50°43'56,8"N

018°27'56,7"E

4) 50°40'58,8"N

018°12'53,6"E

5) 50°48'58,8"N

018°09'53,6"E

6) 50°51'58,8"N

018°12'53,6"E

1) 50°52'58,8"N

018°25'53,6"E

12

EP P14 SKARŻYSKO-KAMIENNA

Koło o promieniu 3 km i środku w punkcie: 51°06'13,6"N 020°54'55,3"E

FL 100
GND

Zabrania się wykonywania lotów od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)

13

EP P15 GDAŃSK

Linia łącząca następujące punkty:

800 m AMSL
GND

1) 54°21'16,1"N

018°43'23,7"E

2) 54°21'01,2"N

018°45'38,7"E

3) 54°20'14,5"N

018°45'22,9"E

4) 54°20'29,3"N

018°43'10,7"E

1) 54°21'16,1"N

018°43'23,7"E

 

Załącznik 2. [WYKAZ STREF NIEBEZPIECZNYCH (D)]

Załącznik nr 2

WYKAZ STREF NIEBEZPIECZNYCH (D)

Nr

Nazwa

Granica boczna

Górna/dolna granica

Rodzaj ograniczeń

1

2

3

4

5

1

EP D21 BIEDRUSKO

Linia łącząca następujące punkty:

15 000 m AMSL
GND

Zakaz wykonywana lotu statku powietrznego innego niż wykonujący zadania w strefie D

1) 52°37'58,8"N

016o48'53,3"E

2) 52°37'58,8"N

016°56'53,3"E

3) 52°30'58,8"N

016°58'53,4"E

4) 52°28'58,8"N

016°49'53,4"E

1) 52°37'58,8"N

016°48'53,3"E

2

EP D23 CZERWONY BÓR

Linia łącząca następujące punkty:

5 000 m AMSL
GND

1) 53°03'59,1''N

022°09'53,3"E

2) 52°54'59,1"N

022°04'53,4"E

3) 53°02'29,1"N

021°54'53,3"E

1) 53°03'59,1"N

022°09'53,3"E

3

EP D24 DRAWSKO POMORSKIE

Linia łącząca następujące punkty:

15 000 m AMSL
GND

1) 53°29'58,8"N

015°44'53,2"E

2) 53°24'58,8"N

015°35'53,2"E

3) 53°19'58,8"N

015°34'53,2"E

4) 53°16'58,8"N

015°37'23,2"E

5) 53°25'58,8"N

016°02'53,2"E

1) 53°29'58,8"N

015°44'53,2"E

4

EP D25 DĘBA

Linia łącząca następujące punkty:

15 000 m AMSL
GND

1) 50°32'59,0"N

022°03'53,7"E

2) 50°26'59,0"N

022°08'53,7"E

3) 50°25'59,0"N

021°56'53,7"E

4) 50°23'59,0"N

021°44'53,7"E

5) 50°27'59,0"N

021°45'53,7"E

6) 50°31'59,0"N

021°54'53,7"E

1) 50°32'59,0"N

022°03'53,7"E

 

5

EP D26 LIPA (ZAKLIKÓW)

Linia łącząca następujące punkty:

5 000 m AMSL
GND

Zakaz wykonywana lotu statku powietrznego innego niż wykonujący zadania w strefie D

1) 50°45'59,0''N

021°56'53,7"E

2) 50°44'29,0"N

022°06'53,7"E

3) 50°40'59,0"N

022°03'53,7"E

4) 50°40'59,0"N

021°56'53,7"E

1) 50°45'59,0"N

021°56'53,7"E

6

EP D27 WĘDRZYN (SULĘCIN)

Linia łącząca następujące punkty:

15 000 m AMSL
GND

1) 52°25'58,7"N

015o07'53,4"E

2) 52°22'58,7"N

015o21'53,4"E

3) 52O21'58,7”N

015o21'53,4"E

4) 52°21'58,7"N

015°07'53,4"E

1) 52°25'58,7"N

015°07'53,4"E

7

EP D29 ORZYSZ

Linia łącząca następujące punkty:

15 000 m AMSL
GND

1) 53°47'59,2"N

021°56'53,2"E

2) 53°47'59,2"N

022°06'53,2''E

3) 53°45'59,2"N

022°11'53,2''E

4) 53°42'59,2"N

022°11'53,2''E

5) 53°41'29,2"N

022°06'53,2''E

6) 53°39'59,2"N

022°00'53,2"E

7) 53°41'59,2"N

021°53'53,2"E

8) 53°45'59,2"N

021°50'53,2"E

1) 53°47'59,2"N

021°56'53,2"E

8

EP D30 REMBERTÓW (ZIELONKA)

Linia łącząca następujące punkty:

9 000 m AMSL
GND

1) 52°19'59,1"N

021°24'53,4"E

2) 52°16'59,1"N

021°27'53,4"E

3) 52°14'59,1"N

021°18'53,4"E

4) 52°15'59,0"N

021°09'53,4"E

5) 52°17'59,0"N

021°09'53,4"E

6) 52°18'29,0"N

021°14'53,4"E

7) 52°17'59,1"N

021°22'53,4''E

1) 52°19'59,1"N

021°24:53,4"E

 

9

EP D31 ŻAGAŃ

Linia łącząca następujące punkty:

15 000 m AMSL
GND

Zakaz wykonywania lotu statku powietrznego innego niż wykonujący zadania w strefie D

1) 51°36'58,7''N

015°19'53,5"E

2) 51°27'58,7"N

015°36'53,5"E

3) 51°15'58,7"N

015°33'53,5"E

4) 51°21'58,7"N

015°16'53,5"E

5) 51°29'58,7"N

015°12'53,5"E

1) 51°36'58,7"N

015°19'53,5"E

10

EP D32 TRZEBIEŃ

Linia łącząca następujące punkty:

15 000 m AMSL
GND

1) 51°30'58,7"N

015°47'23,5"E

2) 51°24'58,7"N

015c53'53,5"E

3) 51°23158,7"N

015°45153,5"E

4) 51°22'58,7"N

015c35'53,5"E

5) 51°27'58,7"N

015°36'53,5"E

6) 51°30'58,7"N

015°43'53,5"E

1) 51°30'58,7"N

015°47'23,5"E

11

EP D33 TORUŃ

Linia łącząca następujące punkty:

15 000 m AMSL
GND

1) 52°58'28,9"N

018°34'53,3"E

2) 52°59'28,9"N

018°41'53,3"E

3) 52°51'58,9"N

018°41'53,3"E

4) 52°53'58,9"N

018°24'53,3"E

1) 52°58'28,9"N

018°34'53,3"E

12

EP D35 WIERZCHOSŁAWICE k/TARNOWA

Linia łącząca następujące punkty:

7 000 m AMSL
GND

1) 50°04'58,9"N

020°49'53,8"E

2) 50°00'28,9"N

020°51'53,8"E

3) 50°00'18,9"N

020°44'53,8" E

4) 50°02'58,9"N

020°45'53,8"E

1) 50°04'58,9"N

020°49'53,8"E

13

EP D36 JAGODNE

Linia łącząca następujące punkty:

3 500 m AMSL
GND

1) 51°56'29,1"N

022°12'53,5"E

2) 51°57'59,1"N

022°06'23,5"E

3) 52°01'39,1"N

022°08'53,5"E

4) 51°59'29,1"N

022°17'53,5"E

1) 51°56'29,1'N

022°12'53,5"E

 

14

EP D37 NADARZYCE

Linia łącząca następujące punkty:

3 500 m AMSL
GND

Zakaz wykonywana lotu statku powietrznego innego niż wykonujący zadania w strefie D

1) 53°30'58,8"N

016°28'23,2"E

2) 53°27'28,8"N

016°28'23,2"E

3) 53°2I'58,8"N

016°29'53,2"E

4) 53°23'58,8"N

016°24'53,2"E

5) 53°28'48,8"N

016°20'53,2"E

6) 53°29'58,8"N

016°22'43,2"E

7) 53°30'28,8"N

016°20'33,2"E

8) 53°30'58,8"N

016°21'23,2"E

9) 53°32'28,8"N

016°26'53,2"E

1) 53°30'58,8"N

016°28'23,2"E

15

EP D38 STRZEPCZ

Linia łącząca następujące punkty:

2 500 m AMSL
GND

1) 54°27'38,9"N

017°57'53,0”E

2) 54°30'48,9"N

017°58'33,0"E

3) 54°30'58,9"N

018°01'08,0"E

4) 54°27'59,0"N

018o01'53,0"E

1) 54°27'38,9"N

017°57'53,0"E

16

EP D45 BŁĘDÓW

Linia łącząca następujące punkty:

2 500 m AMSL
GND

1) 50°20'18,9"N

019°33'23,7"E

2) 50°18'48,9"N

019°29'53,7"E

3) 50°18'58,9"N

019°27'23,7"E

4) 50°20'48,9"N

019°27'23,7"E

5) 50°21'28,9"N

019°28'33,7"E

6) 50°21'58,9"N

019°30'53,7"E

7) 50°20'58,9"N

019°33'53,7"E

1) 50°20'18,9"N

019°33'23,7"E

17

EP D46 MODRZEWINA k/ELBLĄGA

Koło o promieniu 3,5 km i środku w punkcie: 54°13'19,0"N 019°24'53,1''E

2 500 m AMSL
GND

18

EP D48 HEL

Linia łącząca następujące punkty:

15 000 m AMSL
GND

1) 54°47'24,0"N

018°27'12,0"E

2) 54°55'12,6"N

018°36'00,0"E

3) 54°45'30,6"N

018°57'50,4"E

4) 54°38'54,6"N

018°49'50,4"E

1) 54°47'24,0"N

018°27'12,0"E

19

EP D49 CZARNE

Koło o promieniu 7,5 km i środku w punkcie: 53°40'28,8"N 016°54'23,2"E

2 500 m AMSL
GND

20

EP D51 NIETOPEREK k/MIĘDZYRZECZA

Koło o promieniu 3,5 km i środku w punkcie: 52°25'18,7"N 015°32'53,4"E

2 500 m AMSL
GND

 

21

EP D53 WICKO MORSKIE

Linia łącząca następujące punkty:

15 000 m AMSL
GND

Zakaz wykonywana lotu statku powietrznego innego niż wykonujący zadania w strefie D

1) 54°45'42,0"N

016°13'00,0"E

2) 54°52'12,0"N

016°43'18,0"E

3) 54°47'01,8"N

016°46'21,6"E

4) 54°35'16,2"N

016°50'42,0"E

5) 54°30'54,0"N

016°38'51,6"E

6) 54°32'37,2"N

016°32'43,2"E

7) 54°40'45,0"N

016°16'57,0'"E

1) 54°45'42,0"N

016°13'00,0"E

22

EP D54 MIERZEJA

Linia łącząca następujące punkty:

15 000 m AMSL
GND

1) 54°23'54,6"N

018°59'50,4"E

2) 54°32'54,6"N

019°06'38,4"E

3) 54°40'54,6"N

019°12'50,4"E

4) 54°33'54,6"N

019°23'07,8"E

5) 54°27'54,6"N

019°22'56,4"E

6) 54°24'56,8"N

019°21'49,7"E

7) 54°23'54,7"N

019°19'41,5"E

1) 54°23'54,6"N

018°59'50,4"E

23

EP D55 OKSYWIE

Linia łącząca następujące punkty:

5 000 m AMSL
GND

1) 54°32'54,6"N

018°34'02,4"E

2) 54°33'12,6"N

018°33'44,4"E

3) 54°37'18,6"N

018°35'38,4"E

4) 54°37'12,6"N

018°36'38,4"E

5) 54°33'06,6"N

018°34'38,4"E

1) 54°32'54,6"N

018°34'02,4"E

24

EP D56 GĄSKI

Linia łącząca następujące punkty:

7 000 m AMSL
GND

1) 54°22'54,6"N

015°29'52,2"E

2) 54°26'54,6"N

015°51'52,2"E

3) 54°18'54,6"N

15°55'52,2"E

4) 54°14'54,6"N

015°33'52,2"E

1) 54°22'54,6"N

015°29'52,2"E

25

EP D57 MIĘDZYZDROJE

Linia łącząca następujące punkty:

10 000 m AMSL
GND

1) 54°08'12,6"N

014°19'52,8"E

2) 54°13'30,6"N

014°46'52,8"E

3) 54°06'44,4"N

014°50'52,8"E

4) 53°58'20,4"N

014°19'52,8"E

1) 54°08'12,6"N

014°19'52,8"E

 

Załącznik 3. [WARUNKI WYKONYWANIA LOTÓW W STREFACH R]

Załącznik nr 3

WARUNKI WYKONYWANIA LOTÓW W STREFACH R

Nr

Nazwa

Granica boczna

Górna/dolna granica

Rodzaj ograniczeń

1

2

3

4

5

1

EP R1 WARSZAWA

Koło o promieniu 30 km i środku w punkcie:

UNL
GND

Zakaz przekraczania prędkości dźwięku lub lotu z prędkością naddźwiękową od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)

52°13'59"N

021°00'53"E

2

EP R2 KRUPSKI MŁYN

Koło o promieniu 6 km i środku w punkcie:

FL 460
GND

50°33'59"N

018°36'54"E

3

EP R3 Rejon TRÓJMIASTA

Linia łącząca następujące punkty:

UNL
GND

1) 54°35'59"N

018°47'53"E

2) 54°20'59"N

018°49'53"E

3) 54°15'59"N

018°38'53"E

4) 54°35'59"N

018°13'53"E

1) 54°35'59"N

018°47'53"E

4

EP R4 Rejon POZNANIA

Linia łącząca następujące punkty:

FL 460
GND

1) 52°32'59"N

016°56'53"E

2) 52°12'59"N

017°16'53"E

3) 52°05'44"N

017°01'53"E

4) 52°27'59"N

016°39'53"E

1) 52°32'59"N

016°56'53"E

5

EP R5 Rejon RAD0M-PI0NKI

Linia łącząca następujące punkty:

FL 460
GND

 

1) 51°35'59"N

021°20'54"E

2) 51°34'59"N

021°32'54''E

3) 51°29'59"N

021D41'54"E

4) 51°20'59"N

021°34'54''E

5) 51°14'59"N

021°04'54"E

6) 51°27'59"N

020°53'54''E

1) 51°35'59''N

021°20'54''E

 

6

EP R6 Rejon ŚLĄSKA

Linia łącząca następujące punkty:

UNL
GND

Zakaz przekraczania prędkości dźwięku lub lotu z prędkością naddźwiękową od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)

1) 50°26'59"N

018o51'54"E

2) 50°22'59"N

019°15'54"E

3) 49°59'59"N

019°25'54"E

4) 49°52'59"N

019°13'54"E

5) 50°04'59"N

018°32'54"E

6) 50°11'59"N

018°24'54"E

7) 50°23'59"N

018°37'54"E

1) 50°26'59"N

018°51'54"E

7

EP R7 Rejon PÓŁWYSPU HELSKIEGO

Linia łącząca następujące punkty:

FL 460
GND

1) 54°48'59"N

018°23'53"E

2) 54°37'59"N

018°54'53"E

3) 54°35'59"N

018°13'53"E

1) 54°48'59”N

018°23'53"E

8

EP R8 BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

Linia łącząca następujące punkty:

FL 90
GND

Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)

1) 49°37'04"N

019°32'27"E

2) 49°36'41"N

019°35'12"E

3) 49°35'59"N

019°35'39"E

4) 49°34'01"N

019°36'17"E

5) 49°33'39"N

019°34'29"E

6) 49°33'27"N

019°31'57"E

dalej wzdłuż granicy państwa do punktu:

7) 49°35'56"N

019°28'30"E

8) 49°36'30"N

019°29'43"E

1) 49°37'04"N

019°32'27"E

9

EP R9 BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Linia łącząca następujące punkty:

FL 100
GND

1) 52°49'16"N

023°50'03"E

2) 52°48'49"N

023°56'16"E

dalej wzdłuż granicy państwa do punktu:

3) 52°43'44"N

023°56'15"E

4) 52°42'24"N

023°53'23"E

z wyłączeniem miejscowości Białowieża

5) 52°42'11"N

023°50'14"E

6) 52°44'02"N

023°47'20"E

7) 52°47'54"N

023°47'43"E

8) 52°48'54"N

023°48'53"E

1) 52°49'16"N

023°50'03"E

 

10

EP R10 BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Linia łącząca następujące punkty:

2300 m (7500 ft) AMSL
GND

Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)

1) 49°10'13"N

022°42'41"E

2) 49°08'49"N

022°41'23"E

3) 49°14'10"N

022°29'05"E

4) 49°12'07"N

022°26'44"E

5) 49°06'18"N

022°26'37"E

dalej wzdłuż granicy państwa do punktu:

1) 49°10'13"N

022°42'41"E

11

EP R11 GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Linia łącząca następujące punkty:

2350 m (7600 ft) AMSL
GND

1) 49°37'17”N

020°03'24"E

2) 49°35'59"N

020°13'14"E

3) 49°33'59"N

020°15'14"E

4) 49°31'49"N

020°13'54"E

5) 49°30'29"N

020°08'54"E

6) 49°33'44"N

020°02'14"E

7) 49°34'44"N

020°01'14"E

1) 49°37'17"N

020°03'24"E

12

EP R12 KAMPINOSKI PARK NARODOWY

Linia łącząca następujące punkty:

1150 m (3700 ft) AMSL
GND

1) 52°25'00"N

020°40'00"E

2) 52°21'12''N

020°38'30''E

3) 52°22'30"N

020°44'00"E

4) 52°20'30"N

020°52'30"E

5) 52°18'38"N

020°53'22"E

6) 52°17'35"N

020°53'09"E

7) 52°16'22"N

020°51'16"E

8) 52°15'30"N

020°36'00"E

9) 52°17'00"N

020°20'30"E

10) 52°22'40"N

020°16'40"E

11) 52°22'20"N

020°28'30"E

1) 52°25'00"N

020°40'00"E

13

EP R13 KARKONOSKI PARK NARODOWY

Linia łącząca następujące punkty:

FL 85
GND

1) 50°50'09"N

015°38'24"E

2) 50°44'49"N

015°49'24"E

dalej wzdłuż granicy państwa do punktu:

3) 50°48'19"N

015°27'24"E

1) 50°50'09"N

015°38'24"E

 

14

EP R14 OJCOWSKI PARK NARODOWY

Linia łącząca następujące punkty:

1500 m (4900 ft) AMSL
GND

Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)

1) 50°15'32''N

019°45'17"E

2) 50°14'52''N

019°49'34"E

3) 50°13'13''N

019°50'54"E

4) 50°10'26''N

019°51'15"E

5) 50°10'l6''N

019°51'00"E

6) 50°10'50"N

019°49'17"E

7) 50°12'56"N

019°46'15"E

8) 50°13'34"N

019o47'51"E

9) 50°14'48"N

019°45'20"E

1) 50°15'32"N

019°45'17"E

15

EP R15 PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Linia łącząca następujące punkty:

2000 m (6500 ft) AMSL
GND

1) 49°24'17"N

020°25'07"E

2) 49°24'36"N

020°19'48"E

3) 49°26'00"N

020°17'00"E

4) 49°26'30"N

020°20'00''E

5) 49°26'12"N

020°26'07"E

6) 49°25'30"N

020°27'30"E

7) 49°24'55"N

020°28'05"E

dalej wzdłuż granicy państwa do punktu:

1) 49°24'17"N

020°25'07"E

16

EP R16 ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Linia łącząca następujące punkty:

1350 m (4400 ft) AMSL
GND

1) 50°40'29"N

023°04'24"E

2) 50°37'59"N

023°07'24"E

3) 50o31'29"N

023°00'54"E

4) 50°36'29"N

022°53'24"E

1) 50°40'29"N

023°04'24"E

17

EP R17 SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Linia łącząca następujące punkty:

1150 m (3700 ft) AMSL
GND

1) 54o48'00''N

017°33'00"E

2) 54°41'00"N

017°33'00"E

3) 54°36'27"N

017°03'03"E

4) 54°42'10"N

017°03'00"E

5) 54o46'00''N

017°13'30"E

1) 54°48'00"N

017°33'00"E

 

18

EP R18 ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Linia łącząca następujące punkty:

1650 m (5300 ft) AMSL
GND

Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)

1) 50°57'59"N

020°48'54"E

2) 50°56'49"N

020°53'34"E

3) 50°54'54"N

020°59'34"E

4) 50°53'24"N

021°07'14"E

5) 50°50'05"N

021°04'15"E

6) 50°52'59"N

020°52'24"E

7) 50°55'29"N

020o49'14"E

1) 50°57'59"N

020o48'54"E

19

EP R19 TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Linia łącząca następujące punkty:

FL 115
GND

1) 49°20'05"N

020°03'55"E

2) 49°19'42"N

020°09'16"E

3) 49°18'50"N

020°09'07"E

dalej wzdłuż granicy państwa do punktu:

4) 49°16'30"N

019°49'44"E

5) 49°16'00"N

019°59'00"E

1) 49°20'05"N

020°03'55"E

20

EP R20 WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Linia łącząca następujące punkty:

1150 m (3800ft) AMSL
GND

1) 52°19'21"N

016°54'28"E

2) 52°18'26"N

016°55'08"E

3) 52°18'08"N

016°53'38"E

4) 52°16'36"N

016°52'35"E

5) 52°14'16"N

016°49'42"E

6) 52°13'40"N

016°46'09"E

7) 52°18'17"N

016°38'35"E

8) 52°19'08"N

016o39'01"E

1) 52°19'21"N

016°54'28"E

21

EP R21 WIGIERSKI PARK NARODOWY

Linia łącząca następujące punkty:

1200 m (4000 ft) AMSL
GND

1) 54°10'13"N

023°05'06"E

2) 54°10'09"N

023°05'50"E

3) 54°06'26"N

023°06'35"E

4) 54°02'19"N

023°15'07"E

5) 54°00'17"N

023°13'48"E

6) 53°58'35"N

023o11'25"E

7) 53°58'05"N

023°06'36"E

8) 53°59'22"N

023°02'02"E

9) 54°00'26"N

022°59'43"E

10) 54°02'37"N

022o59'09"E

 

 

 

11) 54°08'42"N

023°03'26"E

 

Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)

1) 54°10'13"N

023°05'06"E

22

EP R22 WOLIŃSKI PARK NARODOWY

Linia łącząca następujące punkty:

1150 m (3700 ft) AMSL
GND

1) 53°59'43"N

014°37'56"E

2) 53°59'38”N

014°37'59"E

3) 53°51'15"N

014°31'40"E

4) 53°49'55"N

014°22'55"E

5) 53°52'50"N

014°19'15"E

6) 53°55'20"N

014°27'40"E

7) 53°56'20"N

014°27'55"E

8) 53°56'25"N

014°27'49"E

dalej wzdłuż linii brzegowej oddalonej o 1 NM do punktu:

1) 53°59'43"N

014°37'56"E

23

EP R23 BIEBRZAŃSKl PARK NARODOWY

Linia łącząca następujące punkty:

1200m (3900 ft) AMSL
GND

1) 53°13'07"N

022°25'47"E

2) 53°28'59"N

022°31'23"E

3) 53°39'16"N

022°38'49"E

4) 53°41'21"N

022°50'58"E

5) 53°44'44"N

023°17'53"E

6) 53°44'28"N

023°22'50"E

7) 53°41'33"N

023°30'37"E

8) 53°39'44"N

023°16'21"E

9) 53°35'23"N

023°03'42"E

10) 53°28'28"N

022°39'15"E

11) 53°15'19"N

022°39'42"E

12) 53°13'59"N

022°36'37"E

1) 53°13'07"N

022°25'47"E

24

EP R24 PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

Linia łącząca następujące punkty:

1150 m (3800 ft) AMSL
GND

1) 53°51'04"N

017°34'08"E

2) 53°50'19"N

017°37'03"E

3) 53°47'49"N

017°37'08"E

4) 53°45'59"N

017°35'23"E

5) 53°47'19"N

017°31'13"E

6) 53°48'59"N

017°30'38"E

7) 53°51'19"N

017°31'13"E

1) 53°51'04"N

017°34'08"E

 

25

EP R25 DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

Linia łącząca następujące punkty:

1150 m (3700 ft) AMSL
GND

Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)

1) 53°11'59"N

016°04'53"E

2) 53°00'59"N

015°58'53"E

3) 53°00'59"N

015°55'53"E

4) 53°04'59"N

015°50'53"E

5) 53°12'59"N

015°43'53"E

1) 53°11'59"N

016°04'53"E

26

EP R26 PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Linia łącząca następujące punkty:

1950 m (6300 ft) AMSL
GND

1) 50°30'09"N

016°21'54"E

2) 50°28'49"N

016°24'54"E

3) 50°27'19"N

016°26'14"E

4) 50°26'19"N

016°25'14"E

5) 50°25'39"N

016°26'19"E

6) 50°25'44"N

016°23'24"E

7) 50°26'24"N

016°19'54"E

8) 50°24'52"N

016°15'53"E

9) 50o26'01"N

016°14'29"E

10) 50°26'59"N

016°14'07"E

dalej wzdłuż granicy państwa do punktu:

1) 50°30'09"N

016°21'54"E

27

EP R27 MAGURSKI PARK NARODOWY

Linia łącząca następujące punkty:

1850 m (6100 ft) AMSL
GND

1) 49°38'59''N

021°16'54"E

2) 49°33'59"N

021°31'54"E

3) 49°24'59"N

021°41'54"E

dalej wzdłuż granicy państwa do punktu:

4) 49°25'59"N

021°23'54"E

1) 49°38'59"N

021°16'54"E

28

EP R28 NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

Linia łącząca następujące punkty:

1200 m (3800 ft) AMSL
GND

1) 53°08'54"N

022°51'53"E

2) 53°07'46"N

022°52'51"E

3) 53°05'56"N

022°50'12"E

4) 53°04'25"N

022°57'42"E

5) 52°57'15"N

022°56'55"E

6) 52°59'59''N

022°51'42"E

7) 53°05'33"N

022°46'46"E

8) 53°07'39"N

022°47'44"E

1) 53°08'54"N

022°51'53"E

 

29

EP R29 POLESKI PARK NARODOWY PÓŁNOCNY

Linia łącząca następujące punkty:

1200 m (4000 ft) AMSL
GND

Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)

1) 51°24'02"N

023°02'21"E

2) 51°29'49"N

023°05'14"E

3) 51°30'08"N

023°11'52"E

4) 51°27'39"N

023°18'44"E

5) 51°23'09"N

023°09'04"E

1) 51o24'02"N

023°02'21"E

EP R29 POLESKI PARK NARODOWY POŁUDNIOWY

Linia łącząca następujące punkty:

1200 m (4000 ft) AMSL
GND

1) 51°24'54"N

023°17'44"E

2) 51°21'46"N

023o21'01"E

3) 51°20'01"N

023°19'44"E

4) 51°21'19"N

023°13'54"E

1) 51°24'54"N

023°17'44"E

30

EP R30 PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

Linia łącząca następujące punkty:

1050 m (3400 ft) AMSL
GND

1) 52°39'32"N

014°52'21"E

2) 52°38'16"N

014°54'53"E

3) 52°37'52"N

014°54'54"E

4) 52°36'59"N

014o51'30"E

5) 52°36'43"N

014o50'41”E

6) 52°34'37"N

014°48'48"E

7) 52°34'36"N

014°47'37"E

8) 52°32'53"N

014°46'50"E

9) 52°32'34"N

014°45'38"E

10) 52°34'07"N

014°39'03"E

11) 52°34'03"N

014°38'39"E

12) 52°35'02"N

014°38'46"E

13) 52°36'29"N

014°43'15"E

14) 52°37'40"N

014°44'58"E

1) 52°39'32"N

014°52'21"E

 

Załącznik 4. [WYKAZ STREF IDENTYFIKACJI OBRONY POWIETRZNEJ (ADIZ)]

Załącznik nr 4

WYKAZ STREF IDENTYFIKACJI OBRONY POWIETRZNEJ (ADIZ)

Nr

Nazwa

Granica boczna

Górna/dolna granica

Rodzaj ograniczeń

1

2

3

4

5

1

ADIZ ROSJA

Wzdłuż państwowej granicy lądowej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz granicy morza terytorialnego i morskich wód wewnętrznych RP o szerokości 15 km w głąb terytorium RP do punktów o współrzędnych:

UNL
GND

Obowiązek złożenia planu lotu zawierającego informację o zamiarze wykonania lotu w strefie ADIZ i nawiązania bezpośrednio po starcie łączności radiowej z właściwym terytorialnie organem ATS

1) Krynica Morska

54°22'49,8"N 019°26'35,6"E

2) Tolkmicko

54°19'14,2"N 019°31'39,5"E

3) Rodnowo

54°13'37,8"N 020°39'03,9"E

4) Silec

54o10'18,5"N 021°32'25,7"E

5) Stręgiel

54°11'58,9"N 021°50'50,7"E

6) Rudzie

54°12'11,1''N 022°19'45,2"E

7) Kruszki

54°13'50,5"N 022°46'36,0"E

2

ADIZ BIAŁORUŚ

Wzdłuż państwowej granicy lądowej z Białorusią o szerokości 15 km w głąb terytorium RP do punktów o współrzędnych:

UNL
GND

1) Pogorzelec

54°02'35,2"N 023o15'15,8"E

2) Sokółka

53°24'25,7"N 023°30'33,7"E

3) Waliły Stacja

53o06'33,1"N 023°39'08,8"E

4) Juszkowy Gród

52°58'30,6"N 023°42'48,9"

5) Hajnówka

52°44'40,7"N 023°34'49,6"E

6) Nowe Hołowczyce

52°17'15,6"N 022°58'46,9"E

7) Piszczac

51°58'54,l"N 023°22'57,3"E

8) Stary Brus

51o28'55,0"N 023o17'21,0"E

3

ADIZ UKRAINA

Wzdłuż państwowej granicy lądowej z Ukrainą o szerokości 15 km w głąb terytorium RP do punktów o współrzędnych:

UNL
GND

1) Kołacze

51°28'12,7"N 023o19'54,8"E

2) Ignatów

51°08'20,7"N 023o35'33,7"E

3) Teratyn

50°53'59,6"N 023°45'18,8"E

4) Telatyn

50o31'41,1"N 023°50'03,1"E

5) Lubaczów

50°09'25,5"N 023°07'24,5"E

6) Berezka

49°23'34,2"N 022°23'13,9"E

7) Polana

49°18'12,5"N 022°34'33,5"E

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »