| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17 czerwca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 (Dz. U. z 2010 r. Nr 3, poz. 14) w załączniku do rozporządzenia „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010” wprowadza się następujące zmiany:

1) w poz. 1.02.04(016) Planowanie przestrzenne w gminie w pkt 8 tabela otrzymuje brzmienie:

Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

8.1

8.2

8.3

8.4

wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast

PP-1 – planowanie przestrzenne w gminie; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 30 kwietnia 2011 r. z danymi za rok 2010 według stanu na 31 grudnia 2010 r.

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

 

2) w poz. 1.04.01(023) Fundacje i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych:

a) pkt 7–9 otrzymują brzmienie:

„7. Zakres przedmiotowy

Dziedziny, zasięg i formy statutowej działalności jednostki; liczba beneficjentów; współpraca z administracją publiczną; prowadzenie działalności gospodarczej, liczba pracujących na podstawie stosunku pracy; liczba pracujących w ramach umowy zlecenia lub umowy o dzieło; liczba pracowników udostępnionych przez inną jednostkę; liczba stażystów lub odbywających przygotowanie zawodowe; liczba członków; liczba osób świadczących pracę społeczną w ramach jednostki (w tym członkowie) oraz liczba godzin tej pracy; koszty i przychody, środki trwałe i nakłady inwestycyjne.

8. Źródła danych

Sprawozdanie GUS: SOF-1 wraz z informacją ewidencyjną o podmiotach, które nie wypełniły sprawozdania SOF-1, oraz zestawienia statystyczne Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego o społecznych jednostkach parafialnych Kościoła katolickiego.

Lp.

Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

8.0

8.1

8.2

8.3

8.4

1

stowarzyszenia i organizacje społeczne wraz z ich jednostkami terenowymi posiadającymi osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje oraz wybrane jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych prowadzące działalność społeczną

SOF-1 – sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

do 30 kwietnia 2011 r. za 2010 r.

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Krakowie

 

2

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego

SOF-1 – sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych, zmodyfikowane na potrzeby zbadania społecznych jednostek parafialnych Kościoła katolickiego – zbiorcze zestawienie tabelaryczne; w formie elektronicznej

do 30 września 2011 r. za 2010 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane o fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach społecznych oraz kościelnych i wyznaniowych jednostkach prowadzących działalność społeczną według: typów jednostek, w tym posiadających status pożytku publicznego, dziedzin i zasięgu działania, zatrudnienia, liczby członków i wolontariuszy, przychodów i kosztów.”,

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Koszty i sposób finansowania

6 087 500 zł - budżet GUS”;

3) w poz. 1.21.02(026) Małżeństwa. Rozwody. Separacje pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7. Zakres przedmiotowy

Małżeństwa

Informacje o zawieranym związku małżeńskim (cywilnym, wyznaniowym ze skutkami cywilnymi według kościołów i związków wyznaniowych). Cechy demograficzne osób, których fakty dotyczą: numer PESEL, data urodzenia, stan cywilny, rok ustania poprzedniego małżeństwa, liczba dotychczas zawartych związków małżeńskich oraz cechy społeczno-ekonomiczne: poziom wykształcenia (wyższe, średnie, zasadnicze zawodowe, gimnazjalne, podstawowe, niepełne podstawowe), status na rynku pracy (pracujący: praca najemna w sektorze publicznym, praca najemna w sektorze prywatnym, praca na rachunek własny w rolnictwie, praca na rachunek własny poza rolnictwem; bezrobotny; bierny zawodowo: emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, inne niezarobkowe źródło; na utrzymaniu), miejsce zamieszkania (w przypadku Polski – województwo, powiat, gmina, miejscowość, zagranicy – kraj), obywatelstwo.

Rozwody

Informacje o małżeństwie i rozwodzie; daty: wydania prawomocnego wyroku orzekającego rozwód, uprawomocnienia wyroku, wniesienia powództwa i zawarcia małżeństwa; informacje o wysokości ostatecznego wpisu, o pozostawaniu w prawnie orzeczonej separacji, termin jej orzeczenia; strona wnosząca powództwo o rozwód; orzeczenie o winie stron (mąż, żona, obie strony, bez orzeczenia), wyrażenie zgody na rozwód strony pozwanej; rodzaj powództwa (o rozwód, o separację); przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego ustalone w wyroku (niedochowanie wierności małżeńskiej, nadużywanie alkoholu, naganny stosunek do członków rodziny, trudności mieszkaniowe, nieporozumienia na tle finansowym, niezgodność charakterów, niedobór seksualny, dłuższa nieobecność, różnice światopoglądowe, inne); liczba małoletnich dzieci i ich daty urodzenia; powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej (matce, ojcu, razem matce i ojcu, oddzielnie matce, oddzielnie ojcu, placówce wychowawczej, rodzinie zastępczej); wysokość zasądzonych alimentów; orzeczenie sądu o mieszkaniu (uregulowanie sposobu korzystania z lokalu, eksmisja żony/męża, podział wspólnego mieszkania, przyznanie mieszkania jednemu ze współmałżonków, podział majątku wspólnego w odniesieniu do lokalu objętego wspólnością ustawową, brak orzeczenia o mieszkaniu); data urodzenia oraz cechy społeczno-ekonomiczne osób, których fakty dotyczą: poziom wykształcenia (wyższe, średnie, zasadnicze zawodowe, gimnazjalne, podstawowe, niepełne podstawowe), status na rynku pracy (pracujący: praca najemna w sektorze publicznym, praca najemna w sektorze prywatnym, praca na własny rachunek w rolnictwie, praca na własny rachunek poza rolnictwem; bezrobotny; bierny zawodowo: emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, inne źródło niezarobkowe; na utrzymaniu), miejsce zamieszkania (w przypadku Polski – województwo, powiat, gmina, miejscowość, zagranicy – kraj), obywatelstwo.

Separacje

Informacje o orzeczeniu separacji: data wyroku (postanowienia) orzekającego separację, data wniesienia powództwa i zawarcia małżeństwa; informacje o stronie wnoszącej powództwo (mąż, żona, zgodny wniosek); orzeczenie o winie stron (mąż, żona, obie strony, bez orzeczenia); wyrażenie zgody na separację strony pozwanej; przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego ustalone w wyroku (niedochowanie wierności małżeńskiej, nadużywanie alkoholu, naganny stosunek do członków rodziny, trudności mieszkaniowe, nieporozumienia na tle finansowym, niezgodność charakterów, niedobór seksualny, dłuższa nieobecność, różnice światopoglądowe, inne); informacje o zniesieniu separacji: data zniesienia separacji, wyroku (postanowienia) orzekającego separację, data zawarcia małżeństwa; liczba małoletnich dzieci i ich daty urodzenia; powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej (matce, ojcu, razem matce i ojcu, oddzielnie matce, oddzielnie ojcu, placówce wychowawczej, rodzinie zastępczej); wysokość zasądzonych alimentów; orzeczenie sądu o mieszkaniu (uregulowanie sposobu korzystania z lokalu, eksmisja żony, męża, podział wspólnego mieszkania, przyznanie mieszkania jednemu ze współmałżonków, podział majątku wspólnego w odniesieniu do lokalu objętego wspólnością ustawową, brak orzeczenia o mieszkaniu); data urodzenia oraz cechy społeczno-ekonomiczne osób, których fakty dotyczą: poziom wykształcenia (wyższe, średnie, zasadnicze zawodowe, gimnazjalne, podstawowe, niepełne podstawowe), status na rynku pracy (pracujący: praca najemna w sektorze publicznym, praca najemna w sektorze prywatnym, praca na własny rachunek w rolnictwie, praca na własny rachunek poza rolnictwem; bezrobotny; bierny zawodowo: emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, inne niezarobkowe źródło; na utrzymaniu), miejsce zamieszkania (w przypadku Polski – województwo, powiat, gmina, miejscowość, zagranicy – kraj), obywatelstwo.

Bilans małżeństw istniejących.

8. Źródła danych

Systemy informacyjne urzędów stanu cywilnego oraz sądów okręgowych.

Wyniki NSP 2002.

Lp.

Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

8.0

8.1

8.2

8.3

8.4

1

urzędy stanu cywilnego

zbiór z systemów informacyjnych urzędów stanu cywilnego – dane jednostkowe dotyczące małżeństwa oraz cech osób zawierających związki małżeńskie w Polsce, a także w zakresie małżeństw zawartych za granicą i zarejestrowanych w Polsce przez urzędy stanu cywilnego; w formie elektronicznej

sukcesywnie do 3. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, za grudzień 2010 r. do 4 stycznia 2011 r.

serwer centralny GUS

2

sądy okręgowe

zbiór z systemów informacyjnych sądów okręgowych – dane jednostkowe w zakresie orzeczonych prawomocnie rozwodów oraz cech rozwodzących się osób; w formie elektronicznej

kwartalnie: do 3. dnia miesiąca za poprzedni kwartał, za IV kwartał 2010 r. do 4 stycznia 2011 r.

serwer centralny GUS

3

sądy okręgowe

zbiór z systemów informacyjnych sądów okręgowych – dane jednostkowe w zakresie separacji orzeczonych i zniesionych, cechy osób, których te fakty dotyczą; w formie elektronicznej

kwartalnie: do 3. dnia miesiąca za poprzedni kwartał, za IV kwartał 2010 r. do 4 stycznia 2011 r.

serwer centralny GUS

 

4) w poz. 1.21.14(035) Zasoby migracyjne w pkt 8:

a) w rubryce 8.2 tabeli lp. 4 otrzymuje brzmienie: „zbiór PESEL – dane zagregowane – dane o osobach wymeldowanych z pobytu stałego (bez wskazania wyjazdu na stałe za granicę), które nie posiadają aktualnego zameldowania na pobyt stały w Polsce, według obywatelstwa, miejsca urodzenia, płci, wieku i województwa; w formie elektronicznej”,

b) w rubryce 8.3 tabeli w lp. 3 i 4 wyrazy „dwa razy w roku – do 31 stycznia i 29 lipca 2011 r.” zastępuje się wyrazami „dwa razy w roku: do 16 sierpnia 2010 r. według stanu w dniu 30 czerwca 2010 r., do 15 lutego 2011 r. według stanu w dniu 31 grudnia 2010 r.”;

5) w poz. 1.25.07(061) Pomoc społeczna:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zakres podmiotowy

W badaniach realizowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:

– powiatowe centra pomocy rodzinie w zakresie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki, pomocy rodzinom zastępczym, integracji cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zapewniających opiekę i wsparcie,

– ośrodki pomocy społecznej w zakresie pomocy dla osób korzystających z pomocy społecznej i ubiegających się o pomoc społeczną, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zapewniających opiekę i wsparcie,

– domy pomocy społecznej.

W badaniach realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny:

– placówki opiekuńczo-wychowawcze,

– rodziny zastępcze,

– zakłady stacjonarne pomocy społecznej.”,

b) w pkt 8 tabela otrzymuje brzmienie:

Lp.

Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

8.0

8.1

8.2

8.3

8.4

1

powiatowe centra pomocy rodzinie

MPiPS-03 – sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach; metoda pełna; obowiązkowe

dwa razy w roku: do 20 lipca 2010 r. za I półrocze 2010 r., do 20 stycznia 2011 r. za rok 2010

urząd wojewódzki

2

powiatowe centra pomocy rodzinie

Krajowy System Monitoringu Pomocy Społecznej – dane jednostkowe

30 dni po II i III kwartale oraz 60 dni po IV kwartale

urząd wojewódzki

3

powiatowe centra pomocy rodzinie

MPiPS-05 – sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 15 lutego 2011 r. za rok 2010

urząd wojewódzki

4

ośrodki pomocy społecznej

MPiPS-03 – sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach; metoda pełna; obowiązkowe

dwa razy w roku: do 20 lipca 2010 r. za I półrocze 2010 r., do 20 stycznia 2011 r. za rok 2010

urząd wojewódzki

5

ośrodki pomocy społecznej

MPiPS-05 – sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 15 lutego 2011 r. za rok 2010

urząd wojewódzki

6

ośrodki pomocy społecznej

Krajowy System Monitoringu Pomocy Społecznej – dane jednostkowe

30 dni po II i III kwartale oraz 60 dni po IV kwartale

urząd wojewódzki

7

wojewodowie

MPiPS-03 – sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach – dane zagregowane

dwa razy w roku: do 10 sierpnia 2010 r. za I półrocze 2010 r., do 10 lutego 2011 r. za rok 2010

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

8

wojewodowie

Krajowy System Monitoringu Pomocy Społecznej – dane jednostkowe

60 dni po II i III kwartale oraz 120 dni po IV kwartale

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

9

domy pomocy społecznej

MPiPS-05 – sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 31 stycznia 2011 r. za rok 2010

ośrodek pomocy społecznej / powiatowe centrum pomocy rodzinie / urząd wojewódzki (w zależności od zasięgu domu pomocy społecznej: lokalnego, ponadgminnego, regionalnego)

10

wojewodowie

MPiPS-05 – sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 28 lutego 2011 r. za rok 2010

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

11

placówki wsparcia dziennego: opiekuńcze i specjalistyczne; placówki całodobowe: interwencyjne, rodzinne, socjalizacyjne, wielofunkcyjne

PS-01 – sprawozdanie placówki opiekuńczo-wychowawczej; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 4 lutego 2011 r. za rok 2010

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Krakowie

12

powiatowe centra pomocy rodzinie, miejskie ośrodki pomocy społecznej/ rodzinie

PS-02 – sprawozdanie rodzin zastępczych – dane zagregowane; w formie elektronicznej

raz w roku do 4 lutego 2011 r. za rok 2010

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

13

domy pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w ramach działalności gospodarczej lub statutowej, wybrane środowiskowe domy samopomocy, domy dla matek i kobiet w ciąży, noclegownie, domy lub schroniska dla bezdomnych, pozostałe

PS-03 – sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 28 stycznia 2011 r. za rok 2010

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Krakowie

14

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

wtórne wykorzystywanie danych z MPiPS-03 – liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej według typu świadczenia i województw, kwoty świadczeń, powody udzielenia pomocy; w formie elektronicznej i papierowej

raz w roku do 30 czerwca 2011 r. za rok 2010

GUS

 

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Terminy i formy udostępniania

– dane o pomocy i integracji społecznej w formie biuletynu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – wrzesień 2010 r. (dane za pół roku), kwiecień 2011 r. (dane za 2010 r.),

– dane o placówkach całodobowej opieki i wsparcia w formie biuletynu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – wrzesień 2010 r.,

– dane o publicznych i niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych – tablice wynikowe według województw, podregionów i powiatów (wydruk, forma elektroniczna) – czerwiec 2011 r.,

– dane o rodzinach zastępczych – tablice wynikowe według województw, podregionów i powiatów (wydruk, forma elektroniczna) – czerwiec 2011 r.,

– dane o publicznych i niepublicznych zakładach stacjonarnych pomocy społecznej – tablice wynikowe według województw, podregionów, powiatów i gmin (wydruk, forma elektroniczna) – czerwiec 2011 r.,

– osoby korzystające z pomocy społecznej oraz wartość świadczeń pieniężnych i niepieniężnych – wrzesień 2011 r.,

– „Pomoc społeczna w 2010 r. – infrastruktura, beneficjenci, świadczenia” – listopad 2011 r.”;

6) w poz. 1.28.01(074) Obiekty i działalność instytucji kultury:

a) pkt 6–8 otrzymują brzmienie:

„6. Zakres podmiotowy

Państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz inne jednostki organizujące i prowadzące działalność kulturalną (w tym instytucje paramuzealne: ogrody zoologiczne, ogrody botaniczne, rezerwaty przyrody udostępniane w sposób rejestrowany, niebędące muzeami zamki i pałace, planetaria, miasteczka i centra techniki, podziemne trasy turystyczne). Jednostki zarządzane przez Kościół katolicki, działające na podstawie przepisów regulujących stosunek państwa do poszczególnych kościołów na podstawie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych jako:

– pozainstytucjonalne obiekty muzealne w formie zabytkowych kościołów, klasztorów i innych obiektów sakralnych,

– biblioteki przykościelne.

7. Zakres przedmiotowy

– rodzaje, struktura i działalność instytucji kultury; dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych,

– oferta i zasoby instytucji kultury, liczba uczestników,

– zatrudnienie i źródła finansowania,

– informatyzacja instytucji kultury,

– placówki i zbiory specjalne przeznaczone dla osób niewidzących i słabowidzących, liczba korzystających,

– rodzaje zabytkowych obiektów sakralnych i bibliotek przykościelnych.

8. Źródła danych

Sprawozdania GUS: K-01, K-02, K-03, K-05; dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego dotyczące zabytkowych obiektów sakralnych i bibliotek przykościelnych.

Lp.

Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

8.0

8.1

8.2

8.3

8.4

1

jednostki organizujące działalność artystyczną i rozrywkową – profesjonalne teatry dramatyczne i muzyczne, filharmonie, orkiestry, chóry, zespoły pieśni i tańca, przedsiębiorstwa i agencje rozrywkowe

K-01 – sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 13 stycznia 2011 r. z danymi za rok 2010

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Krakowie

2

muzea i jednostki o charakterze paramuzealnym – ogrody botaniczne, zoologiczne, planetaria, palmiarnie itp.

K-02 – sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 13 stycznia 2011 r. z danymi za rok 2010

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Krakowie

3

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego

K-02 – sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej, zmodyfikowane na potrzeby zbadania zabytkowych obiektów sakralnych – zbiorcze zestawienie tabelaryczne; w formie elektronicznej

raz w roku do 30 marca 2011 r. z danymi za rok 2010

Urząd Statystyczny w Krakowie

4

biblioteki publiczne oraz ich filie

K-03 – sprawozdanie biblioteki publicznej; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 26 stycznia 2011 r. z danymi za rok 2010

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Krakowie

5

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego

K-03 – sprawozdanie biblioteki, zmodyfikowane na potrzeby zbadania bibliotek przykościelnych – zbiorcze zestawienie tabelaryczne; w formie elektronicznej

raz w roku do 30 marca 2011 r. z danymi za rok 2010

Urząd Statystyczny w Krakowie

6

podmioty prowadzące galerie

K-05 – sprawozdanie z działalności wystawienniczej; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 13 stycznia 2011 r. z danymi za rok 2010

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Krakowie

 

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Koszty i sposób finansowania

893 500 zł – budżet GUS”;

7) w poz. 1.28.02(075) Działalność w zakresie kinematografii:

a) w pkt 5 wyraz „długometrażowych” zastępuje się wyrazem „pełnometrażowych”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Zakres przedmiotowy

– produkcja filmów według rodzajów, metrażu, tytułów, nośnika, form opracowania filmów,

– produkcja kopii filmowych,

– rozpowszechnianie filmów pełnometrażowych wprowadzonych do kin w danym roku (tytuł polski i oryginalny, reżyser, kraj produkcji, data premiery, kopie, widzowie, wpływy z eksploatacji),

– rodzaje i działalność kin, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, widzowie, informatyzacja,

– zatrudnienie i źródła finansowania.”;

8) poz. 1.28.03(076) Środki komunikacji masowej otrzymuje brzmienie:

„1. Symbol badania:

1.28.03(076]

2. Temat badania:

Środki komunikacji masowej

3. Rodzaj badania:

Badanie stałe

4. Prowadzący badanie:

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

 

5. Cel badania

Badanie służy rozpoznaniu skali i zasięgu wybranych środków masowego przekazu, radia i telewizji oraz wydawnictw periodycznych i nieperiodycznych, w powiązaniu z odbiorem społecznym, na potrzeby odbiorców krajowych i do prowadzenia porównań międzynarodowych. Komplementarną informacją są dane o działalności wydawniczej i publikacyjnej instytucji kościelnych.

6. Zakres podmiotowy

Jednostki radiofonii i telewizji publicznej oraz koncesjonowane, prywatne stacje radiowe i telewizyjne, a także gospodarstwa domowe, jednostki wydawnicze oraz jednostki wydawnicze zarządzane przez instytucje kościelne.

7. Zakres przedmiotowy

– abonenci radia i telewizji, wpływy z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych,

– książki i broszury wydane: nakłady, tytuły, język wydania, tematyka, literatura dla dzieci i młodzieży,

– gazety i czasopisma: nakłady, tytuły, częstotliwość ukazywania się, tematyka, periodyki dla dzieci i młodzieży,

– wyposażenie gospodarstw domowych i wydatki na zakup sprzętu audiowizualnego,

– wydane koncesje na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz rozprowadzanie programów w sieciach kablowych,

– stacje radiowe i telewizyjne, sieci telewizji kablowej i ich operatorzy,

– emitowane programy radiowe i telewizyjne według zasięgu, sposobu rozpowszechniania i charakteru,

– liczba kościelnych jednostek wydawniczych, rodzaje wydawnictw, wielkość nakładu i sprzedaży.

8. Źródła danych

Dane Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczące przyznanych koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz emitowanych programów radiowych i telewizyjnych, a także wpływów z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych.

Dane Biblioteki Narodowej dotyczące produkcji wydawniczej wydawców krajowych oraz Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego dotyczące produkcji wydawniczej kościelnych jednostek wydawniczych.

Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: BR-01 i BR-04 (opisanych w badaniu 1.25.01) oraz z zestawień: Poczty Polskiej S.A. – ŁP-3 i Urzędu Komunikacji Elektronicznej – ŁT-7 (opisanych w badaniu 1.48.06).

Lp.

Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

8.0

8.1

8.2

8.3

8.4

1

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

wykaz przyznanych koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz zestawienie emitowanych programów radiowych i telewizyjnych; w formie elektronicznej

raz w roku do 15 kwietnia 2011 r. według stanu w dniu 31 grudnia 2010 r.

GUS

2

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

zestawienia tabelaryczne dotyczące wpływów z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych; w formie elektronicznej

raz w roku do 15 kwietnia 2011 r. według stanu w dniu 31 grudnia 2010 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

3

Biblioteka Narodowa w Warszawie

zestawienia tabelaryczne dotyczące książek, broszur i czasopism; w formie elektronicznej

raz w roku do 15 kwietnia 2011 r. z danymi za rok 2010 – dane w zakresie podstawowym; raz w roku do 15 czerwca 2011 r. z danymi za rok 2010 – dane w zakresie rozszerzonym

GUS

4

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego

zestawienia tabelaryczne dotyczące liczby kościelnych jednostek wydawniczych, wydanych i sprzedanych przez nie książek, broszur, gazet, czasopism oraz publikacji elektronicznych; w formie elektronicznej

raz w roku do 15 kwietnia 2011 r. z danymi za rok 2010

Urząd Statystyczny w Krakowie

 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Abonenci radia i telewizji – kraj, regiony, województwa, miasto, wieś. Rodzaje stacji radiowych i telewizyjnych oraz zasięg ich działalności; sieci telewizji kablowej oraz ich operatorzy; emitowane programy radiowe i telewizyjne według zasięgu, sposobu rozpowszechniania i charakteru. Wpływy z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych – kraj, województwa. Produkcja wydawnicza – nakłady, tytuły, działy tematyczne, częstotliwość ukazywania się, tłumaczenia, wydania pierwsze. Wyposażenie gospodarstw domowych w wybrany sprzęt audiowizualny oraz wydatki związane z zakupem artykułów i usług audiowizualnych.

10. Terminy i formy udostępniania

„Kultura w 2010 r.” – lipiec 2011 r., tablice wynikowe – maj/czerwiec 2011 r.

11. Koszty i sposób finansowania

60 900 zł – budżet GUS”;

9) w poz. 1.29.06(083) Kadra medyczna ochrony zdrowia w pkt 8 w rubryce 8.2 tabeli w lp. 16 wyrazy „MSWiA-30 – sprawozdanie o zatrudnieniu wybranego personelu służby zdrowia; metoda pełna; obowiązkowe” zastępuje się wyrazami „MSWiA-30 – sprawozdanie o zatrudnieniu w zakładach opieki zdrowotnej; metoda pełna; obowiązkowe”;

10) w poz. 1.29.07(084) Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie w pkt 8 tabela otrzymuje brzmienie:

Lp.

Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

8.0

8.1

8.2

8.3

8.4

1

zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, grupowe praktyki lekarskie

MZ-24 – roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 15 stycznia 2011 r. za rok 2010

portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl; wojewódzkie centrum zdrowia publicznego lub inna komórka właściwa w sprawach statystyki medycznej wskazana przez wojewodę

2

wojewódzkie centra zdrowia publicznego lub inne komórki właściwe w sprawach statystyki medycznej wskazane przez wojewodę

MZ-24 – roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej – zestawienie zbiorcze danych

raz w roku do 30 marca 2011 r. za rok 2010

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

3

szpitale ogólne

MZ-29 – sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 30 stycznia 2011 r. za rok 2010

portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl; wojewódzkie centrum zdrowia publicznego lub inna komórka właściwa w sprawach statystyki medycznej wskazana przez wojewodę

4

wojewódzkie centra zdrowia publicznego lub inne komórki właściwe w sprawach statystyki medycznej wskazane przez wojewodę

MZ-29 – sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego – komplet sprawozdań jednostkowych; w formie elektronicznej

raz w roku do 16 marca 2011 r. za rok 2010

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

5

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

MZ-29 – sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego – komplet sprawozdań jednostkowych; w formie elektronicznej

raz w roku do 1 kwietnia 2011 r. za rok 2010

GUS

6

zakłady opiekuńczo-lecznicze, pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja i inne zakłady stacjonarnej długoterminowej opieki zdrowotnej, zakłady opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze psychiatryczne

MZ-29A – sprawozdanie o działalności zakładu długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 30 stycznia 2011 r. za rok 2010

portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl; wojewódzkie centrum zdrowia publicznego lub inna komórka właściwa w sprawach statystyki medycznej wskazana przez wojewodę

7

wojewódzkie centra zdrowia publicznego lub inne komórki właściwe w sprawach statystyki medycznej wskazane przez wojewodę

MZ-29A – sprawozdanie o działalności zakładu długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej – komplet sprawozdań jednostkowych; w formie elektronicznej

raz w roku do 16 marca 2011 r. za rok 2010

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

8

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

MZ-29A – sprawozdanie o działalności zakładu długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej – zestawienie zbiorcze danych w układzie terytorialnym; w formie elektronicznej

raz w roku do 1 kwietnia 2011 r. za rok 2010

GUS

9

szpitale dla nerwowo i psychicznie chorych, ośrodki leczenia odwykowego, ośrodki rehabilitacji dla narkomanów (także prowadzone przez fundacje i stowarzyszenia)

MZ-30 – sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 15 stycznia 2011 r. za rok 2010

portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl; wojewódzkie centrum zdrowia publicznego lub inna komórka właściwa w sprawach statystyki medycznej wskazana przez wojewodę

10

wojewódzkie centra zdrowia publicznego lub inne komórki właściwe w sprawach statystyki medycznej wskazane przez wojewodę

MZ-30 – sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej – komplet sprawozdań jednostkowych i zestawienie zbiorcze

raz w roku do 30 stycznia 2011 r. za rok 2010

Instytut Psychiatrii i Neurologii

11

Instytut Psychiatrii i Neurologii

MZ-30 – sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej – zestawienie zbiorcze danych i sprawozdania jednostkowe

raz w roku do 30 kwietnia 2011 r. za rok 2010

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

 

12

oddziały terenowe regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa

MZ-42 – sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 15 stycznia 2011 r. za rok 2010

portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl; regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa

13

regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa

MZ-42 – sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – zestawienie zbiorcze danych

raz w roku do 15 lutego 2011 r. za rok 2010

Narodowe Centrum Krwi

14

Narodowe Centrum Krwi

MZ-42 – sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – zestawienie zbiorcze danych

raz w roku do 16 marca 2011 r. za rok 2010

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

15

Narodowe Centrum Krwi

MZ-42 – sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – zestawienie zbiorcze danych w układzie regionalnym; w formie elektronicznej

raz w roku do 1 kwietnia 2011 r. za rok 2010

GUS

16

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do grupy 86.1

ZD-2 – sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 28 stycznia 2011 r. za rok 2010

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

17

Narodowy Fundusz Zdrowia

dane o podmiotach, które zawarły z NFZ umowy na świadczenie usług medycznych w 2010 r., obejmujące:

raz w roku do 30 sierpnia 2010 r.

GUS

 

 

– informacje o świadczeniodawcach: REGON, symbol oddziału wojewódzkiego NFZ, kod w oddziale wojewódzkim NFZ, kod i nazwa formy organizacyjnej, numer księgi rejestrowej, nazwa pełna i skrócona, NIP, kod TERYT, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail,

 

 

 

 

– informacje o jednostce organizacyjnej (w ramach danego świadczeniodawcy): identyfikator, nazwa, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i numer telefonu,

 

 

 

 

 

– informacje o komórce organizacyjnej wykonującej świadczenie (w ramach jednostki danego świadczeniodawcy): kod resortowy specjalizacji (VIII część kodu resortowego), nazwa, kod TERYT, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i numer telefonu;

 

 

 

 

w formie elektronicznej

 

 

18

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do klas: 86.21, 86.22 i 86.23 świadczące usługi w ramach środków publicznych

ZD-3 – sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 28 stycznia 2011 r. za rok 2010

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Krakowie

19

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do podklas 86.90.B i 86.10.Z oraz podmioty, które utworzyły zespoły ratownictwa medycznego i zgłosiły je do systemu

ZD-4 – sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 22 stycznia 2011 r. za rok 2010

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Krakowie

20

wojewodowie

informacje o strukturze i działalności systemu ratownictwa medycznego – dane zagregowane na poziomie województwa; w formie elektronicznej

raz w roku do 30 stycznia 2011 r. za rok 2010

GUS

21

Zakłady Opieki Zdrowotnej MSWiA, szpitale specjalistyczne MSWiA, sanatoria MSWiA

MSWiA-32 – sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej opieki zdrowotnej ZOZ MSWiA; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 26 stycznia 2011 r. z danymi za rok 2010

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

22

Zakłady Opieki Zdrowotnej MSWiA

MSWiA-37 – sprawozdanie dodatkowe, dane z działalności pracowni ortodontycznej i protetyki stomatologicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 26 stycznia 2011 r. z danymi za rok 2010

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

23

Zakłady Opieki Zdrowotnej MSWiA, szpitale specjalistyczne MSWiA, sanatoria MSWiA

MSWiA-38 – sprawozdanie z działalności działów usprawniania leczniczego; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 26 stycznia 2011 r. z danymi za rok 2010

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

24

Zakłady Opieki Zdrowotnej MSWiA

MSWiA-42 – sprawozdanie z działalności ambulatoriów; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 26 stycznia 2011 r. z danymi za rok 2010

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

25

Zakłady Opieki Zdrowotnej MSWiA, szpitale specjalistyczne MSWiA

MSWiA-43 – sprawozdanie z działalności szpitala, szpitala specjalistycznego; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 26 stycznia 2011 r. z danymi za rok 2010

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

26

Zakłady Opieki Zdrowotnej MSWiA, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA

MSWiA-44 – sprawozdanie z pobrań krwi w Centrum, poza Centrum oraz zużycie krwi i jej składników; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 26 stycznia 2011 r. z danymi za rok 2010

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

27

Zakłady Opieki Zdrowotnej MSWiA, szpitale specjalistyczne MSWiA, sanatoria MSWiA

MSWiA-33 – sprawozdanie z działalności diagnostycznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 26 stycznia 2011 r. z danymi za rok 2010

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

28

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

MSWiA-43 – sprawozdanie z działalności szpitala, szpitala specjalistycznego – dane zagregowane w układzie terytorialnym; w formie elektronicznej

raz w roku do 26 lutego 2011 r. za rok 2010

GUS

29

Zakłady Opieki zdrowotnej, sanatoria MSWiA

MSWiA-45 – sprawozdanie z działalności leczniczej sanatorium uzdrowiskowego; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 26 stycznia 2011 r. z danymi za rok 2010

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

11) w poz. 1.43.01(102) Działalność badawcza i rozwojowa (B + R):

a) w pkt 8 tabela otrzymuje brzmienie:

Lp.

Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

8.0

8.1

8.2

8.3

8.4

1

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których:

PNT-01 –sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R); w formie elektronicznej; obowiązkowe; metoda pełna/metoda doboru celowego

raz w roku do 18 lutego 2011 r. z danymi za rok 2010

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

– rodzaj działalności jest zaklasyfikowany według klasyfikacji PKD jako działalność w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych (dział 72) (metoda pełna)

 

– są prowadzone prace badawczo-rozwojowe obok innej podstawowej działalności, bez względu na liczbę pracujących (metoda doboru celowego);

 

 

 

 

marszałkowie, burmistrzowie i prezydenci miast (metoda doboru celowego)

 

 

 

2

szkoły wyższe, które prowadzą działalność na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

PNT-01/s –sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) w szkołach wyższych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 24 marca 2011 r. z danymi za rok 2010

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

3

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

system informacyjny MNiSW – dane dotyczące projektów badawczych finansowanych ze środków przeznaczonych w budżecie państwa na naukę

raz w roku do 31 lipca 2011 r. z danymi za rok 2010

GUS

4

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

tablice robocze z zakresu bibliometrii

raz w roku do 1 grudnia 2011 r.

GUS

5

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

dane zbiorcze o działalności archiwów państwowych

raz w roku do 31 lipca 2011 r.

GUS

 

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Terminy i formy udostępniania

Dane wstępne dla Eurostatu – do 30 października 2011 r.

„Nauka i technika w 2010 r.” – grudzień 2011 r.”;

12) w poz. 1.43.12(107) Biotechnologia pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7. Zakres przedmiotowy

Działalność w dziedzinie biotechnologii, z tego:

– nakłady finansowe na działalność B + R według źródeł finansowania, w tym nakłady inwestycyjne,

– wartość sprzedaży wyników prac (usług) B + R według źródeł finansowania kosztów wytworzenia,

– zatrudnienie w działalności B + R według poziomu wykształcenia, grup stanowisk oraz płci,

– wartość sprzedaży wyrobów biotechnologicznych,

– stosowane metody biotechnologiczne,

– kierunki zastosowania w gospodarce,

– zgłoszone wynalazki i uzyskane patenty,

– czynniki wpływające na działalność B + R i komercjalizację rozwiązań biotechnologicznych w przedsiębiorstwie,

– publikacje w czasopismach rejestrowanych przez Instytut Informacji Naukowej w Filadelfii (USA),

– uzyskane stopnie naukowe doktora habilitowanego i doktora.

8. Źródła danych

Sprawozdania MNiSW: MN-01 i MN-02

Lp.

Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

 

8.0

8.1

8.2

8.3

8.4

 

1

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których podstawowy rodzaj działalności jest zaklasyfikowany według PKD jako badania naukowe i prace rozwojowe – dział 72 (grupa 72.1, klasy 72.11 i 72.19) bez względu na liczbę pracujących

MN-01 – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii w jednostkach naukowych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 31 maja 2011 r. z danymi za rok 2010

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

 

2

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których:

MN-02 – sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach; w formie elektronicznej; metoda doboru celowego; obowiązkowe

raz w roku do 31 maja 2011 r. z danymi za rok 2010

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

 

– działalność jest zaklasyfikowana według PKD do działów:
01 – uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową;
02 – leśnictwo i pozyskiwanie drewna; 03 – rybactwo; 05 – wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu); 06 – górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego; 10 – produkcja artykułów spożywczych; 11 – produkcja napojów; 13 – produkcja wyrobów tekstylnych; 14 – produkcja odzieży; 15 – produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych; grup:
17.1 – produkcja masy włóknistej, papieru i tektury
i 19.2 – wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej; działów: 20 – produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych;
23 – produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych;
24 – produkcja metali; grupa 32.5 – produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne; działów: 35 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
36 – pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody; 37 – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków; 38 – działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców;
39 – działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami; 41 – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków; grupy 46.2 – sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt; działów: 62 – działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana; 72 – badania naukowe i prace rozwojowe; 75 – działalność weterynaryjna, 86 – opieka zdrowotna

 

 

– jest prowadzona działalność w dziedzinie biotechnologii obok innej podstawowej działalności

 

 

 

 

13) w poz. 1.43.14(109) Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Koszty i sposób finansowania

3 736 400 zł – budżet GUS”;

14) w poz. 1.44.04(115) Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Koszty i sposób finansowania

786 900 zł – budżet GUS

268 304 zł – budżet MG”;

15) w poz. 1.44.15(121) Struktura zużycia materiałów, energii i usług obcych oraz zapasów materiałów w pkt 8 w rubryce 8.3 tabeli wyrazy „do 12 kwietnia 2011 r.” zastępuje się wyrazami „do 10 maja 2011 r.”;

16) w poz. 1.45.03(124) Użytkowanie gruntów:

a) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Cel badania

Dostarczanie aktualnych informacji dotyczących gruntów według rodzaju użytków rolnych i grup użytkowników, według granic administracyjnych (gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) i siedziby użytkownika gospodarstwa rolnego oraz siedziby gospodarstwa (na podstawie PSR 2010). Badanie dostarcza również informacji w zakresie zmian w strukturze agrarnej rolnictwa, a w szczególności takich zjawisk, jak:

– przejmowanie i zagospodarowanie mienia zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych,

– przepływ ziemi między gospodarstwami.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa rolne – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040). Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Mienie Agencji Nieruchomości Rolnych. Producenci, w tym objęci pomocą finansową udzielaną w całości lub w części ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.”,

b) w pkt 8:

– wyrazy „Formularz powszechnego spisu rolnego 2010” zastępuje się wyrazami „Sprawozdanie R-05 oraz formularz powszechnego spisu rolnego 2010”,

– w rubrykach 8.0–8.4 tabeli dodaje się lp. 7 i 8 w brzmieniu:

 

7

osoby prawne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej za swoje jednostki lokalne prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do działalności w zakresie sekcji A, dział 01, grupy: 01.1 – uprawy rolne inne niż wieloletnie, 01.2 – uprawa roślin wieloletnich, 01.3 – rozmnażanie roślin, 01.4 – chów i hodowla zwierząt, 01.5 – uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana), a także niezależnie od zakwalifikowania działalności podstawowej, gdy w gruntach użytkowanych przez jednostkę powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha

R-05 – sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach; w formie elektronicznej;

raz w roku do 2 lipca 2010 r. według stanu w dniu 30 czerwca 2010 r.

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny

 

dla podmiotowo liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

 

w Olsztynie

8

osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej za swoje jednostki lokalne prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do działalności w zakresie sekcji A, dział 01, grupy: 01.1 – uprawy rolne inne niż wieloletnie, 01.2– uprawa roślin wieloletnich, 01.3 – rozmnażanie roślin, 01.4 – chów i hodowla zwierząt (działalność mieszana), 01.5 – uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt, a także niezależnie od zakwalifikowania działalności podstawowej, gdy w gruntach użytkowanych przez jednostkę powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha

R-05 – sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach – produkcja ważniejszych upraw rolnych, powierzchnia, plony i zbiory z łąk trwałych; w formie elektronicznej;

trzy razy w roku: do 2 lipca 2010 r. plony i zbiory według stanu z 30 czerwca 2010 r., do 25 sierpnia 2010 r. plony i zbiory według stanu z 23 sierpnia 2010 r., do 25 października 2010 r. wynikowe dane o plonach i zbiorach

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl;

Urząd Statystyczny w Olsztynie

 

dla podmiotowo liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej;

 

 

metoda pełna; obowiązkowe

 

 

 

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Użytkowanie gruntów według siedziby użytkownika i siedziby gospodarstwa – kraj, regiony (NTS 1), województwa (NTS 2), podregiony (NTS 3), powiaty (NTS 4), gminy (NTS 5), sektory własności, formy własności i użytkowania, grupy użytków, uprawy i grupy upraw, grupy obszarowe powierzchni ogólnej gospodarstw, użytków rolnych i upraw.

Użytkowanie gruntów według granic administracyjnych dla gospodarstw rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Informacja dotycząca powierzchni użytków rolnych (grunty orne, sady, łąki i pastwiska, pozostałe), lasów i gruntów leśnych oraz pozostałych gruntów.

Kształtowanie liczebności i wielkości gospodarstw rolnych według grup obszarowych, sektorów i form własności.

Kierunki i formy zagospodarowania mienia Agencji Nieruchomości Rolnych – kraj, regiony i województwa.”;

17) w poz. 1.45.05(125) Powierzchnia zasiewów:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa indywidualne, gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które są użytkownikami użytków rolnych.

Producenci, w tym objęci pomocą finansową udzielaną w całości lub w części ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.”,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Źródła danych

Sprawozdanie GUS R-06, wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: R-05 (zebrane w badaniu 1.45.03), formularz powszechnego spisu rolnego 2010 i R-KSRB (opisane w badaniu 1.45.10) oraz oceny i szacunki ekspertów terenowych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Krajowy system ewidencji producentów (1.45.03)

Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

8.1

8.2

8.3

8.4

osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej za swoje jednostki lokalne prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do działalności w zakresie sekcji A, dział 01, grupy: 01.1 – uprawy rolne inne niż wieloletnie, 01.2 – uprawa roślin wieloletnich,
01.3 – rozmnażanie roślin,
01.4 – chów i hodowla zwierząt (działalność mieszana), 01.5 – uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt, a także niezależnie od zakwalifikowania działalności podstawowej, gdy w gruntach użytkowanych przez jednostkę powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha

R-06 – sprawozdanie o powierzchni i zbiorach roślin pastewnych i pozostałych według użytkowania; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 25 października

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Olsztynie

 

18) w poz. 1.45.07(127) Produkcja ważniejszych upraw rolnych pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Źródła danych

Sprawozdania GUS: R-05 (opisane w badaniu 1.45.03), R-06 (opisane w badaniu 1.45.05), formularz powszechnego spisu rolnego 2010, R-r-oz, R-r-zb, R-r-pw, Z.2.GIJHARS, Z.3.ARR, oceny i szacunki ekspertów terenowych.

Lp.

Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

8.0

8.1

8.2

8.3

8.4

1

wylosowane gospodarstwa indywidualne

R-r-oz – badanie plonów zbóż ozimych; w formie papierowej; metoda reprezentacyjna (0,5 %); obowiązkowe

raz w roku do 2 lipca 2010 r. z danymi za rok 2010

ankieter statystyczny w miejscu zamieszkania użytkownika gospodarstwa wylosowanego do badania

2

wylosowane gospodarstwa indywidualne

R-r-zb – badanie plonów zbóż; w formie papierowej; metoda reprezentacyjna (1 %); obowiązkowe

raz w roku do 25 sierpnia 2010 r. z danymi za rok 2010

ankieter statystyczny w miejscu zamieszkania użytkownika gospodarstwa wylosowanego do badania

3

wylosowane gospodarstwa indywidualne

R-r-pw – badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych; w formie papierowej; metoda reprezentacyjna (1 %); obowiązkowe

raz w roku do 8 października 2010 r. z danymi za rok 2010

ankieter statystyczny w miejscu zamieszkania użytkownika gospodarstwa wylosowanego do badania

 

4

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Z.2.GIJHARS – dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach chmielu, odmianach, liczbie plantacji i plantatorów – dane zagregowane według województw; w formie papierowej

raz w roku do 29 marca 2011 r. (powierzchnia) i do 30 kwietnia 2011 r. (zbiory) z danymi za rok 2010

GUS

5

Agencja Rynku Rolnego

Z.3.ARR – dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru – dane zagregowane; w formie papierowej

raz w roku: do 28 marca 2011 r. (powierzchnia) i do 30 kwietnia 2011 r. (zbiory) z danymi za rok 2010

GUS

 

19) w poz. 1.45.08(128) Produkcja ważniejszych upraw ogrodniczych pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Źródła danych

Sprawozdania GUS: R-05 (opisane w badaniu 1.45.03), R-08 z załącznikiem nr 1, formularz powszechnego spisu rolnego 2010 oraz oceny i szacunki ekspertów terenowych

Lp.

Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

8.0

8.1

8.2

8.3

8.4

1

osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej za swoje jednostki lokalne prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do działalności w zakresie sekcji A, dział 01, grupy: 01.1 – uprawy rolne inne niż wieloletnie, 01.2 – uprawa roślin wieloletnich, 01.3 – rozmnażanie roślin, 01.04 – chów i hodowla zwierząt, 01.5 – uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana), a także niezależnie od zakwalifikowania działalności podstawowej, gdy w gruntach użytkowanych przez jednostkę powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha, i niezależnie od zaklasyfikowania, gdy prowadzone są uprawy ogrodnicze pod osłonami na powierzchni powyżej 100 m2, sporządza się załącznik nr 1 do sprawozdania R-08

R-08 – sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

dwa razy w roku: do 2 lipca 2010 r. i 3 listopada 2010 r.

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Olsztynie

2

osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej za swoje jednostki lokalne prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do działalności w zakresie sekcji A, dział 01, grupy: 01.1 – uprawy rolne inne niż wieloletnie, 01.2 – uprawa roślin wieloletnich, 01.3 – rozmnażanie roślin, 01.04 – chów i hodowla zwierząt, 01.5 – uprawy rolne połączone z chowem

załącznik nr 1 do R-08 – sprawozdanie o powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami – uprawy wiosenne; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie

do 2 lipca 2010 r.

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl;

Urząd Statystyczny w Olsztynie

 

 

i hodowlą zwierząt (działalność mieszana), a także niezależnie od zakwalifikowania działalności podstawowej, gdy w gruntach użytkowanych przez jednostkę powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha, i niezależnie od zaklasyfikowania, gdy prowadzone są uprawy ogrodnicze pod osłonami na powierzchni powyżej 100 m2

papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

 

 

3

osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej za swoje jednostki lokalne prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do działalności w zakresie sekcji A, dział 01, grupy: 01.1 – uprawy rolne inne niż wieloletnie, 01.2 – uprawa roślin wieloletnich, 01.3 – rozmnażanie roślin, 01.04 – chów i hodowla zwierząt, 01.5 – uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana), a także niezależnie od zakwalifikowania działalności podstawowej, gdy w gruntach użytkowanych przez jednostkę powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha, i niezależnie od zaklasyfikowania, gdy prowadzone są uprawy ogrodnicze pod osłonami na powierzchni powyżej 100 m2

załącznik nr 1 do R-08 – sprawozdanie o powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami – dane o powierzchni zajętej pod jesienną uprawę warzyw i kwiatów; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

do 25 października 2010 r.

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl;

Urząd Statystyczny w Olsztynie

 

20) w poz. 1.51.10(182) Badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej na terenie Polski:

a) pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Zakres podmiotowy

Cudzoziemcy (mieszkający stale za granicą) opuszczający Polskę i Polacy (mieszkający stale w Polsce) powracający do kraju – przez lądowe granice Polski z krajami sąsiednimi niebędącymi członkami UE, tj. z Ukrainą, Białorusią i Rosją. Badanie obejmuje także osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu granicznego.

7. Zakres przedmiotowy

– wydatki cudzoziemców w Polsce oraz Polaków za granicą poniesione na zakupy towarów oraz opłacenie usług; badanie dotyczy obrotów nierejestrowanych w dokumentach celnych (SAD),

– odległość od granicy miejsca zamieszkania i miejsca dokonania zakupów,

– częstotliwość przekraczania granicy,

– cel i długość pobytu,

– kraj zamieszkania (w przypadku cudzoziemców) i kraj pobytu (w przypadku Polaków),

– posiadanie Karty Polaka – w przypadku cudzoziemców.”,

b) pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wydatki cudzoziemców w Polsce oraz Polaków za granicą przekraczających zewnętrzną granicę lądową Unii Europejskiej na terenie Polski, odległość od granicy miejsca zamieszkania i miejsca dokonania zakupów, częstotliwość przekraczania granicy, cel pobytu za granicą.

Dane według odcinków granic według województw, wybrane dane według przejść granicznych.

10. Terminy i formy udostępniania

– Informacje bieżące – wyniki wstępne – „Badanie obrotów towarów i usług w ruchu granicznym”, informacje kwartalne: maj 2010 r., sierpień 2010 r., listopad 2010 r., luty 2011 r., udostępnione na stronie internetowej GUS,

– „Obroty towarów i usług w ruchu granicznym na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej w Polsce w 2010 r.” - czerwiec 2011 r.; książka, CD-ROM i Internet”;

21) w poz. 1.61.12(191) Grupy przedsiębiorstw:

a) w pkt 6 wyrazy „A (dział 03), B, C, D, E, F, G, H, I, J, M, N, P” zastępuje się wyrazami „A (dział 03), B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, P”,

b) w pkt 8:

– wyrazy „KZ (omówionych w badaniach: 1.61.05 i 1.42.03)” zastępuje się wyrazami „KZ, KZZ (omówionych w badaniach: 1.61.05, 1.42.03, 1.42.05)”,

– w rubryce 8.1 tabeli wyrazy „A (dział 03), B, C, D, E, F, G, H, I, J, M, N, P” zastępuje się wyrazami „A (dział 03), B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, P”;

22) uchyla się poz. 1.62.06(194) Działalność przedsiębiorstw maklerskich;

23) w poz. 1.62.07(195) Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w pkt 8 tabela otrzymuje brzmienie:

Lp.

Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

8.0

8.1

8.2

8.3

8.4

1

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

dane w zakresie: aktywa i pasywa, rachunek zysków i strat, wartość przyjętych depozytów oraz udzielonych pożyczek i kredytów (w tym chwilówki), środki pieniężne w kasie i na rachunkach, liczba przyjętych depozytów, wypłaconych kredytów i pożyczek, liczba członków kas, liczba rachunków osób prowadzących działalność gospodarczą, liczba placówek, liczba zatrudnionych w SKOK – dane jednostkowe; w formie elektronicznej

raz w półroczu, 50 dni po zakończeniu 1 półrocza 2010 r. oraz do 9 września 2011 r. z danymi za rok 2010 (dane ostateczne)

GUS

2

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo--Kredytowa

sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych kas, które sporządzają takie sprawozdanie – dane jednostkowe; w formie elektronicznej

do 9 września 2011 r. z danymi za rok 2010

GUS

 

24) w poz. 1.65.19(222) Notyfikacja fiskalna deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w pkt 8 w rubryce 8.4 tabeli w lp. 10–20 wyrazy „GUS” zastępuje się wyrazami „GUS; Ministerstwo Finansów”;

25) w poz. 1.65.21(224) Kwartalny dług publiczny sektora instytucji rządowych i samorządowych pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Źródła danych

Dane zgromadzone na podstawie sprawozdań Rb-Z i Rb-N jednostek sektora finansów publicznych.

Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

8.1

8.2

8.3

8.4

Ministerstwo Finansów

kwestionariusz dotyczący długu publicznego sektora instytucji rządowych i samorządowych, według podsektorów instytucjonalnych, zgodnie z metodologią UE

za I i II kwartał 2010 r. do 17 września 2010 r., za I, II i III kwartał 2010 r. do 20 grudnia 2010 r.

GUS

 

26) poz. 1.65.22(225) Należności, zobowiązania, poręczenia i gwarancje jednostek sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie:

„1. Symbol badania:

1.65.22(225)

2. Temat badania:

Należności, zobowiązania, poręczenia i gwarancje jednostek sektora finansów publicznych

3. Rodzaj badania:

Badanie stałe

4. Prowadzący badanie:

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

 

Sporządzenie w okresach kwartalnych i rocznych zbiorczych zestawień z zakresu operacji finansowych, w szczególności w zakresie należności i zobowiązań, w tym państwowego długu publicznego, udzielonych poręczeń i gwarancji według grup podmiotów wierzycieli lub dłużników, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Wyniki badania są wykorzystywane na potrzeby:

– opracowywania kwartalnego długu publicznego sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz kwartalnych rachunków finansowych,

– organów rządowych, w tym głównie Ministerstwa Finansów.

6. Zakres podmiotowy

Jednostki sektora finansów publicznych.

7. Zakres przedmiotowy

Operacje finansowe dotyczące należności, państwowego długu publicznego według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według grup podmiotów wierzycieli lub dłużników.

8. Źródła danych

Kwartalne sprawozdania na drukach Ministerstwa Finansów: Rb-Z i Rb-N, roczne sprawozdania na drukach Ministerstwa Finansów: Rb-UZ i Rb-UN – przekazywane do GUS w formie zbiorczej lub łącznej przez podmioty będące organem założycielskim lub nadzorującym badane jednostki.

Podmioty przekazujące
dane statystyczne

Forma przekazania
danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania
danych

nie dotyczy

 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wynikowe informacje z zakresu badania przedstawiają wartości operacji finansowych dotyczących państwowego długu publicznego, należności oraz poręczeń i gwarancji, kwartalnie i rocznie, według rodzaju jednostek oraz przynależności sektorowej. Dane te są niezbędne do opracowywania kwartalnego długu publicznego.

10. Terminy i formy udostępniania

Tablice wynikowe (nośnik magnetyczny):

– w terminie 40 dni od końca I, II, III kwartału roku budżetowego, natomiast za IV kwartał w terminie 55 dni od dnia zakończenia roku budżetowego w zakresie operacji finansowych jednostek budżetu państwa,

– do 56 dni od dnia zakończenia I, II, III kwartału roku budżetowego, w zakresie operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek z osobowością prawną i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych,

– do 84 dni od zakończenia IV kwartału roku budżetowego w zakresie operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek z osobowością prawną i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

11. Koszty i sposób finansowania

67 600 zł – budżet GUS”;

27) w poz. 1.67.01(229) Rachunki narodowe niefinansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w pkt 8 w rubrykach 8.0–8.4 tabeli dodaje się lp. 17 w brzmieniu:

17

Komisja Nadzoru Finansowego

sprawozdania finansowe domów maklerskich – dane jednostkowe; w formie elektronicznej

raz w roku do 31 lipca 2010 r. za rok 2009

GUS

 

28) w poz. 1.67.07(234) Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym w pkt 8 wyrazy:

„Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych, wykaz biur i domów maklerskich przekazywany do badania 1.62.06 Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych),”

zastępuje się wyrazami:

„Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych oraz powszechnych towarzystw emerytalnych, dane jednostkowe dla domów maklerskich przekazywane do badania 1.67.01 Rachunki narodowe niefinansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych),”;

29) w poz. 1.67.12(236) Międzynarodowe porównanie produktu krajowego brutto i siły nabywczej walut:

a) pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Zakres podmiotowy

Wybrane podmioty gospodarki narodowej prowadzące punkty sprzedaży detalicznej, zakłady gastronomiczne i usługowe w Warszawie.

Wybrane podmioty gospodarki narodowej prowadzące inwestycje w zakresie robót budowlano-montażowych oraz robót inżynierskich w Polsce.

7. Zakres przedmiotowy

Ceny detaliczne wybranych reprezentantów dóbr i usług konsumpcyjnych w Warszawie w zakresie badania cen E10-1 „Dom i ogród” oraz E10-2 „Transport, restauracje, hotele”.

Ceny wybranych robót budowlano-montażowych i robót inżynierskich w Polsce.

PKB w cenach bieżących w podziale według głównych kategorii, grup analitycznych oraz 226 podstawowych grup wydatków.”,

b) w pkt 8 wyrazy:

„Dane cenowe – wyniki badań ankietowych prowadzonych w roku bieżącym dotyczące artykułów konsumpcyjnych:

E10-1 Dom i ogród

E10-2 Transport, restauracje, hotele:”

zastępuje się wyrazami:

„Dane cenowe – wyniki badań ankietowych prowadzonych w roku bieżącym dotyczące artykułów konsumpcyjnych:

E10-1 Dom i ogród

E10-2 Transport, restauracje, hotele:

– dane cenowe w zakresie nakładów inwestycyjnych na budownictwo: przedmiary wybranych robót budowlano-montażowych i robót inżynierskich za rok bieżący opracowane przez ekspertów budowlanych,”;

30) w poz. 1.67.14(237) Rachunki finansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych w pkt 8 w rubrykach 8.0–8.4 tabeli uchyla się lp. 1 i 4;

31) w poz. 1.70.01(239) Zróżnicowanie poziomu i dynamiki rozwoju regionalnego pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8. Źródła danych

Wtórne wykorzystanie danych z rejestrów administracyjnych: ministra właściwego do spraw finansów publicznych (system informacyjny prowadzony przez organy podatkowe), ministra właściwego do spraw wewnętrznych (zbiór PESEL), Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców o nazwie „system POBYT”), Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Centralny Rejestr Płatników Składek, Centralny Rejestr Ubezpieczonych, system emerytalno-rentowy), Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (system informacyjny KRUS), Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (Centralny Wykaz Ubezpieczonych), Głównego Geodety Kraju (Państwowy rejestr granic oraz powierzchni jednostek terytorialnych kraju, ortofotomapa dla obszaru Polski), Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (system informacyjny Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), marszałków województw (baza danych obiektów topograficznych dla obszaru województwa), starostów (ewidencja gruntów i budynków, system informacyjny powiatowych urzędów pracy), powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności), wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (gminne zbiory meldunkowe, ewidencja podatkowa nieruchomości o podatnikach podatku od nieruchomości dotyczącego budynków lub ich części, o budynkach i ich częściach, system pomocy społecznej, system świadczeń rodzinnych, system świadczeń z funduszu alimentacyjnego), zarządców zasobów mieszkaniowych (zbiory o budynkach i ich wyposażeniu w urządzenia techniczno-sanitarne), przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży energii elektrycznej (zbiory o odbiorcach energii elektrycznej wykorzystujących energię elektryczną na potrzeby mieszkaniowe), dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (zbiory o abonentach) – na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.; ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Krajowa Ewidencja Podatników, systemy informacyjne prowadzone przez podległe organy podatkowe), ministra właściwego do spraw wewnętrznych (centralna ewidencja pojazdów), Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (system informacyjny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie informacji o producentach, gospodarstwie rolnym, działkach), Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (system informacyjny KRUS), Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (system informacyjny Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych), starostów (ewidencja gruntów i budynków), wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (ewidencja podatkowa nieruchomości) – na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. oraz wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych (rejestr aptek ogólnodostępnych, rejestr punktów aptecznych) – omówionego w badaniu 1.29.09 (086) Apteki.

Podmioty przekazujące
dane statystyczne

Forma przekazania
danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania
danych

nie dotyczy

 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane statystyczne dotyczące regionów, województw, podregionów, powiatów, gmin, miejscowości oraz regionów poziomu NUTS 2 Unii Europejskiej.”;

32) w poz. 1.70.02(240) Statystyczny system informacyjny o miastach pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Źródła danych

Wtórne wykorzystanie danych z rejestrów administracyjnych: ministra właściwego do spraw finansów publicznych (system informacyjny prowadzony przez organy podatkowe), ministra właściwego do spraw wewnętrznych (zbiór PESEL), Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców o nazwie „system POBYT”), Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Centralny Rejestr Płatników Składek, Centralny Rejestr Ubezpieczonych, system emerytalno-rentowy), Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (system informacyjny KRUS), Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (Centralny Wykaz Ubezpieczonych), Głównego Geodety Kraju (Państwowy rejestr granic oraz powierzchni jednostek terytorialnych kraju, ortofotomapa dla obszaru Polski), Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (system informacyjny Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), marszałków województw (baza danych obiektów topograficznych dla obszaru województwa), starostów (ewidencja gruntów i budynków, system informacyjny powiatowych urzędów pracy), powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności), wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (gminne zbiory meldunkowe, ewidencja podatkowa nieruchomości o podatnikach podatku od nieruchomości dotyczącego budynków lub ich części, o budynkach i ich częściach, system pomocy społecznej, system świadczeń rodzinnych, system świadczeń z funduszu alimentacyjnego), zarządców zasobów mieszkaniowych (zbiory o budynkach i ich wyposażeniu w urządzenia techniczno-sanitarne), przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży energii elektrycznej (zbiory o odbiorcach energii elektrycznej wykorzystujących energię elektryczną na potrzeby mieszkaniowe), dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (zbiory o abonentach) – na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.; ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Krajowa Ewidencja Podatników, systemy informacyjne prowadzone przez podległe organy podatkowe), ministra właściwego do spraw wewnętrznych (centralna ewidencja pojazdów), Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (system informacyjny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie informacji o producentach, gospodarstwie rolnym, działkach), Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (system informacyjny KRUS), Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (system informacyjny Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych), starostów (ewidencja gruntów i budynków), wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (ewidencja podatkowa nieruchomości) – na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r., wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych (rejestr aptek ogólnodostępnych, rejestr punktów aptecznych) – omówionego w badaniu 1.29.09(086) Apteki oraz wyników międzynarodowych projektów monitoringu miast (Urban Audit).

Podmioty przekazujące
dane statystyczne

Forma przekazania
danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania
danych

nie dotyczy

 

33) w poz. 1.70.03(241) Statystyczny System Informacyjny Obszarów Wiejskich:

a) w pkt 7 po wyrazie „gminy” dodaje się wyraz „miejscowości”,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Źródła danych

Wtórne wykorzystanie danych z rejestrów administracyjnych: ministra właściwego do spraw finansów publicznych (system informacyjny prowadzony przez organy podatkowe), ministra właściwego do spraw wewnętrznych (zbiór PESEL), Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców o nazwie „system POBYT”), Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Centralny Rejestr Płatników Składek, Centralny Rejestr Ubezpieczonych, system emerytalno-rentowy), Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (system informacyjny KRUS), Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (Centralny Wykaz Ubezpieczonych), Głównego Geodety Kraju (Państwowy rejestr granic oraz powierzchni jednostek terytorialnych kraju, ortofotomapa dla obszaru Polski), Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (system informacyjny Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), marszałków województw (Baza Danych Obiektów Topograficznych dla obszaru województwa), starostów (ewidencja gruntów i budynków, system informacyjny powiatowych urzędów pracy), powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności), wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (gminne zbiory meldunkowe, ewidencja podatkowa nieruchomości o podatnikach podatku od nieruchomości dotyczącego budynków lub ich części, o budynkach i ich częściach, system pomocy społecznej, system świadczeń rodzinnych, system świadczeń z funduszu alimentacyjnego), zarządców zasobów mieszkaniowych (zbiory o budynkach i ich wyposażeniu w urządzenia techniczno-sanitarne), przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży energii elektrycznej (zbiory o odbiorcach energii elektrycznej wykorzystujących energię elektryczną na potrzeby mieszkaniowe), dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (zbiory o abonentach) – na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Krajowa Ewidencja Podatników, systemy informacyjne prowadzone przez podległe organy podatkowe), ministra właściwego do spraw wewnętrznych (centralna ewidencja pojazdów), Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (system informacyjny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie informacji o producentach, gospodarstwie rolnym, działkach), Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (system informacyjny KRUS), Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (system informacyjny Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych), starostów (ewidencja gruntów i budynków), wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (ewidencja podatkowa nieruchomości) – na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. oraz wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych (rejestr aptek ogólnodostępnych, rejestr punktów aptecznych) – omówionego w badaniu 1.29.09(086) Apteki.

Podmioty przekazujące
dane statystyczne

Forma przekazania
danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania
danych

nie dotyczy

 

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »