| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 16 sierpnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych2)

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 3, poz. 27) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) określa górną i dolną granicę temperatury spośród wartości określonych w poniższej tabeli, jeśli w załącznikach nr 1–10 do rozporządzenia nie określono inaczej:

 

Zakresy temperatury

Górna granica temperatury

30 °C

40 °C

55 °C

70 °C

Dolna granica temperatury

5 °C

-10 °C

-25 °C

-40 °C

 

2) w § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oznakowanie CE i dodatkowe oznakowanie metrologiczne powinny być nieusuwalne. Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej powinien być nieusuwalny albo ulegać zniszczeniu przy jego usuwaniu.”;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) uchyla się pkt 2.1,

b) po pkt 3.1 dodaje się pkt 3.2 w brzmieniu:

„3.2. Wodomierz nie powinien systematycznie wykazywać błędów zbliżonych do błędu granicznego dopuszczalnego (MPE), a wskazania wodomierza nie mogą systematycznie faworyzować jednej ze stron.”;

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w pkt 1.2 ppkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) warunki bazowe – warunki, do których przelicza się ilość gazu zmierzoną w warunkach pomiaru.”,

b) pkt 2.3.1 otrzymuje brzmienie:

„2.3.1. Gazomierz nie powinien systematycznie wykazywać błędów zbliżonych do błędu granicznego dopuszczalnego (MPE), a wskazania gazomierza nie mogą systematycznie faworyzować jednej ze stron.”,

c) w pkt 2.4.1 ppkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) mieć zabezpieczone wszystkie funkcje pomiarowe;

3) umożliwić odzyskanie danych pomiarowych zgromadzonych bezpośrednio przed wystąpieniem zaburzenia.”,

d) pkt 2.6.2 otrzymuje brzmienie:

„2.6.2. Źródło zasilania gazomierza powinno gwarantować przynajmniej pięcioletni okres jego działania. Upływ 90 % okresu działania źródła zasilania powinien być sygnalizowany odpowiednim ostrzeżeniem.”,

e) po pkt 3.2 dodaje się pkt 3.2.1 w brzmieniu:

„3.2.1. Przelicznik do gazomierza nie powinien systematycznie wykazywać błędów zbliżonych do błędu granicznego dopuszczalnego (MPE), a wskazania przelicznika do gazomierza nie mogą systematycznie faworyzować jednej ze stron.”;

5) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w pkt 1.2 ppkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) Ist – najniższa deklarowana wartość prądu I, przy której licznik rejestruje energię elektryczną czynną przy jednostkowym współczynniku mocy (w przypadku licznika wielofazowego przy obciążeniu symetrycznym);

4) lmin wartość prądu I, powyżej której błąd licznika nie przekracza błędów granicznych dopuszczalnych (MPE), (w przypadku licznika wielofazowego przy obciążeniu symetrycznym);”.

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5.1 w brzmieniu:

„5.1. Licznik nie powinien systematycznie wykazywać błędów zbliżonych do błędu granicznego dopuszczalnego (MPE), a wskazania licznika nie mogą systematycznie faworyzować jednej ze stron.”;

6) w załączniku nr 4 do rozporządzenia po pkt 4 dodaje się pkt 4.1 w brzmieniu:

„4.1. Ciepłomierz zespolony nie powinien systematycznie wykazywać błędów zbliżonych do błędu granicznego dopuszczalnego (MPE), a wskazania ciepłomierza zespolonego nie mogą systematycznie faworyzować jednej ze stron.”;

7) w załączniku nr 5 do rozporządzenia:

a) w pkt 1.1:

– ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) licznik – przyrząd przeznaczony do ciągłego pomiaru, zapamiętywania i przedstawiania ilości cieczy przepływającej w warunkach pomiaru przez przetwornik pomiarowy w zamkniętym i całkowicie wypełnionym przewodzie;”,

– ppkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) warunki bazowe – warunki, do których przelicza się ilość cieczy zmierzoną w warunkach pomiaru;”,

b) po pkt 4.6 dodaje się pkt 4.7 w brzmieniu:

„4.7. Instalacja pomiarowa nie powinna systematycznie wykazywać błędów zbliżonych do błędu granicznego dopuszczalnego (MPE), a wskazania instalacji pomiarowej nie mogą systematycznie faworyzować jednej ze stron.”;

8) w załączniku nr 6 do rozporządzenia:

a) tabela nr 1 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 1

Masa ładunku netto (m) wyrażona w działkach legalizacyjnych (e)

Graniczne dopuszczalne wartości błędu średniego

Błędy graniczne dopusz­czalne (MPE)

XI

Y(l)

XII

Y(ll)

XIII

Y(a)

XlIII

Y(b)

X

Y

0<m≤50000

0<m≤5000

0<m≤500

0<m≤50

+/-0,5 e

+/-1 e

50000<m≤ 200000

5000<m≤20000

500<m≤2000

50<m≤200

+/-1,0 e

+/-1,5 e

200000<m

20000<m≤100000

2000<m≤10000

200<m≤1000

+/-1,5 e

+/-2 e”

 

b) w pkt 6.4 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) obliczonej według tabeli nr 9, dla obciążenia pojedynczego wagonu równego 35 % maksymalnej masy wagonu podanej w oznaczeniach naniesionych na wadze, pomnożonego przez liczbę wagonów kontrolnych (nieprzekraczającą 10) w składzie wagonów i zaokrąglonej do najbliższej wartości działki elementarnej;”,

c) pkt 6.5 otrzymuje brzmienie:

„6.5. Podczas ważenia w ruchu wagonów spiętych błędy nie więcej niż 10 % wyników ważenia, uzyskanych na podstawie jednego lub więcej przejazdów składu, mogą przekraczać błędy graniczne dopuszczalne (MPE), o których mowa w pkt 6.3, ale nie więcej niż dwukrotnie.”;

9) w załączniku nr 7 do rozporządzenia pkt 4.1 otrzymuje brzmienie:

„4.1. Jeżeli odrębne przepisy wymagają, aby do interfejsu lub interfejsów taksometru były podłączone inne urządzenia, powinna istnieć możliwość, aby za pomocą zabezpieczonego ustawienia działanie taksometru było automatycznie blokowane, gdy urządzenie takie nie zostało podłączone albo działa nieprawidłowo.”;

10) w załączniku nr 9 do rozporządzenia w pkt 1.2 ppkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) zmiana wyniku pomiaru nie była większa od wartości zmiany krytycznej, o której mowa w pkt 1.3, albo

2) nie było możliwe wykonanie jakiegokolwiek pomiaru, albo”;

11) w załączniku nr 11 do rozporządzenia:

a) pkt 8.2 otrzymuje brzmienie:

„8.2. Producent musi stosować zatwierdzony system jakości, o którym mowa w pkt 8.3, w odniesieniu do kontroli końcowej i badań przyrządu pomiarowego oraz podlegać nadzorowi, o którym mowa w pkt 8.4.”,

b) w pkt 8.4.2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

Producent powinien umożliwić jednostce notyfikowanej dostęp do stanowisk kontroli, badania i przechowywania przyrządów pomiarowych, w celu dokonania kontroli, oraz dostarczyć wszelkich niezbędnych informacji, w szczególności:”,

c) w pkt 9.5.2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Producent powinien umożliwić jednostce notyfikowanej dostęp do stanowisk kontroli, badania i przechowywania przyrządów pomiarowych, w celu dokonania kontroli, oraz dostarczyć wszelkich niezbędnych informacji, w szczególności:”,

d) pkt 14.7.1 otrzymuje brzmienie:

„14.7.1. Deklaracja zgodności jest wystawiana dla modelu przyrządu pomiarowego i powinna być przechowywana przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela do celów kontroli. Powinna ona identyfikować model przyrządu pomiarowego, dla którego została wydana, i numer certyfikatu badania projektu WE.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. b oraz e, pkt 5 lit. b, pkt 6 i pkt 7 lit. b, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2011 r.

Minister Gospodarki: W. Pawlak

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (Dz. Urz. UE L 135 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 149) i dyrektywy Komisji 2009/137AA/E z dnia 10 listopada 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyrządów pomiarowych w zakresie wykorzystania błędów granicznych dopuszczalnych, w odniesieniu do załączników MI-001 do MI-005 dotyczących przyrządów (Dz. Urz. UE L 294 z 11.11.2009, str. 7).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »