REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 212 poz. 1385

USTAWA

z dnia 8 października 2010 r.

o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny
Art. 1. [Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej]
W ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Nie mają prawa wybieralności osoby skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.”;

2) w art. 144 w ust. 5:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie z danej listy okręgowej. Zgoda kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawierać dane: imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata, a także wskazanie jego ewentualnej przynależności do partii politycznej; zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem;”,

b) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa wybieralności.”;

3) dodaje się art. 146a w brzmieniu:

„Art. 146a. Okręgowa komisja wyborcza niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia listy okręgowej występuje do Ministra Sprawiedliwości z zapytaniem o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o kandydatach z tej listy.”;

4) w art. 147:

a) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Okręgowa komisja wyborcza postanawia o odmowie rejestracji kandydata, jeżeli kandydat nie posiada prawa wybieralności; przepis ust. 2 zdanie trzecie stosuje się.”,

b) w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyraz „w ust. 2” zastępuje się wyrazami „w ust. 2 i 2a”;

5) w art. 177 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów;”;

6) dodaje się art. 177a w brzmieniu:

„Art. 177a. 1. Państwowa Komisja Wyborcza, po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wyników wyborów do Sejmu, przekazuje niezwłocznie Ministrowi Sprawiedliwości dane posłów zawierające imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo oraz numer ewidencyjny PESEL.

2. Minister Sprawiedliwości na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym przekazuje Marszałkowi Sejmu w terminie 14 dni od dnia otrzymania danych, o których mowa w ust. 1:

1) informację o posłach skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o posłach pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu albo

2) informację, o tym, że żaden z posłów nie został skazany prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe ani nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.

3. Jeżeli po przekazaniu informacji, o której mowa w ust. 2, Minister Sprawiedliwości uzyska z Krajowego Rejestru Karnego informację o posłach skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe lub o posłach pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, niezwłocznie przekazuje ją Marszałkowi Sejmu.”;

7) w art. 213 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów;”;

8) dodaje się art. 213a w brzmieniu:

„Art. 213a. 1. Państwowa Komisja Wyborcza, po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wyników wyborów do Senatu, przekazuje niezwłocznie Ministrowi Sprawiedliwości dane senatorów zawierające imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo oraz numer ewidencyjny PESEL.

2. Minister Sprawiedliwości na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym przekazuje Marszałkowi Senatu w terminie 14 dni od dnia otrzymania danych, o których mowa w ust. 1:

1) informację o senatorach skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o senatorach pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu albo

2) informację, o tym, że żaden z senatorów nie został skazany prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe ani nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.

3. Jeżeli po przekazaniu informacji, o której mowa w ust. 2, Minister Sprawiedliwości uzyska z Krajowego Rejestru Karnego informację o senatorach skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe lub o senatorach pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, niezwłocznie przekazuje ją Marszałkowi Senatu.”.

Art. 2. [Ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej]
W ustawie z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467 i Nr 201, poz. 1327) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 40a:

a) w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) pisemnego oświadczenia kandydata o posiadaniu prawa wybieralności.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zgoda kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawierać imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo kandydata, a także wskazanie jego ewentualnej przynależności do partii politycznej. Zgoda powinna ponadto zawierać numer ewidencyjny PESEL kandydata oraz informację o udokumentowanym wykształceniu, wykonywanym zawodzie i miejscu (zakładzie) pracy, a także o adresie zamieszkania kandydata. Zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem.”;

2) w art. 40b dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej występuje do Ministra Sprawiedliwości z zapytaniem o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o tym kandydacie.”;

3) w art. 40c w ust. 3 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa wybieralności, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 3;”;

4) w art. 42 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Państwowa Komisja Wyborcza postanawia o odmowie rejestracji kandydata, jeżeli kandydat nie posiada prawa wybieralności.”.

Art. 3. [Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym]
W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292 oraz z 2009 r. Nr 53, poz. 432 i Nr 168, poz. 1323) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 1 dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) przekazywanie Marszałkowi Sejmu informacji o:

a) posłach skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o posłach pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

b) posłach do Parlamentu Europejskiego karanych za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego oraz o posłach do Parlamentu Europejskiego pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

8) przekazywanie Marszałkowi Senatu informacji o senatorach skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o senatorach pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.”;

2) w art. 6:

a) w ust. 1 dodaje się pkt 3a–3e w brzmieniu:

„3a) Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do posłów do Parlamentu Europejskiego;

3b) Państwowej Komisji Wyborczej, w odniesieniu do kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

3c) okręgowym komisjom wyborczym w odniesieniu do kandydatów na posłów i senatorów oraz kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;

3d) terytorialnym komisjom wyborczym, w odniesieniu do kandydatów na radnych;

3e) gminnym komisjom wyborczym, w odniesieniu do kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta;”,

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3b i 3c, przekazuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni.”;

3) w art. 12 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „zawód wyuczony i wykonywany,” dodaje się wyrazy „wykonywanie funkcji posła, senatora lub posła do Parlamentu Europejskiego”.

Art. 4. [Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego]
W ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się art. 65a w brzmieniu:

„Art. 65a. Okręgowa komisja wyborcza niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia listy okręgowej występuje do Ministra Sprawiedliwości z zapytaniem o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o kandydatach z tej listy.”;

2) w art. 66:

a) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Okręgowa komisja wyborcza postanawia o odmowie rejestracji kandydata, jeżeli kandydat nie posiada prawa wybieralności; przepis ust. 2 zdanie trzecie stosuje się.”,

b) w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyraz „w ust. 2” zastępuje się wyrazami „w ust. 2 i 2a”;

3) dodaje się art. 142a w brzmieniu:

„Art. 142a. 1. Państwowa Komisja Wyborcza, po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego, przekazuje niezwłocznie Ministrowi Sprawiedliwości dane posłów do Parlamentu Europejskiego zawierające imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo oraz numer ewidencyjny PESEL.

2. Minister Sprawiedliwości na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym przekazuje Marszałkowi Sejmu w terminie 14 dni od dnia otrzymania danych, o których mowa w ust. 1:

1) informację o posłach do Parlamentu Europejskiego karanych za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego oraz o posłach do Parlamentu Europejskiego pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu albo

2) informację, o tym, że żaden z posłów do Parlamentu Europejskiego nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego ani nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.

3. Jeżeli po przekazaniu informacji, o której mowa w ust. 2, Minister Sprawiedliwości uzyska z Krajowego Rejestru Karnego informację o posłach do Parlamentu Europejskiego karanych za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub o posłach do Parlamentu Europejskiego pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, niezwłocznie przekazuje ją Marszałkowi Sejmu.”.

Art. 5. [Stosowanie zmienionych przepisów Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i do Senatu RP do kolejnej kadencji Sejmu i Senatu]
Przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do kadencji Sejmu i Senatu następujących po kadencji, w czasie której ustawa weszła w życie.
Art. 6. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym oraz ustawę z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999 i Nr 202, poz. 1547.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA