| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 8 grudnia 2010 r.

w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 197) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa warunki organizacyjne, kadrowe i techniczne, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie:

1) kontroli administracyjnej lub kontroli na miejscu na podstawie przepisów:

a) rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16, z późn. zm.),

b) tytułu IV rozporządzenia Komisji (WE) nr 1120/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitej przewidzianego w tytule III rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 1),

c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1121/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do systemów wsparcia dla rolników, ustanowionych w jego tytułach IV i V (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 27),

d) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 65), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1122/2009”,

e) rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn. zm.), w zakresie określonym w art. 146 rozporządzenia, o którym mowa w lit. a,

f) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (Dz. Urz. UE L 345 z 20.11.2004, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1973/2004”, w zakresie określonym w art. 96 ust. 1 i art. 97 rozporządzenia, o którym mowa w lit. c;

2) kontroli w zakresie spełniania warunków zatwierdzenia przez zatwierdzone podmioty skupujące i zatwierdzone pierwsze jednostki przetwórcze.

§ 2.
1. Przeprowadzanie kontroli, o której mowa w § 1 pkt 1, może być powierzone jednostce organizacyjnej, która:

1) posiada pisemną instrukcję regulującą sposób i tryb rejestracji, obiegu oraz archiwizacji dokumentacji związanej z prowadzoną kontrolą;

2) zapewni wyłączenie z czynności kontrolnych osób w niej zatrudnionych w przypadku wystąpienia:

a) przesłanek określonych w art. 24 i 25 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.2)),

b) okoliczności mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności;

3) zatrudnia, w liczbie zapewniającej sprawne wykonywanie powierzonych kontroli, osoby, które:

a) posiadają:

– wykształcenie wyższe w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa, biologii, ochrony środowiska, leśnictwa lub geodezji i kartografii lub

– wykształcenie średnie oraz kwalifikacje w zawodach związanych z rolnictwem, ogrodnictwem, ochroną środowiska, leśnictwem lub geodezją,

b) posiadają, w przypadku osób zatwierdzających raporty z prac w zakresie ustalania powierzchni działek rolnych, uprawnienia zawodowe w zakresie określonym w art. 43 pkt 1, 2, 5 lub 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287),

c) zostaną przed podjęciem czynności kontrolnych przeszkolone w zakresie odpowiadającym powierzonym im czynnościom;

4) zapewnia:

a) sprzęt pomiarowy umożliwiający sprawne przeprowadzanie pomiarów zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia nr 1122/2009,

b) sprzęt informatyczny i oprogramowanie zapewniające przetwarzanie danych zgodnie z systemem informatycznym posiadanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

c) środki transportu zapewniające sprawne wykonywanie powierzonych kontroli.

2. Przeprowadzanie kontroli upraw konopi włóknistych może być powierzone jednostce organizacyjnej, która:

1) spełnia warunki wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. c oraz pkt 4 lit. c;

2) zapewnia wykonanie badań w zakresie oznaczania poziomu Δ-9-tetrahydrokannabinolu (THC) zgodnie z metodą określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 1122/2009;

3) zatrudnia osoby posiadające wykształcenie oraz doświadczenie, niezbędne do zapewnienia prawidłowego wykonywania analiz laboratoryjnych.

3. Przeprowadzanie kontroli w zakresie wykorzystania lub przetwarzania roślin energetycznych na cele energetyczne w gospodarstwie, o których mowa w art. 35 lit. b rozporządzenia nr 1973/2004, zatwierdzonych podmiotów skupujących i zatwierdzonych pierwszych jednostek przetwórczych w zakresie zgodności prowadzonej przez nie działalności z przepisami tego rozporządzenia oraz kontroli, o których mowa w art. 38 i 39 tego rozporządzenia, w tym obliczenia wartości ekonomicznej zgodnie z art. 38 ust. 6 tego rozporządzenia, może być powierzone jednostce organizacyjnej, która:

1) spełnia warunki wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. c oraz pkt 4 lit. c;

2) zatrudnia, w liczbie umożliwiającej sprawne wykonywanie powierzonych kontroli, osoby, które posiadają wykształcenie i kwalifikacje, odpowiadające zakresowi powierzonych im czynności kontrolnych.

§ 3.
Przeprowadzanie kontroli, o której mowa w § 1 pkt 2, może być powierzone jednostce organizacyjnej, która:

1) spełnia warunki wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. c oraz pkt 4 lit. c;

2) zatrudnia, w liczbie umożliwiającej sprawne wykonywanie powierzonych kontroli, osoby, które posiadają wykształcenie wyższe w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa, biotechnologii roślin lub towaroznawstwa lub wykształcenie średnie rolnicze.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej – rolnictwo, rozwój wsi oraz rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1–3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 57, poz. 383 oraz z 2008 r. Nr 90, poz. 552), które na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 36, poz. 197) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »