REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 241 poz. 1617

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie postępowania w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności, a także określenia przypadku, w którym podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 41 d ust. 3 oraz art. 41f ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności;

2) przypadek, w którym podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) kluczowych systemach współpracujących – rozumie się przez to System Wymiany Danych Dotyczących Akcyzy SEED oraz System Rozliczeń Celno-Podatkowych i Finansowo-Księgowych ZEFIR, w tym Ogólnopolski System Obsługi Zabezpieczeń i Pozwoleń OSOZ;

2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

§ 3.
1. W przypadku wystąpienia niezależnej od podmiotu przyczyny powodującej brak możliwości przesłania dokumentu do Systemu, przez okres dwóch godzin, podmiot wysyłający, podmiot odbierający lub organ podatkowy informuje Dyrektora Izby Celnej w Łodzi o braku możliwości obsługi przemieszczenia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Izby Celnej w Łodzi, po weryfikacji zasadności zgłoszenia, potwierdza niedostępność Systemu, o czym niezwłocznie informuje na stronie internetowej Izby Celnej w Łodzi.

3. W przypadku wystąpienia awarii kluczowych systemów współpracujących, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 4.
W przypadku niedostępności Systemu podmiot wysyłający, przed rozpoczęciem przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, umieszcza w dokumencie zastępującym e-AD lokalny numer referencyjny, który identyfikuje przemieszczenie do czasu przesłania dokumentów w trybie art. 41f ust. 5 ustawy.
§ 5.
Dokumenty, o których mowa w art. 41 a ust. 3 pkt 2, ust. 7 pkt 2 i 3, art. 41f ust. 4 oraz art. 41 g ust. 1 ustawy, są dostarczane do właściwego naczelnika urzędu celnego, podpisane i odpowiednio opieczętowane przez podmiot wysyłający lub podmiot odbierający.
§ 6.
W przypadku przywrócenia dostępności Systemu, Dyrektor Izby Celnej w Łodzi niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej Izby Celnej w Łodzi informację o zakończeniu niedostępności Systemu. Nie wyklucza to możliwości wcześniejszego przesyłania przez użytkowników dokumentów do Systemu, przed publikacją tej informacji na stronie internetowej Izby Celnej w Łodzi.
§ 7.
W przypadku gdy rozpoczęcie przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy nastąpiło podczas niedostępności Systemu, a po przywróceniu dostępności Systemu i przesłaniu do niego odpowiednich informacji System nie będzie mógł potwierdzić możliwości wysyłki do wskazanego podmiotu odbierającego, podmiot wysyłający dokonuje zmiany miejsca przeznaczenia dla niedostarczonych wyrobów akcyzowych.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Minister Finansów: w z. L. Kotecki

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 151, poz. 1013, Nr 226, poz. 1477 i Nr 238, poz. 1578.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-22
  • Data wejścia w życie: 2011-01-01
  • Data obowiązywania: 2011-01-01
  • Dokument traci ważność: 2017-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA