REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 241 poz. 1620

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 15 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ust. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. Nr 236, poz. 2365) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, zwanego dalej „rejestrem”, jest dokonywany w formie elektronicznej na podstawie wniosku o wpis, przekazanego przez instytucję szkoleniową, w formie papierowej lub elektronicznej, do wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę tej instytucji.

2. Do wniosku o wpis do rejestru zawierającego informacje, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”, instytucja szkoleniowa dołącza kopię aktualnego dokumentu, na podstawie którego prowadzi edukację pozaszkolną, i kopię dokumentów potwierdzających posiadaną akredytację lub certyfikaty jakości, w formie papierowej lub elektronicznej.

3. Wzór wniosku o wpis do rejestru jest określony w załączniku do rozporządzenia. Minister właściwy do spraw pracy udostępnia formularz elektroniczny wniosku o wpis do rejestru na stronie internetowej publicznych służb zatrudnienia.

4. Wniosek o wpis do rejestru pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku niekompletnego lub nieprawidłowego wypełnienia wniosku lub braku kopii dokumentu, na podstawie którego jest prowadzona edukacja pozaszkolna, a instytucja szkoleniowa mimo wezwania nie przedłoży poprawnego wniosku lub kopii właściwego dokumentu w terminie miesiąca od dnia wezwania.”;

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zawiadomienie o wpisie do rejestru, wydawane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy, zawiera nazwę i adres siedziby instytucji szkoleniowej, datę wpisania do rejestru i numer nadany instytucji szkoleniowej w tym rejestrze.”;

3) w § 4 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Instytucja szkoleniowa wpisana do rejestru informuje, w formie papierowej lub elektronicznej, właściwy wojewódzki urząd pracy o:”;

4) uchyla się § 5;

5) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

 

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578 i Nr 239, poz. 1593.

Załącznik 1. [WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (poz. 1620)

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-22
  • Data wejścia w życie: 2011-01-01
  • Data obowiązywania: 2011-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA