REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 244 poz. 1629

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 14 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. Nr 94, poz. 902, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) 1 (pierwsza i druga część pola), 2, 3, 5, 8, 14, 15a, 17a, 19, 25, 26, 29, 30, 31, 32 i 33 (z wyjątkiem drugiej części pola), 34a, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47 (tylko w zakresie podania podstawy opłaty), 49 i 54 w przypadku objęcia towarów procedurą składu celnego w celu uzyskania wypłaty specjalnych refundacji wywozowych przed wywozem – kod 76 w wykazie kodów procedur;”,

b) pkt 8–11 otrzymują brzmienie:

„8) 1 (pierwsza i druga część pola), 2, 3, 5, 6, 8, 12, 14, 15a, 17a i 18 (tylko w części dotyczącej oznaczenia), 19, 20, 21 (tylko w zakresie przynależności państwowej), 22 (tylko w zakresie waluty), 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 i 54 w przypadku obejmowania towarów procedurą dopuszczenia do obrotu – kody 01, 02, 07, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63 i 68 w wykazie kodów procedur;

9) 1 (pierwsza i druga część pola), 2, 3, 5, 6, 8, 12, 14, 15a, 17a i 18 (tylko w części dotyczącej oznaczenia), 19, 20, 21 (tylko w zakresie przynależności państwowej), 22 (tylko w zakresie waluty), 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 i 54 w przypadku obejmowania towarów procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, odprawy czasowej, przetwarzania pod kontrolą celną – kody 51, 53, 54, 91 i 92 w wykazie kodów procedur;

10) 1 (pierwsza i druga część pola), 3, 5, 8, 14, 15a, 17a, 19, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 49 i 54 w przypadku obejmowania towarów procedurą składu celnego typu A, B, C, E i F oraz wprowadzania towarów do wolnego obszaru celnego o II typie kontroli – kody 71 i 78 w wykazie kodów procedur;

11) 1 (pierwsza i druga część pola), 3, 5, 8, 14, 15a, 17a, 19, 20 i 22 (tylko w zakresie waluty), 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46 i 47 (tylko w zakresie rodzaju i podstawy opłaty), 49 i 54 w przypadku obejmowania towarów procedurą składu celnego typu D – kody 71 i 78 w wykazie kodów procedur.”;

2) uchyla się § 6a;

3) uchyla się § 13b;

4) w § 17 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Wyposażenie oraz uzasadnione ilości żywności, zaopatrzenia i innych towarów, wprowadzane na obszar celny Wspólnoty lub wyprowadzane poza ten obszar na wyłączny użytek:

1) obcych sił zbrojnych Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego i innych państw uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju,

2) sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami podejmowanymi w ramach Traktatu Północnoatlantyckiego lub Partnerstwa dla Pokoju

– powinny być zgłaszane na formularzu 302, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. W przypadku wprowadzania na obszar celny Wspólnoty towarów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, do formularza 302 należy dołączyć zgodę właściwego organu na pobyt wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydaną na podstawie art. 3 ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. Nr 93, poz. 1063, z późn. zm.4)).”;

5) § 20a otrzymuje brzmienie:

„§ 20a. Przepisy § 5–8, § 12–13a i § 14 stosuje się odpowiednio do zasad dokonywania zgłoszeń elektronicznych.”;

6) § 20c–20e otrzymują brzmienie:

„§ 20c. Zgłoszenie celne o objęcie procedurą wywozu przesyłek przewożonych przez operatorów pocztowych innych niż operator publiczny, które spełniają warunki określone w art. 592a lit. m Rozporządzenia Wykonawczego i zawierają towary niepodlegające należnościom celnym wywozowym, może być dokonane zbiorczo w jednym zgłoszeniu celnym.

§ 20d. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zgłaszającego, organ celny może wyrazić zgodę, aby zgłoszenie celne do procedury wywozu towarów, o których mowa w art. 786 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Wykonawczego, obejmowało towary wywiezione w danym miesiącu kalendarzowym. Zgłoszenia celnego należy dokonać w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił wywóz towarów. Zgłoszenie celne powinno zawierać elementy kalkulacyjne z dnia przyjęcia zgłoszenia celnego.

§ 20e. Przepis § 20d stosuje się odpowiednio do towarów wspólnotowych przeznaczonych na zaopatrzenie platform wiertniczych, zlokalizowanych poza obszarem celnym Wspólnoty.”;

7) uchyla się § 20f;

8) uchyla się § 20h;

9) § 20j otrzymuje brzmienie:

„§ 20j. W przypadku powrotnego wywozu towarów niewspólnotowych, którym uprzednio nadano przeznaczenie celne wolny obszar celny albo które uprzednio objęto procedurą składu celnego i dostarczono na pokład statku powietrznego lub morskiego w celu konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas rejsu lub celem ich sprzedaży podczas rejsu, przepis § 20d stosuje się odpowiednio.”.

§ 2.
Do dokonywania zgłoszeń celnych towarów, stanowiących zaopatrzenie statków powietrznych, morskich i platform wiertniczych, oraz czasopism i książek, wywiezionych poza obszar celny Wspólnoty przed dniem 1 stycznia 2011 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 4 i 6 w zakresie dotyczącym § 20c, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. W. Szczuka

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 232, poz. 2331, z 2005 r. Nr 83, poz. 720, z 2007 r. Nr 130, poz. 907 i Nr 210, poz. 1529, z 2009 r. Nr 91, poz. 743 oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 660.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 536 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 172, poz. 1805 oraz z 2010 r. Nr 122, poz. 825.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-23
  • Data wejścia w życie: 2011-01-01
  • Data obowiązywania: 2011-01-01
  • Dokument traci ważność: 2016-09-20

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA