REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 244 poz. 1630

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 15 grudnia 2010 r.

w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa warunki emitowania obligacji skarbowych oferowanych na zagranicznych rynkach kapitałowych, zwanych dalej „obligacjami”, w szczególności:

1) jednostkową wartość nominalną obligacji;

2) walutę, w której może następować emisja obligacji;

3) zasady i tryb sprzedaży obligacji, w tym termin lub sposób ustalenia ceny sprzedaży emitowanych obligacji na rynku pierwotnym;

4) podmioty, którym obligacje danej emisji są oferowane do nabycia na rynku pierwotnym;

5) ograniczenia co do obrotu obligacjami na rynku pierwotnym i wtórnym;

6) sposób realizacji świadczeń z tytułu obligacji.

§ 2.
1. Obligacje mogą być emitowane jako obligacje imienne lub na okaziciela.

2. Wartość emisji obligacji jest równa wartości nominalnej obligacji sprzedanych.

§ 3.
1. Obligacje są nominowane w walutach krajów należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

2. Ustala się nominał obligacji na 100 jednostek walut, o których mowa w ust. 1, lub ich wielokrotność.

3. Cena sprzedaży obligacji może być niższa, równa bądź wyższa od wartości nominalnej. Cenę sprzedaży określa list emisyjny.

4. Obligacje są oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej.

§ 4.
Obligacje mogą być emitowane w formie zdematerializowanej lub w formie dokumentu, jeżeli jest to dopuszczalne na danym rynku.
§ 5.
1. Minister Finansów może powierzyć oferowanie obligacji na rynku pierwotnym bankowi, instytucji kredytowej lub instytucji finansowej, a także ich oddziałom, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.2)), lub konsorcjum tych podmiotów na zasadach określonych w umowie.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, są określone w liście emisyjnym.

§ 6.
1. Na rynku pierwotnym obligacje mogą być nabywane przez osoby fizyczne, osoby prawne lub spółki nieposiadające osobowości prawnej.

2. Obligacje przeznaczone na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa mogą być nabywane przez podmioty określone w ust. 1, będące wierzycielami Skarbu Państwa z tytułów określonych w liście emisyjnym.

3. Obligacje mogą być przedmiotem obrotu między podmiotami, o których mowa w ust. 1, przy zachowaniu warunków określonych w przepisach obowiązujących na rynku, na którym następuje obrót.

§ 7.
1. Obsługę obligacji, w szczególności wypłatę odsetek oraz wykup obligacji, prowadzi agent emisji.

2. Zakres obowiązków agenta emisji określa umowa zawarta z emitentem.

3. W ramach obowiązków wykonywanych na podstawie umowy, o której mowa w ust. 2, agent emisji może współdziałać z innymi podmiotami.

4. Agent emisji jest wskazany w liście emisyjnym.

5. Emitent może powierzyć oferowanie obligacji na rynku pierwotnym i obowiązki agenta emisji temu samemu podmiotowi.

§ 8.
Rejestr posiadaczy, zwany dalej „rejestrem”, jest prowadzony przez agenta emisji lub instytucję prowadzącą depozyt papierów wartościowych.
§ 9.
1. Wykup obligacji lub wypłata odsetek następuje ze środków budżetu państwa, w terminach określonych w liście emisyjnym.

2. Spełnienie świadczenia emitenta z tytułu wypłaty odsetek lub wykupu obligacji następuje przez uznanie rachunku agenta emisji w terminie oraz miejscu określonym w zawartej z nim umowie.

3. Wypłata odsetek i wykup obligacji następuje na rzecz osób ujawnionych w rejestrze w dniu ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji. Dzień ustalenia praw przypada w terminie wskazanym w liście emisyjnym.

4. Przez dzień ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji rozumie się dzień, w którym ustala się podmioty uprawnione do otrzymania, w dniu wymagalności, świadczeń z tytułu wykupu obligacji lub odsetek oraz wielkości tych świadczeń.

§ 10.
1. Emitent może wezwać posiadaczy obligacji do bezwarunkowego, przedterminowego wykupu bądź też może przyznać posiadaczowi obligacji prawo wezwania emitenta do bezwarunkowego, przedterminowego wykupu.

2. Warunki oraz sposób realizacji przedterminowego wykupu są określone w liście emisyjnym.

§ 11.
Jeżeli dzień, w którym na podstawie rozporządzenia lub listu emisyjnego powstaje obowiązek wykonania czynności, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, sobotę lub inny wolny dzień od pracy, termin wykonania tej czynności upływa w pierwszym dniu roboczym po tym dniu, chyba że prawo obowiązujące na danym rynku, na którym wyemitowano obligacje, stanowi inaczej.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.3)

Minister Finansów: w z. W. Szczuka

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 226, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228.

3) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 773), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-23
  • Data wejścia w życie: 2011-01-01
  • Data obowiązywania: 2016-06-02
  • Dokument traci ważność: 2016-11-21

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA