reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 3 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy2)

Na podstawie art. 25 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. Nr 47, poz. 445) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 17 w ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) posiadanie patentu mechanika statkowego żeglugi śródlądowej, posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w dziale maszynowym oraz złożenie egzaminu na poziomie pomocniczym.”;

2) w § 26 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Warunkiem uznania egzaminu, o którym mowa w ust. 3, za równorzędny z egzaminem na poziomie operacyjnym jest możliwość udziału w egzaminie, w charakterze obserwatora, przedstawiciela dyrektora urzędu morskiego będącego członkiem komisji egzaminacyjnej.”;

3) w § 27 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) posiadanie dyplomu kapitana żeglugi przybrzeżnej, dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej na stanowisku oficera wachtowego oraz ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na poziomie zarządzania.”;

4) w § 41 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej upoważnia do zajmowania stanowiska kapitana na każdym statku w żegludze krajowej, w tym na statku pasażerskim o pojemności brutto poniżej 1 500, pod warunkiem odbycia 6-miesięcznej praktyki pływania na statkach pasażerskich w charakterze dublera na stanowisku kapitana albo 12-miesięcznej praktyki pływania jako oficer wachtowy na statkach pasażerskich, na których oficer wachtowy pełni wachtę na mostku.”;

5) w § 45:

a) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego, dodatkowej 24-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej na stanowisku motorzysty oraz ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na poziomie operacyjnym.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Warunkiem uznania egzaminu, o którym mowa w ust. 2, za równorzędny z egzaminem na poziomie operacyjnym jest możliwość udziału w egzaminie, w charakterze obserwatora, przedstawiciela dyrektora urzędu morskiego będącego członkiem komisji egzaminacyjnej.”;

6) w § 49 uchyla się pkt 2;

7) w § 64 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej kapitan i starszy oficer powinni posiadać świadectwo przeszkolenia w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym.”;

8) w § 76 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Na wniosek właściwych organów administracji morskiej innych państw, armatorów lub ich przedstawicieli informacje dotyczące wydanych dokumentów kwalifikacyjnych zawarte w ewidencji, o której mowa w ust. 1, są potwierdzane w formie pisemnej.”;

9) w załączniku nr 1 do rozporządzenia wzory dyplomów szypra 1 klasy żeglugi krajowej i dyplom szypra 2 klasy żeglugi krajowej otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
1. Dyplomy szypra 1 klasy żeglugi krajowej i dyplomy szypra 2 klasy żeglugi krajowej wydane na podstawie przepisów dotychczasowych i wynikające z nich uprawnienia zawodowe zachowują swoją ważność.

2. Dyplomy, o których mowa w ust. 1, na wniosek zainteresowanego mogą być wymienione na odpowiednie dyplomy określone w rozporządzeniu pod warunkiem przedłożenia świadectw:

1) na dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej:

a) w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego,

b) ratownika,

c) przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej,

d) przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym,

e) odpowiednie świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej;

2) na dyplom szypra 2 klasy w żegludze krajowej:

a) ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego.

b) ratownika,

c) pierwszej pomocy medycznej,

d) przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym,

e) odpowiednie świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej.

§ 3.
W sprawach o wydanie dyplomu lub świadectwa wszczętych, lecz niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (Dz. Urz. UE L 323 z 03.12.2008, str. 33).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 63, poz. 519, Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 grudnia 2010 r. (poz. 1669)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama