REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 250 poz. 1679

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa warunki emitowania bonów skarbowych, zwanych dalej „bonami”, w szczególności:

1) jednostkową wartość nominalną bonów;

2) walutę, w której może następować emisja;

3) zasady i tryb sprzedaży, w tym termin lub sposób ustalenia ceny sprzedaży emitowanych bonów na rynku pierwotnym;

4) podmioty, którym bony danej emisji są oferowane do nabycia na rynku pierwotnym;

5) ograniczenia co do obrotu bonami na rynku pierwotnym i wtórnym;

6) sposób realizacji świadczeń z tytułu bonów.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) agencie emisji – rozumie się przez to podmiot odpowiedzialny za organizację przetargów bonów i utrzymanie elektronicznego systemu przetargowego przeznaczonego do ich obsługi;

2) komunikacie – rozumie się przez to informację publikowaną, na podstawie rozporządzenia, przez Ministra Finansów dotyczącą bonów;

3) liście emisyjnym – rozumie się przez to list emisyjny, wydawany przez Ministra Finansów na podstawie art. 98 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zawierający szczegółowe warunki emisji bonów;

4) cenie przetargowej – rozumie się przez to cenę za wartość nominalną jednego bonu o danym terminie wykupu, wyrażoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

5) minimalnej cenie sprzedaży – rozumie się przez to cenę przetargową ustaloną przez Ministra Finansów dla danego przetargu sprzedaży stanowiącą najniższą przyjętą cenę przetargową bonów o danym terminie wykupu;

6) ofercie niekonkurencyjnej – rozumie się przez to niezawierającą ceny przetargowej ofertę zakupu lub sprzedaży bonów o danym terminie wykupu;

7) Rejestrze – rozumie się przez to Rejestr Papierów Wartościowych prowadzony przez agenta emisji, w którym dokonuje on rejestracji stanu i zmian stanu posiadania bonów.

§ 3.
1. Bony są nabywane i zbywane w drodze przetargu z dyskontem, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W celu zarządzania długiem Skarbu Państwa Minister Finansów może zawierać umowy z podmiotami, o których mowa w § 6 ust. 1, przyznające prawo zakupu lub przedstawienia do odkupu bonów poza przetargiem.

3. Informacje o zawarciu umowy, o której mowa w ust. 2, Minister Finansów podaje do wiadomości publicznej w sposób określony w § 7.

§ 4.
1. Wartość nominalna jednego bonu wynosi 10 000 złotych.

2. Bony są emitowane na okres od:

1) 1 do 90 dni lub

2) 1 tygodnia do 52 tygodni.

3. Wartość nominalną bonów określa list emisyjny.

§ 5.
1. Bony są papierami wartościowymi na okaziciela.

2. Bony nie posiadają formy dokumentu i są rejestrowane na rachunkach bonów i kontach depozytowych bonów, prowadzonych w ramach Rejestru.

3. Szczegółowe warunki prowadzenia Rejestru określa regulamin wydany przez agenta emisji.

§ 6.
1. Bony mogą być nabywane przez osoby fizyczne, osoby prawne lub spółki nieposiadające osobowości prawnej.

2. Bony mogą być przedmiotem obrotu między podmiotami, o których mowa w ust. 1, przy zachowaniu warunków wynikających z przepisów regulujących obrót dewizowy, a także obrót instrumentami finansowymi oraz nadzór nad rynkiem kapitałowym.

§ 7.
Listy emisyjne i komunikaty są publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Finansów pod adresem www.mf.gov.pl lub w innych środkach masowego przekazu o zasięgu ogólnopolskim, w szczególności w elektronicznych systemach informacyjnych.

Rozdział 2

Uczestnicy przetargów

§ 8.

1. W przetargach mogą brać udział:

1) banki, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, a także ich oddziały, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.2)), z którymi Minister Finansów zawarł umowę w sprawie pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych, przyznającą im prawo do składania ofert na przetargach bonów określonych w rozporządzeniu,

2) banki państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, nieposiadające statusu Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych

– zwani dalej „uczestnikami przetargu”.

2. Szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargach podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zostaną określone w umowie z Ministrem Finansów.

§ 9.
Uczestnicy przetargu nabywają bony we własnym imieniu i na własny rachunek. Obowiązek zapłacenia ceny zakupu bonów ciąży na uczestniku przetargu.

Rozdział 3

Przetargi bonów

§ 10.

1. Przetargi bonów są organizowane przez agenta emisji.

2. Agent emisji działa na podstawie umowy zawartej z Ministrem Finansów.

3. Minister Finansów może, bez podania przyczyny, odwołać albo unieważnić przed przyjęciem ofert przetarg lub ogłosić dodatkowy przetarg.

§ 11.
1. Uczestnicy przetargu składają oferty w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznego systemu przetargowego w dniu przetargu, do godziny określonej w komunikacie o przetargu.

2. W przypadku awarii elektronicznego systemu przetargowego uczestnicy przetargu składają oferty za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, faks) na adres wskazany przez agenta emisji.

3. Uczestnik przetargu może odwołać złożoną ofertę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 12.
1. Umowa sprzedaży bonów zostaje zawarta w dniu przetargu z chwilą przyjęcia przez Ministra Finansów oferty złożonej przez uczestnika przetargu.

2. Uczestnicy przetargu otrzymują od agenta emisji, najpóźniej drugiego roboczego dnia po dniu, w którym odbył się przetarg, informację potwierdzającą przyjęcie bądź odrzucenie oferty przez Ministra Finansów.

3. Nie przydziela się ułamkowych części bonów.

§ 13.
1. Wartość nominalna ofert przedstawiona przez uczestnika przetargu nie może być mniejsza od określonej w komunikacie.

2. Oferty nabycia bonów złożone niezgodnie z warunkiem określonym w ust. 1 lub błędne pod względem rachunkowym, a także złożone po upływie terminu określonego w komunikacie, zostają odrzucone.

Rozdział 4

Przetarg sprzedaży

§ 14.

Bony są oferowane na przetargach, w terminach określonych w liście emisyjnym.
§ 15.
Wyróżnia się następujące rodzaje przetargów sprzedaży bonów:

1) przetarg wielu cen – w przypadku którego każdy z uczestników przetargu sprzedaży, którego oferty zakupu zostały przyjęte, jest obowiązany zapłacić za nabyte bony kwotę wynikającą z iloczynu ich liczby oraz ceny przetargowej zaoferowanej przez danego uczestnika przetargu;

2) przetarg jednej ceny – w przypadku którego wszyscy uczestnicy przetargu sprzedaży, których oferty zakupu zostały przyjęte, są obowiązani zapłacić za nabyte bony kwotę wynikającą z iloczynu ich liczby oraz minimalnej ceny sprzedaży.

§ 16.
Najpóźniej w dniu przetargu sprzedaży Minister Finansów ogłasza komunikat o przetargu sprzedaży, zawierający w szczególności:

1) rodzaj przetargu;

2) datę przetargu oraz godzinę, o której upływa termin składania ofert;

3) datę i godzinę rozliczenia przetargu;

4) okresy, na jakie bony będą emitowane;

5) termin wykupu i kod ISIN bonów;

6) przewidywaną wartość nominalną bonów oferowanych na przetargu sprzedaży;

7) minimalną wartość nominalną oferty;

8) dopuszczalność składania ofert niekonkurencyjnych;

9) relację określającą maksymalny udział ofert niekonkurencyjnych w łącznej wartości ofert składanych przez uczestnika przetargu, jeżeli składanie ofert niekonkurencyjnych jest dopuszczone.

§ 17.
1. Uczestnicy przetargu sprzedaży mogą składać oferty niekonkurencyjne, jeżeli składanie ofert niekonkurencyjnych zostało dopuszczone na danym przetargu sprzedaży.

2. Składając ofertę niekonkurencyjną, uczestnik przetargu wyraża zgodę na zawarcie transakcji:

1) w przypadku przetargu wielu cen – po średniej ważonej cenie przetargowej dla przyjętych ofert zawierających cenę przetargową;

2) w przypadku przetargu jednej ceny – po minimalnej cenie sprzedaży.

3. W przypadku gdy łączna wartość ofert niekonkurencyjnych złożonych przez uczestnika przetargu powoduje przekroczenie relacji, o której mowa w § 16 pkt 9, wartość tych ofert zostanie pomniejszona do poziomu gwarantującego nieprzekroczenie tej relacji. Liczba bonów w ofertach podlegających pomniejszeniu będzie zaokrąglana w dół do najbliższej wartości całkowitej.

4. Minister Finansów ma prawo do redukcji ofert niekonkurencyjnych po terminie składania ofert. W przypadku redukcji ofert niekonkurencyjnych Minister Finansów określa wartość nominalną bonów sprzedanych w tym trybie i podaje stopę redukcji ofert niekonkurencyjnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. W przypadku gdy zostaną złożone tylko oferty niekonkurencyjne, przetarg bonów o danym terminie wykupu zostaje odwołany.

§ 18.
Oferta zakupu bonów na przetargu sprzedaży powinna zawierać w szczególności:

1) adres agenta emisji;

2) termin wykupu i kod ISIN bonów;

3) cenę przetargową bonów będących przedmiotem oferty, chyba że oferta zakupu stanowi ofertę niekonkurencyjną;

4) liczbę oraz wartość nominalną bonów będących przedmiotem oferty;

5) upoważnienie do obciążenia rachunku bankowego w Narodowym Banku Polskim, wraz z podaniem jego numeru, kwotą wynikającą z ceny zakupu, o której mowa w § 29 ust. 1, uwzględniającą liczbę bonów i zaoferowaną cenę przetargową, wraz z naliczonymi odsetkami za każdy dzień opóźnienia – w sytuacji, o której mowa w § 30;

6) numer rachunku bonów w Rejestrze, na którym nabyte przez uczestnika przetargu bony zostaną zarejestrowane.

§ 19.
1. Po upływie terminu składania ofert zakupu Minister Finansów określa dla danego przetargu sprzedaży minimalną cenę sprzedaży.

2. Oferty zakupu bonów:

1) z ceną wyższą od minimalnej ceny sprzedaży – zostają przyjęte w całości;

2) z ceną równą minimalnej cenie sprzedaży – mogą być przyjęte w całości lub w części przy zastosowaniu redukcji ofert.

3. W przypadku redukcji ofert Minister Finansów określa wartość nominalną sprzedanych bonów o danym terminie wykupu i podaje stopę redukcji ofert w procentach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

§ 20.
1. Po przetargu sprzedaży Minister Finansów ogłasza komunikat o wynikach przetargu sprzedaży zawierający w szczególności następujące dane:

1) rodzaj przetargu;

2) datę przetargu;

3) datę i godzinę rozliczenia przetargu;

4) okresy, na jakie bony będą emitowane;

5) termin wykupu i kod ISIN bonów;

6) wartość nominalną bonów oferowanych do sprzedaży;

7) wartość nominalną bonów, na które otrzymano ofertę zakupu, z wyszczególnieniem ofert niekonkurencyjnych, o ile były dopuszczone;

8) wartość nominalną przyjętych ofert, z wyszczególnieniem ofert niekonkurencyjnych, jeżeli były dopuszczone;

9) minimalną przyjętą cenę sprzedaży i odpowiadającą jej rentowność, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

10) średnią ważoną cenę przetargową dla przyjętych ofert zawierających cenę przetargową i odpowiadającą jej rentowność, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

11) najwyższą cenę przetargową zgłoszoną przez uczestnika przetargu i odpowiadającą jej rentowność, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

12) stopę redukcji ofert zawierających cenę przetargową, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyszczególnieniem ofert niekonkurencyjnych, jeżeli były dopuszczone.

2. W przypadku sprzedaży bonów na przetargu jednej ceny komunikat, o którym mowa w ust. 1, nie zawiera danych, o których mowa w ust. 1 pkt 11 i 12.

Rozdział 5

Przetarg uzupełniający

§ 21.

1. Minister Finansów może oferować bony na przetargu uzupełniającym.

2. Przetarg uzupełniający może zostać zorganizowany najpóźniej następnego dnia po przetargu sprzedaży.

3. Wartość nominalna bonów oferowanych na przetargu uzupełniającym nie może być większa niż 20 % wartości nominalnej bonów oferowanych w dniu przetargu sprzedaży.

§ 22.
Na przetargu uzupełniającym bony o danym terminie wykupu sprzedawane są:

1) po średniej ważonej cenie przetargowej, w przypadku gdy bony były sprzedawane na przetargu wielu cen;

2) po minimalnej cenie sprzedaży, w przypadku gdy bony były sprzedawane na przetargu jednej ceny.

§ 23.
Do zakupu bonów na przetargu uzupełniającym są uprawnieni uczestnicy przetargu.
§ 24.
Najpóźniej w dniu przetargu uzupełniającego Minister Finansów ogłasza komunikat o przetargu uzupełniającym, zawierający w szczególności:

1) datę przetargu oraz godzinę, o której upływa termin składania ofert;

2) datę i godzinę rozliczenia przetargu;

3) okresy, na jakie bony będą emitowane;

4) termin wykupu i kod ISIN bonów;

5) cenę, o której mowa w § 22;

6) wartość nominalną bonów oferowanych do sprzedaży;

7) minimalną wartość nominalną oferty składanej przez uczestnika przetargu uzupełniającego.

§ 25.
1. Oferta zakupu bonów na przetargu uzupełniającym powinna zawierać w szczególności:

1) adres agenta emisji;

2) termin wykupu i kod ISIN bonów;

3) liczbę oraz wartość nominalną bonów będących przedmiotem oferty;

4) numer rachunku bonów w Rejestrze, na który uczestnik nabywa bony;

5) upoważnienie do obciążenia rachunku bankowego w Narodowym Banku Polskim, wraz z podaniem jego numeru, kwotą wynikającą z ceny zakupu, o której mowa w § 29 ust. 1, uwzględniającą liczbę bonów i zaoferowaną cenę przetargową, wraz z naliczonymi odsetkami za każdy dzień opóźnienia – w sytuacji, o której mowa w § 30.

2. Łączna wartość nominalna ofert zakupu złożonych na przetargu uzupełniającym przez jednego uczestnika przetargu nie może być większa od wartości, o której mowa w § 24 pkt 6.

§ 26.
1. Na przetargu uzupełniającym zakup bonów przez poszczególnych uczestników przetargu następuje proporcjonalnie do wartości bonów nabytych przez nich na przetargu sprzedaży.

2. Proporcjonalny udział uczestnika przetargu uzupełniającego jest obliczany jako procentowy udział uczestnika przetargu w zakupie ogółem na danym przetargu sprzedaży, po wyłączeniu zakupów dokonanych przez uczestników przetargu, którzy zrezygnowali z udziału w przetargu uzupełniającym.

3. W przypadku gdy wartość oferty zakupu złożonej na przetargu uzupełniającym przez uczestnika przetargu jest niższa od wartości będącej iloczynem udziału proporcjonalnego i wartości, o której mowa w § 24 pkt 6, nieprzydzielone temu uczestnikowi przetargu bony o wartości stanowiącej różnicę pomiędzy tymi wielkościami zostaną rozdzielone proporcjonalnie pomiędzy pozostałych uczestników przetargu. W takim przypadku przydział przedmiotowych bonów nastąpi z wykorzystaniem udziału proporcjonalnego, obliczonego analogicznie jak w ust. 2, po wyłączeniu zakupów dokonanych przez uczestników przetargu rezygnujących z zakupu bonów o pełnej przysługującej im wartości.

4. W przypadku gdy łączna wartość nominalna ofert zakupu złożonych na przetargu uzupełniającym jest niższa od wartości, o której mowa w § 24 pkt 6, oferty poszczególnych uczestników przetargu są realizowane w całości.

§ 27.
Oferty złożone przez uczestników przetargu, którzy nie dokonali zakupu bonów na przetargu sprzedaży, są przyjmowane przez Ministra Finansów wyłącznie po przyjęciu wszystkich ofert złożonych przez uczestników przetargu, którzy dokonali zakupu bonów na przetargu sprzedaży.
§ 28.
Po przetargu uzupełniającym Minister Finansów ogłasza komunikat o wynikach przetargu uzupełniającego, zawierający w szczególności:

1) datę przetargu;

2) datę i godzinę rozliczenia przetargu;

3) okresy, na jakie bony będą emitowane;

4) termin wykupu i kod ISIN bonów;

5) cenę, o której mowa w § 22;

6) wartość nominalną bonów oferowanych do sprzedaży;

7) wartość nominalną bonów, na które otrzymano ofertę zakupu;

8) wartość nominalną bonów, których oferty zakupu przyjęto.

Rozdział 6

Rozliczenie przetargu sprzedaży i przetargu uzupełniającego

§ 29.

1. Uczestnicy przetargu sprzedaży, których oferty zakupu zostały przyjęte, są obowiązani zapłacić za bony nabyte na przetargu kwotę wynikającą z odpowiedniej ceny przetargowej i liczby sprzedanych bonów (cena zakupu).

2. Zapłata ceny zakupu następuje przez obciążenie rachunku, o którym mowa w § 18 pkt 5. Termin zapłaty za bony nabyte na przetargu jest podawany w komunikacie.

§ 30.
W przypadku nieuiszczenia ceny zakupu w dniu zapłaty, od niezapłaconej kwoty stanowiącej różnicę między ceną zakupu a kwotą, jaką zapłacił uczestnik przetargu, dokonując zapłaty za bony, będą naliczane, za każdy dzień uchybienia terminowi, odsetki w wysokości stanowiącej dwukrotność oprocentowania kredytu lombardowego ustalanego przez Narodowy Bank Polski.
§ 31.
Jeżeli zapłata ceny zakupu za bony nie zostanie dokonana najpóźniej trzeciego dnia roboczego po dniu rozliczenia przetargu oraz nie zostanie dokonana w wysokości wynikającej z ceny zakupu powiększonej o odsetki za każdy dzień opóźnienia, uważa się, że odstąpiono od nabycia bonów, z tym że do dni roboczych nie wlicza się soboty.
§ 32.
W przypadku przetargu uzupełniającego przepisy § 29–31 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 7

Przetarg odkupu bonów

§ 33.

1. Minister Finansów może odkupować bony przed upływem terminu, na jaki zostały wyemitowane.

2. Do przetargu odkupu bonów stosuje się odpowiednio § 15 pkt 1.

3. Odkupione bony ulegają umorzeniu z chwilą zapłaty za nie, z wyjątkiem bonów nabywanych przez Ministra Finansów w celu zarządzania długiem Skarbu Państwa.

§ 34.
Najpóźniej w dniu przetargu odkupu Minister Finansów ogłasza komunikat o przetargu odkupu, zawierający w szczególności:

1) datę przetargu oraz godzinę, o której upływa termin składania ofert;

2) datę i godzinę rozliczenia przetargu;

3) termin wykupu i kod ISIN bonów przewidywanych do odkupu;

4) wartość nominalną bonów przewidywanych do odkupu;

5) minimalną wartość nominalną oferty;

6) dopuszczalność składania ofert niekonkurencyjnych;

7) relację określającą maksymalny udział ofert niekonkurencyjnych w łącznej wartości ofert składanych przez uczestnika przetargu, jeżeli składanie ofert niekonkurencyjnych jest dopuszczone.

§ 35.
Uczestnicy przetargu odkupu mogą składać oferty niekonkurencyjne, jeżeli składanie ofert niekonkurencyjnych zostało dopuszczone na danym przetargu odkupu. Przepis § 17 stosuje się odpowiednio.
§ 36.
1. Oferta sprzedaży bonów na przetargu odkupu powinna zawierać w szczególności:

1) adres agenta emisji;

2) termin wykupu i kod ISIN bonów;

3) cenę przetargową bonów będących przedmiotem oferty, chyba że oferta odkupu bonów stanowi ofertę niekonkurencyjną;

4) liczbę oraz wartość nominalną bonów będących przedmiotem oferty;

5) numer rachunku bankowego w Narodowym Banku Polskim, który ma zostać uznany kwotą wynikającą z ceny odkupu uwzględniającą wartość nominalną bonów, i zaoferowaną cenę przetargową;

6) numer rachunku bonów w Rejestrze, na którym są zarejestrowane bony objęte ofertą sprzedaży.

2. Przepis § 13 stosuje się odpowiednio.

§ 37.
1. Po upływie terminu składania ofert sprzedaży Minister Finansów określa dla danego przetargu odkupu najwyższą przyjętą cenę przetargową dla bonów o danym terminie wykupu.

2. Oferty sprzedaży bonów:

1) z ceną niższą od najwyższej ceny przetargowej – zostają przyjęte w całości;

2) z ceną równą najwyższej przyjętej cenie przetargowej – mogą być przyjęte w całości lub częściowo przy zastosowaniu redukcji ofert.

3. W przypadku redukcji ofert Minister Finansów podaje stopę redukcji w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

§ 38.
Po przetargu odkupu Minister Finansów ogłasza komunikat o wynikach przetargu odkupu, zawierający w szczególności:

1) datę przetargu;

2) datę i godzinę rozliczenia przetargu;

3) termin wykupu i kod ISIN bonów;

4) wartość nominalną bonów przewidywanych do odkupu;

5) wartość nominalną bonów objętych ofertami odkupu, z wyszczególnieniem ofert niekonkurencyjnych, jeżeli były dopuszczone;

6) wartość nominalną odkupionych bonów, z wyszczególnieniem ofert niekonkurencyjnych, jeżeli były dopuszczone;

7) najniższą przyjętą cenę przetargową i odpowiadającą jej rentowność, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

8) średnią ważoną cenę przetargową dla przyjętych ofert zawierających cenę przetargową i odpowiadającą jej rentowność, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

9) najwyższą przyjętą cenę przetargową i odpowiadającą jej rentowność, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

10) stopę redukcji ofert z najwyższą ceną przetargową, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

§ 39.
1. Zapłata za odkupione bony następuje w terminie wskazanym w komunikacie o przetargu odkupu i według cen zawartych w przyjętych ofertach.

2. Spełnienie świadczenia z tytułu odkupu następuje w drodze obciążenia rachunku bankowego Ministerstwa Finansów, prowadzonego w Narodowym Banku Polskim.

Rozdział 8

Wykup bonów

§ 40.

1. Bieg terminu wykupu bonów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, rozpoczyna się od dnia zapłaty za te bony przez uczestnika przetargu.

2. Bieg terminu wykupu bonów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, rozpoczyna się od dnia poprzedzającego dzień zapłaty za te bony przez uczestnika przetargu.

§ 41.
1. Bony podlegają wykupowi, według wartości nominalnej, po upływie okresu, na jaki zostały wyemitowane.

2. Spełnienie świadczenia z tytułu wykupu bonów następuje w drodze obciążenia rachunku bankowego Ministerstwa Finansów, prowadzonego w Narodowym Banku Polskim.

3. Agent emisji realizuje zobowiązania Ministra Finansów wobec właścicieli bonów, których bony są zarejestrowane na rachunkach bonów i kontach depozytowych bonów prowadzonych w Rejestrze. Kwoty przeznaczone na wykup bonów ustala agent emisji zgodnie ze stanem rachunków bonów i kont depozytowych bonów w Rejestrze w dniu wykupu.

4. Posiadacze kont depozytowych bonów w Rejestrze ustalają wysokość kwot przysługujących z tytułu wykupu bonów podmiotom, dla których prowadzą rachunki bonów, zgodnie ze stanem tych rachunków w dniu roboczym poprzedzającym dzień wykupu. Prawa majątkowe z bonów są realizowane w dniu wykupu.

§ 42.
Jeżeli dzień, w którym na podstawie rozporządzenia lub listu emisyjnego powstaje obowiązek wykonania czynności, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, termin wykonania tej czynności upływa w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.
§ 43.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.3)

Minister Finansów: w z. W. Szczuka

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 226, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228.

3) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych (Dz. U. Nr 113, poz. 771), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-29
  • Data wejścia w życie: 2011-01-01
  • Data obowiązywania: 2011-01-01
  • Dokument traci ważność: 2013-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA