REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 252 poz. 1690

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, zwanego dalej „ubezpieczeniem”, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.
§ 2.
1. Ubezpieczenie obejmuje pokrycie:

1) kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu;

2) zwrotu wpłat wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana;

3) zwrotu części wpłat wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie została zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu.

2. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do umów o świadczenie usług turystycznych zawartych w okresie ubezpieczenia, chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie, bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

§ 3.
Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.
§ 4.
Przez roczny przychód uzyskany z tytułu działalności wykonywanej przez:

1) organizatora turystyki – rozumie się przychód wyłącznie z tytułu organizowania imprez turystycznych na rzecz klientów w zamkniętym roku obrotowym poprzedzającym rok przedłożenia wniosku o zawarcie kolejnych umów obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów, o których mowa w § 1, w tym przychód, w którego uzyskaniu pośredniczyli agenci i pośrednicy turystyczni;

2) pośrednika turystycznego – rozumie się przychód uzyskany wyłącznie z tytułu działalności polegającej na pośredniczeniu na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych w zamkniętym roku obrotowym poprzedzającym rok przedłożenia wniosku o zawarcie kolejnych umów obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów, o których mowa w § 1, przy czym w przypadku pośrednictwa w zawieraniu tych umów z przedsiębiorcami zagranicznymi, niewykonującymi działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za przychód ten uważa się także całość wpłat wnoszonych przez klientów na opłacenie usług tych przedsiębiorców.

§ 5.
W przypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny jednocześnie wykonuje działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w § 6, minimalna wysokość sumy gwarancyjnej określana jest na poziomie wyższej wartości procentowej lub kwotowej właściwej dla zabezpieczenia finansowego wykonywanej działalności.
§ 6.
Do określenia minimalnej wysokości sumy gwarancyjnej dokonuje się następującego rozróżnienia wykonywanej działalności:

1) organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na terytorium państw pozaeuropejskich niezależnie od środka transportu oraz na terytorium państw europejskich, z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 3;

2) organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na terytorium państw europejskich, z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 3;

3) organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na terytorium krajów mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu kaliningradzkiego, a także organizowanie krajowych imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie krajowych usług turystycznych, w tym imprez zagranicznej turystyki przyjazdowej.

§ 7.
1. Minimalna wysokość sumy gwarancyjnej ustalana w odniesieniu do podmiotów wykonujących działalność, o której mowa w § 6, niepobierających przedpłat, pobierających przedpłaty w terminie do 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej lub świadczenia usług turystycznych lub pobierających przedpłaty w wysokości do 10 % ceny imprezy turystycznej lub usług turystycznych, wynosi:

1) 12 % rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 6 pkt 1, nie mniej jednak niż równowartość 40 000 euro;

2) 7 % rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 6 pkt 2, nie mniej jednak niż równowartość 7 500 euro;

3) 3 % rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 6 pkt 3, nie mniej jednak niż równowartość 4 500 euro.

2. Do przedsiębiorców rozpoczynających działalność, o której mowa w § 6, przy ustalaniu minimalnej wysokości sumy gwarancyjnej stosuje się odpowiednio sumy minimalne określone kwotowo w ust. 1, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3.

§ 8.
1. Minimalna wysokość sumy gwarancyjnej ustalana w odniesieniu do podmiotów wykonujących działalność, o której mowa w § 6, pobierających przedpłaty na poczet przyszłej imprezy turystycznej lub przyszłych usług turystycznych, w wysokości powyżej 10 % do 30 % ceny imprezy turystycznej lub usług turystycznych, w terminie:

1) powyżej 30 dni do 90 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej lub świadczenia usług turystycznych, wynosi:

a) 12,5 % rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 6 pkt 1, nie mniej jednak niż równowartość 42 000 euro,

b) 7,5 % rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 6 pkt 2, nie mniej jednak niż równowartość 8 000 euro,

c) 3,5 % rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 6 pkt 3, nie mniej jednak niż równowartość 5 500 euro;

2) powyżej 90 dni do 180 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej lub świadczenia usług turystycznych, wynosi:

a) 13,0 % rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 6 pkt 1, nie mniej jednak niż równowartość 44 000 euro,

b) 8,0 % rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 6 pkt 2, nie mniej jednak niż równowartość 8 500 euro,

c) 3,5 % rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 6 pkt 3, nie mniej jednak niż równowartość 5 500 euro;

3) powyżej 180 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej lub świadczenia usług turystycznych, wynosi:

a) 14,0 % rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 6 pkt 1, nie mniej jednak niż równowartość 47 000 euro,

b) 9,0 % rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 6 pkt 2, nie mniej jednak niż równowartość 10 000 euro,

c) 4,0 % rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 6 pkt 3, nie mniej jednak niż równowartość 6 000 euro.

2. Minimalna wysokość sumy gwarancyjnej ustalana w odniesieniu do podmiotów wykonujących działalność, o której mowa w § 6, pobierających przedpłaty na poczet przyszłej imprezy turystycznej lub przyszłych usług turystycznych, w wysokości powyżej 30 % ceny imprezy turystycznej lub usług turystycznych, w terminie:

1) powyżej 30 dni do 90 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej lub świadczenia usług turystycznych, wynosi:

a) 14,0 % rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 6 pkt 1, nie mniej jednak niż równowartość 47 000 euro,

b) 9,0 % rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 6 pkt 2, nie mniej jednak niż równowartość 10 000 euro,

c) 4,0 % rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 6 pkt 3, nie mniej jednak niż równowartość 6 000 euro;

2) powyżej 90 dni do 180 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej lub świadczenia usług turystycznych, wynosi:

a) 17,0 % rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 6 pkt 1, nie mniej jednak niż równowartość 57 000 euro,

b) 10,0 % rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 6 pkt 2, nie mniej jednak niż równowartość 11 000 euro,

c) 4,5 % rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 6 pkt 3, nie mniej jednak niż równowartość 7 000 euro;

3) powyżej 180 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej lub świadczenia usług turystycznych, wynosi:

a) 20,0 % rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 6 pkt 1, nie mniej jednak niż równowartość 67 000 euro,

b) 12,0 % rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 6 pkt 2, nie mniej jednak niż równowartość 13 000 euro,

c) 5,0 % rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 6 pkt 3, nie mniej jednak niż równowartość 7 500 euro.

3. Do przedsiębiorców rozpoczynających działalność, o której mowa w § 6, pobierających przedpłaty na poczet przyszłej imprezy turystycznej lub przyszłych usług turystycznych, przy ustalaniu minimalnej wysokości sumy gwarancyjnej stosuje się odpowiednio sumy minimalne określone kwotowo w ust. 1 i 2.

§ 9.
Sumy, o których mowa w § 7 i 8, ustalane są przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia obowiązkowego na rzecz klientów została zawarta.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)

Minister Finansów: w z. W. Szczuka

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 672.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. Nr 32, poz. 281).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-29
  • Data wejścia w życie: 2010-12-29
  • Data obowiązywania: 2010-12-29
  • Dokument traci ważność: 2013-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA