REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 255 poz. 1719

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. Nr 140, poz. 1147, Nr 211, poz. 1645 i Nr 217, poz. 1688) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Świadczenia gwarantowane udzielane w warunkach stacjonarnych są realizowane w zakładach opiekuńczych dla osób dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia; pobyt świadczeniobiorcy, który ukończył 18 rok życia i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydłuża się do chwili ukończenia nauki.”;

2) w § 5 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Świadczenia gwarantowane, o których mowa w § 4 ust. 1, są udzielane świadczeniobiorcy wymagającemu ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagającemu hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą poziomu samodzielności, zwaną dalej „skalą Barthel”, otrzymał 40 punktów lub mniej. W przypadku dzieci do ukończenia 3 roku życia nie stosuje się warunku dokonania oceny skalą Barthel.

2. Do zakładu opiekuńczego nie przyjmuje się świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.”;

3) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Świadczenia gwarantowane, o których mowa w ust. 1, są udzielane świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej.”;

4) załączniki nr 2–4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Przepisy § 5 ust. 1 i 2, § 9 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, oraz załączniki nr 2 – 4 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych na rok 2012 i lata następne, z wyjątkiem warunku dotyczącego wymiaru czasu pracy, określonego w ostatnim akapicie ppkt 2 pkt 1 części I załącznika nr 4 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, który stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych na rok 2015 i lata następne.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Minister Zdrowia: w z. J. Szulc

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465 i Nr 238, poz. 1578.

Załącznik 1. [KARTA OCENY ŚWIADCZENIOBIORCY KIEROWANEGO DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZEGO/PRZEBYWAJĄCEGO W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZYM]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 23 grudnia 2010 r. (poz. 1719)

Załącznik nr 1

KARTA OCENY ŚWIADCZENIOBIORCY KIEROWANEGO DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZEGO/PRZEBYWAJĄCEGO W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZYM

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [KARTA OCENY ŚWIADCZENIOBIORCY KIEROWANEGO DO OBJĘCIA/OBJĘTEGO PIELĘGNIARSKĄ OPIEKĄ DŁUGOTERMINOWĄ DOMOWĄ]

Załącznik nr 2

Karta oceny Świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia/Objętego1)
PIELĘGNIARSKĄ OPIEKĄ
DŁUGOTERMINOWĄ DOMOWĄ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH I OPIEKUŃCZYCH W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ]

Załącznik nr 3

WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH I OPIEKUŃCZYCH W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

I. Świadczenia gwarantowane udzielane w warunkach stacjonarnych w zakładzie opiekuńczym dla osób dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia

1. Wymagania dotyczące personelu

1) lekarz:

a) w zakładach opiekuńczych:

– przy zakresie obowiązków obejmującym badanie pacjentów nie mniej niż 2 razy w tygodniu i porady na wezwanie w razie potrzeby – udziela świadczeń w łącznym wymiarze 1 etatu przeliczeniowego na 35 pacjentów (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 35 pacjentów), przy czym w wymiarze tym uwzględnia się cząstkowe etaty przeliczeniowe lekarza specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej lub geriatrii oraz cząstkowe etaty przeliczeniowe:

– lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii i lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub

– lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: chorób wewnętrznych lub geriatrii, neurologii, psychiatrii, lub

– lekarza w trakcie specjalizacji z dziedziny: chorób wewnętrznych lub geriatrii, neurologii, psychiatrii,

– przy zakresie obowiązków obejmującym badanie pacjentów chorych na AIDS lub zarażonych HIV nie mniej niż 2 razy w tygodniu i porady na wezwanie w razie potrzeby – udziela świadczeń w łącznym wymiarze 1 etatu przeliczeniowego na 35 pacjentów (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 35 pacjentów), przy czym w wymiarze tym uwzględnia się cząstkowe etaty przeliczeniowe lekarza specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej oraz cząstkowe etaty przeliczeniowe:

– lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii i lekarza specjalisty w dziedzinie chorób zakaźnych lub

– lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: chorób wewnętrznych, psychiatrii i chorób zakaźnych, lub

– lekarza w trakcie specjalizacji z dziedziny: chorób wewnętrznych, psychiatrii i chorób zakaźnych.

Aktualna ocena pacjenta, dokonywana nie mniej niż dwa razy w tygodniu, potwierdzana jest datą, pieczątką i podpisem osoby przeprowadzającej badania kontrolne;

b) w zakładach opiekuńczych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia:

– przy zakresie obowiązków obejmującym badanie pacjentów nie mniej niż 2 razy w tygodniu i porady na wezwanie w razie potrzeby – udziela świadczeń w łącznym wymiarze 1 etatu przeliczeniowego na 35 pacjentów (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 35 pacjentów), przy czym w wymiarze tym uwzględnia się cząstkowe etaty przeliczeniowe:

– lekarza specjalisty w dziedzinie: neurologii, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej, rehabilitacji w chorobach narządów ruchu, pediatrii lub

– lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: neurologii, rehabilitacji medycznej, pediatrii, lub

– lekarza w trakcie specjalizacji z dziedziny: neurologii, rehabilitacji medycznej, rehabilitacji w chorobach narządów ruchu, pediatrii.

Aktualna ocena pacjenta, dokonywana nie mniej niż dwa razy w tygodniu, potwierdzana jest datą, pieczątką i podpisem osoby przeprowadzającej badania kontrolne;

c) w zakładach opiekuńczych dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie:

– przy zakresie obowiązków obejmującym badanie pacjentów nie mniej niż 2 razy w tygodniu i porady na wezwanie w razie potrzeby – udziela świadczeń w łącznym wymiarze 1/4 etatu przeliczeniowego na 1 pacjenta (równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na 1 pacjenta), przy czym w wymiarze tym uwzględnia się cząstkowe etaty przeliczeniowe:

– lekarza specjalisty w dziedzinie: anestezjologii, anestezjologii i reanimacji, anestezjologii i intensywnej terapii, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej, rehabilitacji w chorobach narządów ruchu, neurologii, chorób płuc lub

– lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, rehabilitacji medycznej, neurologii, chorób płuc, lub

– lekarza w trakcie specjalizacji z dziedziny: anestezjologii i intensywnej terapii, rehabilitacji medycznej, rehabilitacji w chorobach narządów ruchu, neurologii, chorób płuc,

– w opiece nad dziećmi i młodzieżą – oprócz wymagań wymienionych w tiret pierwsze – dodatkowo udziela świadczeń, w ramach cząstkowego etatu przeliczeniowego, lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii lub lekarz w trakcie specjalizacji z dziedziny pediatrii.

Aktualna ocena pacjenta, dokonywana nie mniej niż dwa razy w tygodniu, potwierdzana jest datą, pieczątką i podpisem osoby przeprowadzającej badania kontrolne;

2) pielęgniarka:

a) w zakładach opiekuńczych:

– z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub pielęgniarstwa zachowawczego, lub pielęgniarstwa rodzinnego, lub pielęgniarstwa środowiskowego, lub pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub pielęgniarstwa geriatrycznego, lub pielęgniarstwa opieki paliatywnej, lub kursem specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej, lub w trakcie odbywania tych specjalizacji lub kursów; w opiece nad świadczeniobiorcami wentylowanymi mechanicznie, dodatkowo udziela świadczeń pielęgniarka, która ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie, lub ze specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub w trakcie odbywania tych specjalizacji lub kursów – łącznie 25 % czasu pracy ogółu pielęgniarek udzielających świadczeń u danego świadczeniodawcy,

b) w zakładach opiekuńczych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia:

– z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub pielęgniarstwa zachowawczego, lub pielęgniarstwa rodzinnego, lub pielęgniarstwa środowiskowego, lub pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub pielęgniarstwa pediatrycznego, lub pielęgniarstwa opieki paliatywnej lub kursem specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej, lub w trakcie odbywania tych specjalizacji lub kursów; w opiece nad świadczeniobiorcami wentylowanymi mechanicznie, dodatkowo udziela świadczeń pielęgniarka, która ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie pielęgnowania dziecka wentylowanego mechanicznie, lub ze specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub w trakcie odbywania tych specjalizacji lub kursów – łącznie 25 % czasu pracy ogółu pielęgniarek udzielających świadczeń u danego świadczeniodawcy.

Pielęgniarka i osoba, o której mowa w ppkt 8, w zakładach opiekuńczych oraz w zakładach opiekuńczych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia udzielają świadczeń w łącznym wymiarze 1/2 etatu przeliczeniowego na 1 pacjenta, w tym co najmniej przez 40 % czasu pracy świadczeń udziela pielęgniarka;

3) osoba, która:

a) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku fizjoterapia zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku,

b) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe na kierunku rehabilitacja ruchowa i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku,

c) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej,

d) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej,

e) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła trzymiesięczny kurs specjalizacyjny z rehabilitacji,

f) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik fizjoterapii

– w zakładach opiekuńczych – udziela świadczeń w łącznym wymiarze 2 etatów przeliczeniowych na 35 pacjentów (równoważnik 2 etatów przeliczeniowych na 35 pacjentów),

– w zakładach opiekuńczych dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie oraz dla świadczeniobiorców, którzy w ocenie skalą Barthel otrzymali „0” punktów – udziela świadczeń w łącznym wymiarze 1/4 etatu przeliczeniowego na 1 pacjenta (równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na 1 pacjenta),

– w zakładach opiekuńczych dla pacjentów chorych na AIDS lub zarażonych HIV – udziela świadczeń w łącznym wymiarze 1 etatu przeliczeniowego na 35 pacjentów (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 35 pacjentów);

4) psycholog lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej – udziela świadczeń w łącznym wymiarze 1/2 etatu przeliczeniowego na 35 pacjentów;

5) osoba, która:

a) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności logopedia obejmujące w programie nauczania co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii,

b) ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii,

c) ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła przed dniem wejścia w życie rozporządzenia studia podyplomowe z logopedii;

6) osoba, która:

a) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 3 000 godzin kształcenia, w tym 2 000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskała tytuł licencjata,

b) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy terapeuta zajęciowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuta zajęciowy,

c) ukończyła przed dniem wejścia w życie rozporządzenia szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy w zawodzie instruktor terapii zajęciowej

– w zakładach opiekuńczych – udziela świadczeń w łącznym wymiarze 1/2 etatu przeliczeniowego na 35 pacjentów uczestniczących w terapii w ciągu tygodnia; osoba ta nie udziela świadczeń w zakładach opiekuńczych dla pacjentów chorych na AIDS lub zarażonych HIV;

7) osoba, która:

a) posiada kwalifikacje specjalisty terapii uzależnień, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.1)) lub posiada kwalifikacje specjalisty psychoterapii uzależnień, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.2)) lub

b) uczestniczy w udzielaniu świadczeń z zakresu uzależnienia i współuzależnienia pod nadzorem specjalisty psychoterapii uzależnień i posiada kwalifikacje instruktora terapii uzależnień, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii lub w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

– w zakładach opiekuńczych dla pacjentów chorych na AIDS lub zarażonych HIV udziela świadczeń w łącznym wymiarze 1/2 etatu przeliczeniowego na 35 pacjentów uczestniczących w terapii w ciągu tygodnia;

8) osoba, która ukończyła zasadniczą szkołę zawodową publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej lub ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny, posiadająca kwalifikacje do wykonywania czynności w zakresie podstawowej pielęgnacji chorych i osób niesamodzielnych, na zlecenie pielęgniarki.

2. Sprzęt medyczny i pomocniczy

1) łóżka szpitalne o regulowanej wysokości i wyposażone w ruchome barierki zabezpieczające przed wypadnięciem lub zawierające oprzyrządowanie do rehabilitacji;

2) sprzęt zapobiegający powstawaniu odleżyn: materace przeciwodleżynowe, poduszki, podpórki, wałki;

3) sprzęt ułatwiający pielęgnację świadczeniobiorcy: zintegrowany system do higieny ciała, podnośnik, parawany, pasy ślizgowe;

4) wyposażenie gabinetu rehabilitacyjnego: UGUL, cykloergometr, rotory, materace, drabinki, poręcz do nauki chodzenia, zestaw do elektroterapii z osprzętem;

5) wyposażenie gabinetu terapii zajęciowej: stoły do terapii zajęciowej, przybory do malowania i wyklejania, sprzęt do muzykoterapii, sprzęt do gier i zabaw, tablice do pisania, sprzęt audiowizualny, system haseł obrazkowo-tekstowych, sprzęt do nauki czynności życia codziennego;

6) koncentrator tlenu lub inne źródło tlenu – 1 sztuka na każde rozpoczęte 17 łóżek;

7) ssak elektryczny – 1 sztuka na każde rozpoczęte 17 łóżek;

8) inhalatory – 1 sztuka na każde rozpoczęte 17 łóżek;

9) glukometry;

10) aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi;

11) aparat EKG;

12) zestaw do reanimacji;

13) kule, laski, balkoniki, chodziki, wózki inwalidzkie, również z podparciem głowy;

14) pompy infuzyjne;

15) stetoskopy.

Sprzęt znajduje się w miejscu udzielania świadczeń, z wyłączeniem aparatu EKG, który znajduje się w budynku lub zespole budynków oznaczonych tym samym adresem, w których jest zlokalizowane miejsce udzielania świadczeń gwarantowanych.

3. Dodatkowy sprzęt medyczny i pomocniczy dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie

1) respirator stanowiący własność świadczeniodawcy i przypisany do jednego świadczeniobiorcy wyposażony w:

a) akumulator pozwalający na:

– swobodne korzystanie z wózka inwalidzkiego,

– podtrzymanie czynności respiratora do 4 godzin,

b) filtry powietrza w układzie,

c) komplet parametrów nastawnych,

d) 2 alarmy: rozłączenia układu i nadmiernego ciśnienia w drogach oddechowych;

2) ssak elektryczny – 1 dla każdego świadczeniobiorcy z dodatkowym wyposażeniem jednorazowym (cewniki, łączniki) oraz ssak rezerwowy;

3) defibrylator;

4) pulsoksymetr;

5) zestaw z jednorazowym sprzętem do pielęgnacji tracheotomii, gastrostomii.

Sprzęt znajduje się w miejscu udzielania świadczeń.

4. Dodatkowy sprzęt medyczny i pomocniczy dla świadczeniobiorców, którzy w ocenie skalą Barthel otrzymali „0” punktów

1) pulsoksymetr;

2) zestaw z jednorazowym sprzętem do pielęgnacji tracheotomii, gastrostomii, konikotomii;

3) worek samorozprężalny typu AMBU z maską twarzową.

Sprzęt znajduje się w miejscu udzielania świadczeń.

5. Warunki lokalowe

1) gabinet rehabilitacyjny;

2) gabinet do prowadzenia psychoterapii;

3) gabinet terapii zajęciowej;

4) sala dziennego pobytu.

6. Warunki lokalowe dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie

1) sale 1–2 łóżkowe z bezpośrednim sąsiedztwem łazienki i dostępnością do wyłącznika światła dla pacjenta; w zakładach opiekuńczych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia: sale 1–2 łóżkowe z zapewnieniem dostępu do łóżka z trzech stron i swobodnego korzystania ze sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego;

2) gabinet lekarski i zabiegowo-pielęgniarski;

3) gabinet rehabilitacyjny;

4) akumulatorowe źródło światła aktywowane w przypadku awarii prądu, alternatywne źródło zasilania elektrycznego – generator prądu, słyszalny alarm respiratora.

II. Świadczenia gwarantowane udzielane przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie

1. Wymagania dotyczące personelu

1) lekarz:

a) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub

b) lekarz specjalista w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii i neurologii lub chorób płuc, lub

c) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii i lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii lub neurologii lub chorób płuc, lub

d) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii i lekarz w trakcie specjalizacji z dziedziny: anestezjologii i intensywnej terapii lub neurologii lub chorób płuc, lub

e) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii i lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii lub lekarz w trakcie specjalizacji z dziedziny pediatrii – dotyczy opieki nad dziećmi i młodzieżą;

2) pielęgniarka: z rocznym doświadczeniem zawodowym oraz ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub opieki paliatywnej, lub opieki długoterminowej, lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub kursem specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej lub pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie, lub pielęgnowania dziecka wentylowanego mechanicznie, lub w trakcie tych specjalizacji lub kursów;

3) osoba, o której mowa w ppkt 3 pkt 1 części I.

2. Sprzęt medyczny i pomocniczy

1) respirator wyposażony w:

a) akumulator pozwalający na:

– swobodne korzystanie z wózka inwalidzkiego,

– podtrzymanie czynności respiratora do 4 godzin,

b) filtry powietrza w układzie,

c) komplet parametrów nastawnych,

d) 2 alarmy: rozłączenia układu i nadmiernego ciśnienia w drogach oddechowych;

2) ssaki – zależnie od potrzeb pacjenta;

3) przenośny aparat EKG;

4) zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej;

5) zestaw do pielęgnacji tracheotomii – zależnie od potrzeb pacjenta;

6) sprzęt niezbędny do obsługi respiratora, w tym jednorazowego użycia;

7) pulsoksymetr;

8) worek samorozprężalny typu AMBU z maską twarzową;

9) stetoskop;

10) neseser pielęgniarski dla każdej pielęgniarki wyposażony w:

a) podstawowy sprzęt i materiały jednorazowego użytku, w tym zestaw do wykonania iniekcji, przetaczania płynów infuzyjnych, zestaw do wykonywania opatrunków, zestaw podstawowych narzędzi chirurgicznych, pakiet ochronny,

b) zestaw do założenia i usunięcia zgłębnika oraz do karmienia przez zgłębnik, stomię,

c) zestaw do karmienia i pielęgnacji przetoki,

d) zestaw do założenia, płukania i usunięcia cewnika,

e) pakiet do odkażania i dezynfekcji,

f) zestaw przeciwwstrząsowy,

g) glukometr,

h) termometr,

i) aparat do pomiaru ciśnienia krwi,

j) zestaw do wykonywania zabiegów i czynności higieniczno-pielęgnacyjnych,

k) środki ochrony osobistej: fartuchy, maseczki, rękawice.

Sprzęt określony w ppkt 1, 2 i 5–9 znajduje się w miejscu pobytu świadczeniobiorcy, natomiast sprzęt określony w ppkt 3, 4 i 10 znajduje się w miejscu udzielania świadczeń.

3. Warunki lokalowe

1) pomieszczenie biurowe z telefonem, sekretarką automatyczną i faksem;

2) pomieszczenie na leki, materiały opatrunkowe i sprzęt medyczny;

3) telefony komórkowe dla lekarza i pielęgniarki.

4. Inne warunki udzielania świadczeń gwarantowanych

1) porady lekarskie w domu świadczeniobiorcy nie mniej niż 1 raz w tygodniu – dla każdego świadczeniobiorcy oraz stała dostępność w systemie zmianowym albo dyżurowym pod telefonem;

2) wizyty pielęgniarskie nie mniej niż 2 razy w tygodniu – dla każdego świadczeniobiorcy oraz stała dostępność w systemie zmianowym albo dyżurowym pod telefonem;

3) wizyty osoby, o której mowa w ppkt 3 pkt 1 części I, nie mniej niż 2 razy w tygodniu – dla każdego świadczeniobiorcy.

Maksymalna częstotliwość i ogólna liczba wizyt domowych, o których mowa w ppkt 2 i 3, jest ustalana indywidualnie przez lekarza udzielającego świadczeniobiorcy świadczeń gwarantowanych.

III. Świadczenia gwarantowane udzielane przez pielęgniarską opiekę długoterminową domową

1. Wymagania dotyczące personelu

Pielęgniarka: z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie opieki długoterminowej, lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub pielęgniarstwa zachowawczego, lub pielęgniarstwa rodzinnego, lub pielęgniarstwa środowiskowego, lub pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub pielęgniarstwa pediatrycznego, lub pielęgniarstwa geriatrycznego, lub pielęgniarstwa opieki paliatywnej lub kursem specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej, lub w trakcie tych specjalizacji lub kursów.

2. Sprzęt medyczny i pomocniczy

Neseser pielęgniarski dla każdej pielęgniarki wyposażony w:

1) podstawowy sprzęt i materiały jednorazowego użytku, w tym zestaw do wykonania iniekcji, przetaczania płynów infuzyjnych, zestaw do wykonywania opatrunków, zestaw podstawowych narzędzi chirurgicznych, pakiet ochronny;

2) zestaw do założenia i usunięcia zgłębnika oraz do karmienia przez zgłębnik, stomię;

3) zestaw do karmienia i pielęgnacji przetoki;

4) zestaw do założenia, płukania i usunięcia cewnika;

5) pakiet do odkażania i dezynfekcji;

6) zestaw do pielęgnacji tracheotomii;

7) zestaw przeciwwstrząsowy;

8) maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego;

9) glukometr;

10) termometr;

11) zestaw do wykonywania zabiegów i czynności higieniczno-pielęgnacyjnych;

12) środki ochrony osobistej: fartuchy, maseczki, rękawice;

13) aparat do pomiaru ciśnienia krwi;

14) stetoskop.

Sprzęt znajduje się w miejscu udzielania świadczeń.

3. Warunki lokalowe

1) pomieszczenie biurowe z telefonem, sekretarką automatyczną i faksem;

2) pomieszczenie na leki, materiały opatrunkowe i sprzęt medyczny;

3) telefon komórkowy.

4. Inne warunki udzielania świadczeń gwarantowanych

1) dostępność od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 2000;

2) dostępność w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – w medycznie uzasadnionych przypadkach;

3) wizyty – nie mniej niż 4 razy w tygodniu;

4) liczba świadczeniobiorców objętych opieką, przebywających pod różnymi adresami zamieszkania – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego – pielęgniarka nie może jednoczasowo opiekować się więcej niż 6 świadczeniobiorcami;

5) liczba świadczeniobiorców objętych opieką, przebywających pod tym samym adresem zamieszkania (np. w domu pomocy społecznej) – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego – pielęgniarka nie może jednoczasowo opiekować się więcej niż 12 świadczeniobiorcami.

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz. 962, Nr 213, poz. 1396 i Nr 228, poz. 1486.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz.1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-30
  • Data wejścia w życie: 2011-01-14
  • Data obowiązywania: 2011-01-14
  • Dokument traci ważność: 2013-12-24

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA