REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 256 poz. 1721

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 16 grudnia 2010 r.

w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 75 ust. 8 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) warunki organizacyjno-techniczne prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony roślin;

2) kwalifikacje osób prowadzących szkolenia w zakresie ochrony roślin;

3) programy szkoleń w zakresie ochrony roślin;

4) maksymalną liczbę osób w grupie, dla jakiej prowadzi się szkolenia w zakresie ochrony roślin;

5) sposób dokumentowania działań związanych z prowadzeniem szkoleń w zakresie ochrony roślin;

6) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie ochrony roślin oraz okres ważności tego zaświadczenia.

§ 2.
Podmiot prowadzący szkolenia w zakresie ochrony roślin:

1) zapewnia pomieszczenia umożliwiające prowadzenie zajęć, w tym wykorzystywanie w ich trakcie pomocy audiowizualnych;

2) udostępnia uczestnikom szkoleń w szczególności:

a) pomoce audiowizualne, w tym prezentacje multimedialne, filmy szkoleniowe, zestawy foliogramów, przeźrocza,

b) materiały szkoleniowe.

§ 3.
Podmiot prowadzący szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, niezależnie od spełnienia warunków, o których mowa w § 2:

1) zapewnia miejsce do prowadzenia zajęć praktycznych z wykorzystaniem opryskiwaczy ciągnikowych polowych i ciągnikowych sadowniczych, wraz z ciągnikiem, lub sprzętu agrolotniczego;

2) udostępnia uczestnikom szkolenia:

a) modelowy zestaw odzieży ochronnej stosowanej przy wykonywaniu zabiegów ochrony roślin w uprawach polowych, sadowniczych i pod osłonami, w tym w szklarniach, inspektach, namiotach foliowych i magazynach,

b) opryskiwacze ciągnikowe polowe i ciągnikowe sadownicze, wraz z ciągnikiem, lub sprzęt agrolotniczy,

c) części do modernizacji opryskiwaczy,

d) przyrządy do regulacji opryskiwacza, w tym stoper, taśmę mierniczą, kalkulator, suwaki do określania parametrów pracy, cylindry miarowe,

e) wiatromierze.

§ 4.
Osoby prowadzące szkolenia w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin lub w zakresie stosowania środków ochrony roślin powinny mieć:

1) ukończoną szkołę ponadpodstawową lub ponadgimnazjalną prowadzącą kształcenie w zawodzie technik rolnik, technik ogrodnik, technik leśnik lub technik mechanizacji rolnictwa i uzyskać tytuł zawodowy w danym zawodzie lub

2) ukończone studia wyższe na kierunku rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo lub technika rolnicza i leśna

– oraz posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach związanych z ochroną roślin.

§ 5.
1. Osoby prowadzące szkolenia w zakresie integrowanej produkcji powinny:

1) mieć ukończone studia wyższe na kierunku rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo lub pokrewnym;

2) posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji, zgodnie z programem szkolenia określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, prowadzonym przez:

a) Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach lub

b) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, lub

c) Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, lub

d) Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu – Państwowy Instytut Badawczy, lub

e) wyższą szkołę rolniczą.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do pracowników jednostek naukowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), zajmujących się integrowaną produkcją w ramach prowadzonych przez nich badań.

§ 6.
Osoby prowadzące szkolenia w zakresie ochrony roślin w części dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy powinny mieć ukończoną szkołę ponadpodstawową lub ponadgimnazjalną prowadzącą kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać tytuł zawodowy w danym zawodzie lub mieć ukończone studia wyższe o specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 7.
Program szkolenia w zakresie:

1) integrowanej produkcji jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

2) obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

3) stosowania środków ochrony roślin:

a) przy użyciu opryskiwaczy jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

b) sprzętem agrolotniczym jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia,

c) metodą fumigacji jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 8.
Szkolenia w zakresie ochrony roślin są prowadzone w grupach nie większych niż 30 osób.
§ 9.
1. Podmiot prowadzący szkolenia w zakresie ochrony roślin dokumentuje swe działania, prowadząc wykaz obejmujący:

1) daty i zakres przeprowadzanych szkoleń;

2) imiona i nazwiska osób prowadzących szkolenia;

3) imiona i nazwiska osób, które ukończyły szkolenia, oraz numery wydanych zaświadczeń o ich ukończeniu.

2. Podmiot prowadzący szkolenia w zakresie ochrony roślin przechowuje wykaz, o którym mowa w ust. 1, przez okres 5 lat od dnia zakończenia szkolenia.

§ 10.
1. Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie ochrony roślin jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

2. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie ochrony roślin:

1) dla osób uczestniczących w szkoleniu jest ważne przez 5 lat;

2) dla osób prowadzących szkolenie w zakresie integrowanej produkcji jest ważne bezterminowo.

§ 11.
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie:

1) integrowanej produkcji,

2) obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin,

3) stosowania środków ochrony roślin:

a) przy użyciu opryskiwaczy,

b) sprzętem agrolotniczym,

c) metodą fumigacji

– wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowuje ważność przez okres, na który zostało wydane.

§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia w zakresie obrotu, konfekcjonowania lub stosowania środków ochrony roślin, programów tych szkoleń oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (Dz. U. Nr 105, poz. 671 oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1152), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 52 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278).

Załącznik 1. [PROGRAM SZKOLENIA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH SZKOLENIA W ZAKRESIEINTEGROWANEJ PRODUKCJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. (poz. 1721)

Załącznik nr 1

PROGRAM SZKOLENIA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH SZKOLENIA W ZAKRESIE
INTEGROWANEJ PRODUKCJI

Lp.

Temat

Liczba godzin

1

2

3

 

Integrowana produkcja w Polsce i na świecie

4

 

Ochrona roślin w konwencjonalnych, integrowanych i ekologicznych systemach produkcji roślinnej

 

 

Ewolucja koncepcji i strategii integrowanej produkcji

 

 

Ekologiczne podstawy integrowanej produkcji

 

 

Prewencja jako ważny element integrowanej produkcji

 

 

Doradztwo w zakresie integrowanej produkcji

 

2

Przepisy prawne

3

 

Przepisy w zakresie ochrony roślin

 

 

Przepisy w zakresie nasiennictwa

 

 

Przepisy w zakresie nawozów i nawożenia

 

3

Tryb uzyskiwania certyfikatów integrowanej produkcji

1

4

Metody ochrony roślin wykorzystywane w technologiach integrowanej produkcji

10

 

Metoda hodowlana

 

 

Metoda biologiczna

 

 

Metoda biotechniczna

 

 

Metody agrotechniczne

 

 

Metody fizyczne i mechaniczne

 

 

Metoda chemiczna

 

 

Strategia zapobiegania uodparnianiu się agrofagów

 

 

System wspomagania decyzji

 

5

Planowanie i zakładanie upraw

20

 

Stanowisko uprawy

 

 

Rodzaje podłoży do produkcji pod osłonami i ich przygotowanie

 

 

Materiał rozmnożeniowy, jego przygotowanie i ocena jakości

 

 

Dobór odmian

 

 

Płodozmian

 

 

Rola międzyplonów i mulczowania gleby

 

 

Mechaniczne zabiegi agrotechniczne

 

 

Terminy i metody siewu i sadzenia

 

6

Racjonalne nawożenie

14

 

Metody określania niedoboru lub nadmiaru składników pokarmowych w glebie i w roślinach

 

 

Gospodarka składnikami pokarmowymi

 

 

Nawożenie organiczne, mineralne i dokarmianie dolistne

 

 

Wapnowanie gleb

 

7

Ograniczanie zachwaszczenia

20

 

Agroekologiczne podstawy ochrony przed chwastami

 

 

Rozpoznawanie chwastów i charakterystyka zbiorowisk

 

 

Agrotechniczne metody ograniczania zachwaszczenia

 

 

Dobór herbicydów w integrowanej produkcji

 

 

Technika nanoszenia herbicydów

 

 

8

Zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne

15

 

Uprawa gleby

 

 

Nawadnianie upraw

 

 

Zabiegi pielęgnacyjne w poszczególnych uprawach

 

9

Ochrona przed chorobami

30

 

Wpływ czynników klimatycznych na występowanie patogenów

 

 

Przegląd sprawców chorób roślin

 

 

Ocena stopnia porażenia roślin przez choroby i progi ekonomicznego zagrożenia

 

 

Sygnalizacja i prognozowanie występowania chorób

 

 

Dobór fungicydów i bakteriocydów w integrowanej produkcji

 

10

Ochrona przed szkodnikami

32

 

Przegląd szkodników roślin

 

 

Sygnalizacja i prognozowanie występowania szkodników

 

 

Metody ograniczania występowania szkodników a progi ekonomicznego zagrożenia

 

 

Dobór zoocydów w integrowanej produkcji

 

11

Zbiór, zasady przechowywania i przygotowanie produktów do obrotu

6

 

Zbiór i ocena jakości plonów

 

 

Przechowywanie i czynniki wpływające na jakość i trwałość

 

 

Przygotowanie do transportu, obrotu i sprzedaży

 

 

Omówienie zasad funkcjonowania europejskich i światowych systemów jakości żywności

 

12

Wytyczne Dobrej Praktyki Rolniczej

6

 

Zasady przechowywania nawozów

 

 

Zasady przechowywania środków ochrony roślin

 

 

Utrzymywanie czystości i higieny w gospodarstwie

 

 

Ochrona siedlisk przyrodniczych, wód, gleb i powietrza

 

 

Przeciwdziałanie erozji gleby

 

13

Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin

21

 

Technika opryskiwania upraw polowych i sadowniczych

 

 

Rozpylacze i zasady ich stosowania

 

 

Kalibracja opryskiwaczy

 

 

Kryteria oceny w badaniach okresowych opryskiwaczy

 

 

Przygotowanie cieczy użytkowej, mycie opryskiwacza

 

 

Zagospodarowanie odpadów

 

14

Bezpieczeństwo i higieny pracy (BHP)

2

 

Toksyczność środków ochrony roślin i potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzi

 

 

Sposoby wnikania środków ochrony roślin do organizmu: skóra, drogi oddechowe, przewód pokarmowy, błony śluzowe – spojówki

 

 

Środki ochrony osobistej i zasady ich użycia

 

 

Bezpieczeństwo pracy (odzież i sprzęt ochronny, prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport, higiena w czasie i po pracy)

 

 

Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin: objawy zatruć, pierwsza pomoc w przypadku zatruć

 

15

Ekonomiczne podstawy uprawy roślin według technologii integrowanej produkcji

3

16

Prowadzenie dokumentacji związanej z integrowaną produkcją

6

17

Kontrola integrowanej produkcji

7

18

Bibliografia uzupełniająca i przygotowanie prac zaliczeniowych w formie indywidualnych projektów pod kierunkiem wykładowcy

10

 

Ogółem

210

 

Załącznik 2. [PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE INTEGROWANEJ PRODUKCJI]

Załącznik nr 2

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE INTEGROWANEJ PRODUKCJI

Rośliny sadownicze

Lp.

Temat

Liczba godzin

1

2

3

1

Obowiązujące przepisy prawne w zakresie integrowanej produkcji

0,5

2

Planowanie i zakładanie uprawy sadowniczej

1

 

Rola użytków ekologicznych w uprawie integrowanej

 

 

Wybór stanowiska uprawy

 

 

Właściwy dobór odmian w aspekcie odporności na patogeny

 

 

Obsadzanie obrzeży plantacji jako element ograniczający przenikanie zanieczyszczeń

 

 

Przygotowanie gleby pod złożenie upraw sadowniczych

 

 

Systemy sadzenia roślin sadowniczych

 

 

Sposoby cięcia i formowania roślin sadowniczych

 

3

Pielęgnacja gleby

1,5

 

Niechemiczne metody zwalczania chwastów

 

 

Dobór herbicydów do sadu integrowanego

 

 

Rola ściółkowania

 

4

Nawożenie upraw sadowniczych

1,5

 

Analiza chemiczna gleby

 

 

Analiza chemiczna liści

 

 

Wizualna ocena roślin

 

 

Racjonalne nawożenie

 

 

Nawożenie upraw sadowniczych, a ochrona środowiska

 

 

Pobieranie próbek gleby

 

 

Pobieranie próbek liści

 

 

Stosowanie nawozów mineralnych i organicznych a ochrona środowiska

 

5

Ochrona upraw sadowniczych przed chorobami

2

 

Sposoby prowadzenia lustracji upraw sadowniczych w celu wykrycia chorób

 

 

Charakterystyka ważniejszych chorób w poszczególnych uprawach sadowniczych

 

 

Niechemiczne metody ochrony przed chorobami

 

 

Zastosowanie progów szkodliwości dla chorób

 

 

Dobór fungicydów zalecanych do integrowanej produkcji

 

6

Ochrona upraw sadowniczych przed szkodnikami

3,5

 

Sposoby prowadzenia lustracji upraw sadowniczych w celu wykrycia szkodników

 

 

Charakterystyka ważniejszych szkodników

 

 

Niechemiczne metody ochrony upraw sadowniczych przed szkodnikami

 

 

Rola organizmów pożytecznych i ich introdukcja w sadowniczych uprawach integrowanych

 

 

Zastosowanie progów szkodliwości dla szkodników

 

 

Chemiczne zwalczanie szkodników

 

 

Zwalczanie gryzoni w uprawach sadowniczych

 

 

Ochrona upraw sadowniczych przed ptakami

 

 

Zoocydy zalecane do integrowanej produkcji

 

7

Środki ochrony roślin a ochrona środowiska

1,5

 

 

Zabronione zabiegi w uprawach prowadzonych zgodnie z zasadami integrowanej produkcji

 

 

Ochrona organizmów pożytecznych i ich rola w integrowanej produkcji

 

 

Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne: pszczoły, owady pożyteczne i mikroorganizmy, ryby, zwierzęta

 

 

Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin

 

 

Właściwe postępowanie ze środkami ochrony roślin bardzo toksycznymi i toksycznymi

 

 

Właściwe postępowanie z opryskiwaczem przed i po zabiegu

 

 

Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych źródeł i ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych oraz rezerwatów przyrody

 

 

Porównanie metod ochrony roślin stosowanych w rolnictwie ekologicznym, konwencjonalnym i w produkcji integrowanej

 

 

Monitoring pozostałości środków ochrony roślin w produktach roślinnych i w środowisku

 

8

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

1

 

Toksyczność środków ochrony roślin i potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzi

 

 

Sposoby wnikania do organizmu: skóra, drogi oddechowe, przewód pokarmowy, błony śluzowe-spojówki

 

 

Bezpieczeństwo pracy (odzież i sprzęt ochronny, prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport, higiena w czasie i po pracy)

 

 

Ocena zagrożenia i zasady BHP na poszczególnych stanowiskach pracy przy sporządzaniu cieczy roboczej, opryskiwaniu upraw sprzętem ciągnikowym, zabiegach aparaturą plecakową, zabiegach w uprawach pod osłonami, zaprawianiu nasion

 

 

Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin: objawy zatruć, pierwsza pomoc w przypadku zatruć

 

9

Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin

 

 

Technika opryskiwania

 

 

Rozpylacze i zasady ich stosowania

 

 

Kalibracja opryskiwaczy

 

 

Kryteria oceny w badaniach okresowych opryskiwaczy

 

 

Przygotowanie cieczy użytkowej, mycie opryskiwacza

 

 

Zagospodarowanie odpadów

 

10

Sposób ewidencjonowania czynności w prowadzeniu upraw sadowniczych zgodnie z zasadami integrowanej produkcji

0,5

11

Kontrola integrowanej produkcji

1

 

Ogółem

16

 

Rośliny warzywne

Lp.

Temat

Liczba godzin

1

2

3

1

Obowiązujące przepisy prawne w zakresie integrowanej produkcji

0,5

2

Lokalizacja plantacji i wybór stanowiska uprawy

1,5

 

 

Rola użytków ekologicznych w uprawie integrowanej

 

 

Wybór stanowiska uprawy

 

 

Właściwy dobór odmian w aspekcie odporności na patogeny

 

 

Płodozmian i zmianowanie (rola roślin strukturotwórczych, międzyplonów i resztek roślinnych w zachowaniu materii organicznej i składników pokarmowych w glebie)

 

 

Przygotowanie gleby pod założenie uprawy warzywnej

 

 

Terminy i sposoby siewu i sadzenia roślin warzywnych

 

3

Nawożenie integrowanych upraw warzyw

1,5

 

Gospodarka składnikami pokarmowymi a ochrona środowiska

 

 

Analiza chemiczna gleby podstawą racjonalnego nawożenia (technika i terminy pobierania prób)

 

 

Zastosowanie nawożenia organicznego jako podstawowego źródła składników pokarmowych (nawozy naturalne – dopuszczalne dawki i terminy stosowania, nawozy zielone)

 

 

Uzupełniające nawożenie mineralne - bilans składników pokarmowych

 

 

Ocena wizualna wzrostu i rozwoju roślin, analiza chemiczna próbek liściowych (głównie w uprawach pod osłonami), technika pobierania prób

 

 

Stosowanie nawozów mineralnych i organicznych a ochrona środowiska

 

4

Ochrona warzyw przed chwastami

2

 

Agroekologiczne podstawy ochrony przed chwastami

 

 

Rola Dobrej Praktyki Rolniczej w ochronie przed chwastami

 

 

Niechemiczne metody ochrony przed chwastami

 

 

Dobór herbicydów w integrowanej ochronie przed chwastami

 

 

Metody ograniczania zużycia herbicydów w integrowanej uprawie (zastosowanie adiuwantów, dawki dzielone, zabiegi pasmowe i precyzyjne)

 

5

Ochrona warzyw przed chorobami

3

 

Sposoby prowadzenia lustracji uprawy w celu wykrycia chorób

 

 

Charakterystyka ważniejszych chorób roślin warzywnych

 

 

Rola Dobrej Praktyki Rolniczej w ochronie przed chorobami

 

 

Niechemiczne metody ochrony uprawy przed chorobami

 

 

Zastosowanie progów szkodliwości dla chorób

 

 

Zwalczanie chemiczne chorób

 

 

Dobór fungicydów zalecanych do integrowanej produkcji

 

6

Ochrona warzyw przed szkodnikami

2

 

Sposoby prowadzenia lustracji upraw warzyw w celu wykrycia szkodników

 

 

Charakterystyka ważniejszych szkodników warzyw

 

 

Rola Dobrej Praktyki Rolniczej w ochronie przed szkodnikami

 

 

Niechemiczne metody ochrony upraw warzyw przed szkodnikami

 

 

Rola organizmów pożytecznych w integrowanej uprawie warzyw

 

 

 

Zastosowanie progów szkodliwości dla szkodników

 

 

Dobór zoocydów zalecanych w integrowanej produkcji

 

 

Chemiczne zwalczanie szkodników

 

7

Środki ochrony roślin a ochrona środowiska

1

 

Zabronione zabiegi w uprawach prowadzonych zgodnie z zasadami integrowanej produkcji

 

 

Ochrona organizmów pożytecznych i ich rola w integrowanej produkcji

 

 

Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne: pszczoły, owady pożyteczne i mikroorganizmy, ryby, zwierzęta

 

 

Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin

 

 

Właściwe postępowanie ze środkami ochrony roślin bardzo toksycznymi i toksycznymi

 

 

Właściwe postępowanie z opryskiwaczem przed i po zabiegu

 

 

Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych źródeł i ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych oraz rezerwatów przyrody

 

 

Porównanie metod ochrony roślin stosowanych w rolnictwie ekologicznym konwencjonalnym i w produkcji integrowanej

 

 

Monitoring pozostałości środków ochrony roślin w produktach roślinnych i w środowisku

 

8

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

1

 

Toksyczność środków ochrony roślin i potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzi

 

 

Sposoby wnikania do organizmu: skóra, drogi oddechowe, przewód pokarmowy, błony śluzowe-spojówki

 

 

Bezpieczeństwo pracy (odzież i sprzęt ochronny, prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport, higiena w czasie i po pracy)

 

 

Ocena zagrożenia i zasady BHP na poszczególnych stanowiskach pracy przy sporządzaniu cieczy roboczej, opryskiwaniu upraw sprzętem ciągnikowym, zabiegach aparaturą plecakową, zabiegach w uprawach pod osłonami, zaprawianiu nasion

 

 

Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin: objawy zatruć, pierwsza pomoc w przypadku zatruć

 

9

Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin

2

 

Technika opryskiwania

 

 

Rozpylacze i zasady ich stosowania

 

 

Kalibracja opryskiwaczy

 

 

Kryteria oceny w badaniach okresowych opryskiwaczy

 

 

Przygotowanie cieczy użytkowej, mycie opryskiwacza

 

 

Zagospodarowanie odpadów

 

.

Sposób ewidencjonowania czynności w uprawach warzywnych zgodnie z zasadami integrowanej produkcji

0,5

11

Kontrola integrowanej produkcji

1

 

Ogółem

16

 

Rośliny rolnicze

Lp.

Temat

Liczba godzin

1

2

3

1

Obowiązujące przepisy prawne w zakresie integrowanej produkcji

0,5

2

Planowanie i organizacja integrowanej produkcji roślinnej

2

 

Rola zmianowania w kształtowaniu żyzności gleb i stanu sanitarnego zasiewów

 

 

Znaczenie międzyplonów

 

 

Wybór stanowiska uprawy

 

 

Właściwy dobór odmian

 

 

Terminy i sposoby siewów roślin rolniczych

 

 

Zasady uprawy roli w produkcji integrowanej

 

 

Rola użytków ekologicznych

 

3

Pielęgnacja gleby po wykonaniu zasiewów

1

 

Niechemiczne metody zwalczania chwastów

 

 

Dobór herbicydów w uprawie integrowanej roślin rolniczych

 

 

Możliwość stosowania zmniejszonych dawek herbicydów

 

4

Nawożenie integrowanych upraw rolniczych

1,5

 

Plan nawożenia dla gospodarstwa i poszczególnych pól płodozmianu

 

 

Rola nawozów naturalnych w podtrzymaniu żyzności gleby

 

 

Zasady określania potrzeb nawozowych roślin i dawek nawozów

 

 

Doradztwo nawozowe w integrowanej produkcji roślinnej

 

 

Wykorzystanie testów glebowych i roślinnych

 

 

Dolistne dokarmianie roślin

 

 

Zasady bezpiecznego stosowania nawozów mineralnych, naturalnych, organicznych i organiczno-mineralnych

 

 

Nawożenie upraw rolniczych a ochrona środowiska

 

 

Stosowanie nawozów mineralnych i organicznych a ochrona środowiska

 

5

Ochrona upraw rolniczych przed chorobami

2,5

 

Sposoby prowadzenia lustracji uprawy w celu wykrycia chorób

 

 

Charakterystyka ważniejszych chorób roślin rolniczych

 

 

Zastosowanie progów szkodliwości dla chorób

 

 

Dobór fungicydów zalecanych do integrowanej produkcji

 

6

Ochrona upraw rolniczych przed szkodnikami

2,5

 

Sposoby prowadzenia lustracji upraw rolniczych w celu wykrycia szkodników

 

 

Charakterystyka ważniejszych szkodników upraw rolniczych

 

 

Niechemiczne metody ochrony upraw rolniczych przed szkodnikami

 

 

Rola organizmów pożytecznych w integrowanej uprawie roślin rolniczych

 

 

Zastosowanie progów szkodliwości dla szkodników

 

 

Chemiczne zwalczanie szkodników

 

7

Środki ochrony roślin a ochrona środowiska

1,5

 

Zabronione zabiegi w uprawach prowadzonych zgodnie z zasadami integrowanej produkcji

 

 

Ochrona organizmów pożytecznych i ich rola w integrowanej produkcji

 

 

Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne: pszczoły, owady pożyteczne i mikroorganizmy, ryby, zwierzęta

 

 

Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin

 

 

Właściwe postępowanie ze środkami ochrony roślin bardzo toksycznymi i toksycznymi

 

 

Właściwe postępowanie z opryskiwaczem przed i po zabiegu

 

 

Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych źródeł i ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych oraz rezerwatów przyrody

 

 

Porównanie metod ochrony roślin stosowanych w rolnictwie ekologicznym, konwencjonalnym i w produkcji integrowanej

 

 

Monitoring pozostałości środków ochrony roślin w produktach roślinnych i w środowisku

 

8

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

1

 

Toksyczność środków ochrony roślin i potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzi

 

 

Sposoby wnikania do organizmu: skóra, drogi oddechowe, przewód pokarmowy, błony śluzowe-spojówki

 

 

Bezpieczeństwo pracy (odzież i sprzęt ochronny, prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport, higiena w czasie i po pracy)

 

 

Ocena zagrożenia i zasady BHP na poszczególnych stanowiskach pracy przy sporządzaniu cieczy roboczej, opryskiwaniu upraw sprzętem ciągnikowym, zabiegach aparaturą plecakową, zabiegach w uprawach pod osłonami, zaprawianiu nasion

 

 

Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin: objawy zatruć, pierwsza pomoc w przypadku zatruć

 

9

Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin

2

 

Technika opryskiwania

 

 

Rozpylacze i zasady ich stosowania

 

 

Kalibracja opryskiwaczy

 

 

Kryteria oceny w badaniach okresowych opryskiwaczy

 

 

Przygotowanie cieczy użytkowej, mycie opryskiwacza

 

 

Zagospodarowanie odpadów

 

10

Sposób ewidencjonowania czynności w uprawach rolniczych zgodnie z zasadami integrowanej produkcji

0,5

11

Kontrola integrowanej produkcji

1

 

Ogółem

16

 

Załącznik 3. [PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OBROTU I KONFEKCJONOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN]

Załącznik nr 3

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OBROTU I KONFEKCJONOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Lp.

Temat

Liczba godzin

1

2

1

1

Wybrane zagadnienia w zakresie obowiązujących przepisów

4

 

Dopuszczanie środków ochrony roślin do obrotu

 

 

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin

 

 

Wymagania w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin

 

 

Zakres działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i

 

 

Nasiennictwa w ramach nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, w tym: nakaz wycofania środka ochrony roślin z obrotu, zakaz stosowania środka ochrony roślin, kontrola jakości środków ochrony roślin, kontrola prawidłowości stosowania środków ochrony roślin

 

 

Postępowanie w przypadku reklamacji środków ochrony roślin

 

 

Postępowanie ze środkami przeterminowanymi, niepełnowartościowymi oraz z opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin

 

 

Wprowadzanie do obrotu podrobionych środków ochrony roślin, w tym:

 

 

a) niebezpieczeństwa wynikające z wprowadzania do obrotu podrobionych środków ochrony roślin,

 

 

b) metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin

 

2

Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin

6

 

Skład środków ochrony roślin

 

 

Formy użytkowe środków ochrony roślin

 

 

Okres karencji i okres prewencji

 

 

Klasyfikacja środków ochrony roślin pod względem stwarzania przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych

 

 

Podział środków ochrony roślin

 

 

a) ze względu na funkcję:

 

 

- roztoczobójcze (akarycydy),

 

 

- bakteriobójcze (bakteriocydy),

 

 

- grzybobójcze (fungicydy),

 

 

- chwastobójcze (herbicydy),

 

 

- owadobójcze (insektycydy),

 

 

- mięczakobójcze (moluskocydy),

 

 

- nicieniobójcze (nematocydy),

 

 

- regulatory wzrostu roślin,

 

 

- odstraszające szkodniki (repelenty),

 

 

- gryzoniobójcze (rodentycydy),

 

 

- przyciągające szkodniki (atraktanty),

 

 

 

- kretobójcze (talpicydy),

 

 

- wirusobójcze (wirocydy),

 

 

- inne,

 

 

b) ze względu na sposób oddziaływania na organizmy szkodliwe:

 

 

- kontaktowe,

 

 

- żołądkowe,

 

 

- inhalacyjne,

 

 

- fungitoksyczne,

 

 

- fungistatyczne,

 

 

- desykujące,

 

 

- inhibitujące wzrost i rozwój,

 

 

- inny

 

3

Zagadnienia z zakresu ochrony roślin uprawnych

4

 

Podstawowe wiadomości o organizmach szkodliwych i ich zwalczaniu, w tym o:

 

 

a) organizmach chorobotwórczych,

 

 

b) chwastach,

 

 

c) szkodnikach

 

 

Przegląd metod ochrony roślin, w tym: agrotechnicznej, hodowlanej, mechanicznej, fizycznej, biologicznej, chemicznej, integrowanej oraz kwarantanna

 

4

Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin

3

 

Sposoby stosowania środków ochrony roślin w zależności od ich formy użytkowej: opryskiwanie,

 

 

zaprawianie, rozsiewanie, podlewanie, gazowanie, zamgławianie, sublimowanie, zwabianie

 

 

Sposoby stosowania środków ochrony roślin do dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji pomieszczeń i magazynów

 

 

Badanie sprawności technicznej sprzętu używanego do stosowania środków ochrony roślin

 

5

Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko

2

 

 

 

Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne

 

 

Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin

 

 

Ustępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin

 

6

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży środków ochrony roślin

5

 

 

 

Przegląd obowiązujących przepisów

 

 

Zagrożenie dla zdrowia człowieka podczas obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin

 

 

 

 

Drogi wchłaniania środków ochrony roślin do organizmu: doustna, skórna, oddechowa i przez błonę śluzową

 

 

Środki ochrony osobistej i zasady ich użycia

 

 

Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin

 

 

Zasady profilaktyki, w tym:

 

 

a) badania lekarskie,

 

 

b) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,

 

 

c) informacje o najbliższym zakładzie opieki zdrowotnej oraz numery telefonów do ośrodków oksykologicznych

 

 

Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin oraz w razie wystąpienia innych nagłych wypadków

 

 

Przepisy przeciwpożarowe i zasady postępowania w czasie pożaru, w tym:
a) przyczyny i rodzaje zagrożeń,
b) drogi pożarowe

 

 

Postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin

 

 

Ochrona pracy kobiet i ochrona pracy młodocianych

 

 

Ogółem

24

 

Załącznik 4. [PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN PRZY UŻYCIU OPRYSKIWACZY]

Załącznik nr 4

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN PRZY UŻYCIU OPRYSKIWACZY

Lp.

Temat

Liczba godzin

1

2

3

1

Wybrane zagadnienia w zakresie obowiązujących przepisów

1

 

Wymagania w zakresie nabywania i stosowania środków ochrony roślin

 

 

Badania sprawności technicznej opryskiwaczy

 

 

Postępowanie w przypadku reklamacji środków ochrony roślin

 

 

Zagrożenia wynikające ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska

 

 

Metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin

 

2

Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin

2

 

Skład środków ochrony roślin

 

 

Formy użytkowe środków ochrony roślin

 

 

Okres karencji i okres prewencji

 

 

Klasyfikacja środków ochrony roślin pod względem stwarzania przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych

 

 

Podział środków ochrony roślin:

 

 

a) ze względu na funkcję:

 

 

- roztoczobójcze (akarycydy),

 

 

- bakteriobójcze (bakteriocydy),

 

 

- grzybobójcze (fungicydy),

 

 

- chwastobójcze (herbicydy),

 

 

- owadobójcze (insektycydy),

 

 

- mięczakobójcze (moluskocydy),

 

 

- nicieniobójcze (nematocydy),

 

 

- regulatory wzrostu roślin,

 

 

- odstraszające szkodniki (repelenty),

 

 

- gryzoniobójcze (rodentycydy),

 

 

- przyciągające szkodniki (atraktanty),

 

 

- kretobójcze (talpicydy),

 

 

- wirusobójcze (wirocydy),

 

 

- inne,

 

 

b) ze względu na sposób oddziaływania na organizmy szkodliwe:

 

 

- kontaktowe,

 

 

- żołądkowe,

 

 

- inhalacyjne,

 

 

- fungitoksyczne,

 

 

- fungistatyczne,

 

 

- desykujące,

 

 

- inhibitujące wzrost i rozwój,

 

 

- inne,

 

 

Czynniki warunkujące skuteczne działanie środków ochrony roślin:

 

 

 

a) dobór środka ochrony roślin,

 

 

b) termin przeprowadzenia zabiegu,

 

 

c) dawka środka ochrony roślin,

 

 

d) warunki atmosferyczne,

 

 

e) łączne stosowanie agrochemikaliów

 

3

Zagadnienia z zakresu ochrony roślin uprawnych

2

 

Podstawowe wiadomości o organizmach szkodliwych i ich zwalczaniu, w tym o:

 

 

a) organizmach chorobotwórczych,

 

 

b) chwastach,

 

 

c) szkodnikach,

 

 

Przegląd metod ochrony roślin, w tym: agrotechniczna, hodowlana, mechaniczna, fizyczna, biologiczna, chemiczna, integrowana oraz kwarantanna

 

 

Podstawowe wiadomości z zakresu dobrej praktyki ochrony roślin

 

 

Zwalczanie szkodników artykułów rolno-spożywczych

 

4

Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin

5, w tym 4 godziny zajęć praktycznych

 

Sposoby stosowania środków ochrony roślin w zależności od ich formy użytkowej: opryskiwanie, zaprawianie, rozsiewanie, podlewanie, gazowanie, zamgławianie, sublimowanie, zwabianie

 

Przygotowanie opryskiwacza do pracy, w tym:

 

 

a) sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń opryskiwacza pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu,

 

 

b) dobór parametrów pracy i regulacja opryskiwaczy,

 

 

c) dobór rozpylaczy

 

 

Technika opryskiwania - użytkowanie opryskiwaczy

 

 

Badania sprawności technicznej opryskiwaczy:

 

 

a) organizacja systemu badań w regionie,

 

 

b) wymagania techniczne dla opryskiwaczy,

 

 

c) przygotowanie opryskiwacza do badania

 

5

Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko

2

 

Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne

 

 

Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin

 

 

Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin

 

 

Postępowanie z opryskiwaczem przed zabiegiem i po zabiegu wykonanym przy użyciu środków ochrony roślin

 

 

Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych oraz rezerwatów przyrody

 

6

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin

2

 

Przegląd obowiązujących przepisów

 

 

Zagrożenia dla zdrowia człowieka podczas

 

 

 

stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy

 

 

Drogi wchłaniania środków ochrony roślin do organizmu: doustna, skórna, oddechowa i przez błonę śluzową

 

 

Środki ochrony osobistej i zasady ich użycia

 

 

Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin

 

 

Ocena zagrożenia na poszczególnych stanowiskach pracy, w tym przy:

 

 

a) sporządzaniu cieczy roboczej,

 

 

b) zabiegach wykonywanych opryskiwaczem ciągnikowym,

 

 

c) zabiegach wykonywanych opryskiwaczem plecakowym,

 

 

d) zabiegach wykonywanych w uprawach pod osłonami,

 

 

e) zaprawianiu nasion

 

 

Zasady profilaktyki, w tym:

 

 

a) badania lekarskie,

 

 

b) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,

 

 

c) informacje o najbliższym zakładzie opieki zdrowotnej oraz numery telefonów do ośrodków oksykologicznych

 

 

Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin oraz w razie wystąpienia innych nagłych wypadków

 

 

Przepisy przeciwpożarowe i zasady postępowania w czasie pożaru, w tym:

 

 

a) przyczyny i rodzaje zagrożenia,

 

 

b) drogi pożarowe

 

 

Postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin

 

 

Ogółem

14

 

Załącznik 5. [PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHONY ROŚLIN SPRZĘTEM AGROLOTNICZYM]

Załącznik nr 5

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHONY ROŚLIN SPRZĘTEM AGROLOTNICZYM

Lp.

Temat

Liczba godzin

1

2

3

1

Wybrane zagadnienia w zakresie obowiązujących przepisów

1

 

Dopuszczanie środków ochrony roślin do obrotu

 

 

Wymagania w zakresie nabywania i stosowania środków ochrony roślin

 

 

Postępowanie w przypadku reklamacji środków ochrony roślin

 

 

Zagrożenia wynikające ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska

 

 

Metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin

 

2

Ochrona roślin uprawnych i lasów przed szkodnikami i organizmami chorobotwórczymi

2

 

Podstawowe wiadomości o biologii niektórych organizmów szkodliwych

 

 

Zastosowanie zabiegów agrolotniczych w zwalczaniu organizmów szkodliwych

 

3

Charakterystyka i podział środków ochrony roślin oraz możliwości ich stosowania sprzętem agrolotniczym

1

4

Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko, w tym na organizmy pożyteczne w uprawach, lasach i strefach ekotonowych

1

5

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin

1

 

Przegląd obowiązujących przepisów

 

 

Zagrożenia dla zdrowia człowieka podczas stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym

 

 

Klasyfikacja środków ochrony roślin pod względem stwarzania przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka, Pszczół i organizmów wodnych

 

 

Drogi wchłaniania środków ochrony roślin do organizmu: doustna, skórna, oddechowa i przez błonę śluzową

 

 

Środki ochrony osobistej i zasady ich użycia

 

 

Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin

 

6

Sprzęt agrolotniczy w zabiegach ochrony roślin, w tym: podział, budowa, zastosowanie, sprawność techniczna

3

7

Naprowadzanie samolotów i śmigłowców na pola zabiegowe oraz zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym

2

8

Organizacja i koszty prac agrolotniczych

1

9

Badanie sprawności technicznej opryskiwaczy

2

 

Ogółem

14

 

Załącznik 6. [PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN METODĄ FUMIGACJI]

Załącznik nr 6

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN METODĄ FUMIGACJI

Lp.

Temat

Liczba godzin

1

2

3

1

Wybrane zagadnienia w zakresie obowiązujących przepisów

1

 

Dopuszczanie środków ochrony roślin do obrotu

 

 

Zasady nabywania i stosowania środków ochrony roślin

 

 

Postępowanie w przypadku reklamacji środków ochrony roślin

 

 

Zagrożenia wynikające ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska

 

 

Metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin

 

2

Charakterystyka i zasady stosowania środków ochrony roślin

2

 

Skład środków ochrony roślin

 

 

Formy użytkowe środków ochrony roślin

 

 

Okres karencji i okres prewencji

 

 

Klasyfikacja środków ochrony roślin pod względem stwarzania przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych

 

 

Podział środków ochrony roślin

 

 

a) ze względu na funkcję:

 

 

- roztoczobójcze (akarycydy),

 

 

- bakteriobójcze (bakteriocydy),

 

 

- grzybobójcze (fungicydy),

 

 

- chwastobójcze (herbicydy),

 

 

- owadobójcze (insektycydy),

 

 

- mięczakobójcze (moluskocydy),

 

 

- nicieniobójcze (nematocydy),

 

 

- regulatory wzrostu roślin,

 

 

- odstraszające szkodniki (repelenty),

 

 

- gryzoniobójcze (rodentycydy),

 

 

- przyciągające szkodniki (atraktanty),

 

 

- kretobójcze (talpicydy),

 

 

- wirusobójcze (wirocydy),

 

 

- inne,

 

 

b) ze względu na sposób oddziaływania na organizmy szkodliwe:

 

 

- kontaktowe,

 

 

- żołądkowe,

 

 

- inhalacyjne,

 

 

- fungitoksyczne,

 

 

- fungistatyczne,

 

 

- desykujące,

 

 

- inhibitujące wzrost i rozwój,

 

 

- inne

 

 

Czynniki warunkujące skuteczne działanie środków ochrony roślin:

 

 

 

a) dobór środka ochrony roślin,

 

 

b) termin przeprowadzenia zabiegu,

 

 

c) dawka środka ochrony roślin,

 

 

d) warunki atmosferyczne

 

 

Środki ochrony roślin przeznaczone do zwalczania szkodników artykułów rolno-spożywczych

 

3

Zagadnienia z zakresu ochrony roślin

4

 

Podstawowe wiadomości o biologii organizmów szkodliwych - ich oznaczenie i zwalczanie

 

 

Przegląd metod ochrony roślin, w tym szczegółowa charakterystyka metody chemicznej

 

 

Zasady wykonywania zabiegu dezynsekcji gazowej i technika wykonywania tego zabiegu, w tym:

 

 

a) stosowane środki ochrony roślin,

 

 

b) właściwości chemiczne i fizyczne środków ochrony roślin,

 

 

c) mechanizm działania środków ochrony roślin,

 

 

d) warunki zastosowania środków ochrony rośliń,

 

 

e) przygotowywanie pomieszczenia,

 

 

f) dawkowanie i sposób rozmieszczenia środków ochrony roślin,

 

 

g) odwietrzanie pomieszczenia,

 

 

h) kontrola pozostałości gazu w pomieszczeniu

 

 

Wymagania dotyczące ewidencji zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin

 

4

Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin

4, w tym 3 godziny zajęć praktycznych

 

Sposoby stosowania środków ochrony roślin w zależności od ich formy użytkowej: opryskiwanie, zaprawianie, rozsiewanie, podlewanie, gazowanie, zamgławianie, sublimowanie, zwabianie

 

 

Przygotowywanie sprzętu do wykonywania zabiegu

 

 

Rodzaje sprzętu

 

 

Sprawność techniczna i wpływ na jakość zabiegu

 

 

Usuwanie podstawowych usterek

 

 

Zabezpieczenie sprzętu po wykonanym zabiegu

 

5

Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko

2

 

Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne

 

 

Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin

 

 

Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony rośliń

 

6

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin

3

 

Przegląd obowiązujących przepisów

 

 

Klasyfikacja środków ochrony roślin pod względem stwarzania przez nie zagrożenia dla zdrowia człowieka

 

 

Drogi wchłaniania środków ochrony roślin do organizmu: doustna, skórna, oddechowa i przez błonę śluzową

 

 

Środki ochrony osobistej i zasady ich użycia

 

 

Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin

 

 

Zasady profilaktyki:

 

 

a) badania lekarskie,

 

 

b) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,

 

 

c) informacje o najbliższym zakładzie opieki zdrowotnej, telefony do ośrodków oksykologicznych

 

 

Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin oraz w razie wystąpienia innych nagłych wypadków

 

 

Przepisy przeciwpożarowe i sposób postępowania w czasie pożaru, w tym:

 

 

a) przyczyny i rodzaje zagrożenia pożarowego,

 

 

b) drogi pożarowe

 

 

Postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin

 

 

Ogółem

16

 

Załącznik 7. [ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY ROŚLIN]

Załącznik nr 7

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY ROŚLIN

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-30
  • Data wejścia w życie: 2011-01-01
  • Data obowiązywania: 2011-01-01
  • Dokument traci ważność: 2013-05-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA