REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 257 poz. 1734

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 grudnia 2010 r.

w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 99 ust. 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa termin, formę przekazywania oraz zakres informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, oznaczonych maksymalną ceną detaliczną, sporządzanych i przekazywanych przez producentów, importerów oraz podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów lub tytoniu do palenia.
§ 2.
1. Informacje, o których mowa w § 1, przekazuje się w terminach:

1) do dnia 8 listopada roku, którego informacja dotyczy – w przypadku, o którym mowa w art. 99 ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;

2) do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, którego informacja dotyczy – w przypadku, o którym mowa w art. 99 ust. 11 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

2. Informacje, o których mowa w § 1, przekazuje się w formie papierowej, po ich uprzednim podpisaniu, oraz w formie elektronicznej w postaci arkusza kalkulacyjnego, na adres wskazany na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (www.mf.gov.pl).

3. Informacje, o których mowa w § 1, zawierają imię i nazwisko lub nazwę podmiotu przekazującego informację, oraz w podziale na papierosy lub tytoń do palenia:

1) markę papierosów lub tytoniu do palenia;

2) wskazanie urzędu celnego, w którym w okresie pierwszych 10 albo 12 miesięcy danego roku kalendarzowego złożono deklarację podatkową lub zgłoszenie celne dotyczące papierosów lub tytoniu do palenia;

3) liczbę papierosów w jednostkowym opakowaniu, a w przypadku tytoniu do palenia – jego ilość zawartą w opakowaniu jednostkowym wyrażoną w jednostce masy;

4) maksymalną cenę detaliczną w PLN wydrukowaną na jednostkowym opakowaniu papierosów lub tytoniu do palenia;

5) liczbę papierosów w tysiącach sztuk lub ilości tytoniu do palenia w kilogramach, z wyjątkiem liczby papierosów lub ilości tytoniu do palenia, które zostały ujęte w informacjach przekazanych w latach poprzednich.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 styczna 2011 r.4)

Minister Finansów: w z. W. Szczuka

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2010/12/UE Rady z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniającej dyrektywy 92/79/EWG, 92/80/EWG i 95/59/WE w zakresie struktury oraz stawek podatku akcyzowego stosowanego do wyrobów tytoniowych oraz dyrektywę 2008/118/WE (Dz. Urz. UE L 50 z 27.02.2010, str. 1).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 151, poz. 1013, Nr 226, poz. 1477 i Nr 238, poz. 1578.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie informacji o wielkości sprzedaży papierosów oznaczonych maksymalną ceną detaliczną (Dz. U. Nr 32, poz. 244), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 226, poz. 1477).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-30
  • Data wejścia w życie: 2011-01-01
  • Data obowiązywania: 2017-03-01
  • Dokument traci ważność: 2018-03-04

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA