REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 257 poz. 1736

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Jednostki uprawnione do pobierania opłat w transporcie drogowym otrzymują prowizję od pobranych opłat w następującej wysokości:

1) za wydanie zezwolenia zagranicznego na jednokrotny przewóz osób lub rzeczy – polskie organizacje o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszające międzynarodowych przewoźników drogowych – 8,5 % pobranej opłaty;

2) za pobranie opłaty za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych:

a) przedsiębiorcy prowadzący stacje benzynowe, polskie organizacje zrzeszające przewoźników drogowych o zasięgu ogólnokrajowym – 8,5 % pobranej opłaty,

b) graniczne urzędy celne i urzędy celne wewnątrz kraju – 8,5 % pobranej opłaty,

c) inna, niż wskazana w lit. a i b, jednostka uprawniona do poboru opłaty – 8,5 % pobranej opłaty.

2. W przypadku wprowadzenia przez ministra właściwego do spraw transportu opłat innych niż określone w ust. 1, jednostki uprawnione do ich poboru otrzymują prowizję w wysokości 7 % pobranej opłaty.

§ 2.
Jednostki, o których mowa w § 1, w terminie do dnia dziesiątego każdego miesiąca odliczają prowizje należne od pobranych w poprzednim miesiącu opłat i przekazują środki uzyskane z tych opłat na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad po potrąceniu należnej im prowizji od pobranych w poprzednim miesiącu opłat.
§ 3.
1. Jednostki, o których mowa w § 1, przekazują Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego i Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, w terminie do dnia piętnastego każdego miesiąca, dane odnoszące się do miesiąca poprzedniego, dotyczące:

1) liczby wydanych zezwoleń i kart opłaty;

2) wysokości pobranych opłat;

3) wysokości zwrotów z tytułu niewykorzystanej opłaty za przejazd po drogach krajowych za okres roczny;

4) wysokości pobranych prowizji;

5) wysokości środków przekazanych na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i terminowości ich przekazania.

2. Na żądanie Głównego Inspektora Transportu Drogowego jednostki uprawnione do poboru opłat przekazują inne informacje dotyczące poboru opłat lub prowizji.

3. Główny Inspektor Transportu Drogowego zawiadamia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o jednostkach, z którymi zawarto porozumienia, zgodnie z art. 42 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w terminie 14 dni od dnia zawarcia porozumienia.

4. Główny Inspektor Transportu Drogowego przekazuje Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, w terminie do dnia piętnastego każdego miesiąca, odnoszące się do miesiąca poprzedniego, dane dotyczące liczby i rodzajów kart opłaty oraz liczby zezwoleń zagranicznych przekazanych jednostkom, o których mowa w ust. 3, a także dane dotyczące zwrotu dokumentów podlegających opłatom.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.3)

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107, Nr 225, poz. 1466, Nr 247, poz. 1652 i Nr 249, poz. 1656.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania (Dz. U. Nr 58, poz. 406), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 249, poz. 1656).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-30
  • Data wejścia w życie: 2011-01-01
  • Data obowiązywania: 2011-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA