reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 23 grudnia 2010 r.

w sprawie szczegółowego zakresu współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług2)

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług, w tym zadania właściwych organów wykonujących tę współpracę międzynarodową oraz system teleinformatyczny wykorzystywany do jej realizacji.
§ 2.
1. Współpraca międzynarodowa odbywa się z wykorzystaniem udostępnionego przez Komisję Europejską teleinformatycznego Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI, zwanego dalej „systemem IMI”, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku braku dostępu do systemu IMI współpraca międzynarodowa odbywa się z wykorzystaniem innych środków komunikacji, w szczególności środków komunikacji elektronicznej.

§ 3.
W ramach współpracy międzynarodowej w zakresie usług, zwanej dalej „współpracą międzynarodową”, właściwy organ wykonuje zadania:

1) instytucji właściwej lub

2) instytucji powiązanej, lub

3) koordynatora delegowanego, lub

4) koordynatora alertu.

§ 4.
Pełniąc funkcję instytucji właściwej, właściwy organ wykonuje następujące zadania:

1) występuje z wnioskiem o udzielenie informacji lub przeprowadzenie kontroli usługodawcy do właściwego organu z innego państwa członkowskiego;

2) udziela właściwemu organowi z innego państwa członkowskiego informacji dotyczących usługodawcy i świadczonych przez niego usług oraz wyników kontroli przeprowadzonych na wniosek tego organu;

3) udziela właściwemu organowi z innego państwa członkowskiego informacji dotyczących postępowań określonych w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”, i niezwłocznie powiadamia o tym fakcie usługodawcę, którego informacje dotyczą;

4) występuje z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu usunięcie zagrożenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, do właściwego organu z innego państwa członkowskiego;

5) podejmuje działania niezbędne do usunięcia zagrożenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, w sposób określony w art. 15 ust. 3–5 oraz art. 16 ustawy;

6) przekazuje informacje określone w art. 17 ustawy;

7) informuje właściwy organ z innego państwa członkowskiego lub ministra właściwego do spraw gospodarki, lub Komisję Europejską, zgodnie z art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 1, 2 i 5, art. 16 oraz art. 17 ustawy.

§ 5.
Pełniąc funkcję instytucji powiązanej, właściwy organ ma prawo wglądu do informacji wymienianych w ramach współpracy międzynarodowej w systemie IMI przez inne organy, z którymi jest powiązany ze względu na swoją właściwość. Instytucja powiązania nie bierze udziału w wymianie informacji.
§ 6.
1. Funkcję koordynatora delegowanego pełni właściwy organ posiadający kompetencje o charakterze kontrolnym lub nadzorczym wobec instytucji właściwych, wynikające z przepisów odrębnych.

2. Pełniąc funkcję koordynatora delegowanego, właściwy organ wykonuje następujące zadania:

1) monitoruje i koordynuje realizację zadań instytucji właściwych, o których mowa w ust. 1;

2) zapewnia przeszkolenie instytucji właściwych, o których mowa w ust. 1, w zakresie sposobu korzystania i obsługi systemu IMI.

§ 7.
Pełniąc funkcję koordynatora alertu, właściwy organ wykonuje następujące zadania:

1) przekazuje informacje, o których mowa w art. 17 ustawy;

2) zapewnia przeszkolenie podległych mu instytucji właściwych w zakresie sposobu korzystania i obsługi systemu IMI.

§ 8.
Minister właściwy do spraw gospodarki monitoruje i koordynuje współpracę międzynarodową, w tym w szczególności:

1) proponuje właściwy organ pełniący funkcję koordynatora delegowanego, uwzględniając kompetencje o charakterze kontrolnym lub nadzorczym tego organu wobec instytucji właściwych wynikające z przepisów odrębnych;

2) proponuje właściwy organ pełniący funkcję koordynatora alertu;

3) przekazuje informacje określone w art. 17 ustawy;

4) analizuje otrzymane informacje i zawiadomienia, o których mowa w art. 13 ust. 2, art. 15 ust. 1, 2 i 5, art. 16 ust. 1 oraz art. 17 ustawy;

5) zapewnia przeszkolenie podległych mu organów właściwych w zakresie sposobu korzystania i obsługi systemu IMI;

6) współpracuje z Komisją Europejską oraz organami koordynującymi współpracę międzynarodową w innych państwach członkowskich.

§ 9.
Wnioski o udzielenie informacji dotyczących usługodawców i świadczonych przez nich usług oraz o przeprowadzenie kontroli działalności usługodawców powinny być odpowiednio uzasadnione, w szczególności powinny wskazywać cel wystąpienia.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: W. Pawlak

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama