| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie szczegółowego trybu przyjmowania inspekcji Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (Dz. U. Nr 76, poz. 812 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb powiadamiania o inspekcji;

2) sposób ustalania składu zespołu eskortującego;

3) obowiązki ministra właściwego ze względu na inspekcjonowany obiekt w zakresie:

a) powiadamiania właściwych organów oraz właściciela obiektu o planowanej inspekcji,

b) przygotowania inspekcji,

c) zapewnienia zespołowi inspekcyjnemu i zespołowi eskortującemu dostępu do obiektu objętego inspekcją, transportu do miejsca i z miejsca inspekcji, zakwaterowania, pomieszczeń do pracy, tłumaczeń, korzystania ze środków łączności oraz opieki medycznej,

d) zapewnienia przeprowadzenia inspekcji zgodnie z procedurami przewidzianymi w Konwencji;

4) tryb pokrywania kosztów inspekcji oraz występowania do Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej, zwanej dalej „Organizacją”, w celu refundacji poniesionych kosztów.

§ 2.
1. Minister właściwy do spraw zagranicznych potwierdza otrzymanie notyfikacji o planowanej inspekcji Sekretariatowi Technicznemu Organizacji nie później niż przed upływem 1 godziny od jej otrzymania.

2. Minister właściwy do spraw zagranicznych powiadamia niezwłocznie, nie później niż przed upływem 1 godziny od otrzymania notyfikacji, o planowanej inspekcji:

1) ministra właściwego do spraw gospodarki;

2) Ministra Obrony Narodowej;

3) ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

4) ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

5) Komendanta Głównego Straży Granicznej.

3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje faksem, załączając kopię notyfikacji o planowanej inspekcji.

§ 3.
1. Minister właściwy ze względu na inspekcjonowany obiekt powiadamia właściciela obiektu o planowanej inspekcji, jej terminie oraz przedmiocie inspekcji, zgodnie z notyfikacją Sekretariatu Technicznego Organizacji.

2. Powiadomienie, przekazywane zgodnie z ust. 1, minister właściwy ze względu na inspekcjonowany obiekt może równocześnie przekazać zarządzającemu obiektem niebędącemu właścicielem obiektu, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na zapewnienie sprawności przyjęcia inspekcji.

3. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazuje się niezwłocznie, z uwzględnieniem możliwości technicznych i organizacyjnych ministra właściwego ze względu na inspekcjonowany obiekt.

§ 4.
1. W skład zespołu eskortującego mogą wchodzić przedstawiciele:

1) ministra właściwego do spraw zagranicznych;

2) ministra właściwego do spraw gospodarki;

3) Ministra Obrony Narodowej;

4) ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

5) innych organów administracji publicznej lub jednostek organizacyjnych.

2. Minister właściwy ze względu na inspekcjonowany obiekt, po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 2, zwraca się do uznanych przez niego za właściwe organów lub jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 1 o wyznaczenie przedstawicieli do składu zespołu eskortującego.

3. Szefa zespołu eskortującego wyznacza minister właściwy ze względu na inspekcjonowany obiekt.

4. W przypadku inspekcji prowadzonej w dwóch lub więcej obiektach, co do których właściwi są różni ministrowie, rolę szefa zespołu eskortującego pełni przedstawiciel ministra właściwego ze względu na obiekt, który jako pierwszy ma być poddany inspekcji.

§ 5.
1. Minister właściwy ze względu na inspekcjonowany obiekt prowadzi, we współpracy z przedstawicielami inspekcjonowanego obiektu, działania związane z przygotowaniem i przyjęciem inspekcji.

2. W ramach wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 1, minister właściwy ze względu na inspekcjonowany obiekt zapewnia zespołowi inspekcyjnemu oraz zespołowi eskortującemu:

1) dostęp do obiektu objętego inspekcją – w tym zakresie współpracuje z właściwymi organami;

2) transport do i z miejsca inspekcji przy wykorzystaniu własnych środków transportu lub za pośrednictwem innego podmiotu;

3) zakwaterowanie – przez rezerwację miejsc hotelowych;

4) pomieszczenia do pracy oraz środki łączności podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem inspekcji – w tym zakresie uzgadnia z przedstawicielami inspekcjonowanego obiektu niezbędną liczbę pomieszczeń, ich wyposażenie i lokalizację;

5) obsługę w zakresie tłumaczeń z języka angielskiego i na język angielski;

6) opiekę medyczną – przez ustalenie położonej najbliżej od inspekcjonowanego obiektu odpowiednio wyposażonej placówki opieki zdrowotnej.

3. Właściwi ministrowie zapewnią ministrowi właściwemu ze względu na inspekcjonowany obiekt niezbędną pomoc w realizacji zadań związanych z przyjęciem inspekcji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6.
1. Środki finansowe na realizację zadań związanych z przyjęciem inspekcji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia minister właściwy ze względu na inspekcjonowany obiekt, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, pochodzą z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy ze względu na inspekcjonowany obiekt.

3. Koszty udziału w inspekcji delegowanego przez dany organ administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną członka zespołu eskortującego są ponoszone odpowiednio przez taki organ lub jednostkę.

§ 7.
1. Szef zespołu eskortującego, na zakończenie inspekcji, przygotowuje w 2 egzemplarzach oświadczenie potwierdzające wykonanie usług związanych z przeprowadzeniem inspekcji, z wyszczególnieniem rodzaju tych usług.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, podpisuje szef zespołu eskortującego i przedstawia je w celu podpisania szefowi zespołu inspekcyjnego.

3. Minister właściwy ze względu na inspekcjonowany obiekt, zgodnie z zasadami pokrywania kosztów działalności zespołu inspekcyjnego zawartymi w Konwencji, przedstawia ministrowi do spraw zagranicznych wniosek o refundację poniesionych kosztów wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, dowodami księgowymi oraz wskazuje numer konta bankowego, na które zostaną przesłane refundowane środki.

4. Wniosek oraz dokumenty, o których mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje niezwłocznie do Organizacji w celu refundacji poniesionych kosztów.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »