reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie niezbędnych elementów sprawozdania z działalności oraz rocznego i kwartalnego sprawozdania finansowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616 i Nr 257, poz. 1726) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa niezbędne elementy następujących sprawozdań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zwanego dalej „Centrum”:

1) rocznego sprawozdania z działalności Centrum, zwanego dalej „sprawozdaniem z działalności”;

2) rocznego sprawozdania finansowego Centrum, zwanego dalej „rocznym sprawozdaniem finansowym”;

3) kwartalnego sprawozdania finansowego Centrum, zwanego dalej „kwartalnym sprawozdaniem finansowym”.

§ 2.
1. Okresem sprawozdawczym dla sprawozdania z działalności i rocznego sprawozdania finansowego jest rok kalendarzowy.

2. Sprawozdania, o których mowa w § 1, przekazuje się w formie elektronicznej i papierowej.

§ 3.
1. Niezbędnymi elementami sprawozdania z działalności są informacje dotyczące realizacji zadań Centrum oraz zagadnień organizacyjnych w działalności Centrum.

2. Sprawozdanie z działalności w zakresie realizacji zadań Centrum zawiera:

1) informacje na temat strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, zwanych dalej „programami”, w tym:

a) liczbę i tematy programów zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji w okresie sprawozdawczym,

b) wskaźniki i dane finansowe opisujące stopień zaangażowania środków finansowych Centrum w realizację programów, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego,

c) informacje dotyczące przeprowadzonych konkursów na wykonanie projektów zawierające dane o: podmiotach, z którymi Centrum zawarło umowy, zakresie prac objętych projektem, terminie realizacji projektu oraz wartości podpisanych umów,

d) informacje o sposobie upowszechniania ogłoszeń o konkursach na wykonanie projektów i ich wynikach,

e) informacje dotyczące postępów w realizacji programów – przez przedstawienie stopnia wykonania wskaźników produktu, rezultatu i wpływu programów,

f) informacje dotyczące praw własności przemysłowej powstałych w wyniku wykonania projektów oraz wysokości przychodów uzyskanych z komercyjnego wykorzystania tych praw;

2) informacje na temat realizacji zadań Centrum, o których mowa w art. 27 i art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zwanej dalej „ustawą”, w tym:

a) przedmiot i wartość finansową zrealizowanych zadań oraz zadań będących w trakcie realizacji w okresie sprawozdawczym,

b) informacje na temat efektów realizacji zadań oraz sposobu ich upowszechniania,

c) informacje na temat podmiotów, o których mowa w art. 30 ust. 3 i 4 ustawy, współpracujących w realizacji zadań Centrum oraz przedmiotu współpracy,

d) informacje o zaangażowaniu środków finansowych pochodzących od sektora gospodarczego, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, w przypadku realizacji programów, o których mowa w art. 27 ust. 3 ustawy.

3. Sprawozdanie z działalności w zakresie zagadnień organizacyjnych w działalności Centrum zawiera:

1) informacje dotyczące kosztów obsługi realizacji poszczególnych zadań Centrum, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego;

2) informacje dotyczące stanu zatrudnienia w Biurze Centrum, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego;

3) dane na temat stopnia realizacji rocznego planu finansowego Centrum.

§ 4.
1. Sprawozdania finansowe, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, będący dniem kończącym rok obrotowy, lub na dzień kończący każdy kwartał.

2. Roczne sprawozdanie finansowe składa się z:

1) bilansu;

2) rachunku zysków i strat;

3) informacji dodatkowej.

3. Kwartalne sprawozdanie finansowe składa się z dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.

4. Roczne sprawozdanie finansowe sporządza się z uwzględnieniem informacji określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278).

§ 5.
1. W bilansie rocznym wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy.

2. W bilansie kwartalnym wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący ten kwartał oraz na dzień kończący poprzedni rok obrotowy.

§ 6.
Informacja dodatkowa zawiera dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby roczne sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawiało sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Centrum, i obejmuje:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zawierające opis przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny i sporządzenia sprawozdania finansowego, oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedniego;

2) dodatkowe informacje i objaśnienia:

a) do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy,

b) proponowany podział zysku lub sposób pokrycia straty,

c) inne informacje istotne dla zrozumienia sprawozdania finansowego.

§ 7.
Zgodność sprawozdań finansowych ze stanem faktycznym potwierdzają podpisem dyrektor Centrum oraz, w przypadku gdy prowadzenie ksiąg rachunkowych powierzono podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, osoba reprezentująca podmiot, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 września 2007 r. w sprawie niezbędnych elementów sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 162, poz. 1150), które utraciło moc z dniem 1 października 2010 r. zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620 i Nr 155, poz. 1036).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Danuta Trochim

Księgowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama