reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 grudnia 2010 r.

w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym

Na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania:

1) nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym;

2) zapomogi małżonkowi żołnierza zawodowego, a w przypadku braku małżonka dzieciom pozostającym na utrzymaniu żołnierza zawodowego – w razie zaginięcia żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych lub śmierci żołnierza zawodowego;

3) zapomogi rodzicom żołnierza zawodowego w przypadku braku małżonka i dzieci – w razie zaginięcia żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych lub śmierci żołnierza zawodowego;

4) zapomogi małżonkowi, dzieciom lub rodzicom żołnierza zawodowego, który zmarł w ciągu trzech lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

§ 2.
1. Warunkiem przyznania żołnierzowi zawodowemu nagrody uznaniowej jest uzyskiwanie wysokich wyników w wykonywaniu zadań służbowych.

2. Żołnierzowi zawodowemu można również przyznać nagrodę uznaniową za wykonywanie zadań służbowych o wysokiej odpowiedzialności albo zadań wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe.

§ 3.
1. Nagrody uznaniowe przyznaje dowódca jednostki wojskowej, o którym mowa w art. 104 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej „ustawą”.

2. Dowódca, o którym mowa w ust. 1, oraz jego przełożeni mogą również przyznać nagrody uznaniowe żołnierzom zawodowym skierowanym do wykonywania zadań służbowych w bezpośrednio podległej im jednostce wojskowej, w tym również pozostającym w rezerwie kadrowej lub dyspozycji, a także pełniącym służbę w podległych im jednostkach wojskowych niższego szczebla.

3. Podstawę do wypłaty nagrody uznaniowej stanowi decyzja lub rozkaz organu, który przyznał nagrodę.

§ 4.
1. Nagrody uznaniowe są przyznawane:

1) z inicjatywy organu, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2;

2) na wniosek innego niż określony w § 3 ust. 2 przełożonego żołnierza zawodowego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przesyła się drogą służbową.

§ 5.
Minister Obrony Narodowej może przyznać nagrodę uznaniową żołnierzowi zawodowemu z własnej inicjatywy lub na wniosek organu, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2, przesłany za pośrednictwem dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.
§ 6.
1. Warunkiem przyznania zapomogi żołnierzowi zawodowemu jest konieczność poniesienia wydatków pieniężnych spowodowanych zdarzeniem określonym w art. 84 ust. 1 pkt 2 ustawy. Przy przyznawaniu zapomogi uwzględnia się okoliczności mające wpływ na sytuację materialną żołnierza zawodowego i jego rodziny.

2. Zapomoga, o której mowa w § 1 pkt 2–4, jest przyznawana jednorazowo.

3. Przy przyznawaniu zapomogi, o której mowa w § 1 pkt 2–4, uwzględnia się sytuację materialną rodziny żołnierza zawodowego.

§ 7.
1. Do przyznawania zapomóg żołnierzom zawodowym stosuje się odpowiednio przepisy § 3 i 4, z tym że zapomoga może być przyznana również na uzasadniony wniosek zainteresowanego żołnierza zawodowego albo organu przedstawicielskiego, o którym mowa w art. 108 ust. 3 ustawy.

2. Osobom, o których mowa w § 1 pkt 2–4, zapomoga może być przyznana na ich wniosek lub na wniosek przełożonego, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2.

3. Do wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, dołącza się dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia określonego w art. 84 ust. 1 pkt 2, ust. 1a, 1aa lub 1ab ustawy.

4. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy, o którym mowa w § 1 pkt 2–4, pełnił ostatnio służbę wojskową, informuje małżonka, dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego lub rodziców żołnierza zawodowego o możliwości wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o przyznanie zapomogi.

§ 8.
1. W przypadku przyznania zapomogi, o której mowa w § 1 pkt 2–4, wypłaty dokonuje dowódca jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu finansowym pozostawał żołnierz zawodowy w ostatnim dniu pełnienia służby.

2. Wypłaty zapomogi dokonuje się bezpośrednio w kasie (punkcie kasowym) jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu finansowym pozostawał żołnierz zawodowy, albo w formie bezgotówkowej na rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

3. Formę wypłaty zapomogi, o której mowa w ust. 2, wskazuje na piśmie uprawniony do jej otrzymania członek rodziny żołnierza zawodowego.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Obrony Narodowej: w z.: Cz. Piątas

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym (Dz. U. Nr 41, poz. 240), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 745).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Najda Consulting

Realizacja projektów inwestycyjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama