REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 34 poz. 172

USTAWA

z dnia 5 stycznia 2011 r.

o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

Tekst pierwotny
Art. 1. [Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw]
W ustawie z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 98 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Na liście, o której mowa w ust. 2 pkt 2:

1) liczba kandydatów – kobiet nie może być mniejsza niż 35% liczby wszystkich kandydatów na liście;

2) liczba kandydatów – mężczyzn nie może być mniejsza niż 35% liczby wszystkich kandydatów na liście.”;

2) w art. 106:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Jeżeli wada zgłoszenia polega na niespełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 98 ust. 2a, komisja wzywa pełnomocnika do jej usunięcia w terminie 3 dni; przepisu art. 101 ust. 4 nie stosuje się. W wypadku nieusunięcia wady w terminie komisja postanawia o odmowie rejestracji zgłoszenia w całości.”,

b) w ust. 2 w zdaniu pierwszym po wyrazach „ust. 1” dodaje się wyrazy „i 1a”;

3) w art. 140 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku zgłoszenia listy zawierającej 3 kandydatów:

1) liczba kandydatów – kobiet,

2) liczba kandydatów – mężczyzn

– nie może być mniejsza niż 1.”.

Art. 2. [Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej]
W ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 119, poz. 999 oraz z 2010 r. Nr 212, poz. 1385) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 143 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Na liście okręgowej:

1) liczba kandydatów – kobiet nie może być mniejsza niż 35% liczby wszystkich kandydatów na liście;

2) liczba kandydatów – mężczyzn nie może być mniejsza niż 35% liczby wszystkich kandydatów na liście.”;

2) w art. 146 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Okręgowa komisja wyborcza, przyjmując zgłoszenie listy okręgowej, bada w obecności osoby zgłaszającej listę, czy spełnia ono wymogi, o których mowa w art. 143 ust. 2 i 2a oraz art. 144, i wydaje osobie zgłaszającej listę pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Wzór potwierdzenia określi Państwowa Komisja Wyborcza.”;

3) w art. 147:

a) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

„2b. Jeżeli wada zgłoszenia polega na niespełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 143 ust. 2a, komisja wzywa osobę zgłaszającą listę do jej usunięcia w terminie 3 dni; przepisu art. 144 ust. 6 nie stosuje się. W wypadku nieusunięcia wady w terminie komisja postanawia o odmowie rejestracji listy w całości.”,

b) w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyrazy „ust. 2 i 2a” zastępuje się wyrazami „ust. 2–2b”.

Art. 3. [Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego]
W ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 59 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Na liście okręgowej:

1) liczba kandydatów – kobiet nie może być mniejsza niż 35% liczby wszystkich kandydatów na liście;

2) liczba kandydatów – mężczyzn nie może być mniejsza niż 35% liczby wszystkich kandydatów na liście.”;

2) w art. 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Okręgowa komisja wyborcza, przyjmując zgłoszenie listy okręgowej, bada w obecności osoby zgłaszającej listę, czy spełnia ono wymogi, o których mowa w art. 59 ust. 2 i 2a oraz art. 64, i wydaje osobie zgłaszającej listę pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Wzór potwierdzenia określi Państwowa Komisja Wyborcza.”;

3) w art. 66:

a) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

„2b. Jeżeli wada zgłoszenia polega na niespełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 59 ust. 2a, komisja wzywa osobę zgłaszającą listę do jej usunięcia w terminie 3 dni; przepisu art. 64 ust. 4 nie stosuje się. W wypadku nieusunięcia wady w terminie komisja postanawia o odmowie rejestracji listy w całości.”,

b) w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyrazy „ust. 2 i 2a” zastępuje się wyrazami „ust. 2–2b”.

Art. 4. [Stosowanie przepisów dotyczących wyborów]
1. Przepisy ustaw zmienianych w art. 1–3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą mają zastosowanie do wyborów zarządzonych po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 5. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766, z 2009 r. Nr 119, poz. 999 i Nr 202, poz. 1547 oraz z 2010 r. Nr 212, poz. 1385.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA