| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 lutego 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. Nr 272, poz. 2690 oraz z 2009 r. Nr 87, poz. 722) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przed wszczęciem postępowania dyscyplinarnego przełożony może polecić podjęcie w niezbędnym zakresie czynności wyjaśniających, jeżeli wiadomość o popełnieniu czynu budzi wątpliwości, w szczególności co do faktu jego popełnienia, charakteru naruszenia dyscypliny służbowej lub osoby sprawcy.”;

2) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

„§ 12a. Przed wszczęciem postępowania dyscyplinarnego przełożony zwraca się do kierownika jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego właściwej w sprawach kadrowych o wyznaczenie przez niego rzecznika dyscyplinarnego do prowadzenia czynności wyjaśniających, o których mowa w § 11 ust. 1, oraz postępowania dyscyplinarnego.”;

3) § 14–16 otrzymują brzmienie:

„§ 14. 1. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego działa zespół rzeczników dyscyplinarnych, zwany dalej „zespołem”, podległy kierownikowi jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego właściwej w sprawach kadrowych.

2. Czynności wyjaśniające, o których mowa w § 11 ust. 1, oraz postępowanie dyscyplinarne prowadzi rzecznik dyscyplinarny powołany do zespołu.

§ 15. 1. Rzecznika dyscyplinarnego powołuje do zespołu Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

2. Rzecznika dyscyplinarnego powołuje się za jego pisemną zgodą. Decyzję o powołaniu doręcza się rzecznikowi dyscyplinarnemu oraz włącza do jego akt osobowych.

3. Rzecznikiem dyscyplinarnym może być funkcjonariusz w służbie stałej, posiadający w dniu powołania co najmniej pięcioletni staż służby, który:

1) posiada stopień oficerski;

2) nie był karany sądownie i dyscyplinarnie;

3) posiada co najmniej pozytywną opinię służbową;

4) nie zajmuje stanowiska służbowego: zastępcy lub doradcy Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kierownika lub zastępcy kierownika jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

§ 16. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odwołuje rzecznika dyscyplinarnego z zespołu w przypadku:

1) zaistnienia okoliczności, które stanowią podstawę jego zwolnienia ze służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

2) utraty jednej z przesłanek, o których mowa w § 15 ust. 3;

3) złożenia pisemnego wniosku przez rzecznika dyscyplinarnego;

4) oddelegowania do pełnienia służby poza Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

5) zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających wykonywanie funkcji rzecznika dyscyplinarnego.”;

4) w § 17:

a) w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Obwiniony lub osoba pokrzywdzona może złożyć przełożonemu, który wszczął postępowanie dyscyplinarne, uzasadniony wniosek o wyłączenie rzecznika dyscyplinarnego.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Odpis postanowienia o wyłączeniu lub odmowie wyłączenia rzecznika dyscyplinarnego doręcza się niezwłocznie obwinionemu, osobie pokrzywdzonej oraz kierownikowi jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego właściwej w sprawach kadrowych.”;

5) w § 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Orzeczenie, od którego nie wniesiono w terminie odwołania, po jego upływie staje się ostateczne i podlega wykonaniu.”;

6) § 39 otrzymuje brzmienie:

„§ 39. Orzeczenie o ukaraniu, o którym mowa w § 32 ust. 3 i § 35 pkt 1 i 2, podlega niezwłocznemu wykonaniu przez przełożonego.”;

7) w § 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kara dyscyplinarna może być w każdym czasie darowana lub zatarta za męstwo lub odwagę albo istotne osiągnięcia w służbie, wykazane przez funkcjonariusza po dniu, w którym orzeczenie o ukaraniu stało się ostateczne.”;

8) w § 48 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Postępowanie dyscyplinarne zakończone ostatecznym orzeczeniem wznawia się, jeżeli:”;

9) § 49 otrzymuje brzmienie:

„§ 49. Postępowania dyscyplinarnego nie wznawia się po upływie 3 lat od dnia, w którym orzeczenie o ukaraniu stało się ostateczne.”;

10) w § 52 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Postępowanie to prowadzi wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego właściwej w sprawach kadrowych rzecznik dyscyplinarny powołany do zespołu.”.

§ 2.
1. Do postępowań dyscyplinarnych wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Czynności wyjaśniające, o których mowa w § 11 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, oraz postępowanie, o którym mowa w § 52 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia prowadzi do czasu ich zakończenia rzecznik dyscyplinarny powołany na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »