| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 8 lutego 2011 r.

w sprawie oddelegowania inspektora kontroli skarbowej

Na podstawie art. 40a ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa warunki i tryb oddelegowania inspektora kontroli skarbowej, zwanego dalej „inspektorem”, do wykonywania zadań służbowych w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz poza kontrolą skarbową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przyznawania wynagrodzenia oraz innych świadczeń przysługujących inspektorowi w czasie oddelegowania, a także organy uprawnione do występowania z wnioskiem o oddelegowanie inspektora.
§ 2.
Organem uprawnionym do wystąpienia z wnioskiem o oddelegowanie inspektora jest:

1) dyrektor urzędu kontroli skarbowej – w przypadku oddelegowywania inspektora do wykonywania zadań służbowych w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej,

2) organ administracji publicznej, którego zadania są związane z zadaniami kontroli skarbowej – w przypadku oddelegowywania inspektora do wykonywania zadań służbowych poza kontrolą skarbową

– zwany dalej „podmiotem oddelegowania”.

§ 3.
1. Z wnioskiem o oddelegowanie inspektora podmiot oddelegowania występuje do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, za pośrednictwem dyrektora urzędu kontroli skarbowej albo dyrektora generalnego urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w którym inspektor jest zatrudniony, zwanych dalej „kierownikami urzędów”.

2. Wniosek o oddelegowanie inspektora składany jest w formie pisemnej i określa:

1) nazwę podmiotu oddelegowania i miejsce oddelegowania;

2) stanowisko służbowe oraz kwalifikacje wymagane na tym stanowisku;

3) wysokość wynagrodzenia;

4) zakres zadań służbowych;

5) okres oddelegowania.

§ 4.
Kierownik urzędu przekazuje wniosek o oddelegowanie inspektora Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej wraz z opinią dotyczącą sposobu jego rozpatrzenia oraz informacją zawierającą imię i nazwisko inspektora proponowanego do oddelegowania.
§ 5.
1. Inspektor proponowany do oddelegowania zostaje zapoznany przez kierownika urzędu z treścią wniosku o oddelegowanie.

2. W przypadku gdy wnioskowany okres oddelegowania przekracza 3 miesiące w ciągu roku kalendarzowego, oddelegowanie może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora proponowanego do oddelegowania.

3. Inspektor proponowany do oddelegowania jest obowiązany złożyć pisemne oświadczenie o odmowie albo wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia zapoznania się z treścią wniosku o oddelegowanie. Niezłożenie oświadczenia w wyznaczonym terminie uznaje się za odmowę wyrażenia zgody na oddelegowanie.

§ 6.
Nie można oddelegować inspektora w przypadku, gdy stoją temu na przeszkodzie szczególnie ważne względy osobiste lub rodzinne inspektora.
§ 7.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej może odmówić uwzględnienia wniosku o oddelegowanie, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami kontroli skarbowej.
§ 8.
1. W przypadku uwzględnienia wniosku o oddelegowanie Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej zawiera z podmiotem oddelegowania porozumienie o oddelegowaniu.

2. Porozumienie o oddelegowaniu określa:

1) imię i nazwisko inspektora wyznaczonego do oddelegowania;

2) nazwę podmiotu oddelegowania;

3) miejsce oddelegowania;

4) okres oddelegowania;

5) stanowisko służbowe;

6) zakres zadań służbowych;

7) wysokość wynagrodzenia;

8) zobowiązanie podmiotu oddelegowania do wypłaty wynagrodzenia oraz innych świadczeń pieniężnych, o których mowa w § 12 ust. 1.

3. Inspektora wyznaczonego do oddelegowania zapoznaje się z treścią porozumienia w terminie 7 dni od dnia podpisania porozumienia.

§ 9.
1. Po zapoznaniu inspektora wyznaczonego do oddelegowania z treścią porozumienia o oddelegowaniu Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej oddelegowuje inspektora.

2. Oddelegowanie następuje w formie pisemnej zawiera:

1) nazwę podmiotu oddelegowania;

2) miejsce oddelegowania;

3) okres oddelegowania;

4) stanowisko służbowe oddelegowanego inspektora;

5) zakres zadań służbowych oddelegowanego inspektora;

6) wysokość wynagrodzenia oddelegowanego inspektora.

§ 10.
1. Z wnioskiem o oddelegowanie inspektor występuje do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej za pośrednictwem kierownika urzędu.

2. Wniosek o oddelegowanie składany jest w formie pisemnej i określa nazwę podmiotu, do którego inspektor wnosi o oddelegowanie, miejsce oddelegowania oraz okres oddelegowania.

3. Kierownik urzędu, przed przekazaniem wniosku inspektora o oddelegowanie Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej, występuje o wydanie opinii dotyczącej sposobu rozpatrzenia wniosku do podmiotu, do którego inspektor wnosi o oddelegowanie. Wniosek inspektora o oddelegowanie przekazuje się wraz z opinią dotyczącą sposobu jego rozpatrzenia oraz opinią podmiotu, do którego inspektor wnosi oddelegowanie.

4. Do wniosku inspektora o oddelegowanie stosuje się § 7–9.

§ 11.
1. Oddelegowany inspektor wykonuje obowiązki i korzysta z uprawnień, jakie przysługują pracownikowi albo funkcjonariuszowi podmiotu oddelegowania zatrudnionemu albo pełniącemu służbę na równorzędnym stanowisku.

2. Do oddelegowanego inspektora stosuje się przepisy, które mają zastosowanie do pracowników albo funkcjonariuszy podmiotu oddelegowania zatrudnionych albo pełniących służbę na równorzędnych stanowiskach, w szczególności regulaminy pracy oraz przepisy dotyczące odpowiednio obowiązków pracodawcy i pracownika albo funkcjonariusza, wyróżnień, odpowiedzialności materialnej pracowników albo funkcjonariuszy, czasu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przyznawania nagród uznaniowych, z wyłączeniem pozostałych przepisów w sprawie wynagrodzeń oraz innych świadczeń i należności pieniężnych wynikających ze stosunku pracy albo stosunku służbowego.

§ 12.
1. Podmiot oddelegowania wypłaca oddelegowanemu inspektorowi:

1) wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami do wynagrodzenia;

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne za okres oddelegowania;

3) nagrody uznaniowe, jeżeli podmiot oddelegowania przyzna taką nagrodę;

4) należności z tytułu oddelegowania do wykonywania zadań służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba urzędu, w którym jest zatrudniony.

2. Należności z tytułu oddelegowania, o których mowa w ust. 1 pkt 4, obejmują:

1) zwrot kosztów przewozu rzeczy osobistego użytku i przedmiotów gospodarstwa domowego oraz miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego – jeżeli w związku z oddelegowaniem inspektor na czas jego trwania zmienił miejsce zamieszkania, albo

2) należności z tytułu podróży służbowych – jeżeli w związku z oddelegowaniem inspektor nie zmienił miejsca zamieszkania.

3. Świadczenia i należności pieniężne, niewymienione w ust. 1, wypłaca kierownik urzędu.

4. W przypadku gdy:

1) wysokość wypłaconego oddelegowanemu inspektorowi dodatkowego wynagrodzenia rocznego jest niższa od należnej albo

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne nie przysługuje z uwagi na okres pracy poza kontrolą skarbową

– inspektorowi przysługuje odpowiednie wyrównanie przez kierownika urzędu.

5. Do ustalania wysokości należności, o których mowa w ust. 2 pkt 1, oraz ich dokumentowania stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 95 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706).

6. Do ustalania wysokości należności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, oraz ich dokumentowania stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)).

§ 13.
1. W okresie oddelegowania inspektorowi przysługuje prawo do urlopu na zasadach i w wymiarze określonym w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

2. Oddelegowanemu inspektorowi urlopu udziela podmiot oddelegowania. Podmiot oddelegowania informuje kierownika urzędu o urlopie udzielonym inspektorowi w okresie oddelegowania.

§ 14.
Do zmiany warunków oddelegowania stosuje się odpowiednio przepisy § 2–13.
§ 15.
1. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej może odwołać inspektora z oddelegowania przed upływem okresu oddelegowania, na uzasadniony wniosek podmiotu oddelegowania, kierownika urzędu lub oddelegowanego inspektora.

2. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej odwołuje inspektora z oddelegowania przed upływem okresu oddelegowania w przypadku:

1) odwołania ze stanowiska inspektora;

2) rozwiązania stosunku pracy inspektora na podstawie art. 42b ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej;

3) wygaśnięcia stosunku pracy inspektora.

3. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej odwołuje inspektora z oddelegowania przed upływem okresu oddelegowania również w przypadku wniosku podmiotu oddelegowania o zmianę warunków oddelegowania, jeżeli:

1) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej odmówi uwzględnienia wniosku o zmianę warunków oddelegowania lub

2) oddelegowany inspektor odmówi wyrażenia zgody na przedłużenie oddelegowania na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu roku kalendarzowego.

4. Odwołanie inspektora z oddelegowania następuje w formie pisemnej.

5. Odwołanie inspektora z oddelegowania w przypadkach, o których mowa w ust. 2, następuje nie później niż w dniu odwołania ze stanowiska inspektora, rozwiązania stosunku pracy inspektora albo wygaśnięcia stosunku pracy inspektora.

6. Odwołanie inspektora z oddelegowania w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, następuje nie wcześniej niż z upływem 30 dni od dnia zawiadomienia podmiotu oddelegowania o odwołaniu inspektora z oddelegowania.

§ 16.
1. Inspektor jest obowiązany zgłosić się do pracy w jednostce organizacyjnej kontroli skarbowej, w której świadczył pracę przed oddelegowaniem, w pierwszym dniu roboczym następującym po upływie okresu oddelegowania, a w przypadkach, o których mowa w § 15 ust. 1–3, w pierwszym dniu roboczym następującym po terminie odwołania z oddelegowania.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy inspektora.

§ 17.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. L. Kotecki

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 124, poz. 1042, Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157, poz. 1119, Nr 191, poz. 1413 i Nr 217, poz. 1590, z 2007 r. Nr 171, poz. 1207, z 2008 r. Nr 110, poz. 707, Nr 209, poz. 1318 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 85, poz. 716, Nr 166, poz. 1317 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 492, Nr 127, poz. 858, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1309.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704 oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »