| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 9 marca 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a pkt 2 i 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 40, poz. 329 i Nr 138, poz. 1127 oraz z 2010 r. Nr 39, poz. 219 i Nr 175, poz. 1185) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 3a i 3b otrzymują brzmienie:

„3a. Do wniosku o przyznanie płatności ONW rolnik dołącza materiał geograficzny:

1) o którym mowa w art. 12 ust. 3 rozporządzenia nr 1122/2009,

2) na którym zaznaczył:

a) obszar uprawy pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa,

b) znajdujące się w obrębie działki rolnej:

– drzewa będące pomnikami przyrody, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.3)),

– rowy, których szerokość nie przekracza 2 m,

– oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2

– chyba że równocześnie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, o której mowa w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, a do wniosku o przyznanie tej płatności dołączył wymagany tymi przepisami materiał graficzny (materiał geograficzny).

3b. W przypadku ubiegania się po raz pierwszy o przyznanie płatności ONW rolnik dołącza do wniosku o przyznanie tej płatności oświadczenia zawierające wykaz działek ewidencyjnych, na których:

1) jest prowadzona uprawa pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa,

2) w obrębie działki rolnej znajdują się:

a) drzewa będące pomnikami przyrody, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

b) rowy, których szerokość nie przekracza 2 m,

c) oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2

– chyba że rolnik równocześnie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, o której mowa w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, a do wniosku o przyznanie tej płatności dołączył wymagany tymi przepisami materiał graficzny (materiał geograficzny).”;

2) w § 7:

a) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo”,

b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, spadkobierca składa odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca wstępujący do postępowania w sprawie przyznania płatności ONW:

1) dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo

2) składa wraz z odpisem postanowienia sądu, o którym mowa w ust. 5

– oświadczenia pozostałych spadkobierców zawierające zgodę na wstąpienie tego spadkobiercy na miejsce spadkodawcy i przyznanie mu płatności ONW.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, decyzja w sprawie przyznania płatności ONW jest wydawana po złożeniu przez spadkobiercę odpisu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.”;

3) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Spadkobierca rolnika, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o wypłatę płatności ONW do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie płatności ONW przez spadkodawcę, wraz z:

1) odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku – w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia albo

2) zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza – w terminie 14 dni od dnia wpisu aktu poświadczenia dziedziczenia do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia, albo

3) w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

a) zaświadczeniem sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo

b) kopią wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

– poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji

– jednak nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia doręczenia spadkodawcy decyzji w sprawie przyznania płatności ONW.”;

4) w § 8b:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, następca prawny rolnika wstępuje do toczącego się postępowania w jego miejsce na wniosek złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, następca prawny rolnika dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.”;

5) w § 8c:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, następca prawny rolnika składa wniosek o przyznanie płatności ONW w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, następca prawny rolnika dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.”;

6) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustalenia ostatecznej wielkości zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 21 rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 25 z 28.01.2011, str. 8)4).”;

7) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Do postępowań w sprawach dotyczących przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zwanej dalej „płatnością ONW”, wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyłączeniem załącznika do rozporządzenia, który stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 3.
1. Kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchyla z urzędu decyzję o odmowie przyznania płatności ONW za 2010 r. do działek rolnych położonych poza obszarami ONW określonymi w załączniku do rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, jeżeli działki te w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są położone na obszarach ONW określonych w załączniku do rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Jeżeli decyzja uchylona na podstawie ust. 1 była decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do postępowania w sprawie przyznania płatności ONW za 2010 r. stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyłączeniem załącznika do rozporządzenia, który stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2011 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. T. Nalewajk

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170.

4) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 25 z 28.01.2011, str. 8) zastąpiło, z dniem 29 stycznia 2011 r., rozporządzenie Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 74, z późn. zm.).

Załącznik 1. [WYKAZ OBSZARÓW ONW]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 9 marca 2011 r. (poz. 286)

WYKAZ OBSZARÓW ONW

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Szukampracy.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »