| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 10 marca 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 33, poz. 262 i Nr 161, poz. 1286 oraz z 2010 r. Nr 39, poz. 218 i Nr 76, poz. 500) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Plan działalności rolnośrodowiskowej sporządza się przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin, w jakim składa się wnioski o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przy udziale podmiotu prowadzącego działalność w zakresie doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania płatności rolnośrodowiskowej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanej dalej „ustawą”, na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”. Jeżeli plan działalności rolnośrodowiskowej został sporządzony w tym terminie, uznaje się, że zobowiązanie rolnośrodowiskowe jest realizowane od dnia 15 marca danego roku.”;

2) w § 5 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) jednorazowym zwiększeniu w drugim albo trzecim roku realizacji tego zobowiązania powierzchni użytków rolnych, na których to zobowiązanie jest realizowane, w zakresie pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4, 5 lub 6;

2) jednorazowym dodaniu w drugim albo trzecim roku realizacji tego zobowiązania poszczególnych wariantów pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4, 5, 6 lub 7;”;

3) § 5a otrzymuje brzmienie:

„§ 5a. 1. Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie wariantu drugiego, czwartego, szóstego, ósmego, dziesiątego lub dwunastego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 rolnik zakończy okres przestawiania, płatność rolnośrodowiskowa w danym roku jest przyznawana odpowiednio za realizację wariantu pierwszego, trzeciego, piątego, siódmego, dziewiątego lub jedenastego tego pakietu.

2. Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego grunty rolne, na których jest realizowane to zobowiązanie, zostaną objęte obszarem Natura 2000, realizowany na tych gruntach rolnych wariant pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 staje się od następnego roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego odpowiednim wariantem pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 5.”;

4) po § 5a dodaje się § 5b w brzmieniu:

„§ 5b. 1. W przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7 zwierzęta objęte zobowiązaniem rolnośrodowiskowym mogą być w trakcie jego realizacji zastąpione zwierzętami tej samej rasy, jeżeli zwierzęta te spełniają warunki przyznania płatności rolnośrodowiskowej.

2. Zastąpienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w terminie, o którym mowa w art. 64 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1122/2009.

3. O zastąpieniu, o którym mowa w ust. 1, rolnik informuje kierownika biura powiatowego Agencji w terminie 30 dni od dnia jego dokonania, składając, na formularzu udostępnionym przez Agencję, kopię dokumentu obejmującego oświadczenia:

1) rolnika,

2) podmiotu prowadzącego księgi hodowlane – w przypadku klaczy, loch i owiec matek,

3) podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych – w przypadku krów, klaczy i owiec matek

– zawierające wskazanie, jakie zwierzęta zostały zastąpione i jakimi je zastąpiono.”;

5) w § 7:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) pkt 4 i 5 – jest przyznawana, jeżeli rolnik posiada dokumentację przyrodniczą stanowiącą szczegółową charakterystykę danego siedliska przyrodniczego lub siedliska lęgowego ptaków, sporządzoną przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 2, w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia lub w roku rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w ramach określonych wariantów tych pakietów, na formularzu udostępnionym przez Agencję;”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) pkt 7 – jest przyznawana, jeżeli rolnik utrzymuje wpisane do księgi hodowlanej krowy, klacze, lochy lub owce matki ras wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, objęte programem ochrony zasobów genetycznych.”;

6) w § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) krów, klaczy, loch lub owiec matek ras wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia – w przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7;”;

7) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku realizacji wariantu dziewiątego, dziesiątego, jedenastego i dwunastego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 płatność rolnośrodowiskowa nie przysługuje do gruntów, które zostały zmeliorowane przy zastosowaniu systemu melioracji niedostosowanego do upraw drzew i winorośli.”;

8) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana do krów, klaczy, loch lub owiec matek, jeżeli ich liczba w stadzie wynosi co najmniej:

1) 4 krowy;

2) 2 klacze;

3) 5 owiec matek rasy olkuskiej, 15 owiec matek rasy cakiel podhalański, 30 owiec matek rasy merynos polski w starym typie albo 10 owiec matek pozostałych ras;

4) 10 loch rasy puławskiej;

5) 8 loch rasy złotnickiej białej, a w przypadku stada objętego programem ochrony zasobów genetycznych przed dniem 1 stycznia 2006 r. – 6 loch;

6) 8 loch rasy złotnickiej pstrej, a w przypadku stada objętego programem ochrony zasobów genetycznych przed dniem 1 stycznia 2006 r. – 3 lochy.”;

9) w § 13:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) hektar gruntu i powierzchni działek rolnych lub

2) sztukę zwierzęcia i liczby krów, klaczy, loch i owiec matek, lub”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Przy ustalaniu wysokości płatności rolnośrodowiskowej przysługującej do działek rolnych uwzględnia się powierzchnię tych działek, nie większą jednak niż maksymalny kwalifikowany obszar, o którym mowa w art. 6 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 1122/2009, określony w systemie identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

2b. W przypadku zwierząt innych niż wymienione w art. 17 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 25 z 28.01.2011, str. 8)3), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 65/2011”, zmniejszeń lub wykluczeń, o których mowa w ust. 1, dokonuje się zgodnie z przepisami art. 17 tego rozporządzenia.”;

10) § 14a otrzymuje brzmienie:

„§ 14a. W przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 8, realizowanego na gruntach rolnych położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną, których wykaz jest określony w przepisach w sprawie minimalnych norm, płatność rolnośrodowiskowa w części przysługującej za realizację tego pakietu na tych gruntach jest przyznawana do powierzchni nie większej niż 60% powierzchni tych gruntów.”;

11) uchyla się § 15;

12) w § 19:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej lub kolejnych płatności rolnośrodowiskowych – w przypadku dodania nowych pakietów w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego lub zwiększenia powierzchni użytków rolnych, na których jest realizowane zobowiązanie rolnośrodowiskowe – dołącza się:

1) oświadczenie rolnika, że uprawiane przez niego drzewa i winorośl nie są uprawiane na gruntach, które zostały zmeliorowane przy zastosowaniu systemu melioracji niedostosowanego do tego typu upraw – w przypadku uprawy drzew lub winorośli w ramach realizacji wariantu dziewiątego, dziesiątego, jedenastego lub dwunastego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2;

2) dokument potwierdzający zakup kwalifikowanego materiału siewnego odmian miejscowych wpisanych do krajowego rejestru – w przypadku realizacji wariantu pierwszego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6;

3) kopię umowy na rozmnażanie nasion zawartej z jednostką badawczo-rozwojową, koordynującą lub realizującą zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych – w przypadku realizacji wariantu trzeciego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6;

4) kopię dokumentu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmującego oświadczenia:

a) rolnika,

b) podmiotu prowadzącego księgi hodowlane – w przypadku klaczy, loch i owiec matek,

c) podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych – w przypadku krów, klaczy, loch i owiec matek

– zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych – w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7.”,

b) uchyla się ust. 1a,

c) w ust. 2:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) kopię dokumentu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmującego oświadczenia:

a) rolnika,

b) podmiotu prowadzącego księgi hodowlane – w przypadku klaczy, loch i owiec matek,

c) podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych – w przypadku krów, klaczy, loch i owiec matek

– zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych – w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7, jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w stadzie zwierząt objętych programem ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych nastąpiły zmiany;”,

– dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) oświadczenie rolnika, że uprawiane przez niego drzewa i winorośl nie są uprawiane na gruntach, które zostały zmeliorowane przy zastosowaniu systemu melioracji niedostosowanego do tego typu upraw – w przypadku zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego skutkującej rozpoczęciem uprawy drzew lub winorośli w ramach wariantu dziewiątego, dziesiątego, jedenastego lub dwunastego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2.”,

d) uchyla się ust. 4;

13) w § 20 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Jeżeli rolnik równocześnie nie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, o której mowa w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, to na materiale graficznym zaznacza również:

1) obszar uprawy pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa;

2) znajdujące się w obrębie działki rolnej:

a) drzewa będące pomnikami przyrody, objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,

b) rowy, których szerokość nie przekracza 2 m,

c) oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2.”;

14) w § 22:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej na miejsce wnioskodawcy składa się w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.”,

b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kopię dokumentu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmującego oświadczenia:

a) tego następcy,

b) podmiotu prowadzącego księgi hodowlane – w przypadku klaczy, loch i owiec matek,

c) podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych – w przypadku krów, klaczy, loch i owiec matek

– zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych – w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Jeżeli z dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i ust. 5, wynika, że jest więcej niż jeden następca prawny wnioskodawcy, następca prawny wstępujący do postępowania w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej:

1) dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo

2) składa wraz z postanowieniem sądu, o którym mowa w ust. 6

– oświadczenia pozostałych następców prawnych, że wyrażają zgodę na wstąpienie tego następcy prawnego na miejsce wnioskodawcy i przyznanie mu płatności rolnośrodowiskowej.”;

15) w § 23 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kopię dokumentu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmującego oświadczenia:

a) tego posiadacza,

b) podmiotu prowadzącego księgi hodowlane – w przypadku klaczy, loch i owiec matek,

c) podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych – w przypadku krów, klaczy, loch i owiec matek

– zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych – w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7.”;

16) w § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nowy posiadacz gospodarstwa rolnego lub jego części, lub stada zwierząt ras lokalnych beneficjenta składa wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w terminie 3 miesięcy od dnia przeniesienia posiadania gospodarstwa rolnego lub części tego gospodarstwa, lub stada zwierząt ras lokalnych beneficjenta.”;

17) w § 27:

a) w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„ – w stosunku do których stwierdzono takie uchybienie, z tym że w określonych przypadkach wymienionych w załączniku nr 7 do rozporządzenia wysokość płatności rolnośrodowiskowej jest zmniejszana w części dotyczącej danego pakietu albo wariantu.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia część VII. Pakiet 8. Ochrona gleb i wód ust. 2 pkt 7 lub ust. 3 pkt 7, płatność rolnośrodowiskowa przyznana za rok poprzedzający rok, w którym zostało stwierdzone to uchybienie, podlega zwrotowi w części dotyczącej działki rolnej, w stosunku do której stwierdzono takie uchybienie.”;

18) w § 28:

a) w ust. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) nie przestrzega żadnych wymogów w ramach wariantu określonego pakietu, w szczególności w związku z dokonaniem wymiany działek, o której mowa w art. 10 ust. 4 rozporządzenia nr 65/2011, przy czym zwrotowi podlega ta część płatności, która została przyznana do działek rolnych, zwierząt lub stref buforowych objętych danym wariantem,”,

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Płatność rolnośrodowiskowa nie podlega zwrotowi mimo zmniejszenia powierzchni, na której rolnik powinien realizować zobowiązanie rolnośrodowiskowe, jeżeli zmniejszenie to nie przekracza 3% całkowitej powierzchni objętej zobowiązaniem rolnośrodowiskowym i 2 ha.”;

19) w § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ostateczną wielkość zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 21 rozporządzenia nr 65/2011.”;

20) w § 35 dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) śmierć posiadanego przez rolnika zwierzęcia, za którą rolnik nie ponosi odpowiedzialności – w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7;

7) usunięcie posiadanego przez rolnika zwierzęcia z programu ochrony zasobów genetycznych danej rasy z przyczyn niezależnych od rolnika – w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7.”;

21) po § 43a dodaje się § 43b i 43c w brzmieniu:

„§ 43b. W 2011 r. do przyznawania płatności rolnośrodowiskowej stosuje się przepis § 43, z tym że:

1) w przypadku realizacji, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich, pakietu:

a) utrzymywanie łąk ekstensywnych lub pakietu utrzymywanie pastwisk ekstensywnych płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 3 realizowanego na obszarze Natura 2000 lub pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 lub 5,

b) strefy buforowe płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 9;

2) nie jest wymagane, aby rolnik w ramach zobowiązania rolnośrodowiskowego dodatkowo rozpoczął realizację co najmniej jednego z pakietów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, 5 i 7;

3) rolnik może w ramach zobowiązania rolnośrodowiskowego dodatkowo rozpocząć realizację pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 6, również na powierzchni gruntów rolnych, na których nie realizował żadnego pakietu określonego w rozporządzeniu wymienionym w pkt 1.

§ 43c. Począwszy od dnia 15 marca 2011 r., nie podejmuje się zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 3 realizowanego poza obszarem Natura 2000, a płatność rolnośrodowiskowa w ramach tego pakietu realizowanego poza obszarem Natura 2000 jest przyznawana wyłącznie tym rolnikom, którzy realizują zobowiązanie rolnośrodowiskowe w tym zakresie podjęte przed dniem 15 marca 2011 r.”;

22) w załączniku nr 2 do rozporządzenia tabela I otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

23) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w części I. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) koszenie w terminie do dnia 31 lipca lub wypasanie w okresie wegetacyjnym na trwałych użytkach zielonych oraz usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn, ze względu na które dotrzymanie dwutygodniowego terminu nie było możliwe;”,

b) w części II. Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne w ust. 2:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) koszenie do dnia 31 lipca lub wypasanie w okresie wegetacyjnym na trwałych użytkach zielonych oraz usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn, ze względu na które dotrzymanie dwutygodniowego terminu nie było możliwe;”,

– uchyla się pkt 2,

c) w części V. Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wymogi dla wariantu 6.3. Produkcja nasienna na zlecenie banku genów – rozmnażanie materiału siewnego roślin lub utrzymanie drzew owocowych zgodnie z umową, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 3, w tym prowadzenie dokumentacji uprawy, udostępnianie jej jednostce badawczo-rozwojowej koordynującej lub realizującej zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych i przekazywanie tej jednostce wytworzonego materiału siewnego o wymaganej jakości.”,

d) w części VI. Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wymogi dla pakietu:

1) realizowanie programu ochrony zasobów genetycznych zwierząt danej rasy;

2) utrzymywanie zwierząt danej rasy w liczbie nie mniejszej niż liczba zwierząt danej rasy, do których została przyznana płatność rolnośrodowiskowa w danym roku, a do czasu przyznania tej płatności – w liczbie nie mniejszej niż liczba zwierząt danej rasy objętych wnioskiem o przyznanie tej płatności rolnośrodowiskowej, lecz nie mniejszej niż liczba zwierząt, do których została przyznana pierwsza płatność rolnośrodowiskowa.”;

24) w załączniku nr 5 do rozporządzenia w tabeli w lp. 8 dotyczącej pakietu rolnośrodowiskowego ochrona gleb i wód lp. 43–45 otrzymują brzmienie:

 

43

Wariant 8.1.
Wsiewki poplonowe

330 zł/ha

458 zł/ha – w przypadku gruntów położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną

44

Wariant 8.2.
Międzyplon ozimy

420 zł/ha

750 zł/ha – w przypadku gruntów położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną

45

Wariant 8.3.
Międzyplon ścierniskowy

400 zł/ha

690 zł/ha – w przypadku gruntów położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną

 

25) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

26) użyte w:

a) załączniku nr 3 do rozporządzenia w części II. Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne,

b) załączniku nr 4 do rozporządzenia w ust. 1,

c) załączniku nr 5 do rozporządzenia,

d) załączniku nr 8 do rozporządzenia

– wyrazy „z certyfikatem zgodności” zastępuje się wyrazami „dla których zakończono okres przestawiania”.

§ 2.
Do postępowań w sprawie przyznawania i zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zwanej dalej „płatnością rolnośrodowiskową”, wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3.
1. Wymóg, o którym mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem część VI. Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie ust. 1 pkt 2, w przypadku zobowiązania rolnośrodowiskowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia wymienionego w § 1, zwanego dalej „zobowiązaniem rolnośrodowiskowym”, w zakresie pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, podjętego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jest przestrzegany:

1) od dnia 15 marca 2011 r.;

2) przez utrzymywanie zwierząt danej rasy w liczbie nie mniejszej niż liczba zwierząt danej rasy, do których została przyznana płatność rolnośrodowiskowa za realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego w danym roku, a do czasu przyznania tej płatności – w liczbie nie mniejszej niż liczba zwierząt danej rasy objętych wnioskiem o przyznanie tej płatności, lecz nie mniejszej niż liczba zwierząt, do których została przyznana płatność rolnośrodowiskowa w 2011 r.

2. W 2011 r. rolnicy realizujący zobowiązanie rolnośrodowiskowe, o którym mowa w ust. 1, do wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej dołączają również:

1) dokument, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;

2) zaświadczenie o stanie średniorocznym zwierząt, do których przysługuje płatność rolnośrodowiskowa za 2010 r., wydane przez podmiot prowadzący księgę hodowlaną lub podmiot prowadzący ocenę wartości użytkowej zwierząt wraz z kopią wykazu tych zwierząt potwierdzoną przez podmiot upoważniony do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych, a w przypadku świń – przez prowadzącego księgi hodowlane.

3. W przypadku gdy stan średnioroczny, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest niższy niż zadeklarowany we wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej za 2010 r., różnicę między wysokością płatności rolnośrodowiskowej za 2010 r. wynikającą ze stanu zadeklarowanego a wysokością płatności rolnośrodowiskowej wynikającą ze stanu średniorocznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, potrąca się przy obliczaniu płatności rolnośrodowiskowej za 2011 r.

§ 4.
Do zobowiązań rolnośrodowiskowych podjętych przed dniem 15 marca 2011 r. przepisy § 9 rozporządzenia wymienionego w § 1 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym, z tym że w przypadku zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego skutkującej rozpoczęciem uprawy drzew lub winorośli w ramach wariantu dziewiątego, dziesiątego, jedenastego lub dwunastego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, na gruntach, które zostały zmeliorowane przy zastosowaniu systemu melioracji niedostosowanego do tego typu upraw, nie przysługuje płatność rolnośrodowiskowa do tych gruntów.
§ 5.
Do zobowiązań rolnośrodowiskowych podjętych przed dniem 15 marca 2011 r. w zakresie wariantu dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 lub 5 nie stosuje się przepisu § 13 ust. 2a rozporządzenia wymienionego w § 1.
§ 6.
Przepisy § 35 pkt 6 i 7 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się do zdarzeń, które nastąpią nie wcześniej niż w dniu 15 marca 2011 r.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2011 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993.

3) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 25 z 28.01.2011, str. 8) zastąpiło, z dniem 29 stycznia 2011 r., rozporządzenie Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 74, z późn. zm.).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 10 marca 2011 r. (poz. 289)

Załącznik nr 1

Tabela I.

 

WYMOGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA NAWOZÓW

NIEZGODNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA NAWOZÓW

NARUSZENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NAWOZÓW

zasięg1)

dotkli-
wość
2)

trwałość3)

1

2

3

4

5

6

Niestosowanie nawozów niedopuszczonych do obrotu

Nieprzestrzeganie zakazu stosowania nawozów niedopuszczonych do obrotu

1. Stwierdzono zastosowanie nawozów niedopuszczonych do obrotu

 

3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

1 pkt

3 pkt

– art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033)

Niestosowanie w okresie roku dawki nawozu naturalnego zawierającej więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych

Nieprzestrzeganie zakazu stosowania w okresie roku dawki nawozu naturalnego zawierającej więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych

2. Stwierdzono, że w okresie roku zastosowano dawkę nawozu naturalnego zawierającą więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych

1 pkt

3 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

 

3 pkt

5 pkt

– art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu

Przechowywanie gnojówki i gnojowicy w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tego nawozu od dnia 1 stycznia 2011 r., a w przypadku obszarów szczególnie narażonych w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, o pojemności umożliwiającej przechowywanie tych nawozów przez okres co najmniej 6 miesięcy; zbiorniki te powinny być zbiornikami zamkniętymi w rozumieniu przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie

Nieprzestrzeganie nakazu przechowywania gnojówki i gnojowicy w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tego nawozu od dnia 1 stycznia 2011 r., a w przypadku obszarów szczególnie narażonych w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, o pojemności umożliwiającej przechowywanie tych nawozów przez okres co najmniej 6 miesięcy, a zbiorniki te nie są zbiornikami zamkniętymi w rozumieniu przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie

3. Stwierdzono, że gnojówka i gnojowica nie są przechowywane w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tego nawozu od dnia 1 stycznia 2011 r., a w przypadku obszarów szczególnie narażonych w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, o pojemności umożliwiającej przechowywanie tych nawozów przez okres co najmniej 6 miesięcy lub że zbiorniki te nie są zbiornikami zamkniętymi w rozumieniu przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie

 

3 pkt

5 pkt

 

3 pkt

5 pkt

 

3 pkt

5 pkt

 

1

2

3

4

5

6

– art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu oraz ust. 5 pkt 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4, poz. 44)

 

 

 

 

 

Przechowywanie przez podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, nawozów naturalnych, innych niż gnojówka i gnojowica, na nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych w taki sposób, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu – od dnia 1 stycznia 2009 r.

 

Nieprzechowywanie przez podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, nawozów naturalnych, innych niż gnojówka i gnojowica, na nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych w taki sposób, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu od dnia 1 stycznia 2009 r.

4. Stwierdzono, że podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, nie przechowują nawozów naturalnych, innych niż gnojówka i gnojowica, na nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych w taki sposób, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu, od dnia 1 stycznia 2009 r.

 

3 pkt

5 pkt

 

3 pkt

5 pkt

 

3 pkt

5 pkt

– art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu

Przechowywanie przez podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, gnojówki i gnojowicy w szczelnych, zamkniętych zbiornikach do dnia 31 grudnia 2010 r.

 

Nieprzechowywanie przez podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, gnojówki i gnojowicy w szczelnych, zamkniętych zbiornikach do dnia 31 grudnia 2010 r.

5. Stwierdzono, że podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, nie przechowywały gnojówki i gnojowicy w szczelnych, zamkniętych zbiornikach, do dnia 31 grudnia 2010 r.

 

3 pkt

5 pkt

 

3 pkt

5 pkt

 

3 pkt

5 pkt

– art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu

Stosowanie nawozów naturalnych i organicznych w postaci stałej oraz płynnej wyłącznie w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyłączeniem nawozów stosowanych na uprawy pod osłonami (szklarnie, inspekty lub namioty foliowe)

 

Nieprzestrzeganie zakazu stosowania nawozów naturalnych i organicznych w postaci stałej oraz płynnej poza okresem od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyłączeniem nawozów stosowanych na uprawy pod osłonami (szklarnie, inspekty lub namioty foliowe)

6. Stwierdzono zastosowanie nawozów naturalnych i organicznych w postaci stałej oraz płynnej w okresie innym niż od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyłączeniem nawozów stosowanych na uprawy pod osłonami (szklarnie, inspekty lub namioty foliowe)

 

3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

 

3 pkt

5 pkt

– § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. Nr 80, poz. 479)

 

1

2

3

4

5

6

 

Przykrycie lub wymieszanie z glebą nawozów naturalnych nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu, z wyłączeniem nawozów stosowanych w lasach oraz na użytkach zielonych

Nieprzestrzeganie zakazu przykrycia lub wymieszania z glebą nawozów naturalnych później niż następnego dnia po ich zastosowaniu, z wyłączeniem nawozów stosowanych w lasach oraz na użytkach zielonych

7. Stwierdzono przykrycie lub wymieszanie z glebą nawozów naturalnych później niż następnego dnia po ich zastosowaniu, z wyłączeniem nawozów stosowanych w lasach oraz na użytkach zielonych

1 pkt

3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

 

3 pkt

5 pkt

 

– § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania

 

Niestosowanie nawozów:

1) na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu,

2) naturalnych w postaci płynnej oraz azotowych na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%,

3) naturalnych w postaci płynnej podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi

Nieprzestrzeganie zakazu stosowania nawozów:

1) na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu,

2) naturalnych w postaci płynnej oraz azotowych na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%,

3) naturalnych w postaci płynnej podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi

8.1. Stwierdzono zastosowanie nawozów na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu

 

3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

 

3 pkt

5 pkt

 

8.2. Stwierdzono zastosowanie nawozów naturalnych w postaci płynnej oraz azotowych na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%

 

3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

 

3 pkt

5 pkt

 

8.3. Stwierdzono zastosowanie nawozów naturalnych w postaci płynnej podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi

 

3 pkt

5 pkt

 

3 pkt

5 pkt

 

3 pkt

5 pkt

 

– art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu

 

Niestosowanie nawozów naturalnych w odległości mniejszej niż 20 m od strefy ochronnej źródeł wody, ujęć wody, brzegu zbiorników oraz cieków wodnych, kąpielisk zlokalizowanych na wodach powierzchniowych oraz obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego

Nieprzestrzeganie zakazu stosowania nawozów naturalnych w odległości mniejszej niż 20 m od strefy ochronnej źródeł wody, ujęć wody, brzegu zbiorników oraz cieków wodnych, kąpielisk zlokalizowanych na wodach powierzchniowych oraz obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego

9. Stwierdzono zastosowanie nawozów naturalnych w odległości mniejszej niż 20 m od strefy ochronnej źródeł wody, ujęć wody, brzegu zbiorników oraz cieków wodnych, kąpielisk zlokalizowanych na wodach powierzchniowych oraz obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego

 

3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

 

3 pkt

5 pkt

 

– § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania

 

 

 1

2

3

4

5

6

WYMOGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

NIEZGODNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

NARUSZENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

zasięg1)

dotkli-
wość
2)

trwałość3)

Stosowanie wyłącznie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu, zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia dla zdrowia człowieka lub zwierząt lub dla środowiska

Nieprzestrzeganie zakazu stosowania innych niż dopuszczone do obrotu środków ochrony roślin, inaczej niż podano na etykiecie-instrukcji stosowania i w sposób, który może stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka lub zwierząt lub dla środowiska

10. Stwierdzono zastosowanie środków ochrony roślin niedopuszczonych do obrotu, niezgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, nieściśle z podanymi w niej zaleceniami oraz w sposób zagrażający zdrowiu człowieka lub zwierząt lub środowisku

 

3 pkt

5 pkt

 

5 pkt

 

5 pkt

– art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278)

Prowadzenie ewidencji zabiegów ochrony roślin i przechowywanie jej co najmniej przez okres 2 lat od dnia wykonania zabiegu ochrony roślin

Nieprowadzenie ewidencji zabiegów ochrony roślin lub niepełne jej prowadzenie lub nieprzechowywanie jej co najmniej przez okres 2 lat od dnia wykonania zabiegu ochrony roślin

11. Stwierdzono, że ewidencja zabiegów ochrony roślin nie jest prowadzona lub jest niepełna lub nie jest przechowywana co najmniej przez okres 2 lat od dnia wykonania zabiegu ochrony roślin

 

3 pkt

5 pkt

 

3 pkt

5 pkt

 

3 pkt

5 pkt

– art. 71 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

Wykonywanie zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia

Nieprzestrzeganie zakazu wykonywania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej przez osoby, które nie ukończyły szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin i nie posiadają aktualnego zaświadczenia o ukończeniu tego szkolenia

12. Stwierdzono, że zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej zostały wykonane przez osoby, które nie ukończyły szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin i nie posiadają aktualnego zaświadczenia o ukończeniu tego szkolenia

1 pkt

3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

1 pkt

3 pkt

– art. 74 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

 

 1

2

3

4

5

6

Stosowanie środków ochrony roślin wyłącznie przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie, zgodnie z przeznaczeniem, w sposób zapewniający skuteczne zwalczanie organizmów szkodliwych i niepowodujący zagrożenia dla zdrowia człowieka lub zwierząt lub dla środowiska

Nieprzestrzeganie zakazu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu niesprawnego technicznie, niezgodnie z przeznaczeniem, w sposób niezapewniający skutecznego zwalczania organizmów szkodliwych i powodujący zagrożenie dla zdrowia człowieka lub zwierząt lub dla środowiska

13. Stwierdzono, że środki ochrony roślin były zastosowane przy użyciu sprzętu niesprawnego technicznie, niezgodnie z przeznaczeniem, w sposób, który nie zapewnia skutecznego zwalczania organizmów szkodliwych lub powoduje zagrożenia dla zdrowia człowieka lub zwierząt lub dla środowiska

1 pkt

3 pkt

5 pkt

 

5 pkt

 

3 pkt

5 pkt

– art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

Stosowanie środków ochrony roślin na terenie otwartym przy użyciu opryskiwaczy wyłącznie wtedy, gdy prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s, a miejsce stosowania środka ochrony roślin jest oddalone co najmniej o 5 m od krawędzi jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych, i co najmniej o 20 m od pasiek, plantacji roślin zielarskich, rezerwatów przyrody, parków narodowych, stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej ujęć wody

Nieprzestrzeganie zakazu stosowania środków ochrony roślin na terenie otwartym przy użyciu opryskiwaczy, gdy prędkość wiatru przekracza 3 m/s, a miejsce stosowania środka ochrony roślin nie jest oddalone co najmniej o 5 m od krawędzi jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych, i co najmniej o 20 m od pasiek, plantacji roślin zielarskich, rezerwatów przyrody, parków narodowych, stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej ujęć wody

14. Stwierdzono, że środki ochrony roślin zostały zastosowane na terenie otwartym przy użyciu opryskiwaczy, gdy prędkość wiatru przekraczała 3 m/s, a miejsce stosowania środka ochrony roślin nie było oddalone co najmniej o 5 m od krawędzi jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych, i co najmniej o 20 m od pasiek, plantacji roślin zielarskich, rezerwatów przyrody, parków narodowych, stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową, wód powierzchniowych lub od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej ujęć wody

 

3 pkt

5 pkt

 

3 pkt

5 pkt

 

3 pkt

5 pkt

– art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

 


1) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu, w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1–9, 12 i 14:

a) 1 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego,

b) 3 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego, jednakże mogący mieć skutki dla obszaru sąsiadującego z gospodarstwem,

c) 5 pkt – wykraczający poza gospodarstwo rolne;

2) 10, 11 i 13:

a) 3 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego,

b) 5 pkt – wykraczający poza gospodarstwo rolne.

2) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium dotkliwości, w zależności od reakcji środowiska na naruszenie, w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1 i 14:

a) 1 pkt – negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz potencjalnie możliwy w nieokreślonym czasie,

b) 3 pkt – negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz bardzo prawdopodobny w kolejnym roku,

c) 5 pkt – negatywny efekt dla środowiska widoczny w tym samym roku;

2) 2:

a) 1 pkt – dopuszczalna dawka nawozu naturalnego została przekroczona nie więcej niż o 30 kg azotu całkowitego w danym roku kalendarzowym na 1 ha użytków rolnych,

b) 3 pkt – dopuszczalna dawka nawozu naturalnego została przekroczona więcej niż o 30 kg, lecz nie więcej niż o 60 kg azotu całkowitego w danym roku kalendarzowym na 1 ha użytków rolnych,

c) 5 pkt – dopuszczalna dawka nawozu naturalnego została przekroczona więcej niż o 60 kg azotu całkowitego w danym roku kalendarzowym na 1 ha użytków rolnych;

3) 3:

a) 3 pkt – stwierdzono niedobór pojemności urządzeń nie większy niż 20%,

b) 5 pkt – stwierdzono niedobór pojemności urządzeń większy niż 20%;

4) 4 i 5:

a) 3 pkt – stwierdzono, że zbiorniki są przykryte nieszczelnymi pokrywami,

b) 5 pkt – stwierdzono, że zbiorniki nie są przykryte (zbiorniki otwarte), lub stwierdzono nieszczelność płyt lub zbiorników, lub stwierdzono brak płyt lub zbiorników;

5) 6–8.3:

a) 1 pkt – negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz potencjalnie możliwy w nieokreślonym czasie,

b) 3 pkt – negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz bardzo prawdopodobny w kolejnym roku kalendarzowym, lub potencjalnie możliwe zagrożenie dla życia ludzi lub zwierząt,

c) 5 pkt – negatywny efekt dla środowiska widoczny w tym samym roku kalendarzowym lub prawdopodobne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt;

6) 9:

a) 1 pkt – stwierdzono zastosowanie nawozów z naruszeniem nie większym niż 20% wymaganej minimalnej odległości od strefy wód,

b) 3 pkt – stwierdzono zastosowanie nawozów z naruszeniem większym niż 20%, lecz nie większym niż 40% wymaganej minimalnej odległości od strefy wód,

c) 5 pkt – stwierdzono zastosowanie nawozów z naruszeniem większym niż 40% wymaganej minimalnej odległości od strefy wód;

7) 10 – 5 pkt – zastosowano środki ochrony roślin niedopuszczone do obrotu;

8) 11:

a) 3 pkt – niekompletna ewidencja stosowania środków ochrony roślin,

b) 5 pkt – brak ewidencji stosowania środków ochrony roślin;

9) 12:

a) 1 pkt – brak aktualnego zaświadczenia o odbyciu szkolenia, ale osoba wykonująca zabiegi w przeszłości była przeszkolona,

b) 3 pkt – brak zaświadczenia o odbyciu szkolenia;

10) 13 – 5 pkt – zastosowano środki ochrony roślin sprzętem nieposiadającym aktualnego badania technicznego. 

3) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium trwałości, w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1 i 14:

a) 1 pkt – odwracalna krótkotrwała,

b) 3 pkt – odwracalna długotrwała,

c) 5 pkt – nieodwracalna;

2) 2–9:

a) 3 pkt – odwracalna krótkotrwała, bez konieczności podejmowania działań naprawczych lub podejmowane działania naprawcze nie wymagają dużych nakładów pracy,

b) 5 pkt – odwracalna długotrwała, a wymagane działania naprawcze wiążą się ze znacznymi nakładami pracy;

3) 10–13:

a) 1 pkt – odwracalna krótkotrwała,

b) 3 pkt – odwracalna długotrwała,

c) 5 pkt – nieodwracalna.

Załącznik 2. [WYSOKOŚĆ ZMNIEJSZEŃ PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWYCH DOKONYWANYCH W RAMACH PAKIETÓW LUB WARIANTÓW]

Załącznik nr 2

WYSOKOŚĆ ZMNIEJSZEŃ PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWYCH DOKONYWANYCH W RAMACH PAKIETÓW LUB WARIANTÓW

Rodzaj uchybienia

Wysokość zmniejszenia

1

2

I. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone

Wariant 1.1. Zrównoważony system gospodarowania

Nieprzestrzeganie prawidłowego doboru i następstwa roślin

100%

Brak planu nawozowego

100%

Zastosowanie dawki nawozu naturalnego wyższej niż 170 kg N w czystym składniku w danym roku na hektar użytków rolnych

100% płatności rolnośrodowiskowej w części dotyczącej pakietu

Przekraczanie limitów nawożenia określonych w planie nawożenia więcej niż o 10%

100%

Zastosowanie osadów ściekowych

100%

Brak koszenia lub wypasu na trwałych użytkach zielonych lub koszenie lub wypas w niewłaściwym terminie

20%

Niezłożenie w stogi lub nieusunięcie ściętej biomasy na łące w odpowiednim terminie (nie dotyczy użytkowania pastwiskowego)

20%

II. Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne

Wszystkie warianty

Prowadzenie produkcji rolnej niezgodnie z najlepszą wiedzą i kulturą rolną i niezachowanie należytej dbałości o stan fitosanitarny roślin i ochronę gleby

100%

Nieodpowiednie przeznaczenie plonu

40%

Wariant 2.3. Trwałe użytki zielone (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.4. Trwałe użytki zielone (w okresie przestawiania)

Brak koszenia lub wypasu lub koszenie lub wypas w niewłaściwym terminie

100%

Niezłożenie w stogi lub nieusunięcie ściętej biomasy na łące w odpowiednim terminie (nie dotyczy użytkowania pastwiskowego)

20%

Wariant 2.9. Uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania), wariant 2.10. Uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania), wariant 2.11. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.12. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania)

Nieutrzymywanie minimalnej obsady drzew lub krzewów

100%

Brak wykonywania co roku zabiegów uprawowych lub pielęgnacyjnych na plantacji

20%

III. Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone

Wariant 3.1. Ekstensywna gospodarka na łąkach i pastwiskach

Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie

100%

Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie

100%

Wykoszenie całej powierzchni

50%

Pozostawienie mniejszej niż 5% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

10%

Pozostawienie większej niż 10%, lecz mniejszej niż 50%, nieskoszonej powierzchni działki rolnej

30%

Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

80%

Nawożenie azotem na obszarach nawożonych przez namuły rzeczne lub przekroczenie dopuszczalnego progu nawożenia azotem wynoszącego 60 kg/ha w danym roku na pozostałych obszarach więcej niż o 10%

100%

Zastosowanie ścieków i osadów ściekowych

100%

Zastosowanie środków ochrony roślin

100%

Przekroczenie limitu obsady zwierząt i obciążenia pastwiska

40%

 

1

2

Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia

30%

Zastosowanie przynajmniej jednego z następujących zabiegów: przeorywanie, wałowanie, podsiew oraz włókowanie w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 września

20%

Wykonanie więcej niż 2 pokosów

20%

Niezłożenie w stogi lub nieusunięcie ściętej biomasy na łące w odpowiednim terminie

20%

Wykaszanie niedojadów w nieodpowiednim terminie

20%

Wapnowanie niezgodne z planem działalności rolnośrodowiskowej

20%

Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia

10%

IV. Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 i Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000

Wszystkie warianty

Budowa lub rozbudowa urządzeń melioracyjnych wodnych szczegółowych tworzących system melioracji wodnych, z wyłączeniem bieżącej konserwacji tych urządzeń oraz budowy lub rozbudowy urządzeń mających na celu poprawę lub utrzymanie wartości przyrodniczej

60%

Zastosowanie środków ochrony roślin

100%

Zastosowanie przynajmniej jednego z następujących zabiegów: przeorywanie, wałowanie, podsiew, włókowanie w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 września

20%

Wariant 4.1. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków i wariant 5.1. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków

Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie

100%

Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie

100%

Wykoszenie całej powierzchni

50%

Pozostawienie mniejszej niż 5% nieskoszonej powierzchni działki rolnej, a w przypadku występowania wodniczki – mniejszej niż 30% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

10%

Pozostawienie większej niż 10%, lecz mniejszej niż 50%, nieskoszonej powierzchni działki rolnej, a w przypadku występowania wodniczki – większej niż 50%, lecz mniejszej niż 80%, nieskoszonej powierzchni działki rolnej

30%

Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej, a w przypadku występowania wodniczki – większej niż 80% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

80%

Zastosowanie ścieków i osadów ściekowych

100%

Nawożenie azotem na obszarach nawożonych przez namuły rzeczne lub przekroczenie dopuszczalnego progu nawożenia azotem wynoszącego 60 kg/ha w danym roku na pozostałych obszarach więcej niż o 10%

100%

Prowadzenie prac agrotechnicznych i pielęgnacyjnych od dnia 1 kwietnia do dnia 1 sierpnia

40%

Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady zwierząt lub obciążenia pastwiska

40%

Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia

30%

Niezłożenie w stogi lub nieusunięcie ściętej biomasy na łące w odpowiednim terminie

20%

Wykaszanie niedojadów w nieodpowiednim terminie

20%

Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia

10%

Wariant 4.2. Mechowiska i wariant 5.2. Mechowiska

Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie

100%

Wykoszenie całej powierzchni niezgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej

50%

Pozostawienie większej niż 50%, lecz mniejszej niż 80%, nieskoszonej powierzchni działki rolnej

30%

 

 1

2

Pozostawienie większej niż 80% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

80%

Zastosowanie nawożenia

100%

Wypasanie

40%

Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia

30%

Niezłożenie w stogi lub nieusunięcie ściętej biomasy na łące w odpowiednim terminie

20%

Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia

10%

Wariant 4.3. Szuwary wielkoturzycowe i wariant 5.3. Szuwary wielkoturzycowe

Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie

100%

Wykoszenie całej powierzchni niezgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej

50%

Pozostawienie większej niż 80% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

80%

Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady zwierząt lub obciążenia pastwiska

40%

Zastosowanie nawożenia

100%

Wypasanie w nieodpowiednim terminie

40%

Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia

30%

Niezłożenie w stogi lub nieusunięcie ściętej biomasy na łące w odpowiednim terminie

20%

Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia

10%

Wariant 4.4. Łąki trzęślicowe i selernicowe i wariant 5.4. Łąki trzęślicowe i selernicowe

Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie

100%

Wykoszenie całej powierzchni niezgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej

50%

Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

80%

Wypasanie

40%

Zastosowanie nawożenia

100%

Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia

30%

Niezłożenie w stogi lub nieusunięcie ściętej biomasy na łące w odpowiednim terminie

20%

Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia

10%

Wariant 4.5. Murawy ciepłolubne i wariant 5.5. Murawy ciepłolubne

Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie

100%

Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie

100%

Wykoszenie całej powierzchni

50%

Pozostawienie mniejszej niż 15% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

10%

Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50%, nieskoszonej powierzchni działki rolnej

30%

Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

80%

Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady zwierząt i obciążenia pastwiska

40%

Zastosowanie nawożenia

100%

Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia

30%

Wykonanie więcej niż 1 pokosu

20%

Niezłożenie w stogi lub nieusunięcie ściętej biomasy na łące w odpowiednim terminie

20%

Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia

10%

Wariant 4.6. Półnaturalne łąki wilgotne i wariant 5.6. Półnaturalne łąki wilgotne oraz wariant 4.7. Półnaturalne łąki świeże i wariant 5.7. Półnaturalne łąki świeże

Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie

100%

 

 1

2

Wykoszenie całej powierzchni

50%

Pozostawienie mniejszej niż 5% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

10%

Pozostawienie większej niż 10%, lecz mniejszej niż 50%, nieskoszonej powierzchni działki rolnej

30%

Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

80%

Wypasanie w nieodpowiednim terminie

40%

Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady zwierząt lub obciążenia pastwiska

40%

Przekroczenie dopuszczalnego progu nawożenia azotem wynoszącego 60 kg/ha w danym roku więcej niż o 10%

100%

Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia

30%

Niezłożenie w stogi lub nieusunięcie ściętej biomasy na łące w odpowiednim terminie

20%

Wykonanie więcej niż 2 pokosów

20%

Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia

10%

Wariant 4.8. Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe i wariant 5.8. Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe

Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie

100%

Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady zwierząt lub obciążenia pastwiska

40%

Zastosowanie nawożenia

100%

Wariant 4.9. Słonorośla i wariant 5.9. Słonorośla

Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie

100%

Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie

100%

Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady zwierząt lub obciążenia pastwiska

40%

Zastosowanie nawożenia

100%

Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia

30%

Wykonanie więcej niż 1 pokosu

20%

Niezastosowanie wypasu kwaterowego w przypadku licznego występowania trzciny

20%

Niezłożenie w stogi lub nieusunięcie ściętej biomasy na łące w odpowiednim terminie

20%

Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia

10%

Wariant 4.10. Użytki przyrodnicze i wariant 5.10. Użytki przyrodnicze

Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie

100%

Odwadnianie i wydobywania torfu – w przypadku torfowisk, wydobywanie piasku i zalesienie – w przypadku muraw napiaskowych lub usunięcie kęp i odwadnianie – w przypadku szuwarów kępowych

60%

Niestosowanie zabiegów pielęgnacyjnych

40%

Zastosowanie nawożenia

100%

Nieusunięcie odpadów

20%

V. Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

Wariant 6.1. Produkcja towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych i wariant 6.2. Produkcja nasienna towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych

Uprawa odmian roślin innych niż dopuszczone

100%

Wariant 6.3. Produkcja nasienna na zlecenie banku genów

Rozmnażanie nasion roślin niezgodnie z umową

100%

Nieprowadzenie dokumentacji uprawy

40%

 

 1

2

Wariant 6.4. Sady tradycyjne

Prowadzenie sadu niezgodnie z wymogami

100%

Niewykonanie przynajmniej jednego z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych

40%

Niewykoszenie lub nieusunięcie ściętej biomasy lub niewypasanie

20%

VI. Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

Nierealizowanie programu ochrony zasobów genetycznych zwierząt danej rasy

100%

Zmniejszenie liczby zwierząt, które powinny być utrzymywane

10%

Przekroczenie liczby 30 maciorek na 1 tryka

20%

VII. Pakiet 8. Ochrona gleb i wód

Wszystkie warianty

Uprawa w międzyplonie lub wsiewce poplonowej roślin, do których uprawy może zostać przyznana specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, jeżeli w plonie głównym uprawiana była ta sama roślina

100%

Nieutrzymanie minimalnej okrywy roślinnej wymaganej przepisami w sprawie minimalnych norm na gruntach rolnych, na których nie jest realizowany pakiet 8, w przypadku gdy grunty te oraz grunty, na których jest realizowany pakiet 8, znajdują się na obszarach zagrożonych erozją wodną

100% płatności rolnośrodowiskowej w części dotyczącej pakietu realizowanego na gruntach rolnych położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną

Wariant 8.1. Wsiewki poplonowe

Brak siewu wsiewki lub nieutrzymanie jej przez okres zimy

100%

Wznowienie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca

50%

Zastosowanie ścieków i osadów ściekowych

100%

Nieprzeoranie wsiewek (nie dotyczy systemu bezorkowego)

20%

Nieuprzątnięcie słomy z pola po żniwach

20%

Wariant 8.2. Międzyplon ozimy

Brak siewu roślin poplonowych

100%

Wznowienie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca

50%

Zastosowanie ścieków i osadów ściekowych na międzyplon

100%

Nieprzyoranie międzyplonu (nie dotyczy systemu bezorkowego)

20%

Stosowanie pod międzyplon nawozów innych niż naturalne

100%

Spasanie w terminie innym niż w okresie wiosny

20%

Wariant 8.3. Międzyplon ścierniskowy

 

Brak siewu roślin poplonowych

100%

Wznowienie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca

50%

Zastosowanie ścieków i osadów ściekowych na międzyplon

100%

Nieprzyoranie międzyplonu (nie dotyczy systemu bezorkowego)

20%

Stosowanie pod międzyplon nawozów innych niż naturalne

100%

VIII. Pakiet 9. Strefy buforowe

Wszystkie warianty

Zastosowanie nawozów lub środków ochrony roślin

100%

Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie

100%

Utrzymanie miedzy śródpolnej lub strefy buforowej o szerokości mniejszej co najmniej o 10% od wymaganej szerokości

50%

Niepielęgnowanie żywopłotów

30%

Nieusunięcie biomasy w odpowiednim terminie

20%

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »