reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

 Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy na tworzenie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych, zwanej dalej „pomocą”.
§ 2.
 Pomoc może być udzielana na inwestycje, o których mowa w art. 43 ust. 1, w zakresie, o którym mowa w lit. a, rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1828/2006”, realizowane przez mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, zwane dalej „inwestycjami”.
§ 3.
 1. W zakresie pomocy, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, przepisów rozporządzenia nie stosuje się do kategorii pomocy, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a–g rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1998/2006”.

2. W zakresie pomocy, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2–5, przepisów rozporządzenia nie stosuje się do kategorii pomocy, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 800/2008”.

§ 4.
 Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

1) pożyczki udzielanej przedsiębiorcy niespełniającemu warunków określonych dla przedsiębiorstwa zagrożonego, o których mowa w pkt 9–11 komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2, z późn. zm.), oprocentowanej według stopy referencyjnej ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6) lub stopy wyższej;

2) poręczenia spłaty kredytu lub innego zobowiązania finansowego udzielanego przedsiębiorcy niespełniającemu warunków określonych dla przedsiębiorstwa zagrożonego, o których mowa w pkt 9–11 komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, działającemu nie krócej niż trzy lata, jeżeli:

a) przy udzielaniu poręczenia stosuje się stawkę bezpieczną, o której mowa w pkt 3.3 obwieszczenia Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (Dz. Urz. UE C 155 z 20.06.2008, str. 10), lub stawkę wyższą,

b) poręczenie jest terminowe i udzielane do kwoty z góry oznaczonej,

c) poręczenie nie obejmuje więcej niż 80% niespłaconego kredytu lub innego zobowiązania finansowego.

§ 5.
 Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dużym projekcie inwestycyjnym – należy przez to rozumieć duży projekt inwestycyjny w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia nr 800/2008;

2) instrumentach inżynierii finansowej – należy przez to rozumieć wyodrębnione księgowo fundusze, które są utworzone w celu stwarzania korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości przez udzielanie ze swoich środków pożyczek lub poręczeń i których wypracowane zyski przeznaczane są na cele związane z utworzeniem tych funduszy, otrzymujące środki zgodnie z warunkami określonymi w art. 44 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.) oraz w art. 43–45 rozporządzenia nr 1828/2006, zarządzane w szczególności przez:

a) banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.2)),

b) banki spółdzielcze – w rozumieniu ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 1252, z późn. zm.3)),

c) podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zyski na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości przez udzielanie pożyczek lub poręczeń,

d) konsorcja podmiotów, o których mowa w lit. a–c;

3) kosztach płacy – należy przez to rozumieć koszty płacy w rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia nr 800/2008;

4) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia nr 800/2008;

5) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 800/2008.

§ 6.
 1. Pomoc może być udzielana jako:

1) pomoc de minimis;

2) regionalna pomoc inwestycyjna, pomoc na prace przygotowawcze i usługi doradcze związane z przygotowaniem nowej inwestycji oraz pomoc na usługi doradcze związane z realizacją nowej inwestycji;

3) pomoc dla nowo utworzonych mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców;

4) pomoc na usługi doradcze;

5) pomoc na udział w targach.

2. Do pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 1998/2006.

3. Do pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2–5, mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 800/2008.

§ 7.
 Pomoc ze środków regionalnego programu operacyjnego może być udzielana mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom w formie pożyczki albo poręczenia na inwestycje realizowane na obszarze województwa objętego tym programem.
§ 8.
 1. Wartość pomocy udzielanej w formie:

1) pożyczki – stanowi różnicę między zdyskontowaną rynkową wartością odsetek, która byłaby naliczona dla udzielanej pożyczki, a zdyskontowaną wartością odsetek wynikającą z oprocentowania zastosowanego przez podmiot zarządzający instrumentem inżynierii finansowej;

2) poręczenia – stanowi różnicę między zdyskontowaną wartością rynkowej opłaty prowizyjnej, która byłaby pobrana od udzielanego poręczenia, a zdyskontowaną wartością opłaty prowizyjnej pobranej przez podmiot zarządzający instrumentem inżynierii finansowej.

2. Rynkowa wartość odsetek, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest wyliczana na podstawie stóp referencyjnych ustalonych zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych.

3. Przez rynkową opłatę prowizyjną, o której mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się stawkę bezpieczną, o której mowa w pkt 3.3 obwieszczenia Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji.

4. Pomoc, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, w formie poręczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest udzielana z zastosowaniem warunków określonych w art. 2 ust. 4 lit. d rozporządzenia nr 1998/2006.

5. Pomoc, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2–5, w formie poręczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie może obejmować więcej niż 80% kredytu lub innego zobowiązania finansowego.

§ 9.
 1. Pomoc, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, nie może być udzielana przedsiębiorcom, jeżeli są spełnione warunki określone dla przedsiębiorstwa zagrożonego, o których mowa w pkt 9–11 komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.

2. Pomoc, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2–5, nie może być:

1) udzielana przedsiębiorcom, jeżeli są spełnione warunki określone dla zagrożonego przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 1 ust. 7 rozporządzenia nr 800/2008;

2) udzielana ani wypłacana przedsiębiorcom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

Rozdział 2

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania pomocy

§ 10.

 Pomoc, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, może być udzielana na pokrycie do 100% wydatków kwalifikowalnych, spełniających kryteria kwalifikowalności wydatków, o których mowa w art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
§ 11.
 1. Maksymalna wartość brutto pomocy, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro.

2. Maksymalna wartość brutto pomocy, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro.

§ 12.
 1. W przypadku inwestycji, na którą jest udzielana wyłącznie pomoc, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, prace związane z realizacją inwestycji mogą rozpocząć się przed złożeniem przez przedsiębiorcę wniosku o udzielenie pomocy, zwanego dalej „wnioskiem”, jednak nie mogą być rozpoczęte wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r.

2. W przypadku inwestycji, na którą jest udzielana pomoc, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, łącznie z co najmniej jedną kategorią pomocy, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2–5, prace, na które udzielana jest pomoc, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, mogą rozpocząć się po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku.

§ 13.
 1. Regionalna pomoc inwestycyjna może być udzielana przedsiębiorcom na nowe inwestycje.

2. Wartość regionalnej pomocy inwestycyjnej jest obliczana w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych inwestycyjnych na realizację nowej inwestycji albo wydatków kwalifikowalnych na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z realizacją nowej inwestycji.

§ 14.
 1. Nowa inwestycja obejmuje:

1) inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

a) utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,

b) rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,

c) dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów lub

d) zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;

2) nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki są nabywane przez inwestora niezależnego od zbywcy.

2. Nową inwestycją nie jest:

1) inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych;

2) samo nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.

3. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczącego inwestora niezależnego od zbywcy, nie stosuje się w przypadku przekazania mikroprzedsiębiorstwa albo małego przedsiębiorstwa rodzinie pierwotnego właściciela albo pierwotnych właścicieli lub byłym pracownikom.

§ 15.
 1. Do wydatków kwalifikowalnych inwestycyjnych na realizację nowej inwestycji zalicza się niezbędne do jej realizacji wydatki ponoszone na:

1) nabycie prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości;

2) nabycie, wytworzenie oraz instalację i uruchomienie środków trwałych, w tym:

a) budowli i budynków, pod warunkiem że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami inwestycji objętej pomocą,

b) maszyn i urządzeń,

c) narzędzi, przyrządów i aparatury,

d) wyposażenia technicznego do prac biurowych,

e) infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczególności dróg wewnętrznych, przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych;

3) nadzór inwestorski, w tym inwestora zastępczego, oraz nadzór autorski, pod warunkiem że stanowią integralną część wydatków ponoszonych na nabycie prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, lub środków trwałych, w ramach inwestycji objętej pomocą;

4) prace przygotowawcze na terenie budowy:

a) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,

b) wykonanie niwelacji terenu,

c) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,

d) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;

5) prace polegające na demontażu, rozbiórce lub remoncie, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami inwestycji objętej pomocą;

6) prace konserwatorskie lub restauratorskie;

7) nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa objętego pomocą,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym kupujący nie może sprawować nad sprzedawcą, a sprzedawca nad kupującym kontroli, o której mowa w art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 40),

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy co najmniej przez okres 3 lat.

2. Nabycie środków trwałych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, może nastąpić również w drodze umowy leasingu.

3. W przypadku gdy przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 2, jest leasing ruchomych środków trwałych, powinna ona zawierać zobowiązanie do przeniesienia własności tych środków na przedsiębiorcę po zakończeniu trwania umowy.

4. W przypadku gdy przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 2, jest leasing nieruchomości, powinien on trwać co najmniej przez okres 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji nowej inwestycji.

5. W sektorze transportu do wydatków kwalifikowalnych inwestycyjnych nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu i urządzeń transportowych.

6. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz nabycia wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 16.
 Do wydatków kwalifikowalnych na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z realizacją nowej inwestycji zalicza się dwuletnie koszty płacy nowo zatrudnionych pracowników, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 12 ust. 3 rozporządzenia nr 800/2008.
§ 17.
 1. Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 15 ust. 1 albo § 16, jest liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do tych wydatków i wynosi:

1) 50% – na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego;

2) 40% – na obszarach należących do województw: śląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego;

3) 30% – na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.

2. Z wyłączeniem regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej w sektorze transportu oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego, maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, może ulec zwiększeniu o:

1) 10 punktów procentowych – w przypadku średniego przedsiębiorcy;

2) 20 punktów procentowych – w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy.

3. Maksymalną wartość regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego ustala się zgodnie z wzorem określonym w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402).

4. W przypadku obliczania wartości regionalnej pomocy inwestycyjnej w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 15 ust. 1, wkład własny przedsiębiorcy powinien wynosić co najmniej 25% tych wydatków i pochodzić ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania, w formie pozbawionej wsparcia ze środków publicznych.

§ 18.
 1. Regionalna pomoc inwestycyjna obliczana na podstawie wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 15 ust. 1, może być udzielana wraz z regionalną pomocą inwestycyjną obliczaną na podstawie wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 16, pod warunkiem że łączna wartość pomocy nie przekracza maksymalnej intensywności pomocy, o której mowa w § 17 ust. 1 i 2, albo maksymalnej wartości pomocy ustalonej zgodnie z wzorem określonym w § 4 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 17 ust. 3.

2. Ustalając, czy łączna wartość pomocy nie przekracza maksymalnej intensywności pomocy, o której mowa w § 17 ust. 1 i 2, albo maksymalnej wartości pomocy ustalonej zgodnie z wzorem określonym w § 4 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 17 ust. 3, bierze się pod uwagę maksymalną intensywność pomocy albo maksymalną wartość pomocy, w odniesieniu do wyższej kwoty wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 15 ust. 1 albo § 16.

3. Warunkiem udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej jest zobowiązanie się przedsiębiorcy do utrzymania nowej inwestycji w województwie, w którym udzielono pomocy, przez okres co najmniej 3 lat od zakończenia jej realizacji.

§ 19.
 W przypadku pomocy, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, pomoc na prace przygotowawcze i usługi doradcze związane z przygotowaniem nowej inwestycji oraz pomoc na usługi doradcze związane z realizacją nowej inwestycji może być udzielana wyłącznie z regionalną pomocą inwestycyjną.
§ 20.
 Do wydatków kwalifikowalnych na prace przygotowawcze i usługi doradcze związane z przygotowaniem nowej inwestycji zalicza się wydatki niezbędne do jej przygotowania, ponoszone w szczególności na:

1) przygotowanie dokumentacji technicznej;

2) przygotowanie ekspertyz, badań, analiz technicznych, finansowych, ekonomicznych oraz specjalistycznych, w tym biznesplanu, studium wykonalności inwestycji i raportu oddziaływania na środowisko.

§ 21.
 Do wydatków kwalifikowalnych na usługi doradcze związane z realizacją nowej inwestycji zalicza się niezbędne wydatki ponoszone na zakup tych usług.
§ 22.
 Maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w § 20 i 21, wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.
§ 23.
 Prace przygotowawcze i usługi doradcze związane z przygotowaniem nowej inwestycji oraz usługi doradcze związane z realizacją nowej inwestycji kwalifikują się do objęcia pomocą, jeżeli są świadczone przez doradców zewnętrznych i spełniają kryteria określone w art. 26 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia nr 800/2008.
§ 24.
 1. Regionalna pomoc inwestycyjna na duże projekty inwestycyjne, udzielana zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po zatwierdzeniu jej przez Komisję Europejską, w przypadku gdy łączna wartość tej pomocy przekracza równowartość:

1) 22,5 mln euro – dla inwestycji realizowanych na obszarze należącym do województwa mazowieckiego;

2) 30 mln euro – dla inwestycji realizowanych na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego;

3) 37,5 mln euro – dla inwestycji realizowanych na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego.

2. Pomoc na prace przygotowawcze i usługi doradcze związane z przygotowaniem nowej inwestycji oraz pomoc na usługi doradcze związane z realizacją nowej inwestycji podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej w przypadku określonym w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 800/2008.

§ 25.
 1. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych związanych z realizacją nowej inwestycji może nastąpić po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku.

2. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych związanych z realizacją nowej inwestycji następuje z chwilą rozpoczęcia robót budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.4)) lub złożenia pierwszego oświadczenia woli dotyczącego nabycia ruchomych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym w szczególności zawarcia umowy sprzedaży, leasingu, najmu, dzierżawy.

3. W przypadku gdy wniosek dotyczy jednego z etapów inwestycji o charakterze wieloetapowym, będącego nową inwestycją, rozpoczęcie prac inwestycyjnych związanych z realizacją nowej inwestycji następuje z chwilą rozpoczęcia robót budowlanych lub złożenia pierwszego oświadczenia woli dotyczącego nabycia ruchomych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w zakresie dotyczącym tego etapu.

4. Rozpoczęcie prac przygotowawczych lub świadczenia usług doradczych związanych z przygotowaniem nowej inwestycji może nastąpić przed złożeniem przez przedsiębiorcę wniosku.

5. W przypadku rozpoczęcia prac przygotowawczych lub świadczenia usług doradczych związanych z przygotowaniem nowej inwestycji przed dniem 2 lipca 2009 r. pomoc, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, nie może być udzielona.

6. Rozpoczęcie świadczenia usług doradczych związanych z realizacją nowej inwestycji może nastąpić po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku.

7. Rozpoczęcie prac przygotowawczych i świadczenia usług doradczych związanych z przygotowaniem nowej inwestycji oraz usług doradczych związanych z realizacją nowej inwestycji następuje z chwilą złożenia pierwszego oświadczenia woli dotyczącego zlecenia wykonania tych prac lub usług.

8. Nabycie nieruchomości nie stanowi rozpoczęcia prac inwestycyjnych związanych z realizacją nowej inwestycji ani prac przygotowawczych, o których mowa w ust. 4.

§ 26.
 1. Pomoc, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, może być udzielana na pokrycie wydatków kwalifikowalnych ponoszonych na sfinansowanie kosztów usług prawnych i doradczych oraz kosztów administracyjnych bezpośrednio związanych z utworzeniem przedsiębiorstwa.

2. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, zalicza się także koszty, o których mowa w art. 14 ust. 5 lit. a–d rozporządzenia nr 800/2008, w zakresie, w jakim zostały poniesione w ciągu pięciu lat od dnia utworzenia przedsiębiorstwa.

3. Pomoc, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, nie może być udzielona w przypadku, o którym mowa w art. 14 ust. 6 rozporządzenia nr 800/2008.

4. Wartość pomocy, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć równowartości 2 mln euro, przy czym wartość pomocy dla jednego przedsiębiorcy w okresie roku nie może przekroczyć równowartości 660 tys. euro.

5. Maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, wynosi:

1) 35% wydatków kwalifikowalnych poniesionych w okresie trzech pierwszych lat od dnia utworzenia przedsiębiorstwa oraz

2) 25% wydatków kwalifikowalnych poniesionych w okresie kolejnych dwóch lat.

6. Pomoc może być udzielona na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 i 2, dotyczących kosztów poniesionych po złożeniu wniosku.

7. Rozpoczęcie świadczenia usług prawnych i doradczych, o których mowa w ust. 1, następuje z chwilą złożenia pierwszego oświadczenia woli dotyczącego zlecenia wykonania tych usług, przy czym oświadczenie to powinno zostać złożone po złożeniu wniosku.

§ 27.
 1. Pomoc, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 4, może być udzielana na pokrycie wydatków kwalifikowalnych ponoszonych na sfinansowanie świadczonych przez doradców zewnętrznych usług doradczych spełniających kryteria określone w art. 26 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia nr 800/2008.

2. Maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 4, wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

3. Wartość pomocy, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 4, w przeliczeniu na ekwiwalent dotacji brutto, nie może przekroczyć równowartości 2 mln euro dla jednego przedsiębiorcy na jedną inwestycję.

4. Rozpoczęcie świadczenia usług doradczych, o których mowa w ust. 1, może nastąpić po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku.

5. Rozpoczęcie świadczenia usług doradczych, o których mowa w ust. 1, następuje z chwilą złożenia pierwszego oświadczenia woli dotyczącego zlecenia wykonania tych usług.

§ 28.
 1. Maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 5, wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych, do których zalicza się wydatki dotyczące wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas pierwszego uczestnictwa przedsiębiorcy w jakichkolwiek targach lub wystawach.

2. Wartość pomocy, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 5, w przeliczeniu na ekwiwalent dotacji brutto, nie może przekroczyć równowartości 2 mln euro dla jednego przedsiębiorcy na jedną inwestycję.

§ 29.
 1. Rozpoczęcie prac związanych z udziałem przedsiębiorcy w targach może nastąpić po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku.

2. Rozpoczęcie prac, o których mowa w ust. 1, następuje z chwilą złożenia pierwszego oświadczenia woli dotyczącego zlecenia wykonania prac lub usług związanych z udziałem przedsiębiorcy w targach.

§ 30.
 Naliczony podatek od towarów i usług zalicza się do wydatków kwalifikowalnych, jeżeli przedsiębiorcy nie przysługuje prawo zwrotu lub odliczenia tego podatku, z wyłączeniem pomocy, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3.
§ 31.
 1. W odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych pomoc podlega sumowaniu z każdą inną pomocą publiczną, pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia nr 1998/2006 oraz pomocą z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną przedsiębiorcy, niezależnie od ich formy i źródła.

2. Wartość zsumowanej pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć maksymalnych pułapów intensywności pomocy określonych dla danego przeznaczenia pomocy w przepisach Unii Europejskiej.

Rozdział 3

Tryb udzielania pomocy

§ 32.

 1. Przedsiębiorca składa wniosek do podmiotu zarządzającego instrumentem inżynierii finansowej.

2. Wniosek zawiera:

1) nazwę przedsiębiorcy;

2) miejsce realizacji inwestycji;

3) cel realizacji inwestycji;

4) opis inwestycji;

5) planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji inwestycji;

6) wartość inwestycji;

7) wydatki kwalifikowalne;

8) szacunkową wartość pomocy;

9) źródła finansowania inwestycji;

10) inne informacje, wskazane przez podmiot zarządzający instrumentem inżynierii finansowej, niezbędne do dokonania oceny wniosku.

3. Jeżeli przedsiębiorca ubiega się o pomoc, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, do wniosku załącza:

1) zaświadczenia albo oświadczenie, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381), dotyczące bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych;

2) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

4. Jeżeli przedsiębiorca ubiega się o pomoc, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2–5, do wniosku załącza informacje albo informacje i oświadczenie, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 33.

 Do wniosków o udzielenie pomocy złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 34.
 1. Pomoc, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3–5, jest udzielana do dnia 30 czerwca 2014 r.

2. Pomoc, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, jest udzielana do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 35.
 Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 105, poz. 874 oraz z 2010 r. Nr 169, poz. 1142).
§ 36.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

 

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 40, poz. 226, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 72, poz. 388, Nr 126, poz. 715, Nr 131, poz. 763, Nr 134, poz. 779 i 781, Nr 165, poz. 984, Nr 199, poz. 1175, Nr 201, poz. 1181 i Nr 232, poz. 1378.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1195, z 2002 r. Nr 141, poz. 1178 i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 137, poz. 1303 i Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 52, poz. 344, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 oraz z 2009 r. Nr 127, poz. 1050.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Krenc

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama