reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokół do tej Umowy,

podpisane w Londynie dnia 7 marca 2011 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 7 marca 2011 r. zostały podpisane w Londynie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokół do tej Umowy, w następującym brzmieniu:

UMOWA MIĘDZY

RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ

A

WYSPĄ MAN

O WYMIANIE INFORMACJI W SPRAWACH PODATKOWYCH

Mając na uwadze, iż Rzeczpospolita Polska i Wyspa Man uznają, iż obecne ustawodawstwo umożliwia współpracę oraz wymianę informacji w sprawach przestępstw podatkowych;

Mając na uwadze, iż Umawiające się Strony od długiego czasu podejmują wysiłki na płaszczyźnie międzynarodowej w celu zwalczania przestępstw finansowych i innych przestępstw, włącznie z przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu;

Mając na uwadze, iż potwierdza się prawo Wyspy Man, przyznane upoważnieniem Zjednoczonego Królestwa, do negocjacji, zawierania, wykonywania oraz na zasadach określonych w niniejszej Umowie, wypowiedzenia umowy o wymianie informacji z Rzecząpospolitą Polską;

Mając na uwadze, iż w dniu 13 grudnia 2000 r. Wyspa Man przyjęła na siebie polityczne zobowiązanie stosowania standardów OECD w zakresie efektywnej wymiany informacji oraz aktywnie brała udział w pracach nad Modelową Umową OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych;

Mając na uwadze, iż intencją Umawiających się Stron jest usprawnienie i ułatwienie wymiany informacji w odniesieniu do podatków;

Umawiające się Strony uzgodniły zawarcie niniejszej Umowy, nakładającej zobowiązania wyłącznie na Umawiające się Strony:

ARTYKUŁ 1

PRZEDMIOT I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY [Przedmiot i zakres obowiązywania umowy]

Właściwe organy Umawiających się Stron udzielają sobie pomocy poprzez wymianę informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla administracji i stosowania prawa wewnętrznego przez Umawiające się Strony w zakresie podatków, które obejmuje niniejsza Umowa, w tym informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla określenia, wymiaru i poboru podatków w odniesieniu do osób podlegających takim podatkom, dla windykacji i egzekucji zaległości podatkowych, dochodzenia w sprawach podatkowych lub ścigania w sprawach przestępstw podatkowych, w odniesieniu do tych osób. Informacje będą wymieniane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i będą traktowane jako poufne na zasadach określonych w Artykule 8. Prawa i środki ochrony zagwarantowane osobom przez ustawodawstwo lub praktykę administracyjną Strony proszonej o pomoc będą nadal stosowane, o ile nie ograniczają one nadmiernie lub nie opóźniają efektywnej wymiany informacji.

ARTYKUŁ 2

JURYSDYKCJA [Jurysdykcja]

Strona proszona o pomoc nie jest zobowiązana do udzielenia informacji, które nie znajdują się w posiadaniu jej organów, lub też nie znajdują się w posiadaniu lub pod nadzorem osób pozostających w ich właściwości.

ARTYKUŁ 3

PODATKI, KTÓRYCH DOTYCZY UMOWA [Zakres przedmiotowy]

1. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do następujących podatków:

a) na Wyspie Man, podatki od dochodu lub zysku; oraz

b) w Polsce:

i) podatku dochodowego od osób fizycznych;

ii) podatku dochodowego od osób prawnych.

2. Niniejsza Umowa ma także zastosowanie w odniesieniu do wszystkich podatków takiego samego lub podobnego rodzaju, nałożonych po dacie podpisania niniejszej Umowy obok istniejących podatków lub w ich miejsce. Właściwe organy Umawiających się Stron poinformują się wzajemnie o wszelkich istotnych zmianach dokonanych w podatkach oraz związanych z nimi środkami gromadzenia informacji, których dotyczy niniejsza Umowa.

ARTYKUŁ 4

DEFINICJE [Definicje]

1. Dla celów niniejszej Umowy, o ile nie zostało inaczej zdefiniowane:

a) określenie „Wyspa Man” oznacza wyspę stanowiącą terytorium Wyspy Man, włącznie z jej morzem terytorialnym, zgodnie z prawem międzynarodowym;

b) określenie „Polska” oznacza Rzeczpospolitą Polską, a użyte w znaczeniu geograficznym oznacza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz każdy obszar przyległy do wód terytorialnych Rzeczypospolitej Polskiej, w którym na podstawie ustawodawstwa Polski i zgodnie z prawem międzynarodowym Polska może wykonywać suwerenne prawa odnoszące się do badań i wykorzystywania zasobów naturalnych dna morskiego i jego podglebia;

c) określenie „zbiorowy fundusz inwestycyjny lub program” oznacza każde zbiorowe narzędzie inwestycyjne, niezależnie od jego formy prawnej. Określenie „publiczny zbiorowy fundusz inwestycyjny lub program” oznacza każdy zbiorowy program, pod warunkiem, iż jednostki, akcje lub inne udziały w funduszu lub programie mogą być bez ograniczeń nabywane, sprzedawane lub wykupywane w ofercie publicznej. Jednostki, akcje lub inne udziały w funduszu lub programie mogą być bez ograniczeń nabywane, sprzedawane lub wykupywane „w ofercie publicznej”, jeżeli ich zakup, sprzedaż lub wykup nie są w sposób dorozumiany lub wyraźny ograniczone do wąskiej grupy inwestorów;

d) określenie „spółka” oznacza jakąkolwiek osobę prawną lub jakikolwiek podmiot, który dla celów podatkowych jest traktowany jak osoba prawna;

e) określenie „właściwy organ” oznacza w przypadku Wyspy Man, organ „Assessor of Income Tax” lub jego przedstawiciela oraz, w przypadku Polski, Ministra Finansów lub jego upoważnionego przedstawiciela;

f) określenie „prawo karne” oznacza wszelkie regulacje określone jako przepisy karne w prawie wewnętrznym, bez względu na to czy są one zawarte w prawie podatkowym, kodeksie karnym, czy w innych ustawach;

g) określenie „sprawy o przestępstwa podatkowe” oznacza sprawy podatkowe związane z umyślnym działaniem, które podlega ściganiu na mocy prawa karnego Strony wnioskującej i obejmuje również sprawy dotyczące przestępstw skarbowych lub umyślnej zwłoki w realizacji zobowiązania podatkowego;

h) określenie „informacja” oznacza każdy fakt, stwierdzenie lub zapis w jakiejkolwiek formie;

i) określenie „środki gromadzenia informacji” oznacza przepisy prawa oraz procedury administracyjne lub sądowe umożliwiające Umawiającej się Stronie uzyskiwanie i przekazywanie informacji będących przedmiotem wniosku;

j) określenia „Umawiająca się Strona” oznacza w zależności od kontekstu odpowiednio Rzeczpospolitą Polską i Wyspę Man;

k) określenie „osoba” obejmuje osobę fizyczną, spółkę oraz inne zrzeszenie osób;

l) określenie „podstawowy pakiet akcji (udziałów)” oznacza pakiet lub pakiety akcji (udziałów) reprezentujące większościowe prawo głosu oraz większościowy udział w majątku spółki;

m) określenie „spółka notowana na giełdzie” oznacza jakąkolwiek spółkę, której podstawowy pakiet akcji jest notowany na oficjalnie uznanej giełdzie papierów wartościowych, przy założeniu, że jej notowane akcje mogą być bez ograniczeń nabywane lub sprzedawane w ofercie publicznej. Akcje są nabywane lub sprzedawane „w ofercie publicznej”, jeśli ich zakup lub sprzedaż nie jest w sposób dorozumiany lub wyraźny ograniczone do wąskiej grupy inwestorów;

n) określenie „oficjalnie uznana giełda papierów wartościowych” oznacza każdą giełdę papierów wartościowych uzgodnioną przez właściwe organy Umawiających się Stron;

o) określenie „Strona proszona o pomoc” oznacza Umawiającą się Stronę, do której zwrócono się o udzielenie informacji;

p) określenie „Strona wnioskująca” oznacza Umawiającą się Stronę, która występuje z wnioskiem o udzielenie informacji; oraz

q) określenie „podatek” oznacza każdy podatek, do którego ma zastosowanie niniejsza Umowa.

2. Przy stosowaniu niniejszej Umowy w dowolnym czasie przez Umawiającą się Stronę, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, wszelkie pojęcia niezdefiniowane w tej Umowie będą miały takie znaczenie, jakie zostało im w tym czasie nadane przez odpowiednie przepisy prawa danej Umawiającej się Strony, przy czym znaczenie wynikające z przepisów prawa podatkowego tej Umawiającej się Strony ma pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym tym pojęciom przez inne przepisy prawne tej Umawiającej się Strony.

ARTYKUŁ 5

WYMIANA INFORMACJI NA WNIOSEK [Wymiana informacji na wniosek]

1. Właściwy organ Strony proszonej o pomoc, na żądanie udziela informacji dla celów określonych w Artykule 1. Informacje te będą wymieniane bez względu na to, czy Strona proszona o pomoc potrzebuje ich dla własnych celów podatkowych, jak również niezależnie od tego, czy sprawa będąca przedmiotem dochodzenia mogłaby zostać uznana za przestępstwo zgodnie z ustawodawstwem Strony proszonej o pomoc, gdyby wystąpiła na jej terytorium.

2. Jeżeli informacje będące w posiadaniu właściwego organu Strony proszonej o pomoc są niewystarczające do wykonania wniosku o udzielenie informacji, Strona ta zastosuje wszelkie środki niezbędne do gromadzenia informacji objętych wnioskiem, w celu przekazania ich Stronie wnioskującej, mimo że informacje te nie są potrzebne Stronie proszonej o pomoc dla własnych celów podatkowych.

3. Na wyraźny wniosek właściwego organu Strony wnioskującej, właściwy organ Strony proszonej o pomoc dostarczy na podstawie niniejszego Artykułu, w zakresie dozwolonym przez jej wewnętrzne ustawodawstwo, informacje w formie zeznań świadków i uwierzytelnionych kopii oryginalnych dokumentów.

4. Każda z Umawiających się Stron zagwarantuje, aby dla celów określonych w Artykule 1, jej właściwe organy były upoważnione do otrzymywania i udzielania na wniosek:

a) informacji pochodzących z banków, innych instytucji finansowych oraz od wszelkich osób, w tym przedstawicieli i zarządców, działających w charakterze pełnomocnika lub powiernika;

b) informacji dotyczących partnerów spółek cywilnych, prawnych i rzeczywistych właścicieli spółek, zbiorowych programów inwestycyjnych, funduszy powierniczych (trustów), fundacji i innych osób, łącznie z informacjami o wszystkich takich osobach tworzących łańcuch właścicielski, w szczególności:

i) w przypadku zbiorowych programów inwestycyjnych, informacji o udziałach (akcjach), jednostkach i innych prawach udziałowych;

ii) w przypadku fundacji, informacji o fundatorach, członkach rady fundacji i beneficjentach;

iii) w przypadku funduszy powierniczych (trustów), informacji o osobach powierzających majątek, powiernikach, opiekunach i beneficjentach;

iv) w przypadku osób niebędących zbiorowymi programami inwestycyjnymi, funduszami powierniczymi ani fundacjami, informacje analogiczne do informacji wymienionych w punktach i)–iii).

5. Niniejsza Umowa nie nakłada na Umawiającą się Stronę obowiązku uzyskania lub udzielenia informacji dotyczących praw własnościowych w odniesieniu do spółek notowanych na giełdzie lub publicznych funduszy lub programów inwestycyjnych, chyba że takie informacje można uzyskać bez niewspółmiernych trudności.

6. Każdy wniosek o informacje powinien być możliwie najbardziej szczegółowy, sporządzony w formie pisemnej i powinien zawierać:

a) dane identyfikujące osobę, w sprawie której prowadzone jest postępowanie lub dochodzenie;

b) okres, którego dotyczą wnioskowane informacje;

c) rodzaj żądanej informacji;

d) cel podatkowy, dla którego informacje są wnioskowane;

e) powody, dla których powstało przypuszczenie, iż wnioskowana informacja znajduje się na terytorium Strony proszonej o pomoc, bądź jest w posiadaniu lub pod kontrolą osób znajdujących się we właściwości Strony proszonej o pomoc;

f) w zakresie, w jakim jest to znane, nazwisko (nazwę) i adres każdej osoby, która przypuszczalnie może być w posiadaniu żądanych informacji;

g) oświadczenie, że wniosek jest zgodny z ustawodawstwem lub praktyką administracyjną Strony wnioskującej, że gdyby wnioskowane informacje znajdowały się na jej terytorium, wówczas właściwy organ Strony wnioskującej mógłby je uzyskać zgodnie z jej ustawodawstwem lub normalną praktyką administracyjną, oraz że wniosek jest zgodny z postanowieniami niniejszej Umowy;

h) oświadczenie, że Strona wnioskująca wykorzystała na swoim terytorium wszelkie dostępne środki w celu uzyskania informacji, z wyjątkiem tych, które pociągałyby za sobą niewspółmierne trudności.

7. Właściwy organ Strony proszonej o pomoc przekazuje Stronie wnioskującej żądane informacje w najkrótszym możliwym terminie. W celu zapewnienia możliwie szybkiej odpowiedzi, właściwy organ Strony proszonej o pomoc:

a) potwierdza pisemnie właściwemu organowi Strony wnioskującej otrzymanie wniosku i powiadamia właściwy organ Strony wnioskującej o nieprawidłowościach stwierdzonych we wniosku, jeżeli takie wystąpiły, w ciągu 60 dni od dnia otrzymania wniosku, oraz;

b) jeżeli właściwy organ Strony proszonej o pomoc nie jest w stanie uzyskać i przekazać informacji w ciągu 90 dni od dnia otrzymania wniosku, również w razie napotkania na przeszkody w udzieleniu informacji lub w przypadku odmowy udzielenia informacji, informuje niezwłocznie Stronę wnioskującą, wyjaśniając przyczyny zwłoki, istotę przeszkód lub przyczyny odmowy udzielenia informacji.

ARTYKUŁ 6

KONTROLA PODATKOWA ZA GRANICĄ [Kontrola podatkowa za granicą]

1. Strona wnioskująca może wystąpić do Strony proszonej o pomoc z uzasadnionym wnioskiem o zezwolenie przedstawicielom właściwego organu Strony wnioskującej na pobyt na terytorium Strony proszonej o pomoc, w zakresie dopuszczalnym na mocy jej krajowego prawa, w celu przesłuchiwania osób i badania dokumentów, za uprzednią pisemną zgodą osób fizycznych lub innych osób, których dotyczy wniosek. Właściwy organ Strony wnioskującej poinformuje właściwy organ Strony proszonej o pomoc o terminie i planowanym miejscu spotkania z zainteresowanymi osobami.

2. Na wniosek właściwego organu Strony wnioskującej, właściwy organ Strony proszonej o pomoc może zezwolić przedstawicielom właściwego organu Strony wnioskującej na obecność w trakcie kontroli podatkowej prowadzonej na terytorium Strony proszonej o pomoc.

3. Jeśli wniosek, o którym mowa w ustępie 2, zostanie uwzględniony, właściwy organ Strony proszonej o pomoc prowadzący kontrolę zawiadomi, bez zbędnej zwłoki, właściwy organ Strony wnioskującej o czasie i miejscu kontroli, organie lub osobie upoważnionej do przeprowadzenia kontroli oraz o procedurach i warunkach wymaganych przez Stronę proszoną o pomoc do przeprowadzenia kontroli. Wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia kontroli podejmuje Strona proszona o pomoc prowadząca kontrolę.

ARTYKUŁ 7

MOŻLIWOŚĆ ODRZUCENIA WNIOSKU [Możliwość odrzucenia wniosku]

1. Właściwy organ Strony proszonej o pomoc może odmówić pomocy, jeżeli:

a) wniosek został sporządzony niezgodnie z niniejszą Umową;

b) Strona wnioskująca nie wykorzystała na swoim terytorium wszelkich dostępnych środków w celu uzyskania informacji, z wyjątkiem przypadku, w którym zastosowanie tych środków pociągałoby za sobą niewspółmierne trudności; lub

c) ujawnienie żądanej informacji byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym.

2. Niniejsza Umowa nie nakłada na Stronę proszoną o pomoc obowiązku udzielenia informacji ujawniających jakąkolwiek tajemnicę handlową, gospodarczą, przemysłową lub zawodową albo jakikolwiek tryb działalności przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem, że informacje opisane w Artykule 5 ustęp 4, nie będą tylko z powodu tego faktu traktowane jak tego typu tajemnica lub tryb działalności.

3. Postanowienia niniejszej Umowy nie nakładają na Umawiającą się Stronę obowiązku uzyskania i dostarczenia informacji, która ujawnia informacje poufne w relacjach między klientem a adwokatem, radcą lub innym prawnie dozwolonym reprezentantem, w przypadku gdy takie informacje zostały:

a) wytworzone w celu poszukiwania lub świadczenia porady prawnej; lub

b) wytworzone w celu użycia w istniejącym lub rozważanym postępowaniu.

4. Nie można odrzucić wniosku o udzielenie informacji z tego powodu, że zobowiązanie podatkowe, którego on dotyczy zostało zakwestionowane.

5. Strona proszona o pomoc nie będzie obowiązana uzyskiwać i przekazywać informacji, których uzyskanie przez właściwy organ Strony wnioskującej, w przypadku gdyby informacje będące przedmiotem wniosku znajdowały się w ramach właściwości Strony wnioskującej, nie byłoby możliwe na podstawie jej ustawodawstwa albo w ramach normalnej praktyki administracyjnej.

6. Strona proszona o pomoc może odrzucić wniosek o udzielenie informacji, jeżeli Strona wnioskująca żąda tych informacji w celu stosowania lub wprowadzania własnych przepisów prawa podatkowego lub jakiegokolwiek związanego z nimi wymogu, które prowadziłyby do dyskryminacji obywatela Strony proszonej o pomoc w porównaniu do obywatela Strony wnioskującej, którzy znajdują się w takich samych okolicznościach.

ARTYKUŁ 8

POUFNOŚĆ [Poufność]

1. Każda informacja przekazywana i otrzymywana przez właściwy organ każdej z Umawiających się Stron będzie traktowana jako poufna.

2. Informacje będą ujawnione tylko osobom lub organom (w tym sądom i organom administracyjnym) dla celów określonych w Artykule 1 i wykorzystywane przez te osoby lub organy wyłącznie dla tych celów, włączając postępowanie odwoławcze. W tych celach informacje mogą być ujawnione w postępowaniu sądowym lub w orzeczeniach sądu.

3. Informacje nie będą wykorzystywane w żadnych innych celach niż określone w Artykule 1, bez wyrażonego na piśmie zezwolenia właściwego organu Strony proszonej o pomoc.

4. Informacje przekazane Stronie wnioskującej na mocy niniejszej Umowy nie będą ujawniane żadnemu innemu państwu.

ARTYKUŁ 9

KOSZTY [Koszty]

O ile właściwe organy Umawiających się Stron nie uzgodnią inaczej, zwykłe koszty związane z udzieleniem pomocy ponosi Strona proszona o pomoc, natomiast koszty nadzwyczajne poniesione podczas udzielania pomocy (włącznie z kosztami zatrudnienia doradców zewnętrznych w związku ze sporem sądowym lub w innych przypadkach) ponosi Strona wnioskująca. Właściwe organy będą okresowo uzgadniały kwestie dotyczące tego Artykułu, a w szczególności właściwy organ Strony proszonej o pomoc będzie z wyprzedzeniem uzgadniał z właściwym organem Strony wnioskującej, jeżeli przewiduje, iż koszty przekazania informacji w odniesieniu do danego wniosku będą nadzwyczajne.

ARTYKUŁ 10

JĘZYKI [Języki]

Wnioski o udzielenie pomocy, udzielane odpowiedzi oraz wszelka inna pisemna korespondencja między właściwymi organami będą sporządzane w języku angielskim. W odniesieniu do pozostałej dokumentacji lub akt, które mają być dostarczone, właściwe organy uzgodnią, w jakim zakresie tłumaczenie na język angielski jest niezbędne.

ARTYKUŁ 11

PROCEDURA WZAJEMNEGO POROZUMIEWANIA [Procedura wzajemnego porozumiewania]

1. W przypadku pojawienia się problemów lub wątpliwości pomiędzy Umawiającymi się Stronami dotyczących stosowania lub interpretacji niniejszej Umowy, właściwe organy dołożą wszelkich starań w celu rozwiązania problemu w drodze wzajemnego porozumienia.

2. Oprócz porozumień, o których mowa w ustępie 1, właściwe organy Umawiających się Stron mogą wzajemnie uzgodnić procedury na potrzeby stosowania Artykułów 5, 6 i 9.

3. Właściwe organy Umawiających się Stron mogą komunikować się bezpośrednio w celu osiągnięcia porozumienia na podstawie niniejszego Artykułu.

ARTYKUŁ 12

WEJŚCIE W ŻYCIE [Wejście w życie]

1. Niniejsza Umowa wejdzie w życie trzydziestego dnia, następującego po późniejszej z dat, w których każda ze Stron pisemnie poinformuje drugą, iż zostały spełnione wszystkie procedury wymagane przez jej wewnętrzne ustawodawstwo.

2. Po wejściu w życie, postanowienia niniejszej Umowy będą miały zastosowanie:

a) do spraw o przestępstwa podatkowe od tego dnia; oraz

b) do wszelkich innych spraw, o których mowa w Artykule 1 od tego dnia, jednakże wyłącznie w odniesieniu do okresów podatkowych rozpoczynających się w dniu, albo po dniu podpisania niniejszej Umowy, albo w przypadku gdy okres podatkowy nie występuje, do wszelkich zobowiązań podatkowych powstałych w dniu, albo po dniu podpisania.

ARTYKUŁ 13

WYPOWIEDZENIE [Wypowiedzenie]

1. Niniejsza Umowa pozostaje w mocy do czasu wypowiedzenia jej przez Umawiającą się Stronę. Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę przekazując pisemną notę o wypowiedzeniu na co najmniej sześć miesięcy przed końcem każdego roku kalendarzowego rozpoczynającego się po upływie dwóch lat od dnia, w którym weszła ona w życie.

2. W takim przypadku niniejsza Umowa utraci moc z dniem 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym przekazano notę. Wszelkie wnioski otrzymane do dnia utraty mocy, zostaną załatwione zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

3. Bez względu na utratę mocy postanowień Umowy, Umawiające się Strony pozostają związane postanowieniami Artykułu 8 w odniesieniu do wszelkich informacji uzyskanych na mocy niniejszej Umowy.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie upoważnieni przez Umawiające się Strony Umowy, podpisali niniejszą Umowę.

Sporządzono w Londynie, dnia 7 marca 2011 roku, w dwóch egzemplarzach, w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.

infoRgrafika

PROTOKÓŁ DO UMOWY

MIĘDZY

RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ

A

WYSPĄ MAN

O WYMIANIE INFORMACJI W SPRAWACH PODATKOWYCH

1. W odniesieniu do Artykułu 9 Umowy, określenie „koszty nadzwyczajne” będzie interpretowane następująco:

a) przykłady kosztów nadzwyczajnych obejmują, ale nie ograniczają się do:

i) uzasadnionych kosztów kopiowania i transportu dokumentów lub zapisów do właściwego organu Strony wnioskującej;

ii) uzasadnionych kosztów sporządzania stenogramów oraz przeprowadzania przesłuchań, przyjmowania zeznań lub oświadczeń;

iii) uzasadnionych wynagrodzeń i wydatków, w wysokości określonej na zasadach przewidzianych w ustawodawstwie, dla osób, które dobrowolnie stawiły się na Wyspie Man lub w Rzeczpospolitej Polskiej w celu przeprowadzenia przesłuchania, złożenia zeznań lub oświadczeń, dotyczących określonego wniosku o informacje;

iv) uzasadnionych wynagrodzeń dla pozarządowych prawników wyznaczonych lub zatrudnionych, za zgodą właściwego organu Strony wnioskującej, podczas sporów w sądach Strony proszonej o pomoc, dotyczących określonego wniosku o informacje;

b) koszty nadzwyczajne nie obejmują zwykłych wydatków administracyjnych oraz kosztów ogólnych ponoszonych przez Stronę proszoną o pomoc w procesie analizy i przesyłania odpowiedzi na wnioski o informacje złożone przez Stronę wnioskującą;

c) w przypadku, gdy przewiduje się, iż koszty nadzwyczajne dotyczące poszczególnego wniosku przekroczą 500 Euro, bądź ekwiwalent tej kwoty wyrażony w funtach szterlingach, właściwy organ Strony proszonej o pomoc skontaktuje się z właściwym organem Strony wnioskującej w celu ustalenia, czy Strona wnioskująca zamierza podtrzymać wniosek oraz ponieść koszty;

d) właściwe organy Umawiających się Stron, nie później niż w ciągu 12 miesięcy po wejściu w życie niniejszej Umowy, bądź na wniosek każdej ze Stron w okresach późniejszych, przeprowadzą konsultacje w zakresie kosztów ponoszonych, bądź potencjalnie mogących wystąpić, w związku ze stosowaniem Umowy, w celu zminimalizowania tych kosztów.

2. W odniesieniu do Artykułu 12 Umowy, rozumie się, iż określenie „sprawy o przestępstwa podatkowe” obejmuje również wszelkie sprawy, gdy osoba została powiadomiona o wszczęciu przeciwko niej postępowania dotyczącego przestępstwa skarbowego lub umyślnej zwłoki w realizacji zobowiązania podatkowego.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie upoważnieni przez Umawiające się Strony Umowy, podpisali niniejszy Protokół.

Sporządzono w Londynie, dnia 7 marca 2011 roku, w dwóch egzemplarzach, w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.

infoRgrafika

Wersja angielska

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową i Protokołem do tej Umowy, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– zostały one uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nich zawartych,

– są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

– będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie, dnia 10 października 2011 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama