REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 98 poz. 634

USTAWA

z dnia 9 maja 2008 r.

o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa1)

Tekst pierwotny
Art. 1.
Ustawa określa:

1) zadania i organizację Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”;

2) zasady umarzania w całości lub w części, rozkładania na raty, odraczania terminu spłat oraz sprzedaży wierzytelności Agencji.

Art. 2.
1. Agencja jest państwową osobą prawną.

2. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.

3. Agencja nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa, a Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania Agencji.

Art. 3.
1. Nadzór nad Agencją sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi, a w zakresie gospodarki finansowej – minister właściwy do spraw finansów publicznych.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, sposób i tryb sprawowania nadzoru nad Agencją w zakresie gospodarki finansowej, w tym przeprowadzania kontroli finansowej w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowymi środkami publicznymi przeznaczonymi na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy, a także krajowymi środkami publicznymi przeznaczonymi na funkcjonowanie Agencji i realizację jej zadań, mając na względzie zapewnienie prawidłowego i efektywnego wykorzystania środków.

Art. 4.
1. Zadaniem Agencji jest wspieranie:

1) inwestycji w rolnictwie, rybołówstwie, przetwórstwie produktów rolnych oraz przetwórstwie ryb, skorupiaków i mięczaków;

2) przedsięwzięć związanych ze wznowieniem produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;

3) poprawy struktury agrarnej, w tym zwłaszcza tworzenia i powiększania gospodarstw rodzinnych w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego;

4) powstawania i rozwoju grup producentów rolnych i ich związków;

5) rozwoju rolnictwa ekologicznego i edukacji w zakresie ekologii;

6) kształcenia mieszkańców wsi uprawnionych do otrzymania pożyczek i kredytów na zasadach określonych w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich;

7) zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie;

8) realizacji innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i przetwórstwa produktów rolnych lub ze Wspólnej Polityki Rolnej.

2. Agencja realizuje zadania wymienione w ust. 1 zwłaszcza przez:

1) dopłatę do odsetek od kredytów bankowych;

2) częściową spłatę kapitału kredytu bankowego;

3) udzielanie gwarancji i poręczeń kredytowych, określonych w planie finansowym;

4) udzielanie poręczeń spłaty kredytów studenckich zaciąganych na podstawie przepisów o pożyczkach i kredytach studenckich – w przypadku zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 6;

5) finansowanie lub udział w finansowaniu – w przypadku zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8.

3. Agencja realizuje zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w zakresie dotyczącym tworzenia i powiększania gospodarstw rodzinnych w szczególności przez dopłatę do odsetek od kredytów bankowych lub częściową spłatę kapitału kredytu udzielonego na zakup nieruchomości rolnych, które utworzą takie gospodarstwo albo wejdą w jego skład, z tym że kwota kredytu nie może przekraczać 90 % wartości nabywanej nieruchomości, a okres spłaty kredytu nie może przekraczać 20 lat.

4. Dopłata do odsetek od kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytu bankowego, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, są realizowane przez Agencję za pośrednictwem banków na podstawie zawartych z nimi umów.

5. Agencja prowadzi szkolenia w zakresie związanym z realizacją jej zadań, a także informuje o swoich działaniach i promuje je.

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i sposoby realizacji zadań wymienionych w ust. 1, w tym warunki i tryb udzielania wsparcia w ramach tych zadań, mając na względzie priorytety polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz efektywne wykorzystanie środków finansowych.

7. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 6, Rada Ministrów uzależnia udzielenie wsparcia na przedsięwzięcia określone w ust. 1 pkt 2 od wysokości i zakresu szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia, ujętych w protokole sporządzonym przez tę komisję, określając jednocześnie wymagania, jakim powinien odpowiadać skład takiej komisji, oraz zakres protokołu oszacowania szkód.

Art. 5.
1. Zadaniem Agencji jest również udzielanie pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych lub gwarantowanych tradycyjnych specjalności pierwotnych produktów rolnych, zwanej dalej „pomocą finansową na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych”.

2. O pomoc finansową na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych mogą ubiegać się wnioskodawcy w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68) będący małymi lub średnimi przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 2 lit. b rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141, z późn. zm.).

3. W ramach pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych mogą być finansowane wydatki poniesione na uzyskanie informacji niezbędnych do przygotowania wniosku o rejestrację nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych lub gwarantowanych tradycyjnych specjalności pierwotnych produktów rolnych.

4. Pomoc finansową na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych przyznaje, w drodze decyzji administracyjnej, Prezes Agencji.

5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, warunki i tryb udzielania pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych, mając na względzie prawidłowe wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Art. 6.
Agencja realizuje również zadania:

1) określone w odrębnych przepisach, w szczególności dotyczące płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, regulacji rynków rolnych, rozwoju obszarów wiejskich oraz prowadzenia rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, a także wykonywania innych czynności związanych z oznakowaniem bydła, owiec, kóz i świń;

2) powierzone jej zgodnie z odrębnymi przepisami, w szczególności na podstawie umów lub porozumień z instytucją zarządzającą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.2)), w tym związane z realizacją sektorowego programu operacyjnego, zwłaszcza w zakresie dokonywania płatności na rzecz beneficjenta oraz dochodzenia należności z tytułu wypłaconych środków.

Art. 7.
1. Agencja działa na podstawie ustawy i statutu.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia, nadaje Agencji statut, w którym określa jej organizację, w tym siedziby jej oddziałów regionalnych i biur powiatowych, uwzględniając zakres zadań realizowanych przez Agencję i potrzebę ich sprawnego wykonywania.

Art. 8.
1. Organem Agencji jest Prezes.

2. Prezes Rady Ministrów powołuje Prezesa Agencji na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji.

3. Prezes Agencji kieruje działalnością Agencji i reprezentuje ją na zewnątrz. Prezes Agencji wykonuje zadania przy pomocy zastępców Prezesa Agencji, dyrektorów oddziałów regionalnych oraz kierowników biur powiatowych.

4. Prezes Agencji powołuje i odwołuje zastępców Prezesa Agencji.

5. Prezes Agencji składa Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych roczne sprawozdanie z działalności Agencji do dnia 15 maja każdego roku.

Art. 9.
1. W ramach Agencji wyodrębnia się:

1) Centralę Agencji;

2) oddziały regionalne działające w każdym województwie;

3) biura powiatowe działające w każdym powiecie, z tym że w miastach na prawach powiatu nie tworzy się odrębnych biur powiatowych.

2. Oddziałem regionalnym kieruje dyrektor, a biurem powiatowym – kierownik.

3. Dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastępców powołuje i odwołuje Prezes Agencji, a kierowników biur powiatowych i ich zastępców – dyrektor oddziału regionalnego.

Art. 10.
1. Prezes Agencji, dyrektorzy oddziałów regionalnych i kierownicy biur powiatowych wydają decyzje administracyjne w zakresie określonym w odrębnych przepisach.

2. W postępowaniu administracyjnym organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do dyrektorów oddziałów regionalnych jest Prezes Agencji, a w stosunku do kierowników biur powiatowych – dyrektor oddziału regionalnego.

3. Kierownik biura powiatowego jest właściwy miejscowo również w sprawach dotyczących nieruchomości położonych w miastach na prawach powiatu i w innych sprawach, w których stroną jest podmiot mający miejsce zamieszkania (siedzibę), miejsce pobytu albo ostatnie miejsce zamieszkania w mieście na prawach powiatu, jeżeli właściwość miejscową w tych sprawach ustala się odpowiednio według miejsca zamieszkania (siedziby), miejsca pobytu albo ostatniego miejsca zamieszkania tego podmiotu.

4. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, właściwość miejscową kierowników biur powiatowych w sprawach, o których mowa w ust. 3, mając na względzie konieczność objęcia tą właściwością obszarów wszystkich miast na prawach powiatu, a także zapewnienie sprawnego funkcjonowania biur powiatowych.

Art. 11.
Agencja jest pracodawcą w stosunku do pracowników zatrudnionych w Centrali Agencji, oddziałach regionalnych oraz biurach powiatowych.
Art. 12.
1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji, zwany dalej „naborem”, jest otwarty i konkurencyjny.

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.3)), i umieszcza się w jednostce organizacyjnej Agencji, w której jest prowadzony nabór, w miejscu powszechnie dostępnym.

3. Ogłoszenie o naborze zawiera wskazanie:

1) wymagań, jakie powinni spełniać kandydaci do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w Agencji;

2) dokumentów, jakie powinni złożyć kandydaci, o których mowa w pkt 1;

3) terminu złożenia wymaganych dokumentów.

Art. 13.
Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie obejmującym wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, o których mowa w art. 12 ust. 3 pkt 1.
Art. 14.
Termin składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 15.
1. Po upływie terminu do składania dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, listę kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w tym ogłoszeniu, niezwłocznie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i umieszcza się w jednostce organizacyjnej Agencji, w której jest prowadzony nabór, w miejscu powszechnie dostępnym.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o ich miejscach zamieszkania.

Art. 16.
Z przeprowadzonego naboru sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:

1) wskazanie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów;

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

Art. 17.
1. Informację o wyniku naboru zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i umieszcza się w jednostce organizacyjnej Agencji, w której był prowadzony nabór, w miejscu powszechnie dostępnym, w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia naboru, jeżeli w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego z kandydatów.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres jednostki organizacyjnej Agencji, w której był prowadzony nabór;

2) wskazanie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór;

3) imię i nazwisko kandydata oraz miejsce jego zamieszkania;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego z kandydatów.

Art. 18.
Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał przed upływem 3 miesięcy od dnia jego nawiązania, można zatrudnić na tym samym stanowisku osobę, która została umieszczona na kolejnym miejscu w protokole sporządzonym z przeprowadzonego naboru. Przepisy art. 17 stosuje się odpowiednio.
Art. 19.
1. Dyrektor oddziału regionalnego może, w imieniu i na rzecz Agencji, udzielać zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, związane wyłącznie z działalnością oddziału regionalnego i biur powiatowych położonych na obszarze działania tego oddziału.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do dyrektora oddziału regionalnego stosuje się odpowiednio przepisy prawa zamówień publicznych dotyczące kierownika zamawiającego.

Art. 20.
1. Agencja może być wyposażana w nieruchomości Skarbu Państwa, niezbędne do wykonywania przez nią zadań, na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami w zakresie dotyczącym przekazywania nieruchomości na cele szczególne.

2. Agencja może nabywać nieruchomości z zasobów nieruchomości, o których mowa w przepisach o gospodarce nieruchomościami, na zasadach określonych w tych przepisach w zakresie zbywania tych nieruchomości na cele publiczne.

Art. 21.
1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

2. Przychodami Agencji są:

1) środki budżetowe określone corocznie w ustawie budżetowej w formie dotacji podmiotowych i dotacji celowych;

2) odsetki od lokat bankowych;

3) inne przychody.

3. Prezes Agencji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi ustala projekt rocznego planu finansowego Agencji i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.

4. W rocznym planie finansowym Agencji może być utworzona rezerwa obejmująca środki na pokrycie:

1) nadpłat lub

2) niedoboru środków finansowych wynikającego z niemożności ich odzyskania

– powstałych przy realizacji płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub programów realizowanych z udziałem funduszy Unii Europejskiej.

5. Koszty działalności Agencji, w tym wynagrodzenia jej pracowników, są pokrywane z przychodów Agencji.

6. Zasady wynagradzania pracowników Agencji są określone w regulaminie wynagradzania, ustalonym przez Prezesa Agencji za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych i ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Wysokość wynagrodzenia Prezesa Agencji ustala Prezes Rady Ministrów.

7. Agencja prowadzi rachunkowość zgodnie z odrębnymi przepisami, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

8. Agencja tworzy fundusz statutowy, a inne fundusze może tworzyć zgodnie z odrębnymi przepisami.

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji, mając na względzie przepisy o finansach publicznych obowiązujące w tym zakresie oraz efektywność wydatkowania środków publicznych.

Art. 22.
Do zaciągania przez Agencję kredytów długoterminowych lub emisji obligacji jest wymagana zgoda ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Art. 23.
1. W przypadku istnienia określonego w przepisach Unii Europejskiej obowiązku ustanowienia zabezpieczenia kwot wynikających z realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej albo Wspólnej Polityki Rybackiej w formie gwarancji, gwarantem może być wyłącznie instytucja finansowa upoważniona do gwarantowania długu celnego.

2. Do współpracy między instytucjami finansowymi, o których mowa w ust. 1, a Agencją oraz do wzorów formularzy gwarancji w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań określonych w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702).

Art. 24.
Prezes Agencji może umarzać, w całości lub w części, rozkładać na raty lub odraczać termin spłat wierzytelności Agencji przypadających jej w związku z wykonywaniem przez nią zadań finansowanych wyłącznie z krajowych środków publicznych, zwanych dalej „wierzytelnościami Agencji”.
Art. 25.
1. Wierzytelność Agencji może być umorzona, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z następujących przesłanek:

1) nie odzyskano jej w wyniku przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego albo upadłościowego;

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji wierzytelności Agencji lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

3) nie można ustalić miejsca zamieszkania lub pobytu dłużnika będącego osobą fizyczną albo dłużnik zmarł, nie pozostawiwszy żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

4) jej egzekucja zagraża egzystencji dłużnika, w przypadku gdy dłużnik:

a) poniósł szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem szkód powstałych w budynkach,

b) stał się niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym;

5) dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego i jednocześnie nie ma majątku, z którego można by egzekwować wierzytelność Agencji, a odpowiedzialność z tytułu wierzytelności Agencji nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie.

2. Umorzenie wierzytelności Agencji, za którą dłużnicy są odpowiedzialni solidarnie, może nastąpić, jeżeli okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich dłużników.

3. Do umorzenia wierzytelności Agencji, której kwota przekracza 15 000 zł, jest wymagana zgoda ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

4. Umorzenie wierzytelności Agencji następuje na wniosek dłużnika, z tym że w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 5, Prezes Agencji może umorzyć wierzytelność Agencji bez wniosku dłużnika.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, informacja o umorzeniu wierzytelności Agencji, zawierająca imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo nazwę i siedzibę dłużnika, cel udzielonej pomocy, przesłankę umorzenia wierzytelności Agencji oraz kwotę umorzenia tej wierzytelności, jest informacją publiczną w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji publicznej i jest niezwłocznie zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 26.
1. Wniosek o umorzenie wierzytelności Agencji zawiera w szczególności:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) kwotę zadłużenia, z wyodrębnieniem odsetek;

3) podanie przyczyn ubiegania się o umorzenie zadłużenia w całości lub w części;

4) informację o aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika;

5) informację, czy wnioskodawcy już umarzano lub rozkładano na raty wierzytelność Agencji, lub odraczano termin spłaty wierzytelności Agencji.

2. Wniosek o umorzenie wierzytelności Agencji w części zawiera ponadto:

1) proponowane terminy i kwoty spłaty zadłużenia;

2) wskazanie źródeł pokrycia spłaty zadłużenia w terminach, o których mowa w pkt 1.

3. Do wniosku o umorzenie wierzytelności Agencji wnioskodawca dołącza dokumenty potwierdzające lub uzasadniające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, 2 i 4.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. a, dłużnik składa wniosek o umorzenie wierzytelności Agencji za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na miejsce powstania szkody, który potwierdza wysokość i zakres szkód poniesionych przez dłużnika, oszacowanych przez komisję, o której mowa w art. 4 ust. 7. Wojewoda przesyła Prezesowi Agencji wniosek dłużnika wraz z protokołem określającym wysokość i zakres oszacowanych szkód, sporządzonym przez tę komisję.

5. W przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. b, dłużnik do wniosku o umorzenie wierzytelności Agencji dołącza, potwierdzające niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym:

1) prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub orzeczenie komisji lekarskiej tej Kasy o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411 i Nr 70, poz. 416), albo

2) orzeczenie lekarza orzecznika, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub co do którego nie zgłoszono zarzutu wadliwości, albo orzeczenie komisji lekarskiej o całkowitej niezdolności do pracy, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.4)).

6. Jeżeli do złożonego wniosku o umorzenie wierzytelności Agencji nie dołączono wszystkich wymaganych dokumentów, Prezes Agencji zwraca się do wnioskodawcy o ich uzupełnienie w terminie 14 dni.

7. Jeżeli wnioskodawca nie złoży w terminie, o którym mowa w ust. 6, brakujących dokumentów, wniosek o umorzenie wierzytelności Agencji nie podlega rozpatrzeniu i jest zwracany wnioskodawcy.

Art. 27.
1. Wierzytelność Agencji może być rozłożona na raty lub termin spłaty wierzytelności Agencji może być odroczony, jeżeli jest to uzasadnione względami społecznymi lub gospodarczymi.

2. Rozłożenie na raty wierzytelności Agencji lub odroczenie terminu spłaty wierzytelności Agencji następuje na wniosek dłużnika.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać w szczególności:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) kwotę zadłużenia, z wyodrębnieniem odsetek;

3) podanie przyczyn ubiegania się o rozłożenie na raty wierzytelności Agencji lub odroczenie terminu spłaty wierzytelności Agencji;

4) informację o aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika;

5) informację, czy wnioskodawcy już umarzano lub rozkładano na raty wierzytelność Agencji, lub odraczano termin spłaty wierzytelności Agencji;

6) proponowane terminy i kwoty spłaty zadłużenia;

7) wskazanie źródeł pokrycia spłaty zadłużenia w terminach, o których mowa w pkt 6.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca dołącza dokumenty potwierdzające lub uzasadniające okoliczności, o których mowa w ust. 1.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 26 ust. 6 i 7.

Art. 28.
1. Umorzenie wierzytelności Agencji albo rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty wierzytelności Agencji następuje na podstawie umowy.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) strony umowy;

2) przedmiot umowy;

3) termin realizacji umowy;

4) kwotę wierzytelności;

5) warunki spłaty pozostałej części wierzytelności Agencji – w przypadku umorzenia tej wierzytelności w części;

6) warunki i terminy spłaty wierzytelności Agencji – w przypadku rozłożenia na raty tej wierzytelności lub odroczenia jej spłaty.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 i 5, umorzenie wierzytelności Agencji następuje na podstawie oświadczenia Prezesa Agencji. Do oświadczenia Prezesa Agencji stosuje się odpowiednio przepis ust. 2.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się przepisy prawa cywilnego.

Art. 29.
1. Prezes Agencji ustala, w drodze decyzji administracyjnej, kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych:

1) pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;

2) krajowych, przeznaczonych na:

a) współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy Unii Europejskiej,

b) finansowanie przez Agencję pomocy przyznawanej w drodze decyzji administracyjnej.

2. Do należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.5)), z wyjątkiem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania płatności, rozkładania płatności na raty oraz zaokrąglania należności.

3. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, przysługują Prezesowi Agencji jako organowi pierwszej instancji. Prezes Agencji może upoważnić pracowników Agencji do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach, o których mowa w ust. 1.

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, wydanej w pierwszej instancji przez Prezesa Agencji nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z tej decyzji może zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji administracyjnych, z tym że załatwienie sprawy powinno nastąpić w terminie 2 miesięcy.

5. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 30.
1. W sprawach dotyczących ustalenia nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych, które zostały przekazane przez Agencję na podstawie umowy w związku z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej lub sektorowego programu operacyjnego:

1) pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,

2) krajowych, przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy Unii Europejskiej

– stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Do egzekucji wierzytelności, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 31.
1. Należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Agencji z tytułu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków, o których mowa w art. 29 ust. 1, oraz wierzytelności wynikające z umów z tytułu płatności określonych w odrębnych przepisach, realizowanych przez Agencję ze środków publicznych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy, podlegają potrąceniu z bezspornej i wymagalnej wierzytelności lub należności dłużnika z tytułu realizowanych przez Agencję płatności w ramach poszczególnych funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy.

2. Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie Prezesa Agencji złożone dłużnikowi w formie pisemnej, jeżeli dłużnik, na warunkach określonych w decyzji lub umowie, o których mowa w ust. 1, nie zwrócił na rachunek bankowy Agencji nienależnie lub nadmiernie pobranych środków. Oświadczenie ma moc wsteczną od dnia, w którym potrącenie stało się możliwe.

3. Koszty powstałe w wyniku dochodzenia należności i wierzytelności, w tym koszty postępowania administracyjnego, koszty postępowania sądowego i koszty egzekucyjne, podlegają potrąceniu z bezspornej i wymagalnej wierzytelności lub należności dłużnika finansowanej z części krajowej z tytułu realizowanych przez Agencję płatności w ramach poszczególnych funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych w ramach tych funduszy. Do potrącenia kosztów powstałych w wyniku dochodzenia należności i wierzytelności stosuje się odpowiednio przepis ust. 2.

Art. 32.
Należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej lub wierzytelności wynikające z umów z tytułów płatności określonych w odrębnych przepisach, realizowanych przez Agencję ze środków publicznych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na ich współfinansowanie, nie podlegają zajęciu na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Art. 33.
1. Agencja może dokonywać sprzedaży wymagalnych wierzytelności Agencji w przypadku trwałej utraty przez dłużników Agencji zdolności do spłaty zadłużenia.

2. Wierzytelności Agencji są sprzedawane:

1) w drodze przetargu;

2) na podstawie oferty ogłoszonej publicznie;

3) w wyniku rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

3. Przy sprzedaży wierzytelności Agencji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o zmianie wierzyciela z następującymi wyjątkami:

1) nie jest wymagana zgoda dłużnika;

2) sprzedaż nie może być dokonana na rzecz dłużnika, jego zstępnych i wstępnych, podmiotu będącego w stosunku do dłużnika podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 235, poz. 1734).

4. Przy sprzedaży wierzytelności Agencji nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.6)) o przestrzeganiu tajemnicy bankowej w zakresie wierzytelności oferowanych do sprzedaży.

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb sprzedaży wierzytelności Agencji, mając na względzie prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi.

Art. 34.
W ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.7)) uchyla się art. 23 i 24.
Art. 35.
W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76, z późn. zm.8)) w art. 5 uchyla się ust. 3.
Art. 36.
W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217, z późn. zm.9)) w art. 4 w pkt 2 uchyla się lit. b.
Art. 37.
W ustawie z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr 44, poz. 262) art. 40 otrzymuje brzmienie:

„Art. 40. Prezes Agencji odstępuje od ustalania kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności obszarowych, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634), w przypadku gdy kwota każdej z tych płatności nie jest wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 50 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalonego zgodnie z art. 3 rozporządzenia nr 1913/2006.”.

Art. 38.
W ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) w art. 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Właściwość i tryb ustalania kwot pomocy i pomocy technicznej, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości określają przepisy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.”.

Art. 39.
1. Agencja prowadzi sprawy przejęte od Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa w zakresie zobowiązań i wierzytelności finansowych tego Funduszu.

2. Agencja prowadzi sprawy w zakresie zobowiązań i wierzytelności z tytułu zwrotnej pomocy budżetowej udzielonej przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na restrukturyzację i modernizację rolnictwa oraz jego otoczenia przed utworzeniem Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa.

Art. 40.
1. Akcje w spółkach akcyjnych i udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, objęte przez Agencję na podstawie dotychczasowych przepisów, w ramach zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi programu budowy rolniczych rynków hurtowych i giełd rolnych, Agencja zbywa w pierwszej kolejności producentom rolnym, grupom producentów rolnych oraz związkom producentów rolnych. Przepisu art. 239 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.10)) nie stosuje się.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób zbycia akcji w spółkach akcyjnych lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością rolniczych rynków hurtowych lub giełd rolnych, mając na względzie realizację celów programu budowy rolniczych rynków hurtowych i giełd rolnych oraz zapewnienie wpływu producentów rolnych, grup producentów rolnych oraz związków producentów rolnych na funkcjonowanie tych rynków i giełd.

Art. 41.
Sprawy dotyczące udzielania pomocy, wszczęte na podstawie dotychczasowych przepisów i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, są rozpatrywane zgodnie z przepisami ustawy.
Art. 42.
Do stosunków prawnych powstałych na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, w tym w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 43.
1. W sprawach dotyczących ustalenia nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych, które zostały przekazane przez Agencję na podstawie umowy w związku z realizacją Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich:

1) pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,

2) krajowych, przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy Unii Europejskiej

– stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Do egzekucji wierzytelności pochodzących ze Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

Art. 44.
Stosunki pracy zastępców Prezesa Agencji, zastępców dyrektorów oddziałów regionalnych i zastępców kierowników biur powiatowych, nawiązane na mocy dotychczasowych przepisów, stają się stosunkami pracy na podstawie powołania z dniem wejścia w życie ustawy.
Art. 45.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 3 ust. 5, art. 3a ust. 5 pkt 2, art. 4 ust. 2, art. 7 ust. 7 i art. 10b ust. 6 ustawy wymienionej w art. 47 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 6, art. 7 ust. 2, art. 21 ust. 9 i art. 33 ust. 5 ustawy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
Art. 46.
Ilekroć w przepisach jest przywołana ustawa, o której mowa w art. 47, należy przez to rozumieć niniejszą ustawę.
Art. 47.
Traci moc ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z późn. zm.11)).
Art. 48.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

 

 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, ustawę z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych, ustawę z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i ustawę z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445 oraz z 2008 r. Nr 67, poz. 411.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 162, poz. 1694, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 251, poz. 1847.

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 1045 i Nr 187, poz. 1381 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 217, Nr 49, poz. 328 i Nr 64, poz. 427.

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 96, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz. 1242.

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 150, poz. 1259, Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 1040, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 208, poz. 1541 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 217.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-06-09
  • Data wejścia w życie: 2008-06-24
  • Data obowiązywania: 2014-04-02
  • Dokument traci ważność: 2014-10-21

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA