REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2012 poz. 271

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 29 lutego 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 130 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 91, poz. 595 i Nr 259, poz. 1772 oraz z 2011 r. Nr 121, poz. 691) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) utrzymania zwierząt futerkowych, drobiu lub rodzin pszczelich w populacjach objętych ochroną zasobów genetycznych,”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dotacja może być udzielona, jeżeli realizacja programu ochrony zasobów genetycznych została potwierdzona w zaświadczeniu wydanym przez podmiot upoważniony, na podstawie przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.”,

c) w ust. 3 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w przypadku drobiu,”,

d) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) za pośrednictwem podmiotu prowadzącego księgę hodowlaną, zwaną dalej „księgą” – w przypadku drobiu oraz nasienia bydła;”,

e) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pkt 1, 2 i 4, dołącza się rozliczenie kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, poniesionych na realizację zadania w okresie rozliczeniowym, sporządzone na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 3;”,

f) w ust. 6 w pkt 1 uchyla się lit. c,

g) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku wniosku o udzielenie dotacji dotyczącego drobiu lub nasienia bydła podmiot prowadzący księgę opiniuje ten wniosek pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym i przekazuje go wraz z opinią dyrektorowi KCHZ.”;

2) w § 4 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 3, w przypadku buhajów ras mlecznych może być udzielona na dofinansowanie kosztów poniesionych do momentu uzyskania przez buhaja minimalnej wiarygodności oceny genetycznej, o której mowa w załączniku I do decyzji Komisji 2006/427/WE z dnia 20 czerwca 2006 r. ustanawiającej metody oceny wartości użytkowej i metody oceny wartości genetycznej zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (Dz. Urz. UE L 169 z 22.06.2006, str. 56).”;

3) uchyla się § 6;

4) w § 7:

a) w ust. 1 w pkt 1:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„zabieg został wykonany na rzecz producenta rolnego, który jest małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu rozporządzenia nr 1857/2006, zwanego dalej „producentem rolnym”, środkami ochrony roślin, dopuszczonymi w tym zakresie do obrotu, na:”,

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) obszarze stref, w których powinny być stosowane środki w celu zwalczania lub zapobiegania rozprzestrzenianiu się stonki, wyznaczonych przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, zwanego dalej „wojewódzkim inspektorem”, na podstawie przepisów o ochronie roślin;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwanego dalej „Głównym Inspektorem”, za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonania zabiegu, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 11, w terminie do dnia 10 grudnia roku, w którym została wykonana usługa.”,

c) dodaje się ust. 5–9 w brzmieniu:

„5. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:

1) rozliczenie kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją sporządzone na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 12;

2) faktury albo rachunki, lub ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wojewódzkiego inspektora, za wykonanie zabiegu, zawierające wartość usługi, w tym kwotę dotacji i kwotę zapłaconą przez producenta rolnego.

6. Jeżeli wniosek o udzielenie dotacji zawiera uchybienia formalne lub rachunkowe, wojewódzki inspektor informuje o tym wnioskodawcę na piśmie ze wskazaniem tych uchybień i wzywa go do ich usunięcia w terminie 7 dni. Jeżeli uchybienia nie zostaną usunięte w terminie, odmawia się udzielenia dotacji.

7. Wojewódzki inspektor przekazuje Głównemu Inspektorowi wnioski o udzielenie dotacji sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym wraz z pisemną informacją o stwierdzonych uchybieniach.

8. Główny Inspektor wydaje decyzje w sprawie udzielenia i wypłacenia dotacji.

9. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Głównemu Inspektorowi środki na wypłatę dotacji na podstawie sporządzonego zestawienia decyzji o udzieleniu dotacji.”;

5) w § 8:

a) w ust. 1:

– pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) bulwy te zostały uznane za spełniające wymagania w zakresie zdrowotności określone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego, po laboratoryjnej ocenie zdrowotności sadzeniaków ziemniaka;

2) wojewódzki inspektor wydał decyzję zakazującą sadzenia tych bulw lub zakazującą wprowadzania tych bulw do obrotu jako materiału siewnego, w związku z wystąpieniem lub podejrzeniem wystąpienia bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterii Ralstonia solanacearum;”,

– dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) z bulwami tymi postąpiono w sposób określony w decyzji, o której mowa w pkt 2, albo bulwy te, po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora, wskazujących na możliwość porażenia tych bulw przez bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterie Ralstonia solanacearum, lecz przed wydaniem tej decyzji, zostały sprzedane, za zgodą wojewódzkiego inspektora, do zakładu przetwórczego lub zakładu zbiorowego żywienia, spełniających wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Ralstonia solanacearum.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, została wydana w grudniu danego roku, a sprzedaż bulw ziemniaków z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny nastąpiła do końca tego roku, wniosek o udzielenie dotacji może być złożony w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, została wydana w roku następującym po roku, w którym bulwy, w przypadku których uzyskano wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora wskazujące na możliwość porażenia tych bulw przez bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub Ralstonia solanacearum, zostały sprzedane do zakładu przetwórczego lub zakładu zbiorowego żywienia, spełniających wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się tych bakterii, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok, w którym została wydana ta decyzja.”,

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Przepisy § 7 ust. 6–9 stosuje się odpowiednio do dotacji, o której mowa w ust. 1.”;

6) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

7) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) użyte we wzorach nr 1, 2, 6, 11, 14 i 15, w różnym przypadku, wyrazy „na rachunek nr: ............................. w banku: .......................................” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „na rachunek nr: ............................. w banku/spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej: ....................................”,

b) wzór nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

c) uchyla się wzory nr 9 i 10,

d) wzór nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

8) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

9) w załączniku nr 9 do rozporządzenia:

a) lp. 9 otrzymuje brzmienie:

9

Ocena wpływu abiotycznych czynników na zawartość antyutleniaczy w różnych odmianach gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moech)

80 000

 

b) lp. 31 otrzymuje brzmienie:

31

Analiza czynników wpływających na morfogenezę i rizogenezę świdośliwy olcholistnej (Amelanchier alnifolia Nutt.) w warunkach in vitro i in vivo

100 000

 

§ 2.
Do wniosków o udzielenie dotacji za 2012 r. złożonych od dnia 1 stycznia 2012 r. i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 5 lit. a–c, które wchodzą w życie z dniem 11 maja 2012 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej – rolnictwo i rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Załącznik 1. [Rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją i roczne stawki dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 29 lutego 2012 r. (poz. 271)

Załącznik nr 1

RODZAJE KOSZTÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OBJĘCIA DOTACJĄ I ROCZNE STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

Lp.

Zadanie

Rodzaj kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją

Roczna stawka dotacji
(w złotych)

1

2

3

4

1

Utrzymanie jednego lisa pospolitego pastelowego lub lisa pospolitego białoszyjnego w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

180

za sztukę

2

Utrzymanie jednego tchórza w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

140

za sztukę

3

Utrzymanie jednego królika popielniańskiego białego w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

120

za sztukę

4

Utrzymanie jednej szynszyli beżowej w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

120

za sztukę

 

1

2

3

4

5

Utrzymanie jednej nutrii w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

120

za sztukę

6

Utrzymanie jednej kury w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

60

za sztukę

7

Utrzymanie jednej gęsi w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

295

za sztukę

8

Utrzymanie jednej kaczki w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

225

za sztukę

9

Utrzymanie jednej rodziny pszczelej rasy środkowoeuropejskiej w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

160

za rodzinę

 

1

2

3

4

10

Utrzymanie jednej rodziny pszczelej w strefie centralnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

160

za rodzinę

11

Utrzymanie jednej rodziny pszczelej w strefie izolacyjnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich lub na terenie rejonu hodowli zachowawczej pszczół kampinoskich

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

110

za rodzinę

12

Realizacja zadań w stadach zachowawczych wiodących określonych w programach hodowlanych ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy środkowoeuropejskiej:

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

 

1) linii M Augustowska

131 700

2) linii M Asta

80 000

3) linii M Kampinoska

135 000

4) linii M Północna

32 000

13

Pozyskanie, konfekcjonowanie i przechowywanie nasienia bydła populacji objętych ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

4

za porcję

14

Organizacja Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego, w tym nagrody za osiągnięcia w hodowli przyznawane na tej wystawie

1) nagrody finansowe i rzeczowe dla hodowców za osiągnięcia w hodowli przyznawane na tej wystawie

2) wynagrodzenia

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

300 000

 

1

2

3

4

15

Organizacja pokazu hodowlanego zwierząt futerkowych

1) nagrody rzeczowe i dyplomy dla hodowców laureatów pokazu w poszczególnych gatunkach i odmianach zwierząt futerkowych

2) wynagrodzenia

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

25 000

16

Organizacja pokazu hodowlanego pszczół

1) wynagrodzenia

2) podróże służbowe

3) usługi

4) zużycie materiałów i energia

5) pozostałe koszty

25 000

17

Nagrody przyznane i wypłacone za zwierzęta, które zdobyły tytuły czempionów lub wiceczempionów na regionalnych, okręgowych, wojewódzkich, branżowych i specjalistycznych wystawach zwierząt hodowlanych

 

25 000

18

Nagrody przyznane i wypłacone za konie hodowli krajowej, które zdobyły I, II lub III lokaty na Mistrzostwach Polski Młodych Koni organizowanych przez podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg koni, jako próby użytkowości dla 4-, 5-, 6- i 7-letnich koni ras: pełnej krwi angielskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej lub trakeńskiej, w dyscyplinach:

 

 

1) ujeżdżenie

8 550

2) skoki przez przeszkody

11 400

3) wszechstronny konkurs konia wierzchowego (wkkw)

8 550

4) powożenie zaprzęgami jednokonnymi

3 000

 

1

2

3

4

19

Nagrody przyznane i wypłacone za konie hodowli krajowej, które zdobyły I, II, III lub IV lokaty na ogólnopolskich czempionatach hodowlanych koni, organizowanych przez podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg koni, w rasie:

 

 

1) małopolskiej

6 800

2) wielkopolskiej

6 800

3) polski koń szlachetny półkrwi

6 800

4) śląskiej

6 800

5) polski koń zimnokrwisty

6 800

6) huculskiej

6 800

7) konik polski

6 800

8) kuc

6 800

9) trakeńskiej

6 800

20

Nagrody przyznane i wypłacone za konie czystej krwi arabskiej hodowli krajowej, które zdobyły tytuły czempionów, wiceczempionów, I, II lub III lokaty na ogólnopolskim czempionacie koni czystej krwi arabskiej, afiliowanym przez Europejską Organizację Konia Arabskiego (ECAHO), po potwierdzeniu przez podmiot upoważniony do prowadzenia księgi stadnej koni czystej krwi arabskiej zgodności organizacji tych czempionatów z regulaminem ECAHO

 

15 600

21

Prowadzenie ksiąg bydła ras mlecznych, z wyjątkiem rasy białogrzbietej

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

5 250 000

 

1

2

3

4

22

Prowadzenie ksiąg bydła rasy białogrzbietej

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

160 000

23

Prowadzenie ksiąg bydła ras mięsnych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

1 080 000

24

Prowadzenie ksiąg świń, z wyjątkiem ras złotnickiej białej i złotnickiej pstrej

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

3 650 000

25

Prowadzenie ksiąg świń ras złotnickiej białej i złotnickiej pstrej

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

220 000

26

Prowadzenie ksiąg koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski i kuców

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

5 240 000

 

1

2

3

4

27

Prowadzenie ksiąg koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

240 000

28

Prowadzenie ksiąg koni rasy trakeńskiej

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

60 000

29

Prowadzenie ksiąg kuców szetlandzkich

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

60 000

30

Prowadzenie ksiąg koni rasy kłusak

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

50 000

31

Prowadzenie ksiąg owiec

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

3 350 000

32

Prowadzenie ksiąg kóz, z wyjątkiem rasy karpackiej

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

40 000

 

1

2

3

4

33

Prowadzenie ksiąg kóz rasy karpackiej

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

40 000

34

Prowadzenie ksiąg drobiu

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

100 000

35

Prowadzenie ksiąg rodów drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

60 000

36

Prowadzenie oceny wartości użytkowej bydła ras mlecznych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5)zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

42 750 000

37

Prowadzenie oceny wartości użytkowej bydła ras mięsnych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

1 280 000

38

Prowadzenie oceny wartości użytkowej świń, z wyjątkiem ras złotnickiej białej i złotnickiej pstrej

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

7 730 000

 

1

2

3

4

39

Prowadzenie oceny wartości użytkowej świń ras złotnickiej białej i złotnickiej pstrej

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

70 000

40

Prowadzenie oceny wartości użytkowej koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski i kuców oraz oceny wartości hodowlanej koni rasy: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

1 800 000

41

Prowadzenie oceny wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

210 000

42

Prowadzenie oceny wartości użytkowej koni rasy trakeńskiej

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

150 000

43

Prowadzenie oceny wartości użytkowej kuców szetlandzkich

1) wynagrodzenia

2)pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

30 000

 

1

2

3

4

44

Prowadzenie oceny wartości użytkowej koni rasy kłusak

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

20 000

45

Prowadzenie oceny wartości użytkowej owiec

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

3 600 000

46

Prowadzenie oceny wartości użytkowej kóz

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

40 000

47

Prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej drobiu, z wyłączeniem oceny testowej wartości użytkowej drobiu

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

2 200 000

48

Prowadzenie oceny wartości hodowlanej jednego buhaja przeznaczonego do wykorzystania w sztucznym unasiennianiu bydła

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

66 000

za sztukę

 

Załącznik 2. [Wstępna kalkulacja kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją]

Załącznik nr 2

Wstępna kalkulacja kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją

wzór nr 7

infoRgrafika

Załącznik 3. [Wniosek o udzielenie i wypłacenie dotacji na pokrycie różnicy pomiędzy wartością bulw ziemniaków, którą można uzyskać z ich sprzedaży jako materiału siewnego, a wartością uzyskaną ze sprzedaży tych bulw z przeznaczeniem innym niż materiał siewny]

Załącznik nr 3

Wniosek o udzielenie i wypłacenie dotacji na pokrycie różnicy pomiędzy wartością bulw ziemniaków, którą można uzyskać z ich sprzedaży jako materiału siewnego, a wartością uzyskaną ze sprzedaży tych bulw z przeznaczeniem innym niż materiał siewny

wzór nr 13

infoRgrafika

Załącznik 4. [MAKSYMALNA LICZBA ZWIERZĄT, RODZIN PSZCZELICH I PORCJI NASIENIA BYDŁA, NA KTÓRE MOŻE BYĆ UDZIELONA DOTACJA]

Załącznik nr 4

MAKSYMALNA LICZBA ZWIERZĄT, RODZIN PSZCZELICH I PORCJI NASIENIA BYDŁA, NA KTÓRE MOŻE BYĆ UDZIELONA DOTACJA

Lp.

Zadanie

Liczba

1

2

3

 

Utrzymanie populacji objętych ochroną zasobów genetycznych:

 

1

Lisów pospolitych:

 

 

1) pastelowych

110 samic

 

2) białoszyjnych

110 samic

2

Tchórzy

200 samic

3

Królików popielniańskich białych

350 samic

4

Szynszyli beżowych

200 samic

5

Nutrii:

 

 

1) standardowych

220 samic

 

2) białych niealbinotycznych

20 samic

 

3) bursztynowo-złocistych

50 samic

 

4) perłowych

50 samic

 

5) pastelowych

50 samic

 

6) sobolowych

20 samic

 

7) czarnych dominujących

70 samic

 

8) grenlandzkich

220 samic

6

Kur:

 

 

1) polbar (Pb)

800 kur

 

2) zielononóżka kuropatwiana (Zk)

800 kur

 

3) leghorn (G-99)

800 kur

 

4) leghorn (H-22)

930 kur

 

5) rhode island red (R-11)

930 kur

 

6) sussex (S-66)

930 kur

 

7) żółtonóżka kuropatwiana (Ż-33)

1 130 kur

 

8) zielononóżka kuropatwiana (Z-11)

1 130 kur

 

9) rhode island red (K-22)

1 050 kur

 

10) rhode island white (A-33)

1 080 kur

 

11) rhode island white (A-22)

660 kur

 

12) rhode island white (A-88)

660 kur

 

13) rhode island red (K-44)

660 kur

 

14) rhode island red (K-66)

660 kur

 

15) new hampshire (N-11)

660 kur

 

16) barred rock (P-11)

660 kur

 

17) barred rock (WJ-44)

660 kur

 

18) barred plymouth rock (D-11)

660 kur

 

19) leghorn (H-33)

660 kur

 

1

2

3

7

Gęsi:

 

 

1) biłgorajskiej (Bi)

450 gęsi

 

2) zatorskiej (ZD-1)

450 gęsi

 

3) lubelskiej (Lu)

250 gęsi

 

4) kieleckiej (Ki)

250 gęsi

 

5) podkarpackiej (Pd)

250 gęsi

 

6) kartuskiej (Ka)

300 gęsi

 

7) rypińskiej (Ry)

250 gęsi

 

8) suwalskiej (Su)

300 gęsi

 

9) garbonosej (Ga)

250 gęsi

 

10) romańskiej (Ro)

280 gęsi

 

11) pomorskiej (Po)

250 gęsi

 

12) słowackiej (Sł)

300 gęsi

 

13) landes (LsD-01)

300 gęsi

 

14) kubańskiej (Ku)

400 gęsi

8

Kaczek:

 

 

1) pekin krajowy (P-33)

200 kaczek

 

2) kaczek pomniejszonych (K-2)

200 kaczek

 

3) pekin duński (P-8)

200 kaczek

 

4) pekin francuski (P-9)

200 kaczek

 

5) pekin angielski (LsA)

200 kaczek

 

6) KhO-1

200 kaczek

 

7) pekin krajowy (P-11)

500 kaczek

 

8) pekin krajowy (P-22)

700 kaczek

 

9) pekin krajowy (P-44)

750 kaczek

 

10) pekin krajowy (P-55)

700 kaczek

9

Rodzin pszczelich rasy środkowoeuropejskiej:

 

 

1) linii M Augustowska

130 rodzin pszczelich

 

2) linii M Północna

200 rodzin pszczelich

 

3) linii M Asta

170 rodzin pszczelich

 

4) linii M Kampinoska

120 rodzin pszczelich

 

Utrzymanie rodzin pszczelich:

 

10

Rodziny pszczele w strefie centralnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich

280 rodzin pszczelich

11

Rodziny pszczele w strefie izolacyjnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich lub na terenie rejonu hodowli zachowawczej pszczół kampinoskich

350 rodzin pszczelich

12

Pozyskanie, konfekcjonowanie i przechowywanie nasienia bydła populacji objętych ochroną zasobów genetycznych

7 000 porcji nasienia buhajów

13

Prowadzenie oceny wartości hodowlanej jednego buhaja przeznaczonego do wykorzystania w sztucznym unasiennianiu bydła

263 buhaje

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-14
  • Data wejścia w życie: 2012-03-14
  • Data obowiązywania: 2012-03-14
  • Dokument traci ważność: 2015-08-15

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA