REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 91 poz. 595

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 18 maja 2010 r.

w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 130 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) stawki dotacji przedmiotowych na jednostkę usługi lub produktu dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa w zakresie:

a) postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej,

b) ochrony roślin,

c) rolnictwa ekologicznego,

d) postępu biologicznego w produkcji roślinnej;

2) szczegółowy sposób i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji, o których mowa w pkt 1.

Rozdział 2

Dotacje na dofinansowanie kosztów postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej

§ 2.

1. Podmiotowi, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na dofinansowanie kosztów:

1) utrzymania świń, zwierząt futerkowych, drobiu lub rodzin pszczelich w populacjach objętych ochroną zasobów genetycznych,

2) utrzymania rodzin pszczelich:

a) w strefie centralnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich, spełniającej warunki określone w „Programie hodowlanym ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy środkowoeuropejskiej linii M Augustowska”, z wyjątkiem populacji rodzin pszczelich linii M Augustowska objętych ochroną zasobów genetycznych,

b) w strefie izolacyjnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich lub na terenie rejonu hodowli zachowawczej pszczół kampinoskich, z wyjątkiem populacji rodzin linii M Kampinoska lub M Augustowska, objętych ochroną zasobów genetycznych, z matką pszczelą pochodzącą z linii hodowlanej M Kampinoskiej lub M Augustowskiej, zakupioną w pasiece podmiotu prowadzącego stada zachowawcze wiodące linii M Kampinoskiej lub M Augustowskiej,

3) realizacji zadań w stadach zachowawczych wiodących pszczół linii M Asta, M Augustowska, M Kampinoska i M Północna, określonych w programach hodowlanych ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy środkowoeuropejskiej,

4) pozyskiwania, konfekcjonowania i przechowywania nasienia bydła populacji objętych ochroną zasobów genetycznych

– w wysokości 70 % kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, lecz nie wyższej niż ustalona według stawek określonych w tym załączniku.

2. Dotacja może być udzielona, jeżeli realizacja programu ochrony zasobów genetycznych została potwierdzona w zaświadczeniu wydanym przez podmiot upoważniony, na podstawie przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich. Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania świń może być udzielona, jeżeli ponadto do tych świń nie została przyznana pomoc finansowa w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

3. Dotacji udziela się i wypłaca ją:

1) raz w roku w przypadku zwierząt futerkowych i rodzin pszczelich;

2) raz albo dwa razy w roku:

a) w przypadku świń i drobiu,

b) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.

4. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt (KCHZ):

1) bezpośrednio – w przypadku zwierząt futerkowych i pszczół ;

2) za pośrednictwem podmiotu prowadzącego księgę hodowlaną, zwaną dalej „księgą” – w przypadku świń i drobiu oraz nasienia bydła;

3) na formularzach, których wzory są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze:

a) nr 1 – w przypadku dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4,

b) nr 2 – w przypadku dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3;

4) w terminie do dnia:

a) 31 lipca – w przypadku pierwszego półrocza danego roku,

b) 10 grudnia – w przypadku drugiego półrocza danego roku albo w przypadku dotacji udzielanych raz w roku.

5. Do wniosku o udzielenie dotacji, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1, 2 i 4, dołącza się rozliczenie kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, poniesionych na realizację zadania w okresie rozliczeniowym, sporządzone na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 3, a w przypadku ubiegania się o dotację na dofinansowanie kosztów utrzymania świń – również oświadczenie podmiotu ubiegającego się o dotację o tym, że do tych świń nie została przyznana pomoc finansowa w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013;

2) pkt 3, dołącza się rozliczenie kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, poniesionych na realizację zadania w okresie rozliczeniowym, sporządzone na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 4;

3) dołącza się kopię zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę własnoręcznym czytelnym podpisem.

6. Wysokość dotacji ustalanej według stawek określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia oblicza się na podstawie:

1) stanu zwierząt będącego:

a) sumą stanów dorosłych samic i samców drobiu na dzień 1 lutego,

b) stanem samic zwierząt futerkowych na dzień 30 kwietnia,

c) sumą stanów loch na pierwszy dzień każdego miesiąca w danym:

– półroczu podzieloną przez 6 – w przypadku udzielania dotacji dwa razy w roku,

– roku podzieloną przez 12 – w przypadku udzielania dotacji raz w roku,

d) stanem rodzin pszczelich na dzień 1 września;

2) ilości porcji nasienia bydła pozyskanego i zamrożonego:

a) od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca w pierwszym półroczu i od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada w drugim półroczu – w przypadku dotacji udzielanych dwa razy w roku,

b) od dnia 1 stycznia do dnia 30 listopada – w przypadku dotacji udzielanych raz w roku.

7. W przypadku wniosku o udzielenie dotacji dotyczącego świń, drobiu lub nasienia bydła podmiot prowadzący księgę opiniuje ten wniosek pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym i przekazuje go wraz z opinią dyrektorowi KCHZ.

8. Jeżeli wniosek o udzielenie dotacji zawiera uchybienia formalne lub rachunkowe, dyrektor KCHZ informuje o tym wnioskodawcę na piśmie ze wskazaniem tych uchybień i wzywa go do ich usunięcia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia wniosku.

9. Dyrektor KCHZ odrzuca wniosek o udzielenie dotacji i informuje o tym wnioskodawcę na piśmie, w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku, jeżeli warunki do udzielenia dotacji nie zostały spełnione.

10. Dyrektor KCHZ akceptuje wnioski o udzielenie dotacji poprawne pod względem formalnym i rachunkowym, a następnie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa zbiorcze zestawienie zaakceptowanych wniosków na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 5, w terminie do 20. dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc, a za grudzień – do dnia 20 grudnia.

11. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje KCHZ środki na wypłatę dotacji dla podmiotów, których wnioski zostały uwzględnione w zestawieniu wymienionym w ust. 10. Dotacje wypłaca dyrektor KCHZ.

§ 3.
1. Podmiotowi, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na pokrycie następujących kosztów, o których mowa w art. 15 ust. 2 lit. d rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1857/2006”:

1) organizacji:

a) Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, w tym nagród za osiągnięcia w hodowli przyznawanych na tej wystawie,

b) Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego, w tym nagród za osiągnięcia w hodowli przyznawanych na tej wystawie,

c) pokazu hodowlanego zwierząt futerkowych albo pszczół

– w wysokości 100 % kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, lecz nie wyższej niż ustalona według stawek określonych w tym załączniku;

2) nagród przyznanych i wypłaconych za:

a) zwierzęta, które zdobyły tytuły czempionów lub wiceczempionów na wystawach zwierząt hodowlanych organizowanych jako regionalne, okręgowe, wojewódzkie, branżowe lub specjalistyczne, innych niż wymienione w lit. b i c, w wysokości 100 % kosztów nagród przyznanych i wypłaconych, lecz nie wyższej niż ustalona według stawek określonych w załącznikach nr 1 i 3 do rozporządzenia,

b) konie hodowli krajowej, które zdobyły I, II lub III lokaty na Mistrzostwach Polski Młodych Koni organizowanych przez podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg koni, jako próby użytkowości dla 4-, 5-, 6- i 7-letnich koni rasy: pełnej krwi angielskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej lub trakeńskiej, w dyscyplinach: ujeżdżenie, skoki przez przeszkody, wszechstronny konkurs konia wierzchowego (wkkw), powożenie zaprzęgami jednokonnymi, w wysokości 100 % kosztów nagród przyznanych i wypłaconych, lecz nie wyższej niż ustalona według stawek określonych w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia,

c) konie hodowli krajowej rasy małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski, kuc lub trakeńskiej, które zdobyły I, II, III lub IV lokaty na ogólnopolskich czempionatach hodowlanych koni danej rasy, organizowanych przez podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg koni, w wysokości 100 % kosztów nagród przyznanych i wypłaconych, lecz nie wyższej niż ustalona według stawek określonych w załącznikach nr 1 i 5 do rozporządzenia,

d) konie czystej krwi arabskiej hodowli krajowej, które zdobyły tytuły czempionów, wiceczempionów. I, II lub III lokaty na ogólnopolskich czempionatach koni czystej krwi arabskiej, afiliowanych przez Europejską Organizację Konia Arabskiego (ECAHO), w wysokości 100 % kosztów nagród przyznanych i wypłaconych, lecz nie wyższej niż ustalona według stawek określonych w załącznikach nr 1 i 6 do rozporządzenia, po potwierdzeniu przez podmiot upoważniony do prowadzenia księgi stadnej koni czystej krwi arabskiej zgodności organizacji tych czempionatów z regulaminem ECAHO.

2. Kwotę, o której mowa w art. 15 ust. 2 lit. d ppkt v rozporządzenia nr 1857/2006, określoną w euro przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu składania wniosku.

3. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 6, w terminie do dnia:

1) 15 czerwca – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b;

2) 15 września – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a;

3) 30 listopada – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 2.

4. Do wniosku o udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1:

1) pkt 1:

a) lit. a i b, dołącza się wstępną kalkulację kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją sporządzoną na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 7,

b) lit. c, dołącza się rozliczenie dotacji sporządzone na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 8;

2) pkt 2, dołącza się:

a) rozliczenie dotacji sporządzone na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 8,

b) zestawienie przyznanych i wypłaconych nagród,

c) kopie dokumentów potwierdzających przekazanie nagród, w szczególności listy wypłat, przekazy lub wyciągi bankowe, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę własnoręcznym czytelnym podpisem,

d) kopie protokołów stanowiących podstawę przyznania nagród potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę własnoręcznym czytelnym podpisem,

e) oświadczenie podmiotu upoważnionego do prowadzenia księgi koni arabskich czystej krwi o afiliowaniu czempionatu przez ECAHO – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa wypłaca dotację, o której mowa w:

1) ust. 1 pkt 1 lit. a i b, w dwóch częściach, przy czym:

a) pierwszą część dotacji – w terminie 3 dni przed dniem rozpoczęcia Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych lub Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego, w kwocie przeznaczonej na nagrody, przewidzianej we wstępnej kalkulacji kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, sporządzonej na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 7,

b) drugą część dotacji – po przedłożeniu rozliczenia dotacji sporządzonego na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 8, uwzględniającego pierwszą część wypłaconej dotacji, w terminie do dnia:

– 30 listopada – w przypadku Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych,

– 30 września – w przypadku Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego;

2) ust. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 2, jednorazowo po wydaniu decyzji o udzieleniu dotacji.

§ 4.
1. Podmiotowi:

1) prowadzącemu księgę, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na pokrycie kosztów prowadzenia tej księgi w zakresie kosztów, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1857/2006, w wysokości 100 % kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, lecz nie wyższej niż ustalona według stawek określonych w tym załączniku;

2) prowadzącemu ocenę wartości użytkowej lub hodowlanej, jeżeli jest prowadzącym księgę, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na dofinansowanie kosztów prowadzenia tej oceny w zakresie kosztów, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1857/2006, w wysokości 70 % kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, lecz nie wyższej niż ustalona według stawek określonych w tym załączniku;

3) posiadającemu zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania nasienia buhajów, wydane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa na podstawie przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na dofinansowanie kosztów prowadzenia oceny wartości hodowlanej buhajów przeznaczonych do wykorzystania w sztucznym unasiennianiu bydła w zakresie kosztów, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1857/2006, w wysokości 70 % kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, lecz nie wyższej niż ustalona według stawki określonej w tym załączniku.

2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 6, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku.

3. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się wstępną kalkulację kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją sporządzoną na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 7.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji.

5. Dotacja jest wypłacana na wniosek.

6. Wniosek o wypłatę dotacji składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 6, w terminie:

1) do 20. dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc, a za grudzień do dnia 20 grudnia;

2) 14 dni od dnia doręczenia decyzji o udzieleniu dotacji za okres od początku danego roku do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym została wydana decyzja o udzieleniu dotacji.

7. Do wniosku o wypłatę dotacji dołącza się rozliczenie dotacji sporządzone na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 8.

§ 5.
Maksymalna liczba:

1) zwierząt lub rodzin pszczelich w populacjach objętych ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, na których utrzymanie może być udzielona dotacja,

2) porcji nasienia bydła, na których pozyskanie i zamrożenie może być udzielona dotacja,

3) buhajów, na których prowadzenie oceny wartości hodowlanej może być udzielona dotacja

– jest określona w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

Rozdział 3

Dotacje na dofinansowanie kosztów ochrony roślin

§ 6.

1. Podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie wykonywania zabiegów odkażania środkami ochrony roślin, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na pokrycie kosztów odkażania powierzchni magazynowych, środków transportu, maszyn lub urządzeń, jeżeli:

1) odkażanie zostało wykonane na rzecz producenta rolnego, który jest małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu rozporządzenia nr 1857/2006, zwanego dalej „producentem rolnym”, środkami ochrony roślin dopuszczonymi do obrotu w zakresie zwalczania bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub Ralstonia solanacearum:

a) na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, zwanego dalej „wojewódzkim inspektorem”, w związku z wystąpieniem lub podejrzeniem wystąpienia bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterii Ralstonia solanacearum, albo

b) pod nadzorem wojewódzkiego inspektora, po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora, wskazujących na możliwość wystąpienia bakterii wymienionych w lit. a;

2) podmiot ten prowadzi ewidencję usług zawierającą:

a) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego,

b) datę i miejsce wykonania usługi,

c) wielkość i rodzaj odkażanej powierzchni lub liczbę i rodzaj odkażanych przedmiotów,

d) nazwę i ilość zastosowanego środka ochrony roślin oraz numer dokumentu:

– zakupu środka ochrony roślin albo

– sprzedaży środka ochrony roślin, jeżeli podmiot wykonujący usługę jest jednocześnie sprzedawcą tego środka,

e) imię i nazwisko osoby wykonującej zabieg odkażania i wysokość jej wynagrodzenia brutto za wykonanie tego zabiegu,

f) oświadczenie producenta rolnego:

– potwierdzające wykonanie usługi,

– o przestrzeganiu przepisów w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub przepisów w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum,

– że jest małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu rozporządzenia nr 1857/2006, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania;

3) podmiot ten powiadomił wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonania usługi o zamiarze jej wykonania.

2. Dotacji nie udziela się, jeżeli producent rolny nie przestrzega przepisów w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub przepisów w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum.

3. Wysokość dotacji wynosi 100 % kwoty kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, poniesionych przez podmiot na wykonanie usługi, obejmujących:

1) koszt wynagrodzenia brutto osób wykonujących zabieg odkażania za wykonanie tego zabiegu, lecz nie więcej niż 15 zł za odkażenie 100 m2 powierzchni magazynowej lub jednego przedmiotu;

2) wartość środka ochrony roślin zużytego do wykonania zabiegu odkażania, którą stanowi iloczyn ilości tego środka i ceny jego zakupu albo ceny sprzedaży, jeżeli podmiot wykonujący usługę jest jednocześnie sprzedawcą tego środka.

4. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwanego dalej „Głównym Inspektorem”, za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonania zabiegu odkażania, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 9, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, a za ostatni kwartał roku – do dnia 10 grudnia.

5. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:

1) rozliczenie kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją sporządzone na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 10;

2) faktury albo rachunki, lub ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wojewódzkiego inspektora, za wykonanie zabiegu odkażania, zawierające wartość usługi, w tym kwotę dotacji i kwotę zapłaconą przez producenta rolnego.

6. Jeżeli wniosek o udzielenie dotacji zawiera uchybienia formalne lub rachunkowe, wojewódzki inspektor informuje o tym wnioskodawcę na piśmie ze wskazaniem tych uchybień i wzywa go do ich usunięcia w terminie 7 dni. Jeżeli uchybienia nie zostaną usunięte w terminie, odmawia się udzielenia dotacji.

7. Wojewódzki inspektor przekazuje Głównemu Inspektorowi wnioski o udzielenie dotacji sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym wraz z pisemną informacją o stwierdzonych uchybieniach.

8. Główny Inspektor wydaje decyzje w sprawie udzielenia i wypłacenia dotacji.

9. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Głównemu Inspektorowi środki na wypłatę dotacji na podstawie sporządzonego zestawienia decyzji o udzieleniu dotacji.

§ 7.
1. Podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na pokrycie kosztów wykonania zabiegów zwalczających osobniki dorosłe zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej Diabrotica virgifera, zwanej dalej „stonką”, w uprawach kukurydzy, jeżeli:

1) zabieg został wykonany na rzecz producenta rolnego środkami ochrony roślin, dopuszczonymi w tym zakresie do obrotu, na:

a) terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części, na którym zostały wprowadzone – w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw rolnictwa na podstawie przepisów o ochronie roślin – nakazy lub zakazy w związku ze szczególnym zagrożeniem roślin przez stonkę, albo

b) obszarze stref, w których powinny być stosowane środki w celu zwalczania lub zapobiegania rozprzestrzeniania się stonki, wyznaczonych przez wojewódzkiego inspektora na podstawie przepisów o ochronie roślin;

2) podmiot ten prowadzi ewidencję usług zawierającą:

a) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego,

b) datę i miejsce wykonania usługi,

c) wielkość powierzchni, na której wykonano zabieg,

d) typ zastosowanego opryskiwacza oraz pojemność jego zbiornika,

e) nazwę i ilość zastosowanego środka ochrony roślin oraz numer dokumentu:

– zakupu środka ochrony roślin albo

– sprzedaży środka ochrony roślin, jeżeli podmiot wykonujący usługę jest jednocześnie sprzedawcą tego środka,

f) imię i nazwisko osoby wykonującej zabieg i wysokość jej wynagrodzenia brutto za wykonanie tego zabiegu,

g) oświadczenie producenta rolnego:

– potwierdzające wykonanie usługi,

– o przestrzeganiu przepisów w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej albo wprowadzonych – w wydanym na podstawie przepisów o ochronie roślin przez ministra właściwego do spraw rolnictwa rozporządzeniu – nakazów lub zakazów, w związku ze szczególnym zagrożeniem roślin przez stonkę,

– że jest małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu rozporządzenia nr 1857/2006, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania;

3) podmiot ten powiadomił wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonania usługi o zamiarze jej wykonania.

2. Dotacji nie udziela się, jeżeli producent rolny:

1) nie przestrzega przepisów w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej albo wprowadzonych – w wydanym na podstawie przepisów o ochronie roślin przez ministra właściwego do spraw rolnictwa rozporządzeniu – nakazów lub zakazów, w związku ze szczególnym zagrożeniem roślin przez stonkę;

2) nie jest małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu rozporządzenia nr 1857/2006.

3. Wysokość dotacji wynosi 100 % kwoty kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, poniesionych przez podmiot na wykonanie usługi, obejmujących:

1) koszt wynagrodzenia brutto osób wykonujących zabieg za wykonanie tego zabiegu, lecz nie więcej niż:

a) 7,80 zł za wykonanie zabiegu na powierzchni 1 ha – w przypadku zastosowania opryskiwacza o pojemności zbiornika do 800 litrów,

b) 5,25 zł za wykonanie zabiegu na powierzchni 1 ha – w przypadku zastosowania opryskiwacza o pojemności zbiornika do 1 000 litrów,

c) 3,40 zł za wykonanie zabiegu na powierzchni 1 ha – w przypadku zastosowania opryskiwacza o pojemności zbiornika powyżej 1 000 litrów;

2) wartość środka ochrony roślin zużytego do wykonania zabiegu, którą stanowi iloczyn ilości tego środka i ceny jego zakupu albo ceny sprzedaży, jeżeli podmiot wykonujący usługę jest jednocześnie sprzedawcą tego środka.

4. Przepisy § 6 ust. 4–9 stosuje się do dotacji, o której mowa w ust. 1, z tym że:

1) wniosek o udzielenie dotacji składa się na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 11, w terminie do dnia 10 grudnia roku, w którym została wykonana usługa;

2) rozliczenie kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją sporządza się na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 12.

§ 8.
1. Producentowi rolnemu, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na pokrycie różnicy pomiędzy kwotą, jaką mógłby uzyskać ze sprzedaży bulw ziemniaka, jako materiału siewnego, a kwotą uzyskaną ze sprzedaży tych bulw z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny, jeżeli:

1) bulwy te zostały uznane za:

a) spełniające wymagania zdrowotności określone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego, po laboratoryjnej ocenie zdrowotności sadzeniaków ziemniaka,

b) porażone lub prawdopodobnie porażone przez bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterie Ralstonia solanacearum przez wojewódzkiego inspektora na podstawie przepisów w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub przepisów w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum;

2) z bulwami tymi postąpiono w sposób określony w decyzji wojewódzkiego inspektora wydanej w związku z wystąpieniem lub podejrzeniem wystąpienia bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterii Ralstonia solanacearum albo bulwy te, po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora, wskazujących na możliwość porażenia tych bulw przez te bakterie, lecz przed wydaniem tej decyzji, zostały sprzedane do zakładu przetwórczego spełniającego wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum.

2. Dotacji nie udziela się, jeżeli producent rolny:

1) nie przestrzega przepisów w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub przepisów w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum;

2) nie jest małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu rozporządzenia nr 1857/2006.

3. Wysokość dotacji wynosi 80 % różnicy pomiędzy kwotą, którą wnioskodawca mógłby uzyskać ze sprzedaży bulw ziemniaka, uznanych po ocenie laboratoryjnej za materiał siewny, po cenie:

1) określonej w umowie kontraktacji albo

2) równej 120 % ceny targowiskowej ziemniaka w województwie, w którym zostały wyprodukowane, ustalonej na podstawie danych rynkowych w rozumieniu przepisów o rolniczych badaniach rynkowych, aktualnych na dzień sprzedaży tych bulw, albo na podstawie ostatnich dostępnych danych rynkowych – w przypadku braku danych rynkowych aktualnych na dzień sprzedaży

– a kwotą uzyskaną w wyniku sprzedaży tych bulw z przeznaczeniem innym niż materiał siewny.

4. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Głównego Inspektora za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora, który wydał decyzję wymienioną w ust. 1 pkt 1 albo pobrał próby do badań laboratoryjnych wskazanych w ust. 1 pkt 2, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 13, w terminie do dnia 10 grudnia.

5. W przypadku gdy uznanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, nastąpiło w grudniu danego roku, a sprzedaż bulw ziemniaków z przeznaczeniem innym niż materiał siewny nastąpiła do końca tego roku, wniosek o udzielenie dotacji może być złożony w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

6. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 5, zostanie złożony:

1) do dnia 31 grudnia danego roku i nie zostanie rozpatrzony przed dniem 1 stycznia następnego roku albo

2) po dniu 31 grudnia danego roku

– dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok następujący po roku, w którym dokonano sprzedaży bulw ziemniaków z przeznaczeniem innym niż materiał siewny, na dotacje przedmiotowe przeznaczone na taki cel, wyłącznie do wysokości kwot ustalonych w ustawie budżetowej na rok, w którym dokonano tej sprzedaży.

7. Jeżeli uznanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, nastąpiło w roku następującym po roku, w którym bulwy, w przypadku których uzyskano wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora, wskazujące na możliwość porażenia tych bulw przez bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub Ralstonia solanacearum, zostały sprzedane do zakładu przetwórczego spełniającego wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się tych bakterii, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok, w którym nastąpiło to uznanie.

8. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:

1) kopie umów kontraktacji – w przypadku gdy bulwy ziemniaka zostały wytworzone w ramach wykonania umowy kontraktacji;

2) faktury albo rachunki, lub ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wojewódzkiego inspektora, potwierdzające sprzedaż bulw ziemniaków, o których mowa w ust. 1;

3) oświadczenie producenta rolnego, że jest małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu rozporządzenia nr 1857/2006, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

9. Przepisy § 6 ust. 6 – 9 stosuje się odpowiednio do dotacji, o której mowa w ust. 1.

§ 9.
Wyrażone w euro wielkości, od których jest uzależnione uznanie za małego lub średniego przedsiębiorcę w rozumieniu rozporządzenia nr 1857/2006, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu podmiotu.

Rozdział 4

Dotacja na dofinansowanie kosztów rolnictwa ekologicznego

§ 10.

1. Organizacji badawczej, w rozumieniu Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (Dz. Urz. UE C 323 z 30.12.2006, str. 1), zwanej dalej „organizacją badawczą”, która wykonuje badania podstawowe, w rozumieniu Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, zwane dalej „badaniami podstawowymi”, na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie produkcji, uprawy, nawożenia, ochrony roślin, przetwórstwa produktów roślinnych i zwierzęcych, ochrony zdrowia zwierząt oraz marketingu i promocji, na jej wniosek, może być udzielona dotacja na pokrycie kosztów tych badań, prowadzonych w ramach działalności o charakterze niegospodarczym, o której mowa w ust. 3.1.1. Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, w wysokości 100 % kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją określonych w ust. 5.1.4. Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, lecz nie wyższej niż ustalona według stawek określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

2. W przypadku gdy organizacja badawcza prowadzi działalność o charakterze gospodarczym oraz o charakterze niegospodarczym, o których mowa w ust. 3.1.1. Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, dotacja może być udzielona, jeżeli oba rodzaje działalności, ich koszty i finansowanie można wyraźnie rozdzielić, w szczególności działalność o charakterze gospodarczym jest wydzielona pod względem finansowym i rachunkowym z pozostałej działalności organizacji badawczej.

3. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 14, w terminie do dnia 1 marca danego roku.

4. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się wstępną kalkulację sporządzoną na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 7.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzje w sprawie udzielenia i wypłacenia dotacji, z zastrzeżeniem dopełnienia warunku:

1) nieodpłatnego przekazania ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa wyników badań, o których mowa w ust. 1;

2) niezwłocznego umieszczenia wyników badań, o których mowa w ust. 1, na stronie internetowej podmiotu, któremu została udzielona dotacja, oraz udostępniania ich na tej stronie przez 5 lat.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa wypłaca dotację, po przedłożeniu przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, rozliczenia poniesionych kosztów, sporządzonego na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 8.

7. Rozliczenie poniesionych kosztów składa się w terminie do dnia 5 grudnia danego roku, dołączając także wersję elektroniczną tego rozliczenia sporządzoną w formacie Excel.

Rozdział 5

Dotacje na dofinansowanie kosztów postępu biologicznego w produkcji roślinnej

§ 11.

1. Organizacji badawczej, która wykonuje badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej, na jej wniosek, może być udzielona dotacja na pokrycie kosztów tych badań, prowadzonych w ramach działalności o charakterze niegospodarczym, o której mowa w ust. 3.1.1. Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, w wysokości 100 % kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją określonych w ust. 5.1.4. Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, lecz nie wyższej niż ustalona według stawek określonych w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

2. W przypadku gdy organizacja badawcza prowadzi działalność o charakterze gospodarczym oraz o charakterze niegospodarczym, o których mowa w ust. 3.1.1. Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, dotacja może być udzielona, jeżeli oba rodzaje działalności, ich koszty i finansowanie można wyraźnie rozdzielić, w szczególności działalność o charakterze gospodarczym jest wydzielona pod względem finansowym i rachunkowym z pozostałej działalności organizacji badawczej.

3. Dotacja może być udzielona, jeżeli prowadzenie określonych badań wynika z potrzeb hodowli poszczególnych gatunków roślin uprawnych.

4. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 15, w terminie do dnia 31 stycznia danego roku.

5. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się wstępną kalkulację sporządzoną na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 16.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzje w sprawie udzielenia i wypłacenia dotacji, z zastrzeżeniem dopełnienia warunku:

1) nieodpłatnego przekazania ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa wyników badań, o których mowa w ust. 1;

2) niezwłocznego umieszczenia wyników badań, o których mowa w ust. 1, na stronie internetowej podmiotu, któremu została udzielona dotacja, oraz udostępniania ich na tej stronie przez 5 lat.

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa wypłaca dotację w terminie do dnia:

1) 30 czerwca – na pierwsze półrocze;

2) 10 grudnia – na drugie półrocze.

8. Podmiot, któremu została udzielona dotacja, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa rozliczenie dotacji sporządzone na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 8, w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wykonano badania.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 12.

Do wniosków o udzielenie dotacji za 2010 r. złożonych od dnia 1 stycznia 2010 r. i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia.
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. K. Plocke

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej – rolnictwo i rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 67, poz. 446, z 2008 r. Nr 102, poz. 654 i Nr 146, poz. 930 oraz z 2009 r. Nr 76, poz. 648), które na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [RODZAJE KOSZTÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OBJĘCIA DOTACJĄ I ROCZNE STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 18 maja 2010 r. (poz. 595)

Załącznik nr 1

RODZAJE KOSZTÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OBJĘCIA DOTACJĄ I ROCZNE STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

Lp.

Zadanie

Rodzaj kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją

Roczna stawka dotacji
(w złotych)

1

2

3

4

1

Utrzymanie jednej świni w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

570

2) pochodne od wynagrodzeń

za sztukę

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

2

Utrzymanie jednego lisa pospolitego pastelowego lub lisa pospolitego białoszyjnego w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

140

2) pochodne od wynagrodzeń

za sztukę

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

3

Utrzymanie jednego tchórza w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

100

2) pochodne od wynagrodzeń

za sztukę

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

4

Utrzymanie jednego królika popielniańskiego białego w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

100

2) pochodne od wynagrodzeń

za sztukę

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

 

1

2

3

4

5

Utrzymanie jednej szynszyli beżowej w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

100

2) pochodne od wynagrodzeń

za sztukę

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

6

Utrzymanie jednej nutrii w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

100

2) pochodne od wynagrodzeń

za sztukę

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

7

Utrzymanie jednej kury w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

42

2) pochodne od wynagrodzeń

za sztukę

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

8

Utrzymanie jednej gęsi w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

260

2) pochodne od wynagrodzeń

za sztukę

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

9

Utrzymanie jednej kaczki w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

195

2) pochodne od wynagrodzeń

za sztukę

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

 

1

2

3

4

10

Utrzymanie jednej rodziny pszczelej rasy środkowoeuropejskiej w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

145

2) pochodne od wynagrodzeń

za rodzinę

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

11

Utrzymanie jednej rodziny pszczelej w strefie centralnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich

1) wynagrodzenia

140

2) pochodne od wynagrodzeń

za rodzinę

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

12

Utrzymanie jednej rodziny pszczelej w strefie izolacyjnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich lub na terenie rejonu hodowli zachowawczej pszczół kampinoskich

1) wynagrodzenia

100

2) pochodne od wynagrodzeń

za rodzinę

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

13

Realizacja zadań w stadach zachowawczych wiodących określonych w programach hodowlanych ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy środkowoeuropejskiej:

1) wynagrodzenia

 

2) pochodne od wynagrodzeń

 

3) pasze

 

4) podróże służbowe

 

5) usługi

 

1) linii M Augustowska

6) zużycie materiałów i energia

135 000

2) linii M Asta

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

68 000

3) linii M Kampinoska

135 000

4) linii M Północna

8) pozostałe koszty

32 000

14

Pozyskanie, konfekcjonowanie i przechowywanie nasienia bydła populacji objętych ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

3

2) pochodne od wynagrodzeń

za porcję

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

 

1

2

3

4

15

Organizacja Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, w tym nagrody za osiągnięcia w hodowli przyznawane na tej wystawie

1) nagrody finansowe i rzeczowe dla hodowców za osiągnięcia w hodowli przyznawane na tej wystawie

1 924 000

2) wynagrodzenia

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

16

Organizacja Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego, w tym nagrody za osiągnięcia w hodowli przyznawane na tej wystawie

1) nagrody finansowe i rzeczowe dla hodowców za osiągnięcia w hodowli przyznawane na tej wystawie

300 000

2) wynagrodzenia

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

17

Organizacja pokazu hodowlanego zwierząt futerkowych

1) nagrody rzeczowe i dyplomy dla hodowców laureatów pokazu w poszczególnych gatunkach i odmianach zwierząt futerkowych

25 000

2) wynagrodzenia

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

18

Organizacja pokazu hodowlanego pszczół

1) wynagrodzenia

25 000

2) podróże służbowe

3) usługi

4) zużycie materiałów i energia

5) pozostałe koszty

19

Nagrody przyznane i wypłacone za zwierzęta, które zdobyły tytuły czempionów lub wiceczempionów na regionalnych, okręgowych, wojewódzkich, branżowych i specjalistycznych wystawach zwierząt hodowlanych

 

25 000

 

1

2

3

4

20

Nagrody przyznane i wypłacone za konie hodowli krajowej, które zdobyły I, II lub III lokaty na Mistrzostwach Polski Młodych Koni organizowanych przez podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg koni, jako próby użytkowości dla 4-, 5-, 6-i 7-letnich koni rasy: pełnej krwi angielskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej lub trakeńskiej, w dyscyplinach:

 

 

1) ujeżdżenie

8 550

2) skoki przez przeszkody

11 400

3) wszechstronny konkurs konia wierzchowego (wkkw)

8 550

4) powożenie zaprzęgami jednokonnymi

3 000

21

Nagrody przyznane i wypłacone za konie hodowli krajowej, które zdobyły I, II, III lub IV lokaty na ogólnopolskich czempionatach hodowlanych koni, organizowanych przez podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg koni, w rasie:

 

 

1) małopolskiej

6 800

2) wielkopolskiej

6 800

3) polski koń szlachetny półkrwi

6 800

4) śląskiej

6 800

5) polski koń zimnokrwisty

6 800

6) huculskiej

6 800

7) konik polski

6 800

8) kuc

6 800

9) trakeńskiej

6 800

 

1

2

3

4

22

Nagrody przyznane i wypłacone za konie czystej krwi arabskiej hodowli krajowej, które zdobyły tytuły czempionów, wiceczempionów, I, II lub III lokaty na ogólnopolskim czempionacie koni czystej krwi arabskiej, afiliowanym przez Europejską Organizację Konia Arabskiego (ECAHO), po potwierdzeniu przez podmiot upoważniony do prowadzenia księgi stadnej koni czystej krwi arabskiej zgodności organizacji tych czempionatów z regulaminem ECAHO

 

15 600

23

Prowadzenie ksiąg bydła ras mlecznych, z wyjątkiem rasy białogrzbietej

1) wynagrodzenia

4 905 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

24

Prowadzenie ksiąg bydła rasy białogrzbietej

1) wynagrodzenia

80 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

25

Prowadzenie ksiąg bydła ras mięsnych

1) wynagrodzenia

960 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

26

Prowadzenie ksiąg świń rasy: wielka biała polska, polska biała zwisłoucha, puławska, belgijska zwisłoucha, hampshire, duroc, pietrain

1) wynagrodzenia

3 400 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

 

1

2

3

4

27

Prowadzenie ksiąg świń rasy: złotnicka biała i złotnicka pstra

1) wynagrodzenia

120 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

28

Prowadzenie ksiąg koni rasy: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski, kucy i koni małych

1) wynagrodzenia

4 900 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

29

Prowadzenie ksiąg koni rasy: pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej

1) wynagrodzenia

200 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

30

Prowadzenie ksiąg koni rasy trakeńskiej

1) wynagrodzenia

51 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

31

Prowadzenie ksiąg kucy szetlandzkich

1) wynagrodzenia

40 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

32

Prowadzenie ksiąg koni rasy kłusak

1) wynagrodzenia

40 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

 

1

2

3

4

33

Prowadzenie ksiąg owiec

1) wynagrodzenia

3 070 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

34

Prowadzenie ksiąg kóz, z wyjątkiem rasy karpackiej

1) wynagrodzenia

40 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

35

Prowadzenie ksiąg kóz rasy karpackiej

1) wynagrodzenia

17 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

36

Prowadzenie ksiąg poszczególnych gatunków zwierząt futerkowych

1) wynagrodzenia

850 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

37

Prowadzenie ksiąg linii hodowlanych pszczół

1) wynagrodzenia

951 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

 

1

2

3

4

38

Prowadzenie ksiąg drobiu

1) wynagrodzenia

60 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

39

Prowadzenie ksiąg rodów drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

40 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

40

Prowadzenie oceny wartości użytkowej bydła ras mlecznych

1) wynagrodzenia

39 770 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

41

Prowadzenie oceny wartości użytkowej bydła rasy mięsnych

1) wynagrodzenia

1 218 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

42

Prowadzenie oceny wartości użytkowej świń rasy: wielka biała polska, polska biała zwisłoucha, puławska, belgijska zwisłoucha, hampshire, duroc, pietrain

1) wynagrodzenia

7 217 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

43

Prowadzenie oceny wartości użytkowej świń rasy: złotnicka biała i złotnicka pstra

1) wynagrodzenia

30 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

 

1

2

3

4

44

Prowadzenie oceny wartości użytkowej koni rasy: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski, kucy, koni małych i oceny wartości hodowlanej koni rasy: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi

1) wynagrodzenia

1 620 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

45

Prowadzenie oceny wartości użytkowej koni rasy: pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej

1) wynagrodzenia

180 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

46

Prowadzenie oceny wartości użytkowej koni rasy trakeńskiej

1) wynagrodzenia

135 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

47

Prowadzenie oceny wartości użytkowej kucy szetlandzkich

1) wynagrodzenia

15 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

48

Prowadzenie oceny wartości użytkowej koni rasy kłusak

1) wynagrodzenia

5 500

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

49

Prowadzenie oceny wartości użytkowej owiec

1) wynagrodzenia

3 368 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

 

1

2

3

4

50

Prowadzenie oceny wartości użytkowej kóz

1) wynagrodzenia

40 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

51

Prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej stad zwierząt futerkowych

1) wynagrodzenia

260 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

52

Prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej pszczół

1) wynagrodzenia

650 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

53

Prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej drobiu, z wyłączeniem oceny testowej wartości użytkowej drobiu

1) wynagrodzenia

1 960 000

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

54

Prowadzenie oceny wartości hodowlanej jednego buhaja przeznaczonego do wykorzystania w sztucznym unasiennianiu bydła

1) wynagrodzenia

64 000

2) pochodne od wynagrodzeń

za sztukę

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [STAWKI DOTACJI NA POKRYCIE KOSZTÓW NAGRÓD ZA ZWIERZĘTA, KTÓRE ZDOBYŁY TYTUŁY CZEMPIONÓW LUB WICECZEMPIONÓW NA WYSTAWACH ZWIERZĄT HODOWLANYCH ORGANIZOWANYCH JAKO REGIONALNE, OKRĘGOWE, WOJEWÓDZKIE, BRANŻOWE LUB SPECJALISTYCZNE]

Załącznik nr 3

STAWKI DOTACJI NA POKRYCIE KOSZTÓW NAGRÓD ZA ZWIERZĘTA, KTÓRE ZDOBYŁY TYTUŁY CZEMPIONÓW LUB WICECZEMPIONÓW NA WYSTAWACH ZWIERZĄT HODOWLANYCH ORGANIZOWANYCH JAKO REGIONALNE, OKRĘGOWE, WOJEWÓDZKIE, BRANŻOWE LUB SPECJALISTYCZNE

Lp.

Gatunek zwierząt

Stawki dotacji w złotych za lokatę

 

 

czempion

wiceczempion

1

2

3

4

1

Bydło

do 600

do 300

2

Konie

do 600

do 300

3

Świnie:

 

 

 

1) knury

do 300

do 150

 

2) loszki

do 180

do 90

4

Owce:

 

 

 

1) tryki

do 300

do 150

 

2) maciorki

do 180

do 90

5

Kozy

do 100

do 50

6

Zwierzęta futerkowe:

 

 

 

1) nutrie

do 60

do 30

 

2) króliki

do 60

do 30

 

3) szynszyle

do 60

do 30

7

Drób (za stadko)

do 240

do 120

 

Załącznik 4. [STAWKI DOTACJI NA POKRYCIE KOSZTÓW NAGRÓD ZA KONIE HODOWLI KRAJOWEJ, KTÓRE ZDOBYŁY I, II LUB III LOKATY NA MISTRZOSTWACH POLSKI MŁODYCH KONI ORGANIZOWANYCH PRZEZ PODMIOT UPOWAŻNIONY DO PROWADZENIA KSIĄG KONI, JAKO PRÓBY UŻYTKOWOŚCI DLA 4-, 5-, 6- I 7-LETNICH KONI RASY: PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ, MAŁOPOLSKIEJ, WIELKOPOLSKIEJ, POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI, ŚLĄSKIEJ LUB TRAKEŃSKIEJ, W]

Załącznik nr 4

STAWKI DOTACJI NA POKRYCIE KOSZTÓW NAGRÓD ZA KONIE HODOWLI KRAJOWEJ, KTÓRE ZDOBYŁY I, II LUB III LOKATY NA MISTRZOSTWACH POLSKI MŁODYCH KONI ORGANIZOWANYCH PRZEZ PODMIOT UPOWAŻNIONY DO PROWADZENIA KSIĄG KONI, JAKO PRÓBY UŻYTKOWOŚCI DLA 4-, 5-, 6- I 7-LETNICH KONI RASY: PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ, MAŁOPOLSKIEJ, WIELKOPOLSKIEJ, POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI, ŚLĄSKIEJ LUB TRAKEŃSKIEJ, W DYSCYPLINACH: UJEŻDŻENIE, SKOKI PRZEZ PRZESZKODY, WSZECHSTRONNY KONKURS KONIA WIERZCHOWEGO (WKKW), POWOŻENIE ZAPRZĘGAMI JEDNOKONNYMI

Konie

Dyscyplina

Stawki dotacji w złotych za lokatę*)

 

 

I

II

III

4-letnie

ujeżdżenie

do 1 000

do 950

do 900

 

skoki przez przeszkody

do 1 000

do 950

do 900

 

wszechstronny konkurs konia wierzchowego (wkkw)

do 1 000

do 950

do 900

 

powożenie zaprzęgami jednokonnymi

do 1 000

 

 

5-letnie

ujeżdżenie

do 1 000

do 950

do 900

 

skoki przez przeszkody

do 1 000

do 950

do 900

 

wszechstronny konkurs konia wierzchowego (wkkw)

do 1 000

do 950

do 900

 

powożenie zaprzęgami jednokonnymi

do 1 000

6-letnie

ujeżdżenie

do 1 000

do 950

do 900

 

skoki przez przeszkody

do 1 000

do 950

do 900

 

wszechstronny konkurs konia wierzchowego (wkkw)

do 1 000

do 950

do 900

 

powożenie zaprzęgami jednokonnymi

do 1 000

7-letnie

skoki przez przeszkody

do 1 000

do 950

do 900

 

 

*) Dotacja może być udzielona w wysokości ½ stawki dla hodowcy i ½ stawki dla właściciela konia, jeżeli nie jest to ten sam podmiot.

Załącznik 5. [STAWKI DOTACJI NA POKRYCIE KOSZTÓW NAGRÓD ZA KONIE HODOWLI KRAJOWEJ RASY MAŁOPOLSKIEJ, WIELKOPOLSKIEJ, POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI, ŚLĄSKIEJ, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, HUCULSKIEJ, KONIK POLSKI, KUC LUB TRAKEŃSKIEJ, KTÓRE ZDOBYŁY I, II, III LUB IV LOKATY NA OGÓLNOPOLSKICH CZEMPIONATACH HODOWLANYCH KONI DANEJ RASY, ORGANIZOWANYCH PRZEZ PODMIOT UPOWAŻNIONY DO PROWADZENIA KSIĄG KONI]

Załącznik nr 5

STAWKI DOTACJI NA POKRYCIE KOSZTÓW NAGRÓD ZA KONIE HODOWLI KRAJOWEJ RASY MAŁOPOLSKIEJ, WIELKOPOLSKIEJ, POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI, ŚLĄSKIEJ, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, HUCULSKIEJ, KONIK POLSKI, KUC LUB TRAKEŃSKIEJ, KTÓRE ZDOBYŁY I, II, III LUB IV LOKATY NA OGÓLNOPOLSKICH CZEMPIONATACH HODOWLANYCH KONI DANEJ RASY, ORGANIZOWANYCH PRZEZ PODMIOT UPOWAŻNIONY DO PROWADZENIA KSIĄG KONI

Rasa koni

Stawki dotacji w złotych za lokatę w grupie*)

 

ogiery

klacze

 

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Małopolska

do 1 000

do 900

do 800

do 700

do 1 000

do 900

do 800

do 700

Wielkopolska

do 1 000

do 900

do 800

do 700

do 1 000

do 900

do 800

do 700

Polski koń szlachetny półkrwi

do 1 000

do 900

do 800

do 700

do 1 000

do 900

do 800

do 700

Śląska

do 1 000

do 900

do 800

do 700

do 1 000

do 900

do 800

do 700

Polski koń zimnokrwisty

do 1 000

do 900

do 800

do 700

do 1 000

do 900

do 800

do 700

Huculska

do 1 000

do 900

do 800

do 700

do 1 000

do 900

do 800

do 700

Konik polski

do 1 000

do 900

do 800

do 700

do 1 000

do 900

do 800

do 700

Kuc

do 1 000

do 900

do 800

do 700

do 1 000

do 900

do 800

do 700

Trakeńska

do 1 000

do 900

do 800

do 700

do 1 000

do 900

do 800

do 700

 

 

*) Dotacja może być udzielona w wysokości ½ stawki dla hodowcy i ½ stawki dla właściciela konia, jeżeli nie jest to ten sam podmiot.

Załącznik 6. [STAWKI DOTACJI NA POKRYCIE KOSZTÓW NAGRÓD ZA KONIE CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ HODOWLI KRAJOWEJ, KTÓRE ZDOBYŁY TYTUŁY CZEMPIONÓW, WICECZEMPIONÓW, I, II, LUB III LOKATY NA OGÓLNOPOLSKICH CZEMPIONATACH KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ, AFILIOWANYCH PRZEZ ECAHO]

Załącznik nr 6

STAWKI DOTACJI NA POKRYCIE KOSZTÓW NAGRÓD ZA KONIE CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ HODOWLI KRAJOWEJ, KTÓRE ZDOBYŁY TYTUŁY CZEMPIONÓW, WICECZEMPIONÓW, I, II, LUB III LOKATY NA OGÓLNOPOLSKICH CZEMPIONATACH KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ, AFILIOWANYCH PRZEZ ECAHO

Klasa*)

Stawki dotacji w złotych za lokatę*) i **)

 

 

I

II

III

czempion

wiceczempion

Klacze roczne

do 400

do 300

do 200

do 600

do 300

Klacze dwuletnie

do 400

do 300

do 200

 

 

Ogiery roczne

do 400

do 300

do 200

do 600

do 300

Ogiery dwuletnie

do 400

do 300

do 200

 

 

Klacze 4-, 5-, 6-letnie

do 600

do 400

do 300

do 800

do 400

Klacze 7-, 8-, 9-, 10-letnie

do 600

do 400

do 300

 

 

Klacze 11-letnie i starsze

do 600

do 400

do 300

 

 

Ogiery 4-, 5-, 6-, 7-, 8-letnie

do 800

do 600

do 400

do 1 000

do 500

Ogiery 9-letnie i starsze

do 800

do 600

do 400

 

 

 

 

*) Nagrody za lokatę mogą ulec podziałowi proporcjonalnie do liczby serii w klasie, w przypadku podziału klasy na serie zgodnie z Regulaminem ECAHO.

**) Dotacja może być udzielona w wysokości ½stawki dla hodowcy i ½stawki dla właściciela konia, jeżeli nie jest to ten sam podmiot.

Załącznik 7. [MAKSYMALNA LICZBA ZWIERZĄT, RODZIN PSZCZELICH I PORCJI NASIENIA BYDŁA, NA KTÓRE MOŻE BYĆ UDZIELONA DOTACJA]

Załącznik nr 7

MAKSYMALNA LICZBA ZWIERZĄT, RODZIN PSZCZELICH I PORCJI NASIENIA BYDŁA, NA KTÓRE MOŻE BYĆ UDZIELONA DOTACJA

Lp.

Zadanie

Liczba

1

2

3

 

Utrzymanie populacji objętych ochroną zasobów genetycznych:

 

1

Świń:

 

 

1) rasy złotnickiej białej

150 loch

 

2) rasy złotnickiej pstrej

100 loch

 

3) rasy puławskiej

200 loch

2

Lisów pospolitych:

 

 

1) pastelowych

110 samic

 

2) białoszyjnych

110 samic

3

Tchórzy

200 samic

4

Królików popielniańskich białych

200 samic

5

Szynszyli beżowych

200 samic

6

Nutrii:

 

 

1) standardowych

220 samic

 

2) białych niealbinotycznych

20 samic

 

3) bursztynowo-złocistych

50 samic

 

4) perłowych

50 samic

 

5) pastelowych

50 samic

 

6) sobolowych

20 samic

 

7) czarnych dominujących

70 samic

 

8) grenlandzkich

220 samic

7

Kur:

 

 

1) polbar (Pb)

800 kur

 

2) zielononóżka kuropatwiana (Zk)

800 kur

 

3) leghorn (G-99)

800 kur

 

4) leghorn (H-22)

800 kur

 

5) rhode island red (R-11)

800 kur

 

6) sussex (S-66)

800 kur

 

7) żółtonóżka kuropatwiana (Ż-33)

1 000 kur

 

8) zielononóżka kuropatwiana (Z-11)

1 000 kur

 

9) rhode island red (K-22)

1 050 kur

 

10) rhode island white (A-33)

950 kur

 

11) rhode island white (A-22)

660 kur

 

12) rhode island white (A-88)

660 kur

 

13) rhode island red (K-44)

660 kur

 

14) rhode island red (K-66)

660 kur

 

15) new hampshire (N-11)

660 kur

 

1

2

3

 

16) barred rock (P-11)

660 kur

 

17) barredrock (WJ-44)

660 kur

 

18) barred plymouth rock (D-11)

660 kur

 

19) leghorn (H-33)

660 kur

8

Gęsi:

 

 

1) biłgorajskiej (Bi)

450 gęsi

 

2) zatorskiej (ZD-1)

450 gęsi

 

3) lubelskiej (Lu)

250 gęsi

 

4) kieleckiej (Ki)

250 gęsi

 

5) podkarpackiej (Pd)

250 gęsi

 

6) kartuskiej (Ka)

300 gęsi

 

7) rypińskiej (Ry)

250 gęsi

 

8) suwalskiej (Su)

300 gęsi

 

9) garbonosej (Ga)

250 gęsi

 

10) romańskiej (Ro)

280 gęsi

 

11) pomorskiej (Po)

250 gęsi

 

12) słowackiej (Sł)

300 gęsi

 

13) landes (LsD-01)

300 gęsi

 

14) kubańskiej (Ku)

400 gęsi

9

Kaczek:

 

 

1) pekin krajowy (P-33)

200 kaczek

 

2) kaczek pomniejszonych (K-2)

200 kaczek

 

3) pekin duński (P-8)

200 kaczek

 

4) pekin francuski (P-9)

200 kaczek

 

5) pekin angielski (LsA)

200 kaczek

 

6) KhO-1

200 kaczek

 

7) pekin krajowy (P-11)

500 kaczek

 

8) pekin krajowy (P-22)

700 kaczek

 

9) pekin krajowy (P-44)

750 kaczek

 

10) pekin krajowy (P-55)

700 kaczek

10

Rodzin pszczelich rasy środkowoeuropejskiej:

 

 

1) linii M Augustowska

165 rodzin pszczelich

 

2) linii M Północna

165 rodzin pszczelich

 

3) linii M Asta

200 rodzin pszczelich

 

4) linii M Kampinoska

200 rodzin pszczelich

 

1

2

3

 

Utrzymanie rodzin pszczelich:

 

11

Rodziny pszczele w strefie centralnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich

360 rodzin pszczelich

12

Rodziny pszczele w strefie izolacyjnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich lub na terenie rejonu hodowli zachowawczej pszczół kampinoskich

260 rodzin pszczelich

13

Pozyskanie, konfekcjonowanie i przechowywanie nasienia bydła populacji objętych ochroną zasobów genetycznych

7 000 porcji nasienia buhajów

14

Prowadzenie oceny wartości hodowlanej jednego buhaja przeznaczonego do wykorzystania w sztucznym unasiennianiu bydła

272 buhaje

 

Załącznik 8. [STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO]

Załącznik nr 8

STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

Zadanie

Stawka dotacji w zł

1

2

Prowadzenie badań w:

 

1) warzywnictwie (w tym uprawa ziół) metodami ekologicznymi

do 450 000

2) sadownictwie metodami ekologicznymi

do 450 000

3) uprawach polowych metodami ekologicznymi

do 450 000

4) produkcji zwierzęcej metodami ekologicznymi (w tym produkty akwakultury)

do 300 000

5) przetwórstwie produktów roślinnych, zwierzęcych metodami ekologicznymi

do 300 000

6) ochronie zdrowia zwierząt

do 200 000

7) zakresie marketingu i promocji

do 200 000

 

Załącznik 9. [STAWKI DOTACJI NA POKRYCIE KOSZTÓW BADAŃ PODSTAWOWYCH NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ]

Załącznik nr 9

STAWKI DOTACJI NA POKRYCIE KOSZTÓW BADAŃ PODSTAWOWYCH NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ

Lp.

Zadanie

Stawka
(w złotych)

1

2

3

1

Identyfikacja oraz wprowadzenie do genomu genów determinujących odporność pszenicy na łamliwość źdźbła powodowaną przez grzyb Pseudocercosporella herpotrichoides

120 000

2

Poszukiwanie, tworzenie, ocena i gromadzenie źródeł odporności na fuzariozę kłosów u pszenicy

170 000

3

Badania nad zwiększeniem odporności pszenicy i obniżeniem skażenia ziarna mikotoksynami fuzaryjnymi, poprzez identyfikację i wykorzystanie genetycznych źródeł odporności na fuzariozę kłosów

180 000

4

Poszukiwanie, tworzenie, ocena i gromadzenie źródeł odporności na septoriozę liści i plew u pszenicy (czynnik Stagonospora nodorum)

245 000

5

Piramidowanie efektywności genów odporności na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f. sp. tritici) i rdzę brunatną (Puccinia tritici) w pszenicy ozimej

180 000

6

Badania nad przydatnością strategii opartej o markery molekularne do wprowadzenia loci cech ilościowych i jakościowych do pszenicy ozimej

150 000

7

Poszukiwanie źródeł odporności na rdzę brunatną Puccinia triticina u pszenicy Triticum aestivum

85 000

8

Identyfikacja genów karłowatości i odporności na choroby w pszenicy i pszenżycie za pomocą markerów DNA

80 000

9

Poszukiwanie źródeł odporności u pszenic na wirus odglebowej mozaiki zbóż (Soil-born cereal mosaic virus, SBCMV)

100 000

10

Opracowanie i wdrożenie metody uzyskiwania haploidów pszenicy

120 000

11

Segregacja alleli Glu-1 w populacjach linii DH i SSD pszenicy

200 000

12

Ocena zmienności cech jakościowych pszenicy na podstawie analizy składu jakościowo-ilościowego wybranych klas białek oraz badań reologicznych

195 000

13

Poszukiwanie źródeł genetycznych wysokiej jakości technologicznej w formach ozimych i jarych pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum ssp. vulgare)

170 000

14

Analiza zmienności genotypowo-środowiskowej oraz genetycznego uwarunkowania ważnych cech zbóż

180 000

15

Modelowanie statystyczne i optymalizacja serii doświadczeń porównawczych z pszenicą

225 000

16

Charakterystyka struktury populacji mieszańcowych na podstawie analizy zróżnicowania genów warunkujących syntezę niektórych frakcji białek zapasowych pszenicy

80 000

17

Badanie systemu męska sterylność – przywracanie płodności typu Pampa u żyta

200 000

18

Badanie ogólnej i swoistej zdolności kombinacyjnej różnych genotypów żyta

295 000

19

Genetyczno-hodowlane aspekty wykorzystania cytoplazmy CMS-C w hodowli mieszańców żyta ozimego

140 000

20

Identyfikacja efektywnych genów odporności żyta na patogeny

100 000

21

Identyfikacja źródeł genetycznej odporności na mączniaka w kolekcji linii, rodów i odmian żyta

50 000

22

Badania nad optymalizacją otrzymywania podwojonych haploidów żyta

100 000

23

Badania nad zdolnością do androgenezy u różnych genotypów żyta

60 000

24

Poszukiwanie markerów molekularnych sprzężonych z głównymi genami przywracania płodności pyłku żyta (Secale cereale L.) do cytoplazmy sterylizującej typu Pampa

150 000

 

1

2

3

25

Wytwarzanie nowych źródeł genetycznych pszenżyta w oparciu o krzyżowanie oddalone

80 000

26

Poszukiwanie źródeł odporności na rdzę brunatną Puccinia triticina, rdzę żółtą Puccinia striformis i mączniaka Blumeria graminis u pszenżyta

50 000

27

Wytworzenie źródeł genetycznych pszenżyta ozimego o skróconym źdźble i zwiększonej odporności na septoriozę liści i plew (czynnik sprawczy Stagonospora nodorum)

195 000

28

Badanie odporności genotypów pszenżyta na fuzariozę kłosów i akumulację mikotoksyn fuzaryjnych w ziarnie

195 000

29

Analiza czynników alimentarnych i antyalimentarnych w wybranych genotypach ziaren pszenżyta w kontekście do żywienia zwierząt monogastrycznych

80 000

30

Badania zdolności dopełniania męskiej sterylności i przywracania płodności pyłku w systemie CMS-T.timopheevi przez genotypy pszenżyta (Triticosecale Wittm.)

200 000

31

Badanie efektywności spontanicznie otrzymywanych i indukowanych linii podwojonych haploidów pszenżyta ozimego i jarego z wykorzystaniem kultur in vitro

120 000

32

Określenie cech warunkujących odporność na porastanie materiałów mieszańcowych i linii DH pszenżyta

90 000

33

Rola aklimacji aparatu fotosyntetycznego w kształtowaniu mrozoodporności pszenżyta ozimego

68 000

34

Poszukiwanie znaczników molekularnych zróżnicowania genetycznego w obrębie gatunku pszenżyta (xTriticosecale Wittm.)

100 000

35

Podwojone haploidy źródłem zmienności roślin tolerujących stresy biotyczne i abiotyczne pod kątem ich wykorzystania w rolnictwie zrównoważonym i rolnictwie ekologicznym

80 000

36

Ocena cech jakościowych pszenżyta na wczesnych etapach selekcji hodowlanej z przeznaczeniem ziarna do wypieku chleba oraz o polepszonej wartości paszowej

120 000

37

Badania nad zależnością fluorescencji chlorofilu i stosunków wodnych w roślinie a odpornością na suszę u pszenżyta

60 000

38

Optymalizacja procesu homozygotyzacji mieszańców jęczmienia w aspekcie skracania cyklu hodowlanego

180 000

39

Badania nad współdziałaniem wysokiej wartości cech użytkowych z odpornością na stresy biotyczne i abiotyczne u jęczmienia ozimego

180 000

40

Markery DNA tolerancji i odporności na wirusy zbóż

80 000

41

Piramidyzacja genów odporności na stresy biotyczne (choroby wirusowe) i abiotyczne (mrozoodporność) u jęczmienia ozimego

90 000

42

Określenie interakcji między odpornością na stresy biotyczne a cechami wartości gospodarczej jęczmienia jarego

200 000

43

Opracowanie i wdrożenie szybkiej metody do oznaczenia wartości browarnej jęczmienia jarego, poprzez zastosowanie spektroskopii bliskiej podczerwieni

160 000

44

Poszukiwanie nowych źródeł odporności jęczmienia jarego na patogeniczne grzyby

195 000

45

Optymalizacja hodowlanych badań doświadczalnych na etapie doświadczeń wstępnych, na przykładzie doświadczeń z jęczmieniem jarym

195 000

46

Poszukiwanie form owsa o wysokich wartościach żywieniowych

80 000

47

Wykorzystanie dzikich gatunków z rodzaju Avena do poszerzenia zmienności genetycznej owsa zwyczajnego

90 000

48

Badania nad skracaniem cyklu hodowlanego i wyrównaniem materiału hodowlanego przez haploidyzację na drodze androgenezy owsa

120 000

49

Ocena zróżnicowania genetycznego w obrębie gatunku owies zwyczajny (Avena sativa L.) z wykorzystaniem techniki AFLP

90 000

50

Introgresja genów warunkujących odporności na choroby z dzikiego gatunku Avena macrostachya do owsa uprawnego

70 000

51

Badania zdrowotności wybranych genotypów owsa (Avena sativa L.)z uwzględnieniem podatności wiech na porażenie przez Fusarium spp. oraz zanieczyszczenia ziarna mikotoksynami

60 000

 

1

2

3

52

Poszukiwanie źródeł odporności na rdzę koronową (Puccinia coronata) i mączniaka (Blumeria graminis sp.) u owsa

60 000

53

Opracowanie efektywnej metody uzyskiwania podwojonych haploidów owsa

100 000

54

Poszerzenie zmienności zawartości kwasów tłuszczowych, tłuszczu i glukozynolanów u rzepaku ozimego za pomocą metod rekombinacyjnych i biotechnologicznych

345 000

55

Badanie zjawiska heterozji u genotypów rzepaku ozimego o zmienionych cechach jakościowych

200 000

56

Określenie zmienności zawartości kwasów tłuszczowych w nasionach rzepaku i lnu, glukozynolanów w rzepaku oraz alkaloidów w makowinach maku lekarskiego w celu opracowania modeli kalibracyjnych NIRS

295 000

57

Opracowanie markerów molekularnych sprzężonych z ważnymi cechami użytkowymi roślin oleistych oraz badanie zmienności genetycznej różnych populacji za pomocą markerów molekularnych

350 000

58

Zastosowanie krzyżowań oddalonych w obrębie plemienia Brassiceae do badań nad odpornością na patogeny pochodzenia grzybowego

100 000

59

Mapowanie genów żółtonasienności u rzepaku ozimego oraz badanie interakcji genotypów żółtonasiennych ze środowiskiem

295 000

60

Poszerzanie puli genowej rzepaku ozimego poprzez resyntezę z homozygotycznych gatunków podstawowych

80 000

61

Wyodrębnienie genotypów rzepaku ozimego o zwiększonych zdolnościach adaptacyjnych do różnych warunków agroklimatycznych przy zastosowaniu analizy interakcji środowiskowo-genotypowej oraz analizy ogólnej i specyficznej zdolności kombinacyjnej genotypów

120 000

62

Analiza sposobu dziedziczenia cech u otrzymanych mutantów rzepaku ozimego (Brassica napus L.) oraz ocena ich przydatności do hodowli

140 000

63

Genetyczno-środowiskowe interakcje indukowanych cech jakościowych w liniach rzepaku ozimego (Brassica napus L.)

120 000

64

Metody analizy interakcji genotypowo-środowiskowej w badaniach stabilności adaptacyjności genotypów rzepaku ozimego

120 000

65

Charakterystyka puli genetycznej ziemniaka jadalnego o nowych walorach jakości w materiałach di- i tetraploidalnych

415 000

66

Identyfikacja źródeł genetycznych form ziemniaka jadalnego przydatnego do upraw ekologicznych i niskonakładowych

400 000

67

Identyfikacja puli genetycznej ziemniaka przydatnego do przetwórstwa spożywczego z wykorzystaniem źródeł cech przetwórczych z poziomu di- i tetraploidalnego

445 000

68

Opracowanie metod wyróżniania form ziemniaka łączących różne sposoby użytkowania z odpornością na ważne gospodarczo patogeny ziemniaka

425 000

69

Opracowanie nowych metod hodowlanych dla ziemniaka: zastosowanie markerów molekularnych w selekcji oraz uzyskiwanie form typu dupleks pod względem wybranych cech odporności

280 000

70

Opracowanie procedur i wytworzenie materiałów diagnostycznych do wykrywania Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

390 000

71

Opracowanie procedury wykrywania infekcji wirusowych w bulwach ziemniaka bezpośrednio po zbiorze lub w stanie spoczynku

320 000

72

Opracowanie metod szybkiego rozmnażania genotypów ziemniaka

300 000

73

Wyróżnienie biochemiczno-molekulamych wskaźników tolerancyjności genotypów ziemniaka na suszę glebową

300 000

74

Opracowanie oraz weryfikacja procedur badawczych określających wartość agrotechniczną i użytkową genotypów ziemniaka, z uwzględnieniem warunków środowiska, uprawy i przechowywania

615 000

75

Badania nad efektywnością indukcji haploidów w zróżnicowanych genotypach kukurydzy metodą gynogenezy

250 000

76

Ocena genotypów kukurydzy pod względem zdolności androgenicznych

50 000

 

1

2

3

77

Metodologia identyfikacji haploidów i dihaploidów kukurydzy (Zea mays L.)

50 000

78

Badanie interakcji genotypowo-środowiskowej linii wsobnych i mieszańców kukurydzy dla oceny ich przydatności użytkowej

410 000

79

Epidemiologia chorób powodowanych przez grzyby z rodzaju Fusarium spp. na kukurydzy oraz poszukiwanie nowych źródeł odporności

180 000

80

Badania jakości kiszonek z kukurydzy sporządzonych z odmian mieszańcowych o zróżnicowanym pochodzeniu genetycznym

150 000

81

Wstępne badania nad możliwością uzyskania roślin buraka cukrowego o poszerzonym składzie genowym

72 000

82

Analiza czynników genetycznych związanych z przywracaniem płodności u roślin buraka z cytoplazmą sterylizującą Owena

150 000

83

Opracowanie efektywnej metody otrzymywania haploidów i podwojonych haploidów buraka cukrowego

150 000

84

Łubiny – poszukiwanie źródeł i zbadanie sposobu dziedziczenia odporności na choroby grzybowe (fuzarioza i antraknoza) oraz niskiej zawartości i składu jakościowego alkaloidów

295 000

85

Podstawy genetyczne odporności na wyleganie i cech jakościowych nasion grochu

245 000

86

Markery molekularne sprzężone z cechami użytkowymi w charakterystyce genotypu łubinu wąskolistnego

80 000

87

Badania nad odpornością grochu siewnego i bobiku na wybrane choroby grzybowe

150 000

88

Poszukiwanie fizjologicznych wskaźników zwiększonej tolerancyjności roślin grochu i żółtego łubinu na suszę (asymilacja, transport asymilatów, odcinanie młodych organów generatywnych)

100 000

89

Badanie czynników warunkujących produktywność nasienną kostrzewy łąkowej ze szczególnym uwzględnieniem osypywania nasion

50 000

90

Biologia kwitnienia wybranych odmian i rodów wiechliny łąkowej ze szczególnym uwzględnieniem apomiktycznego sposobu formowania nasion u wiechliny łąkowej (Poa pratensis)

30 000

91

Badanie stabilności biologicznej traw wieloletnich z uwzględnieniem czynników biotycznych i abiotycznych

90 000

92

Badanie i wykorzystanie wybranych form wiechliny łąkowej, kostrzewy czerwonej i kostrzewy łąkowej o cechach biologicznych decydujących o podwyższonej wartości gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem nasiennictwa, dla nowoczesnych technologii uprawy

100 000

93

Zmienność europejskich populacji Lolium multiflorum pod względem genetycznie uwarunkowanych cech biochemicznych i molekularnych oraz ich przydatność użytkowa

100 000

94

Biologiczne uwarunkowania procesu osypywania nasion u różnych genotypów traw kompleksu Lolium-Festuca

80 000

95

Genetyczne, fizjologiczne i molekularne badania mechanizmów odporności na stresy abiotyczne i biotyczne u form introgresywnych życicy trwałej (Lolium perenne L.) z genami kostrzewy łąkowej (Festuca pratensis Huds.)

100 000

96

Otrzymanie hodowlanych materiałów wyjściowych koniczyny czerwonej o skróconej rurce korony dla łatwego zapylania kwiatów przez pszczoły i dobrego zawiązywania nasion

42 000

97

Badania nad poznaniem i poszerzeniem zmienności genetycznej marchwi z wykorzystaniem metod konwencjonalnych i biotechnologicznych

390 000

98

Wykorzystanie metod biotechnologicznych do wytwarzania wyjściowych materiałów hodowlanych kapusty głowiastej

240 000

99

Ocena możliwości wytworzenia nowej puli genowej w aspekcie występowania dysfunkcji ograniczających męską płodność roślin kapustowatych

150 000

100

Analiza potencjału genetycznego nowych form użytkowych kapusty pekińskiej przystosowanych do uprawy proekologicznej w warunkach Polski

159 000

101

Poszukiwanie nowych źródeł odporności na mączniaka rzekomego i opracowanie mechanizmu dziedziczenia tej cechy u ogórka

150 000

 

1

2

3

102

Tworzenie nowej zmienności genetycznej odporności na niskie temperatury u ogórka

160 000

103

Poszukiwanie markerów DNA sprzężonych z cechą odporności na mączniaka rzekomego u ogórka oraz określenie genetycznego zróżnicowania grzyba Pseudoperonospora cubensis (Berk & M.A. Curtis) Rostovzev na terenie Polski

110 000

104

Tworzenie zmienności w obrębie gatunków Cucurbitaceae

180 000

105

Wykorzystanie markerów molekularnych do identyfikacji form pomidora z genami odporności na nicienie, werticiliozę, korkowatość korzeni, wirusa brązowej plamistości oraz wirusa mozaiki tytoniu

138 000

106

Ocena zmienności genetycznej funkcjonalnie męskosterylnych linii pomidora

150 000

107

Poszukiwanie nowych źródeł odporności na zarazę ziemniaka u pomidora z uwzględnieniem zmian patogeniczności w populacjach Phytophtora infestans oraz próby identyfikacji markerów sprzężonych z genami odporności

170 000

108

Wykorzystanie markerów molekularnych w hodowli odpornościowej pomidora na choroby powodowane przez Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici i Pseudomonas syringae pv. Tomato

79 000

109

Poszukiwanie markerów DNA sprzężonych z genem ps warunkującym funkcjonalną męską sterylność pomidora, przydatnych w selekcji materiałów hodowlanych

89 000

110

Identyfikacja różnorodności biologicznej Capsicum annuum L. i Lycopersicon esculentum Mill.

150 000

111

Ocena jakości wybranych gatunków warzyw jako ważnych elementów żywności funkcjonalnej

148 000

112

Grzyby i bakterie pasożytnicze na wybranych gatunkach roślin z rodziny Apiaceae: występowanie, rola i podatność roślin

100 000

113

Poszerzenie zmienności genetycznej u cebuli zwyczajnej (Allium cepa L.) poprzez krzyżowania międzygatunkowe w rodzaju Allium

280 000

114

Charakterystyka zróżnicowania Raphanus sativus L. w aspekcie rolnictwa ekologicznego

130 000

115

Otrzymywanie homozygotycznych roślin buraka ćwikłowego z zastosowaniem embriogenezy gametycznej

200 000

116

Badanie genetycznych i środowiskowych czynników wpływających na plenność i jakość materiału siewnego jednonasiennych form buraka ćwikłowego

230 000

117

Analiza genomu jądrowego i mitochondrialnego warzyw oraz jej wykorzystanie w hodowli heterozyjnej

230 000

118

Choroby grzybowe i bakteryjne zagrażające fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris L.) występowanie, rola i podatność roślin

150 000

119

Ocena fenotypowa i molekularna wytworzonych materiałów wyjściowych jabłoni dla hodowli twórczej odmian o wysokiej jakości owoców i odporności na groźne choroby (parch jabłoni, mączniak jabłoni, zaraza ogniowa)

150 000

120

Ocena zdolności kombinacyjnej nowych genotypów truskawki dla określenia ich przydatności do hodowli deserowych odmian odpornych na wertycyliozę z zastosowaniem markerów molekularnych QTL

125 000

 

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA