REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2012 poz. 469

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 3 kwietnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 55 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 oraz z 2010 r. Nr 167, poz. 1129) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. Nr 209, poz. 1743 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 260) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

„2a) rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 oraz z 2012 r. poz. 121);

2b) rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 45);”,

b) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) osobie zarządzającej – rozumie się przez to osoby mające istotny wpływ na zarządzanie emitentem, a w szczególności: członka zarządu, osobę pełniącą obowiązki członka zarządu, osobę wchodzącą w skład organu administrującego emitenta, kuratora, członka zarządu komisarycznego, syndyka oraz zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym lub likwidatora;

5) osobie nadzorującej – rozumie się przez to członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, osobę wchodzącą w skład organu administrującego emitenta lub członka innego, określonego przepisami prawa, organu tego podmiotu, uprawnionego do nadzorowania prawidłowości jego działania;”,

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) sprawozdaniu finansowym – rozumie się przez to sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i ujawniające dane zgodnie z wymogami rozporządzenia, a w przypadku emitenta będącego:

a) funduszem – zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także połączone sprawozdanie finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy,

b) jednostką samorządu terytorialnego – zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego,

c) spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową lub Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową – zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;”;

2) w § 3:

a) w ust. 1:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dla emitentów papierów wartościowych będących zakładami ubezpieczeń lub zakładami reasekuracji – w załączniku nr 3 do rozporządzenia,”,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dla emitentów papierów wartościowych będących domami maklerskimi – w załączniku nr 5 do rozporządzenia,”,

– uchyla się pkt 6 i 7,

b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Sprawozdania finansowe i dane porównywalne dla emitentów papierów wartościowych, będących jednostkami samorządu terytorialnego, sporządza się w zakresie określonym w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego.

5. Sprawozdania finansowe i dane porównywalne dla emitentów papierów wartościowych, będących spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi lub Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową, sporządza się w zakresie określonym w ustawie o rachunkowości i rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.”;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w formularzu „Rachunek zysków i strat/Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)” w pozycji XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) podpozycja pierwsza otrzymuje brzmienie: „Zysk (strata) netto (zannualizowany)”,

b) w części „Dodatkowe informacje i objaśnienia”:

– w dziale „A. Noty objaśniające”:

– – pozycja „Sprawozdawczość według segmentów” otrzymuje brzmienie:

Sprawozdawczość według segmentów

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należy podać informacje o segmentach zgodnie z wymogami MSR”,

– w dziale „B. Dodatkowe noty objaśniające” po nocie 1 dodaje się notę 1a w brzmieniu:

„1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi”;

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w formularzu „Rachunek zysków i strat” w poz. XXIV. Zysk (strata) netto podpozycja pierwsza otrzymuje brzmienie:

„Zysk (strata) netto (zannualizowany)”,

b) w części „Dodatkowe informacje i objaśnienia”:

– w dziale „A. Noty objaśniające”:

– – w nocie 13 – do aktywów finansowych:

– – – w nocie 13.1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym:

– aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

b) kredyty i pożyczki oraz inne należności banku”,

– – – tytuł noty 13.3 otrzymuje brzmienie:

„Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy (wg zbywalności)”,

– w dziale „B. Dodatkowe noty objaśniające”:

– – po nocie 1 dodaje się notę 1a w brzmieniu:

„1a. Informacje o spełnieniu przez bank wymogów, o których mowa w art. 128 ustawy – Prawo bankowe”,

– – w nocie 4:

– – – w nocie 4.1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym:

– aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

b) zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym:

– zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu”,

– – – w nocie 4.2.1:

– – – – lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, w tym sumę wartości ekspozycji kredytowych będących aktywami lub zobowiązaniami pozabilansowymi, pomniejszoną o wartość utworzonych rezerw celowych i odpisów aktualizujących bez uwzględnienia zabezpieczeń prawnych, która jest podstawą kalkulacji wymogów, o których mowa w art. 128 ustawy – Prawo bankowe (dla wszystkich rodzajów aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, zarówno bilansowych, jak i pozabilansowych)”,

– – – – dodaje się lit. h w brzmieniu:

„h) wartość zabezpieczeń prawnych oraz innych pozycji wpływających na pomniejszenie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego (dla wszystkich rodzajów aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, zarówno bilansowych, jak i pozabilansowych)”,

– – – nota 4.2.2 otrzymuje brzmienie:

„4.2.2. Odnośnie do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, dla których nie było możliwe ustalenie w sposób wiarygodny wartości godziwej, należy wskazać wartość bilansową, a także przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, ze wskazaniem oszacowanej ich wartości”,

– – – po nocie 4.2.4 dodaje się noty 4.2.4a–4.2.4c w brzmieniu:

„4.2.4a. Informacje o zawartych przez bank umowach, których skutkiem będzie powstanie instrumentu finansowego

4.2.4b. W przypadku przeniesienia praw majątkowych zakwalifikowanych do aktywów finansowych (przeniesienie aktywów), które nie są wyłączone z bilansu, należy wskazać następujące informacje w odniesieniu do każdej kategorii aktywów finansowych:

a) rodzaj przeniesionych aktywów

b) wartość i charakter korzyści zachowanych przez bank, a także rodzaje ryzyka związane z przeniesionymi aktywami finansowymi, które nie podlegają wyłączeniu z bilansu

c) wartość bilansową przeniesionych aktywów, wartość ujmowanych w bilansie aktywów i powiązanych z nimi zobowiązań

4.2.4c. Informacje o zastawie na mieniu banku, wraz z postanowieniami i warunkami ustanowienia zastawu oraz wartości bilansowej składników aktywów finansowych, które bank zastawił jako zabezpieczenie zobowiązań lub zobowiązań pozabilansowych”,

– – – nota 4.2.8 otrzymuje brzmienie:

„4.2.8. W przypadku przekwalifikowania składnika aktywów finansowych należy podać informacje o wartości i kategorii przekwalifikowanych aktywów oraz o przyczynach przekwalifikowania”,

– – – po nocie 4.2.8 dodaje się notę 4.2.8a w brzmieniu:

„4.2.8a. W przypadku przekwalifikowania składnika aktywów finansowych z kategorii aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, aktywów dostępnych do sprzedaży albo z kategorii aktywów utrzymywanych do terminu zapadalności, należy podać informacje o:

a) wartości aktywów finansowych przekwalifikowanych do i z każdej kategorii, a także przyczyny przekwalifikowania

b) wartości bilansowej i wartości godziwej składników aktywów finansowych, które zostały przekwalifikowane w okresie sprawozdawczym oraz w poprzednich okresach sprawozdawczych

c) wyjątkowych okolicznościach, wraz z faktami wskazującymi na to, że były one wyjątkowe, gdy składnik aktywów finansowych został przekwalifikowany zgodnie z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. Nr 191, poz. 1279 oraz z 2012 r. poz. 265)

d) przychodach lub kosztach z tytułu wyceny składnika aktywów finansowych, w okresie sprawozdawczym oraz w poprzednich okresach sprawozdawczych

e) przychodach lub kosztach z tytułu wyceny, które zostałyby ujęte w okresie sprawozdawczym, jeżeli dany składnik aktywów finansowych nie zostałby przekwalifikowany

f) efektywnej stopie procentowej i szacunkowej kwocie przepływów pieniężnych, które bank spodziewa się odzyskać, na dzień przekwalifikowania składnika aktywów finansowych”,

– – – po nocie 4.2.11 dodaje się notę 4.2.11a w brzmieniu:

„4.2.11a. Należy podać informacje o kredytach i pożyczkach oraz innych należnościach banku, a także o instrumentach zabezpieczających przed ryzykiem kredytowym, wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, wykazując odrębnie:

a) wartość kredytów i pożyczek oraz innych należności banku zakwalifikowanych przy początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

b) wartość ekspozycji na ryzyko kredytowe na dzień sprawozdawczy, bez uwzględnienia wartości instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kredytowym

c) wartość, o którą instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem kredytowym zmniejszają wartość ekspozycji na ryzyko kredytowe

d) wartość zmiany, w danym okresie sprawozdawczym i narastająco, wartości godziwej kredytów i pożyczek oraz innych należności banku, która wynika ze zmian ryzyka kredytowego, ustaloną:

– jako wartość zmiany dla danego składnika lub grupy aktywów finansowych, która nie wynika ze zmiany warunków rynkowych powodujących ryzyko rynkowe, lub

– w oparciu o inną metodę, która w ocenie banku pozwala wierniej odzwierciedlić wartość zmiany dla danego składnika lub grupy aktywów finansowych, która wynika ze zmiany ryzyka kredytowego

e) wartość zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kredytowym zakwalifikowanych przy początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, jaka wystąpiła w danym okresie sprawozdawczym i narastająco”,

– – – po nocie 4.2.12 dodaje się notę 4.2.12a w brzmieniu:

„4.2.12a. Należy podać informacje o zobowiązaniach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, wykazując odrębnie:

a) wartość zobowiązań finansowych zakwalifikowanych przy początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

b) wartość zobowiązań finansowych zakwalifikowanych jako przeznaczone do obrotu

c) różnicę pomiędzy wartością bilansową zobowiązań finansowych a wartością, którą bank byłby zobowiązany zapłacić w terminie wymagalności”,

– – – dodaje się notę 4.2.18 w brzmieniu:

„4.2.18. Należy przedstawić analizę wiekową przeterminowanych na dzień bilansowy aktywów finansowych w podziale na aktywa finansowe, w przypadku, w którym nastąpiła utrata wartości, i pozostałe aktywa finansowe (dla wszystkich rodzajów aktywów finansowych)”,

– – po nocie 4 dodaje się notę 4a w brzmieniu:

„4a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi”,

– – po nocie 5 dodaje się notę 5a w brzmieniu:

„5a. Informacje o wartości posiadanych udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, które bank przeznaczył do sprzedaży”,

– – po nocie 7 dodaje się notę 7a w brzmieniu:

„7a. Informacje o strukturze należności banku w podziale na poszczególne kategorie, ustalone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy o rachunkowości, z wyszczególnieniem kredytów i pożyczek, lokat w innych bankach i w innych podmiotach finansowych, w tym informacje o:

a) należnościach z odroczonym terminem zapłaty

b) należnościach przeterminowanych i należnościach spornych, na które nie utworzono rezerw celowych lub nie dokonano odpisu aktualizującego”,

– – po nocie 19 dodaje się noty 19a–19h w brzmieniu:

„19a. Informacje dotyczące wydzielonego organizacyjnie biura maklerskiego banku, o wielkości:

a) środków pieniężnych klientów biura maklerskiego ulokowanych w dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez Skarb Państwa

b) środków pieniężnych klientów zdeponowanych na rachunkach pieniężnych w biurze maklerskim oraz wpłaconych na poczet nabycia papierów wartościowych w pierwszej ofercie publicznej lub publicznym obrocie pierwotnym

c) środków pieniężnych przekazanych z funduszu rozliczeniowego

19b. Informacje dotyczące wydzielonego organizacyjnie biura maklerskiego banku o należnościach od Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych, w podziale na:

a) należności z funduszu rozliczeniowego

b) należności z funduszu rekompensat

19c. Informacje dotyczące wydzielonego organizacyjnie biura maklerskiego banku o zobowiązaniach wobec Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych, w podziale na:

a) zobowiązania wobec funduszu rozliczeniowego

b) zobowiązania wobec funduszu rekompensat

19d. Informacje o należnościach od podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i giełdy towarowe, w podziale na należności od poszczególnych giełd i spółek prowadzących rynek pozagiełdowy dotyczące wydzielonego organizacyjnie biura maklerskiego banku

19e. Informacje o zobowiązaniach wobec podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i giełdy towarowe, w podziale na zobowiązania wobec poszczególnych giełd i spółek prowadzących rynek pozagiełdowy dotyczące wydzielonego organizacyjnie biura maklerskiego banku

19f. Informacje o zobowiązaniach wobec banków prowadzących działalność maklerską, domów maklerskich i towarowych domów maklerskich, w podziale na:

a) zobowiązania z tytułu zawartych transakcji giełdowych, w dalszym podziale na zobowiązania z tytułu rozliczenia transakcji na poszczególnych giełdach

b) zobowiązania z tytułu zawartych transakcji na rynku pozagiełdowym

c) zobowiązania z tytułu reprezentacji innych banków prowadzących działalność maklerską oraz domów maklerskich na regulowanych rynkach papierów wartościowych

d) zobowiązania z tytułu afiliacji

e) zobowiązania z tytułu pożyczek automatycznych realizowanych za pośrednictwem Krajowego Depozytu

19g. Informacje o należnościach od banków prowadzących działalność maklerską, domów maklerskich i towarowych domów maklerskich, w podziale na:

a) należności z tytułu zawartych transakcji giełdowych, w dalszym podziale na należności z tytułu rozliczenia transakcji na poszczególnych giełdach

b) należności z tytułu zawartych transakcji na rynku pozagiełdowym

c) należności z tytułu reprezentacji innych banków prowadzących działalność maklerską oraz domów maklerskich na regulowanych rynkach papierów wartościowych

d) należności z tytułu afiliacji

e) należności z tytułu pożyczek automatycznych realizowanych za pośrednictwem Krajowego Depozytu

19h. Informacje o zmianach wartości funduszy wydzielonych dla oddziałów zagranicznych, z uwzględnieniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń i zmniejszeń, z podziałem na poszczególne podmioty, oraz stanu na koniec roku obrotowego”,

– – nota 20 otrzymuje brzmienie:

„20. Informacje o dokonanych odpisach aktualizujących lub rezerwach celowych należności nieściągalnych, z podziałem na tytuły odpisów i sposób dokonania odpisu – w ciężar utworzonych rezerw, w ciężar kosztów operacji finansowych oraz w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, z wyszczególnieniem strat poniesionych z tytułu kredytów i pożyczek”,

– – po nocie 38 dodaje się noty 38a i 38b w brzmieniu:

„38a. Należy wskazać dane o wartościach instrumentów finansowych klientów, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, wycenionych według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, w podziale na:

a) zdematerializowane instrumenty finansowe, w tym dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

b) inne niż zdematerializowane instrumenty finansowe

38b. Należy zamieścić informacje o towarach giełdowych klientów w ujęciu wartościowym i ilościowym”;

5) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:

„Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych oraz danych porównywalnych dla emitentów papierów wartościowych będących zakładami ubezpieczeń lub zakładami reasekuracji”,

b) w formularzu „Ogólny rachunek zysków i strat/Skonsolidowany ogólny rachunek zysków i strat” w pozycji XX. Zysk (strata) netto podpozycja pierwsza otrzymuje brzmienie:

„Zysk (strata) netto (zannualizowany)”,

c) w części „Dodatkowe informacje i objaśnienia”:

– w dziale „A. Noty objaśniające”:

– – w nocie 24 – do poz. IV pasywów nota 24.1 otrzymuje brzmienie:

„24.1. Zobowiązania podporządkowane

Zobowiązania podporządkowane, w tym:

– wartość zobowiązań zabezpieczonych na majątku zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji

Zobowiązania podporządkowane, razem”,

– – w nocie 32 – do poz. X.3. pasywów w nocie 32.1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) zobowiązania zamienne na akcje zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji”,

– – w nocie 41 – do poz. A.I.1. w nocie 41.6 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) wartość należności i zobowiązań z tytułu reasekuracji czynnej, w tym:

– wartość zobowiązań wobec cedentów zabezpieczonych gwarancjami zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji

– wartość zobowiązań wobec retrocedentów zabezpieczonych gwarancjami zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji”,

– – w nocie 45 – do poz. B.I.1. w nocie 45.4 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) wartość należności i zobowiązań z tytułu reasekuracji czynnej, w tym:

– wartość zobowiązań wobec cedentów zabezpieczonych gwarancjami zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji

– wartość zobowiązań wobec retrocedentów zabezpieczonych gwarancjami zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji”,

– – pozycja „Sprawozdawczość według segmentów” otrzymuje brzmienie:

Sprawozdawczość według segmentów

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należy podać informacje o segmentach zgodnie z wymogami MSR”,

– w dziale „B. Dodatkowe noty objaśniające”:

– – w nocie 1.1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:”,

– – po nocie 1 dodaje się notę 1a w brzmieniu:

„1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi”,

– – nota 8.2 otrzymuje brzmienie:

„8.2. Transakcje z jednostkami, w których udziałowcami (akcjonariuszami) lub wspólnikami są członkowie zarządu i organów nadzorczych zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli dysponują one, bezpośrednio lub pośrednio, prawem głosu wynoszącym co najmniej 33% wszystkich praw głosu na zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu akcjonariuszy)”,

– dział „C. Dodatkowe informacje i objaśnienia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym holdingu finansowego” otrzymuje brzmienie:

C. W przypadku gdy emitent będący zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji jest instytucją finansową stanowiącą jednostkę dominującą w holdingu finansowym, sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe należy uwzględnić dodatkowe informacje, określone dla holdingu finansowego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, z uwzględnieniem specyfiki emitenta”;

6) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w formularzu „Rachunek zysków i strat/Skonsolidowany rachunek zysków i strat” po pozycji P.2 podpozycja pierwsza otrzymuje brzmienie:

„Zysk (strata) netto (zannualizowany)”;

7) w załączniku nr 5 do rozporządzenia:

a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:

„Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych oraz danych porównywalnych dla emitentów papierów wartościowych będących domami maklerskimi”,

b) w formularzu „Rachunek zysków i strat/Skonsolidowany rachunek zysków i strat” w pozycji XXIX. Zysk (strata) netto (XXIV-XXV-XXVI+XXVII+/-XXVIII) podpozycja pierwsza otrzymuje brzmienie:

„Zysk (strata) netto (zannualizowany)”,

c) w części „Dodatkowe informacje i objaśnienia”:

– w dziale „A. Noty objaśniające”:

– – w nocie 2 – do poz. II i VII aktywów:

– – – w nocie 2.1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich

– z tytułu zawartych transakcji

– pozostałe”,

– – – nota 2.3 otrzymuje brzmienie:

„2.3. Należności od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich

a) należności z tytułu zawartych transakcji giełdowych (w podziale na należności z tytułu rozliczenia transakcji na poszczególnych giełdach):

...

b) należności z tytułu zawartych transakcji na rynku pozagiełdowym

c) należności z tytułu reprezentacji innych domów i banków prowadzących działalność maklerską na rynkach regulowanych

d) należności z tytułu afiliacji

e) należności z tytułu pożyczek automatycznych realizowanych za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

f) pozostałe

Należności od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich, razem”,

– – w nocie 14 – do poz. I pasywów:

– – – w nocie 14.1 pozycja 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich

a) z tytułu zawartych transakcji

b) pozostałe”,

– – – nota 14.3 otrzymuje brzmienie:

„14.3. Zobowiązania wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich

a) z tytułu zawartych transakcji giełdowych (w podziale na zobowiązania z tytułu rozliczenia transakcji na poszczególnych giełdach):

...

b) z tytułu zawartych transakcji na rynku pozagiełdowym

c) z tytułu reprezentacji innych domów maklerskich na rynkach regulowanych

d) z tytułu afiliacji

e) z tytułu pożyczek automatycznych realizowanych za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

f) pozostałe

Zobowiązania wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich, razem”,

– – w nocie 30 – do poz. I.2 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) z tytułu reprezentowania banków prowadzących działalność maklerską i domów maklerskich na rynkach regulowanych i na giełdach towarowych”,

– – pozycja „Sprawozdawczość według segmentów” otrzymuje brzmienie:

Sprawozdawczość według segmentów

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należy podać informacje o segmentach zgodnie z wymogami MSR”,

– w dziale „B. Dodatkowe noty objaśniające”:

– – po nocie 1 dodaje się notę 1a w brzmieniu:

„1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi”,

– – dodaje się noty 26 i 27 w brzmieniu:

„26. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym – wskazanie danych o poziomie skonsolidowanych nadzorowanych kapitałów w podziale na poszczególne składniki kapitałów nadzorowanych i o całkowitym wymogu kapitałowym w podziale na wymogi z tytułu poszczególnych typów ryzyka oraz wymóg z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangażowania i limitu dużych zaangażowań, oraz wymóg z tytułu kosztów stałych, obliczonych zgodnie z odrębnymi przepisami, na dzień bilansowy, poprzedni dzień bilansowy, wraz z wartościami średniorocznymi

27. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym – wskazanie danych o ilości przekroczeń poziomu skonsolidowanych nadzorowanych kapitałów w ciągu roku”;

8) uchyla się załączniki nr 6 i 7 do rozporządzenia.

§ 2.
1. Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych po raz pierwszy za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 2012 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Sprawozdania finansowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe za okresy sprawozdawcze roku obrotowego rozpoczynającego się w 2011 r. mogą być sporządzane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.

Minister Finansów: wz. M. Orłowska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA