| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa

Na podstawie art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przepisy rozporządzenia określają szczegółową organizację Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, zwanej dalej „Służbą SAR”, wzory oznak służbowych, zakres odpowiedzialności dyrektora Służby SAR, oznakowanie jednostek ratowniczych Służby SAR oraz jednostek współdziałających ze Służbą SAR.
§ 2.
1. W skład Służby SAR wchodzą:

1) pion ogólny – zapewniający obsługę administracyjną, finansowo-księgową i prawną, złożony z funkcjonalnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy; pion ogólny podlega bezpośrednio dyrektorowi Służby SAR;

2) pion eksploatacyjny – zapewniający odpowiednie przygotowanie, sprawność techniczną i gotowość do działań ratowniczych morskich statków ratowniczych, brzegowych stacji ratowniczych, specjalnych statków morskich do zwalczania zanieczyszczeń i lądowych baz sprzętowo-magazynowych; pion eksploatacyjny podlega zastępcy dyrektora Służby SAR do spraw eksploatacyjnych;

3) pion operacyjny – zapewniający planowanie, prowadzenie i koordynowanie akcji poszukiwawczych i ratowniczych oraz zwalczanie zanieczyszczeń środowiska morskiego, w tym związane z pełnieniem funkcji punktu odbioru alertu o zagrożeniu ochrony statku, a także zapewniający obsługę techniczną serwerów systemu kontrolno-informacyjnego dla portów polskich; pion operacyjny podlega zastępcy dyrektora Służby SAR do spraw operacyjnych.

2. Pion ogólny obejmuje:

1) Biuro Służb Pracowniczych;

2) Biuro Rachunkowości Finansowej, którym kieruje główny księgowy;

3) Biuro Administracyjne;

4) Dział Zamówień Publicznych;

5) samodzielne stanowiska pracy bezpośrednio podległe dyrektorowi Służby SAR, w szczególności do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej, ochrony informacji niejawnych i obrony cywilnej oraz stanowisko radcy prawnego.

3. Pion eksploatacyjny obejmuje:

1) Wydział Poszukiwania i Ratownictwa Morskiego;

2) Wydział Techniki i Zaopatrzenia.

4. Pion operacyjny obejmuje:

1) Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni, w skład którego wchodzi Morskie Pomocnicze Centrum Koordynacyjne w Świnoujściu oraz Punkt Odbioru Alertu o Zagrożeniu Ochrony Statku;

2) Dział Planowania i Analiz;

3) Dział Informatyki i Łączności Operacyjnej.

5. Szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 2–4, tryb pracy Służby SAR oraz tabela stanowisk pracy i wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania poszczególnych stanowisk zostały określone w regulaminie organizacyjnym Służby SAR zatwierdzanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.

§ 3.
1. Służbą SAR kieruje dyrektor Służby SAR przy pomocy zastępców dyrektora, głównego księgowego i kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 2 ust. 2–4.

2. Do zakresu odpowiedzialności dyrektora Służby SAR należy, w szczególności:

1) utrzymywanie sił i środków Służby SAR w pełnej i ciągłej gotowości do akcji poszukiwawczych i ratowniczych oraz do zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu;

2) racjonalna gospodarka środkami finansowymi Służby SAR;

3) przygotowanie projektów planów: akcji poszukiwawczych i ratowniczych, zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego i ich aktualizacja;

4) przygotowanie regulaminów: organizacyjnego Służby SAR oraz pogotowia Służby SAR, a także nadzór nad ich późniejszymi zmianami;

5) zapewnienie współdziałania Służby SAR z krajowymi systemami ratowniczymi, a także z odpowiednimi służbami ratowniczymi innych państw;

6) zapewnienie rozwoju i modernizacji Służby SAR oraz realizacji inwestycji z tym związanych;

7) inicjowanie prac naukowo-badawczych z zakresu ratownictwa morskiego;

8) zapewnienie współpracy Służby SAR z organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego i izbami morskimi;

9) wykonywanie, w stosunku do pracowników Służby SAR, obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2));

10) określanie wymagań kwalifikacyjnych i liczby członków ochotniczych drużyn ratowniczych oraz trybu ich przyjmowania do Służby SAR.

3. Dyrektor Służby SAR może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Służby SAR do podejmowania w jego imieniu działań w określonych sprawach.

§ 4.
1. Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne, morskie statki ratownicze, brzegowe stacje ratownicze oraz specjalne statki morskie do zwalczania zanieczyszczeń pełnią całodobowe pogotowie zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie pogotowia Służby SAR.

2. Regulamin pogotowia Służby SAR oraz zmiany w tym regulaminie podlegają zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.

3. W czasie pełnienia całodobowej służby pogotowia statki podnoszą flagę określoną odrębnymi przepisami dla statków morskich pełniących specjalną służbę państwową.

§ 5.
1. Morskie statki ratownicze oraz specjalne statki morskie do zwalczania zanieczyszczeń Służby SAR powinny być oznaczone, odpowiednią do wielkości statku, oznaką armatorską Służby SAR, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Morskie statki ratownicze Służby SAR przeznaczone do prowadzenia działań poszukiwania i ratowania życia na morzu powinny być oznakowane czerwonymi literami „SAR” i znakiem krzyża maltańskiego koloru czerwonego na białym polu otoczonym czerwoną obwódką.

3. Litery „SAR” i znak krzyża maltańskiego powinny być umieszczone na obu burtach morskiego statku ratowniczego, a jeżeli konstrukcja statku na to nie pozwala, to umieszcza się je po obu stronach nadbudówki oraz dodatkowo umieszcza się znak krzyża maltańskiego na szczycie nadbudówki lub na pokładzie w taki sposób, aby był widoczny z powietrza.

4. W czasie prowadzenia akcji poszukiwawczych i ratowniczych morskie statki ratownicze Służby SAR mogą używać niebieskich świateł błyskowych.

§ 6.
1. Pojazdy i specjalistyczne środki transportu lądowego Służby SAR są oznakowane czerwonymi literami „SAR” i znakiem krzyża maltańskiego po obu stronach nadwozia oraz na dachu pojazdu.

2. Jednostki pływające, statki powietrzne oraz inne środki transportu należące do jednostek organizacyjnych współdziałających ze Służbą SAR zachowują, podczas wykonywania działań poszukiwania i ratowania oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń, oznakowanie właściwe ze względu na ich przynależność i przeznaczenie.

§ 7.
1. Pracownicy Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego w Gdyni, członkowie załóg statków, o których mowa w § 5 ust. 1, oraz pracownicy brzegowych stacji ratowniczych noszą oznakę służbową Służby SAR, wraz z imiennym identyfikatorem określającym stanowisko służbowe.

2. Wzory oznaki służbowej i identyfikatora Służby SAR określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (Dz. U. Nr 157, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 165, poz. 1376), które na podstawie art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR OZNAKI ARMATORSKIEJ SŁUŻBY SAR]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 22 czerwca 2012 r. (poz. 733)

Załącznik nr 1

WZÓR OZNAKI ARMATORSKIEJ SŁUŻBY SAR

infoRgrafika

Oznaką armatorską Służby SAR jest czerwony krzyż maltański na tle symbolu kotwicy koloru niebieskiego umieszczony w białym kole z pomarańczową obwódką. Całość nałożona na opaskę kominową koloru białego z czerwonymi poziomymi pasami, szerszymi zewnętrznymi i wąskimi wewnętrznymi.

Załącznik 2. [WZÓR OZNAKI SŁUŻBOWEJ I IDENTYFIKATORA SŁUŻBY SAR]

Załącznik nr 2

WZÓR OZNAKI SŁUŻBOWEJ I IDENTYFIKATORA SŁUŻBY SAR

infoRgrafika

Oznaką służbową Służby SAR jest znak czerwonego krzyża maltańskiego na białym polu otoczony czerwoną obwódką, na której umieszczony jest biały napis „MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA”. W dolnej części obwódki znajduje się biało-czerwona wstęga z wcięciami z obu stron. Środkowa część wstęgi stanowi białą tarczę z czerwonym napisem „SAR”. Krawędzie wstęgi, tarczy i liter tworzących napis „SAR” są koloru złotego.

infoRgrafika

Identyfikator o wymiarach 6 x 10 cm, koloru białego. W lewym górnym rogu umieszczony jest rysunek oznaki służbowej Służby SAR, a w prawym górnym rogu zdjęcie posiadacza identyfikatora, o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. Pomiędzy rysunkiem oznaki a zdjęciem umieszczony jest napis „MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA”, a poniżej imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe pracownika Służby SAR. Napisy koloru czarnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »