| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie regionalnych instytucji finansujących

Na podstawie art. 6d ust. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania, które musi spełnić regionalna instytucja finansująca;

2) szczegółowy tryb przeprowadzenia konkursu wyłaniającego regionalną instytucję finansującą.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Agencji – należy przez to rozumieć Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości;

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

3) konkursie – należy przez to rozumieć postępowanie mające na celu wyłonienie regionalnej instytucji finansującej;

4) ofercie – należy przez to rozumieć ofertę podmiotu ubiegającego się o pełnienie roli regionalnej instytucji finansującej złożoną w konkursie.

Rozdział 2

Szczegółowe wymagania, które musi spełnić regionalna instytucja finansująca

§ 3. [Wymagania w zakresie kwalifikacji pracowników]

1. Regionalna instytucja finansująca spełnia wymagania w zakresie kwalifikacji pracowników, jeżeli zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 10 pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań z zakresu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lub 1a ustawy, w tym:

1) kierownika zespołu, który posiada:

a) tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz

b) co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie realizacji zadań związanych z wdrażaniem programów przedakcesyjnych lub programów operacyjnych, w tym co najmniej roczne doświadczenie w kierowaniu zespołem wdrażającym projekty skierowane do przedsiębiorców o łącznej wartości nie niższej niż 3 mln zł;

2) co najmniej 1 osobę, która posiada:

a) tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość albo tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na innym kierunku oraz ukończone szkolenia lub studia podyplomowe w zakresie finansów lub rachunkowości, albo certyfikat księgowy, albo uzyskała wpis do rejestru biegłych rewidentów bądź na listę doradców podatkowych oraz

b) co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku księgowego lub innym stanowisku związanym z obsługą finansową projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych;

3) co najmniej 8 osób, które posiadają wykształcenie wyższe oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji zadań związanych z wdrażaniem programów przedakcesyjnych lub programów operacyjnych, w tym co najmniej:

a) 2 osoby z doświadczeniem w zakresie oceny formalnej i merytorycznej składanych wniosków o dofinansowanie,

b) 2 osoby z doświadczeniem w zakresie kontroli projektów na miejscu realizacji i w siedzibie beneficjenta,

c) 2 osoby z doświadczeniem w rozliczaniu projektów,

d) 1 osobę z doświadczeniem w zakresie działań promocyjnych lub informacyjnych,

e) 1 osobę z doświadczeniem w zakresie monitoringu i sprawozdawczości.

2. Członkiem organu zarządzającego regionalnej instytucji finansującej oraz pracownikiem, o którym mowa w ust. 1, nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

§ 4.
Regionalna instytucja finansująca spełnia wymagania w zakresie potencjału ekonomicznego, jeżeli:

1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do spłaty zobowiązań o wartości nie niższej niż 1 mln zł;

2) nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego;

3) nie posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych.

§ 5.
Regionalna instytucja finansująca spełnia wymagania w zakresie potencjału technicznego, jeżeli:

1) posiada stałe miejsce wykonywania działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) jest zarejestrowana albo uzyskała rejestrację w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia oferty w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw i świadczy co najmniej jeden rodzaj usług KSU, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 112, poz. 656);

3) dysponuje pomieszczeniami zapewniającymi właściwą realizację zadań zleconych w danym województwie;

4) posiada wyposażenie biurowe oraz urządzenia techniczne zapewniające właściwą realizację zadań zleconych, w szczególności: sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym lub zabezpieczającym oraz stały dostęp do Internetu.

§ 6.
Regionalna instytucja finansująca spełnia wymagania w zakresie doświadczenia w realizacji zadań z zakresu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lub 1a ustawy, jeżeli:

1) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów:

a) polegających na realizacji zadań z zakresu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lub 1a ustawy, oraz

b) finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych, oraz

c) o łącznej wartości nie niższej niż 3 mln zł;

2) nie naruszyła w sposób istotny umów zawartych z Agencją.

§ 7.
W przypadku gdy podmiot ubiega się o pełnienie roli regionalnej instytucji finansującej w więcej niż jednym województwie, warunki, o których mowa w § 3–5, muszą być spełnione dla każdego województwa.

Rozdział 3

Szczegółowy tryb przeprowadzenia konkursu wyłaniającego regionalną instytucję finansującą

§ 8. [Ogłoszenie o konkursie]

1. Konkurs jest ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Agencji.

2. Ogłoszenie o konkursie zawiera informacje o:

1) przedmiocie konkursu, w tym oznaczenie województwa albo województw, których dotyczy konkurs;

2) sposobie, terminie oraz miejscu składania ofert;

3) terminie związania ofertą;

4) kryteriach oceny ofert.

3. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie.

4. Konkurs wyłaniający regionalną instytucję finansującą w danym województwie lub województwach jest rozstrzygany w ciągu 90 dni od dnia jego ogłoszenia.

§ 9.
1. Oferta zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu ubiegającego się o pełnienie roli regionalnej instytucji finansującej, zwanego dalej „oferentem”;

2) datę sporządzenia oferty;

3) oświadczenie oferenta o związaniu się ofertą w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

2. Oferty wraz z dokumentami i oświadczeniami, o których mowa w § 10, składane są w języku polskim, w jednym oryginale i czterech kopiach.

3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na pełnienie roli regionalnej instytucji finansującej w danym województwie. Oferent może złożyć ofertę na pełnienie roli regionalnej instytucji finansującej w nie więcej niż trzech województwach.

§ 10.
1. Do oferty oferent jest obowiązany dołączyć:

1) statut, umowę lub inny przewidziany przepisami prawa dokument, w szczególności uchwałę właściwego organu lub zatwierdzone sprawozdanie finansowe potwierdzające, że nie działa on w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk co najmniej w części na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję oraz w której zysk lub środki zgromadzone w ramach kapitałów lub funduszy nie są dzielone między członków;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru – jeżeli odrębne przepisy wymagają do prowadzenia określonej działalności wpisu do takiego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty;

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że oferent nie posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty;

4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą członków organu zarządzającego w zakresie określonym w § 3 ust. 2, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą oferenta w zakresie określonym w art. 6b ust. 3 pkt 4 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6) zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o posiadaniu środków finansowych lub zdolności kredytowej;

7) bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata poprzedzające rok, w którym jest składana oferta, a w przypadku stosowania przez podmiot Międzynarodowych Standardów Rachunkowości odpowiednio sprawozdanie z sytuacji finansowej i sprawozdanie z całkowitych dochodów;

8) oświadczenie, że nie pozostaje pod zarządem komisarycznym oraz nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego;

9) schemat struktury organizacyjnej oferenta wraz z opisem zakresu zadań poszczególnych komórek organizacyjnych;

10) wykaz pracowników, którzy będą realizować zadania zlecone, wraz z zakresem wykonywanych przez nich czynności, życiorysem potwierdzającym spełnianie wymagań określonych w § 3 ust. 1 oraz oświadczeniem o niekaralności w zakresie określonym w § 3 ust. 2;

11) wykaz pomieszczeń przeznaczonych do realizacji zadań zleconych, wyposażenia biurowego i urządzeń technicznych będących w dyspozycji oferenta, potwierdzający spełnianie wymagań określonych w § 5 pkt 3 i 4;

12) wykaz zrealizowanych zadań potwierdzający doświadczenie w realizacji projektów, o których mowa w § 6 pkt 1;

13) oświadczenie, że został zarejestrowany w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw i świadczy co najmniej jeden rodzaj usług KSU, albo oświadczenie, że zobowiązuje się uzyskać rejestrację w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia oferty;

14) oświadczenie o liczbie województw, w których oferent ubiega się o pełnienie roli regionalnej instytucji finansującej.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7, należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji oferenta.

§ 11.
1. Oceny ofert dokonuje komisja konkursowa powołana przez Prezesa Agencji spośród osób, których wiedza i doświadczenie zawodowe dają rękojmię prawidłowego wykonywania zadań tej komisji.

2. W skład komisji konkursowej wchodzą:

1) przewodniczący komisji konkursowej – wskazany przez Prezesa Agencji;

2) zastępca przewodniczącego komisji konkursowej – wskazany przez Prezesa Agencji;

3) sekretarz komisji konkursowej – wskazany przez Prezesa Agencji;

4) jeden członek oceniający – wskazany przez Prezesa Agencji;

5) jeden członek oceniający – wskazany przez ministra właściwego do spraw gospodarki;

6) do dwóch członków oceniających – wskazanych przez zarząd właściwego województwa, a w przypadku gdy konkurs przeprowadza się w celu wyłonienia regionalnej instytucji finansującej dla więcej niż jednego województwa – po jednym albo dwóch członków oceniających – wskazanych przez każdy z zarządów właściwych województw.

3. Prawo głosu przysługuje członkom komisji konkursowej, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 4–6.

4. Członkiem komisji konkursowej nie może być osoba, która:

1) pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub jest związana z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem organu zarządzającego lub organu nadzorczego oferenta;

2) w ciągu 3 lat przed dniem ogłoszenia konkursu pozostawała w stosunku pracy lub zlecenia z oferentem lub była członkiem organu zarządzającego lub organu nadzorczego tego oferenta;

3) pozostaje z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności;

4) została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

5. Po otwarciu ofert, niezwłocznie po ogłoszeniu nazw oferentów, członkowie komisji konkursowej składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 4.

6. Prezes Agencji odwołuje członka komisji konkursowej oraz powołuje nowego członka tej komisji niezwłocznie po złożeniu przez członka komisji konkursowej oświadczenia o istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 4, albo niezwłocznie po powzięciu informacji o istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 4, jak również w przypadku niezłożenia oświadczenia przez członka komisji konkursowej.

7. Czynności podjęte przez członka komisji konkursowej przed jego odwołaniem powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik konkursu.

§ 12.
1. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach, które zwołuje przewodniczący komisji konkursowej. Przewodniczący komisji konkursowej określa również porządek jej obrad.

2. Komisja konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów, w obecności co najmniej trzech członków z prawem głosu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji konkursowej.

3. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół, który jest podpisywany przez wszystkich członków komisji konkursowej uczestniczących w posiedzeniu.

4. Obsługę prac komisji konkursowej zapewnia Agencja.

5. Członkom komisji konkursowej nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach komisji konkursowej.

6. W razie nieobecności przewodniczącego komisji konkursowej zadania przewodniczącego komisji konkursowej wykonuje zastępca przewodniczącego komisji konkursowej.

§ 13.
1. Komisja konkursowa w zakresie oceny ofert:

1) dokonuje otwarcia ofert;

2) dokonuje oceny formalnej ofert pod kątem spełnienia wymagań, o których mowa w § 9 i 10;

3) dokonuje oceny merytorycznej ofert niepodlegających odrzuceniu;

4) przygotowuje listę rankingową ofert według uzyskanej punktacji i rekomenduje Prezesowi Agencji wybór najkorzystniejszej oferty albo nie rekomenduje wyboru żadnej z ofert, wraz z uzasadnieniem;

5) wnioskuje do Prezesa Agencji o odrzucenie oferty;

6) wnioskuje do Prezesa Agencji o unieważnienie konkursu.

2. W razie stwierdzenia braków formalnych w ofercie komisja konkursowa wzywa oferenta do ich usunięcia w terminie 5 dni od dnia doręczenia takiego wezwania.

3. Komisja konkursowa może żądać od oferentów wyjaśnienia treści ofert w terminie 5 dni od dnia doręczenia takiego wezwania.

4. W celu potwierdzenia prawdziwości informacji zawartych w ofercie komisja konkursowa może:

1) dokonać sprawdzenia stanu faktycznego u oferenta, powiadamiając go o terminie sprawdzenia z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem;

2) zwrócić się o przedstawienie, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, dodatkowych dokumentów lub informacji.

5. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:

1) została złożona po terminie;

2) zawiera braki formalne, które nie zostały usunięte w terminie, o którym mowa w ust. 2;

3) oferent nie złoży wyjaśnień treści oferty lub nie przedstawi dodatkowych dokumentów lub informacji w terminach, o których mowa odpowiednio w ust. 3 i ust. 4 pkt 2;

4) oferent nie podda się sprawdzeniu stanu faktycznego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, lub złożone przez niego informacje lub dokumenty nie potwierdzą danych zawartych w ofercie.

6. W razie złożenia więcej niż jednej oferty na pełnienie roli regionalnej instytucji finansującej w danym województwie lub w razie złożenia oferty w więcej niż trzech województwach wszystkie oferty złożone przez oferenta podlegają odrzuceniu.

7. Agencja pisemnie informuje oferenta o odrzuceniu oferty i wskazuje przyczyny odrzucenia.

8. W terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w ust. 7, oferent może wystąpić do Agencji z wnioskiem o ponowną ocenę formalną oferty. Wniosek powinien zawierać zarzuty dotyczące prawidłowości przeprowadzonej oceny formalnej oraz ich uzasadnienie.

9. Komisja konkursowa dokonuje ponownej oceny formalnej oferty w terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku, o którym mowa w ust. 8. W razie uwzględnienia zarzutów zawartych we wniosku o ponowną ocenę formalną oferty Agencja dopuszcza tę ofertę do udziału w konkursie.

§ 14.
1. Ocena merytoryczna ofert odbywa się wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4. Każdy z członków komisji konkursowej sporządza pisemne uzasadnienie oceny, wypełniając kartę oceny merytorycznej oferty.

2. Ocena merytoryczna ofert jest dokonywana w następujący sposób:

1) członkowie komisji konkursowej dokonują oceny ofert i przyznają punkty odpowiadające zakresowi spełniania przez ofertę każdego odrębnie punktowanego kryterium oceny ofert;

2) członkowie komisji konkursowej wypełniają karty oceny ofert;

3) komisja konkursowa dokonuje wyliczenia średniej arytmetycznej z ocen punktowych przyznanych przez poszczególnych członków komisji konkursowej w każdym odrębnie punktowanym kryterium oceny ofert;

4) po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 1–3, sekretarz komisji konkursowej przygotowuje protokół zawierający wynik dokonanej oceny ofert.

3. Komisja konkursowa sporządza listę rankingową ofert i rekomenduje Prezesowi Agencji wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie oceny merytorycznej ofert dokonanej przez jej członków.

4. Prezes Agencji dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty, uwzględniając listę rankingową oraz rekomendacje komisji konkursowej.

5. Agencja pisemnie informuje oferentów, których oferty nie zostały odrzucone, o liczbie uzyskanych punktów i zajętej pozycji na liście rankingowej. Informacja ta podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Agencji.

§ 15.
1. W terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w § 14 ust. 5, oferent może wystąpić do Agencji z wnioskiem o ponowną ocenę merytoryczną oferty. Wniosek o ponowną ocenę merytoryczną oferty powinien zawierać zarzuty wobec prawidłowości przeprowadzenia konkursu oraz ich uzasadnienie.

2. Komisja konkursowa dokonuje ponownej oceny merytorycznej oferty w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ponowną ocenę merytoryczną oferty. W razie uwzględnienia zarzutów zawartych we wniosku o ponowną ocenę merytoryczną oferty komisja konkursowa dokonuje korekty listy rankingowej.

§ 16.
Agencja pisemnie informuje oferentów, których oferty nie zostały odrzucone, o wyniku konkursu albo o jego unieważnieniu. Wynik konkursu albo informacja o jego unieważnieniu podlegają ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Agencji.
§ 17.
Agencja unieważnia konkurs, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty;

2) wszystkie oferty zostały odrzucone;

3) żadna z ofert nie została wybrana na etapie oceny merytorycznej;

4) stwierdzono nieprawidłowości, które mogły wpłynąć na wynik konkursu;

5) nie została zawarta umowa na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy finansowej z jedynym oferentem, którego oferta została wybrana.

§ 18.
1. Prezes Agencji może wybrać do pełnienia roli regionalnej instytucji finansującej podmiot, który zajmował kolejne miejsce na liście rankingowej, w przypadku gdy podmiot wybrany do pełnienia tej roli:

1) w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 13, nie uzyskał rejestracji w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw lub

2) uchyla się od zawarcia z Agencją umowy na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy finansowej.

2. Jeżeli wybór, o którym mowa w ust. 1, nie został dokonany, Agencja unieważnia konkurs.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 19. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Gospodarki: wz. M. Kasprzak

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 240, poz. 1603 i Nr 257, poz. 1726.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie regionalnych instytucji finansujących (Dz. U. Nr 43, poz. 259), które utraciło moc z dniem 6 lipca 2012 r., zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 240, poz. 1603).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »