| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 23 lipca 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego

Na podstawie art. 37c ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego (Dz. U. Nr 67, poz. 434 oraz z 2011 r. Nr 97, poz. 563) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w tabeli:

– wiersz dotyczący naruszenia 4 otrzymuje brzmienie:

Na łąkach lub pastwiskach okrywa roślinna nie była koszona i usuwana co najmniej raz w roku, w terminie do dnia 31 lipca, lub nie były na nich wypasane zwierzęta.

W przypadku łąk i pastwisk zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania:

1) płatności dla obszarów NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej,

2) program rolnośrodowiskowy

– okrywa roślinna nie była na nich koszona i usuwana w zakresie i terminie określonym w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub nie były na nich wypasane zwierzęta w sezonie pastwiskowym określonym w tych przepisach.

4. Stwierdzono, że rolnik nie przeprowadził na łąkach lub pastwiskach wymaganego koszenia i usuwania okrywy roślinnej w terminie lub że nie były na nich wypasane zwierzęta.

1 pkt

3 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

 

3 pkt

5 pkt

 

– dodaje się wiersz dotyczący naruszenia 16 w brzmieniu:

Nie przestrzega się zakazu stosowania na gruntach rolnych gnojowicy w odległości do 10 m, a w przypadku pozostałych nawozów w odległości do 5 m od brzegu:

1) jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha;

2) cieków wodnych;

3) rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu rowu;

4) kanałów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145).

Nie przestrzega się zakazu stosowania na gruntach rolnych nawozów w odległości do 20 m od:

1) brzegu jezior i zbiorników wodnych o powierzchni powyżej 50 ha;

2) granicy stref ochronnych ujęć wody;

3) granicy obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego.

16.1 Stwierdzono, że rolnik na gruncie rolnym zastosował gnojowicę bez zachowania wymaganej odległości od brzegu: jezior i zbiorników wodnych, cieków wodnych, rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu rowu, kanałów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, stref ochronnych ujęć wody, obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego.

 

3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

16.2 Stwierdzono, że rolnik na gruncie rolnym zastosował nawóz z wyłączeniem gnojowicy bez zachowania wymaganej odległości od brzegu: jezior i zbiorników wodnych, cieków wodnych, rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu rowu, kanałów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, stref ochronnych ujęć wody, obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego.

 

3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

 

b) w przypisie 1 w pkt 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„8.2–9.2, 16.1 i 16.2:”,

c) w przypisie 2 dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

„16) 16.1 i 16.2:

a) 1 pkt – niezgodność stwierdzona na powierzchni nie większej niż 20% powierzchni objętej zakazem nawożenia,

b) 3 pkt – niezgodność stwierdzona na powierzchni większej niż 20%, lecz nie większej niż 50% powierzchni objętej zakazem nawożenia,

c) 5 pkt – niezgodność stwierdzona na powierzchni większej niż 50% powierzchni objętej zakazem nawożenia.”,

d) w przypisie 3 w pkt 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„9.1–10, 16.1 i 16.2:”;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) tabela I otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

b) tabela II otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

c) w tabeli III wiersz dotyczący naruszenia 12 otrzymuje brzmienie:

Nie przestrzega się zakazu stosowania osadów ściekowych, o których mowa w części II lp. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. Nr 86, poz. 476), które nie spełniają warunków określonych w tym załączniku.

12. Zastosowano osad ściekowy, o którym mowa w części II lp. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku R10, który nie spełnia warunków określonych w tym załączniku.

1 pkt

3 pkt

5 pkt

 

3 pkt

5 pkt

 

3 pkt

5 pkt

 

d) w tabeli V:

– wiersze dotyczące naruszeń 1.1–1.3 otrzymują brzmienie:

Nie przestrzega się wymagań obligatoryjnych wynikających z planów zadań ochronnych sporządzonych na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody albo planów ochrony sporządzonych na podstawie art. 29 ust. 3 tej ustawy na terenie gospodarstwa rolnego położonego na obszarach Natura 2000 w zakresie dotyczącym typów siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt oraz gatunków roślin wymienionych w załącznikach nr 1–3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000.

1.1 Stwierdzono nieprzestrzeganie wymagań obligatoryjnych wynikających z planów zadań ochronnych sporządzonych na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody albo planów ochrony sporządzonych na podstawie art. 29 ust. 3 tej ustawy na terenie gospodarstwa rolnego położonego na obszarach Natura 2000 w zakresie dotyczącym typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000.

1 pkt

3 pkt

5 pkt

 

3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

1.2 Stwierdzono nieprzestrzeganie wymagań obligatoryjnych wynikających z planów zadań ochronnych sporządzonych na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody albo planów ochrony sporządzonych na podstawie art. 29 ust. 3 tej ustawy na terenie gospodarstwa rolnego położonego na obszarach Natura 2000 w zakresie dotyczącym gatunków zwierząt wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000.

1 pkt

3 pkt

5 pkt

 

3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

1.3 Stwierdzono nieprzestrzeganie wymagań obligatoryjnych wynikających z planów zadań ochronnych sporządzonych na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody albo planów ochrony sporządzonych na podstawie art. 29 ust. 3 tej ustawy na terenie gospodarstwa rolnego położonego na obszarach Natura 2000 w zakresie dotyczącym gatunków roślin wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000.

1 pkt

3 pkt

5 pkt

 

3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

 

– wiersz dotyczący naruszenia 3 otrzymuje brzmienie:

Nie przestrzega się zakazu umyślnego zrywania, niszczenia i uszkadzania oraz zbioru roślin objętych ochroną na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 81) i wymienionych w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia w zakresie, w jakim gatunki roślin wymienione w tym załączniku pokrywają się z gatunkami roślin wymienionymi w lit. b załącznika nr 4 do dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102, z późn. zm.).

3. Stwierdzono umyślne zrywanie, niszczenie i uszkadzanie oraz zbiór roślin objętych ochroną.

 

3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

 

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 36, poz. 197, z 2011 r. Nr 54, poz. 278 oraz z 2012 r. poz. 243.


Załącznik 1.

 Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 23 lipca 2012 r. (poz. 879)

Załącznik nr 1

Tabela I

NIEZGODNOŚĆ z wymogami

wynikającymi z ust. 1 pkt A załącznika II do rozporządzenia nr 73/2009

RODZAJ NARUSZENIA

ZASIĘG1)

DOTKLIWOŚĆ2)

TRWAŁOŚĆ3)

Nie przestrzega się wymagań obligatoryjnych wynikających z planów zadań ochronnych sporządzonych na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody albo planów ochrony sporządzonych na podstawie art. 29 ust. 3 tej ustawy na terenie gospodarstwa rolnego położonego na obszarach Natura 2000 w zakresie dotyczącym gatunków ptaków wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133 i Nr 67, poz. 358 oraz z 2012 r. poz. 358), które spełniają kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510).

1. Stwierdzono nieprzestrzeganie wymagań obligatoryjnych wynikających z planów zadań ochronnych sporządzonych na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody albo planów ochrony sporządzonych na podstawie art. 29 ust. 3 tej ustawy na terenie gospodarstwa rolnego położonego na obszarach Natura 2000 w zakresie dotyczącym gatunków ptaków wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków, które spełniają kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000.

1 pkt

3 pkt

5 pkt

 

3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

Nie przestrzega się zakazu umyślnego chwytania oraz zabijania ptaków objętych ochroną na podstawie § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419) i wymienionych w załącznikach nr 1 i 2 do tego rozporządzenia, a rolnik nie posiada wydanego na podstawie art. 52 ust. 2 lub art. 56 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody pozwolenia na odstępstwo od zakazu umyślnego chwytania oraz zabijania ptaków objętych ochroną.

2.1 Stwierdzono nieprzestrzeganie zakazu umyślnego chwytania ptaków objętych ochroną.

1 pkt

3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

2.2 Stwierdzono nieprzestrzeganie zakazu umyślnego zabijania ptaków objętych ochroną.

1 pkt

3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

 

5 pkt

 

Nie przestrzega się zakazu umyślnego niszczenia gniazd i jaj lub umyślnego płoszenia ptaków objętych ochroną na podstawie § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt i wymienionych w załącznikach nr 1 i 2 do tego rozporządzenia, a rolnik nie posiada wydanego na podstawie art. 52 ust. 2 lub art. 56 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody pozwolenia na odstępstwo od zakazu umyślnego niszczenia gniazd i jaj lub umyślnego płoszenia ptaków objętych ochroną.

3.1 Stwierdzono nieprzestrzeganie zakazu umyślnego niszczenia gniazd i jaj ptaków objętych ochroną.

1 pkt

3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

3.2 Stwierdzono nieprzestrzeganie zakazu umyślnego płoszenia ptaków objętych ochroną.

1 pkt

3 pkt

1 pkt

3 pkt

1 pkt

3 pkt

Nie przestrzega się zakazu niszczenia siedlisk i ostoi ptaków objętych ochroną na podstawie § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt i wymienionych w załącznikach nr 1 i 2 do tego rozporządzenia.

4. Stwierdzono nieprzestrzeganie zakazu niszczenia siedlisk i ostoi ptaków objętych ochroną.

1 pkt

3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

Nie przestrzega się w strefach ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków wymienionych w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt zakazów:

1) wycinania drzew lub krzewów,

2) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli nie jest to związane z potrzebą ochrony poszczególnych gatunków,

3) wznoszenia obiektów, urządzeń i instalacji

– a rolnik nie posiada wydanego na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska na odstąpienie od powyższych zakazów.

5.1 Stwierdzono nieprzestrzeganie zakazu wycinania drzew lub krzewów.

 

3 pkt

5 pkt

 

3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

5.2 Stwierdzono dokonywanie zmian stosunków wodnych niezwiązanych z potrzebą ochrony poszczególnych gatunków.

 

3 pkt

5 pkt

 

3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

5.3 Stwierdzono nieprzestrzeganie zakazu wznoszenia obiektów, urządzeń i instalacji.

 

5 pkt

 

3 pkt

5 pkt

 

3 pkt

5 pkt

 

 

1) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1, 3.2 i 4:

a) 1 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego,

b) 3 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego, jednakże mogący mieć skutki dla obszaru sąsiadującego z tym gospodarstwem,

c) 5 pkt – wykraczający poza gospodarstwo rolne;

2) 2.1–3.1:

a) 1 pkt – ograniczony do 1 osobnika, gniazda lub jaja,

b) 3 pkt – ograniczony do 3 osobników, gniazd lub jaj,

c) 5 pkt – wykraczający poza 3 osobniki, gniazda lub jaja;

3) 5.1 i 5.2:

a) 3 pkt – ograniczony do 50% strefy ochrony,

b) 5 pkt – obejmujący ponad 50% strefy ochrony;

4) 5.3 – 5 pkt – w każdym stwierdzonym przypadku.

2) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium dotkliwości, w zależności od rodzaju ptaków dotkniętych niezgodnością, w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1:

a) 3 pkt – naruszenie w stosunku do ptaków określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków, niewskazanych w planie zadań ochronnych albo planie ochrony jako przedmioty ochrony danego obszaru Natura 2000,

b) 5 pkt – naruszenie w stosunku do ptaków określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków, wskazanych w planie zadań ochronnych albo planie ochrony jako przedmioty ochrony danego obszaru Natura 2000;

2) 2.1–3.1:

a) 1 pkt – naruszenie w stosunku do ptaków określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt,

b) 3 pkt – naruszenie w stosunku do ptaków określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, innych niż wymienione w załączniku I do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. UE L 20 z 26.01.2010, str. 7),

c) 5 pkt – naruszenie w stosunku do ptaków określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, wymienionych w załączniku I do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa;

3) 3.2 i 4:

a) 1 pkt – naruszenie w stosunku do ptaków określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt,

b) 3 pkt – naruszenie w stosunku do ptaków określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt;

4) 5.1–5.3:

a) 3 pkt – spowodowanie negatywnego oddziaływania na ptaki określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt,

b) 5 pkt – spowodowanie znacząco negatywnego oddziaływania na ptaki określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

3) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium trwałości w odniesieniu do naruszenia 1–5.3:

1) 1 pkt – odwracalna krótkotrwała (przywrócenie właściwego stanu nastąpi siłami natury);

2) 3 pkt – odwracalna długotrwała (szkoda możliwa do naprawienia, lecz wymaga specjalistycznych zabiegów);

3) 5 pkt – nieodwracalna (szkoda niemożliwa do naprawienia).

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Tabela II

NIEZGODNOŚĆ z wymogami

wynikającymi z ust. 2 pkt A załącznika II do rozporządzenia nr 73/2009

RODZAJ NARUSZENIA

ZASIĘG1)

DOTKLIWOŚĆ2)

TRWAŁOŚĆ3)

Nie przestrzega się zakazu wprowadzania bezpośrednio i pośrednio do wód podziemnych substancji niebezpiecznych określonych w wykazie I załącznika nr 11 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.), zawartych w:

1) ściekach w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, z wyłączeniem ścieków bytowych i komunalnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 15 i 16 tej ustawy;

2) odpadach w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.), określonych w załączniku nr 1 do tej ustawy, ujętych w kategoriach Q4, Q5, Q7, Q9, Q14.

1. Stwierdzono bezpośrednie lub pośrednie wprowadzenie do wód podziemnych substancji niebezpiecznych określonych w wykazie I załącznika nr 11 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

1 pkt

3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

 

Nie przestrzega się zakazu wprowadzania do gleby substancji niebezpiecznych określonych w wykazie II załącznika nr 11 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, zawartych w:

1) ściekach w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, z wyłączeniem ścieków bytowych i komunalnych, o których mowa w art. 9 pkt 15 i 16 tej ustawy,

2) odpadach w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, określonych w załączniku nr 1 do tej ustawy, ujętych w kategoriach Q4, Q5, Q7, Q9, Q14

– i rolnik nie posiada w tym zakresie pozwolenia wydanego na podstawie art. 140 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne lub nie przestrzega warunków w nim zawartych.

2. Stwierdzono pośrednie przez glebę wprowadzenie do wód podziemnych substancji niebezpiecznych określonych w wykazie II załącznika nr 11 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

1 pkt

3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

 

1) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu:

1) 1 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego, bez odnotowania elementów, które wskazują na rozprzestrzenianie się w glebie substancji niebezpiecznych;

2) 3 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego, jednakże mogący mieć skutki dla obszaru sąsiadującego z gospodarstwem, ze względu na odnotowanie elementów, które wskazują na ograniczone rozprzestrzenianie się w glebie substancji niebezpiecznych;

3) 5 pkt – wykraczający poza gospodarstwo rolne.

2) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium dotkliwości w zależności od ilości, rodzaju i miejsca wprowadzenia substancji niebezpiecznych:

1) 1 pkt – pośrednie wprowadzenie substancji, ograniczone rozprzestrzenianie się w glebie substancji niebezpiecznych, np. niewielkie plamy powierzchniowe (do 10 cm głębokości);

2) 3 pkt – pośrednie wprowadzenie substancji, rozprzestrzenianie się w glebie substancji niebezpiecznych, np. plamy powierzchniowe (powyżej 10 cm głębokości);

3) 5 pkt – bezpośrednie wprowadzenie substancji niebezpiecznych.

3) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium trwałości:

1) 1 pkt – odwracalna krótkotrwała, bez konieczności podejmowania działań naprawczych lub podejmowane działania naprawcze nie wymagają dużych nakładów pracy;

2) 3 pkt – odwracalna długotrwała, a wymagane działania naprawcze wiążą się ze znacznymi nakładami pracy;

3) 5 pkt – nieodwracalna.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »