reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 1 kwietnia 2010 r.

w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego

Na podstawie art. 37c ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 197) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) liczbę punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności w ramach oceny wagi, o której mowa w art. 54 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 65), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1122/2009”, w zależności od rodzaju stwierdzonego naruszenia;

2) przypadki, które uznaje się za drobną niezgodność, oraz liczbę punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej drobnej niezgodności w ramach oceny wagi, o której mowa w art. 54 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1122/2009;

3) wyrażoną w procentach wielkość zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom.

§ 2.
Liczba punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, w tym niezgodności celowej, w ramach oceny wagi, o której mowa w art. 54 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1122/2009, w zależności od rodzaju stwierdzonego naruszenia, w obszarze:

1) dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, o której mowa w art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L30z31.01.2009, str. 16, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 73/2009”, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) środowiska, określonym w ust. 1–5 pkt A załącznika II do rozporządzenia nr 73/2009, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) zdrowie publiczne i zdrowie zwierząt w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, określonym w ust. 6–8 pkt A załącznika II do rozporządzenia nr 73/2009, jest określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3.
Przypadki, które uznaje się za drobną niezgodność, oraz liczba punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej drobnej niezgodności w ramach oceny wagi, o której mowa w art. 54 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1122/2009, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§ 4.
1. W przypadku stwierdzenia więcej niż jednego naruszenia w ramach jednej niezgodności, niezgodności tej przypisuje się liczbę punktów przypisaną naruszeniu, któremu przypisano najwyższą liczbę punktów, a w przypadku równej liczby punktów – liczbę punktów przypisaną jednemu z tych naruszeń.

2. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, co najmniej jedno z naruszeń zostało uznane za celowe, niezgodności przypisuje się taką liczbę punktów, jaką przypisano naruszeniu celowemu z najwyższą liczbą punktów, a w przypadku równej liczby punktów – liczbę punktów przypisaną jednemu z tych naruszeń.

§ 5.
1. Wyrażona w procentach wielkość zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego, ustalona w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonej niezgodności:

1) jest określona w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

2) uznanej za niezgodność celową w rozumieniu art. 72 rozporządzenia nr 1122/2009, jest określona w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

2. Ostateczną wielkość zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego z tytułu stwierdzonych niezgodności ustala się zgodnie z art. 70 ust. 6–8, art. 71 i 72 rozporządzenia nr 1122/2009.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów (Dz. U. Nr 54, poz. 446 i Nr 66, poz. 563), które na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 36, poz. 197) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.


Załącznik 1. [LICZBA PUNKTÓW, JAKĄ PRZYPISUJE SIĘ STWIERDZONEJ NIEZGODNOŚCI W OBSZARZE DOBREJ KULTURY ROLNEJ ZGODNEJ Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 1 kwietnia 2010 r. (poz. 434)

Załącznik nr 1

LICZBA PUNKTÓW, JAKĄ PRZYPISUJE SIĘ STWIERDZONEJ NIEZGODNOŚCI W OBSZARZE DOBREJ KULTURY ROLNEJ ZGODNEJ Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

NIEZGODNOŚĆ z normami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. Nr 39, poz. 211) oraz w art. 28 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

RODZAJ NARUSZENIA

ZASIĘG1)

DOTKLIWOŚĆ2)

TRWAŁOŚĆ3)

Grunt orny nie jest wykorzystywany do uprawy roślin lub nie jest ugorowany.

1. Stwierdzono, ze grunt orny nie jest wykorzystywany do uprawy roślin lub nie jest ugorowany.

1 pkt

 

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

 

Pszenica, owies, żyto lub jęczmień są uprawiane na tej samej powierzchni w ramach działki ewidencyjnej dłużej niż 3 lata, a rolnik:

2. Stwierdzono, że rolnik uprawiał na tej samej powierzchni w ramach działki ewidencyjnej ten sam gatunek rośliny; pszenicę, owies, żyto lub jęczmień dłużej niż 3 lata i przed rozpoczęciem uprawy tej rośliny w 4 roku lub 5 roku nie wykonał określonych czynności

 

 

 

1) przed rozpoczęciem uprawy w 4 roku

a) nie wykonał zabiegu przyorania słomy lub międzyplonów, lub obornika w ilości co najmniej 10 ton na hektar albo wymieszania słomy z glebą lub wymieszania międzyplonów z glebą, lub nie prowadził uprawy międzyplonów, lub

1 pkt

 

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

 

5 pkt

 

b) nie złożył oświadczenia o zamiarze wykonania takiego zabiegu do właściwego w sprawach dotyczących płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów i wsparcia specjalnego kierownika biura

 

powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w terminie do dnia 9 czerwca roku:

 

 

 

 

- poprzedzającego rok, w którym zamierza wykonać taki zabieg wiosną,

 

 

 

 

- w którym zamierza wykonać taki zabieg jesienią;

 

 

 

 

2) po zakończeniu zbiorów w 4 roku, lecz przed rozpoczęciem uprawy tej rośliny w 5 roku:

 

 

 

 

a) nie wykonał zabiegu przyorania słomy lub międzyplonów, lub obornika w ilości co najmniej 10 ton na hektar albo wymieszania słomy z glebą lub wymieszania międzyplonów z glebą, lub nie prowadził uprawy międzyplonów, lub

 

 

 

 

b) nie złożył oświadczenia o zamiarze wykonania takiego zabiegu do właściwego w sprawach dotyczących płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów i wsparcia specjalnego kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w terminie do dnia 9 czerwca roku:

 

 

 

 

- poprzedzającego rok, w którym zamierza wykonać taki zabieg wiosną,

 

 

 

 

- w którym zamierza wykonać taki zabieg jesienią.

 

 

 

 

 

Na gruntach ugorowanych nie przeprowadzono koszenia lub innych zabiegów uprawowych zapobiegających występowaniu i rozprzestrzenianiu chwastów, co najmniej raz w roku w terminie do dnia 31 lipca.

3. Stwierdzono, że rolnik nie przeprowadził na gruntach ugorowanych koszenia lub innych zabiegów uprawowych w terminie.

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

 

 

Na łąkach lub pastwiskach okrywa roślinna nie była koszona i usuwana, co najmniej raz w roku w terminie do dnia 31 lipca, lub nie były na nich wypasane zwierzęta. W przypadku łąk i pastwisk zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania:

4. Stwierdzono, że rolnik nie przeprowadził na łąkach lub pastwiskach wymaganego koszenia i usuwania okrywy roślinnej w terminie lub nie były na nich wypasane zwierzęta.

 

 

 

1) płatności dla obszarów NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej,

 

 

 

 

2) program rolnośrodowiskowy

 

 

 

 

- okrywa roślinna nie była na nich koszona i usuwana w zakresie i terminie określonym w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, lub nie były na nich wypasane zwierzęta w sezonie pastwiskowym określonym w tych przepisach.

 

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

 

5 pkt

 

W przypadku łąk zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt - okrywa roślinna nie była na nich koszona i usuwana co najmniej raz w roku, w terminie określonym w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich, jednak nie później niż do dnia 31 października.

 

 

 

 

 

Na obszarach zagrożonych erozją wodną nie jest przestrzegany wymóg utrzymania okrywy roślinnej w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 15 lutego co najmniej na 40 % powierzchni gruntów ornych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

5. Stwierdzono, że rolnik nie utrzymuje okrywy roślinnej w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 15 lutego co najmniej na 40 % powierzchni gruntów ornych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

 

5 pkt

 

Na gruntach rolnych stwierdzono ślady wypalania.

6. Stwierdzono ślady wypalania na gruntach rolnych, z wyjątkiem punktowych śladów po wypalaniu resztek pożniwnych.

5 pkt

5 pkt

5 pkt

Na gruntach rolnych wykonywano zabiegi uprawowe ciężkim sprzętem w okresie wysycenia profilu glebowego wodą.

7. Stwierdzono, że na gruntach rolnych wykonywano zabiegi uprawowe ciężkim sprzętem w okresie wysycenia profilu glebowego wodą.

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

 

5 pkt

 

W obrębie działki rolnej stwierdzono zniszczenie drzew będących pomnikami przyrody, rowów do 2 metrów szerokości lub oczek wodnych, w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2.

8.1 Stwierdzono, że w obrębie działki rolnej zostały zniszczone drzewa będące pomnikami przyrody.

 

3 pkt

 

5 pkt

5 pkt

 

8.2 Stwierdzono, że w obrębie działki rolnej zostały zniszczone rowy do 2 metrów szerokości.

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

8.3 Stwierdzono, że w obrębie działki rolnej zostały zniszczone oczka wodne.

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

Na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), stwierdzono niszczenie siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie przepisów tej ustawy lub siedlisk przyrodniczych w rozumieniu tej ustawy.

9.1 Stwierdzono, że siedliska roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową zostały zniszczone.

1 pkt

 

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

9.2 Stwierdzono, że siedliska przyrodnicze zostały zniszczone.

1 pkt

 

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

 

Nawadnianie gruntów rolnych wodą podziemną za pomocą deszczowni lub pobór wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę, w celu nawadniania, odbywa się bez pozwolenia wodnoprawnego uzyskanego w trybie określonym w przepisach prawa wodnego.

10. Stwierdzono nawadnianie gruntów bez pozwolenia wodnoprawnego.

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

 

 

 

 

Plantacje zagajników o krótkiej rotacji oraz wieloletnie plantacje trwałe są zachwaszczone, a na plantacjach zagajników o krótkiej rotacji stwierdzono niezachowanie minimalnego odstępu (1,5 m) od granicy sąsiedniej działki gruntu, na której została założona taka sama plantacja, lub użytkowanej jako grunt leśny, lub stwierdzono niezachowanie minimalnego odstępu (3 m) pomiędzy zagajnikami a sąsiednimi działkami, które są użytkowane jako grunt rolny.

11.1 Stwierdzono, że plantacje zagajników o krótkiej rotacji są zachwaszczone.

 

 

 

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

 

5 pkt

 

11.2 Stwierdzono że wieloletnie plantacje trwałe są zachwaszczone.

 

1 pkt

 

1 pkt

3 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

3 pkt

11.3 Stwierdzono niezachowanie minimalnego odstępu od granicy sąsiedniej działki gruntu, na której została założona taka sama plantacja zagajników o krótkiej rotacji, lub działki użytkowanej jako grunt leśny.

 

 

 

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

 

5 pkt

 

 

 

 

11.4 Stwierdzono niezachowanie minimalnego odstępu pomiędzy zagajnikami o krótkiej rotacji a sąsiednimi działkami, które są użytkowane jako grunt rolny.

 

 

 

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

 

5 pkt

 

 

 

 

Grunty orne położone na stokach o nachyleniu powyżej 20° są wykorzystywane do uprawy roślin wymagających utrzymywania redlin wzdłuż stoku lub są utrzymywane jako ugór czarny.

12.1 Stwierdzono, że grunty orne położone na stokach o nachyleniu powyżej 20° są wykorzystywane do uprawy roślin wymagających utrzymywania redlin wzdłuż stoku.

 

 

 

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

 

5 pkt

 

 

 

 

12.2 Stwierdzono, że grunty orne położone na stokach o nachyleniu powyżej 20° są utrzymywane jako ugór czarny.

 

 

 

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

 

5 pkt

 

 

 

 

 

Na gruntach ornych położonych na stokach o nachyleniu powyżej 20° i wykorzystywanych pod uprawy roślin wieloletnich nie jest utrzymywana okrywa roślinna lub ściółka w międzyrzędziach albo uprawa nie jest prowadzona metodą tarasową.

13. Stwierdzono nie utrzymywanie okrywy roślinnej lub ściółki w międzyrzędziach lub nieprowadzenie uprawy metodą tarasową.

 

 

 

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

 

5 pkt

 

 

 

 

Rolnik zmienił sposób użytkowania trwałych użytków zielonych lub ich części bez zgody, o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

14. Stwierdzono zmianę sposobu użytkowania trwałych użytków zielonych lub ich części bez wymaganej zgody.

 

 

 

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

 

 

 

 

 

Rolnik nie przekształcił gruntów ornych w trwałe użytki zielone, zgodnie z art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

15. Stwierdzono, że grunty orne lub ich część nie zostały przekształcone w trwałe użytki zielone.

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

 

 

1) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu, w zależności od procentowej wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego, której dotyczy nieprawidłowość, w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1:

a) 1 pkt – niezgodność stwierdzona na powierzchni nie większej niż 15 % powierzchni gospodarstwa rolnego,

b) 3 pkt – niezgodność stwierdzona na powierzchni większej niż 15 %, lecz nie większej niż 40 % powierzchni gospodarstwa rolnego,

c) 5 pkt – niezgodność stwierdzona na powierzchni większej niż 40 % powierzchni gospodarstwa rolnego;

2) 2–4, 7 i 11.1–13:

a) 1 pkt – niezgodność stwierdzona na powierzchni nie większej niż 20 % powierzchni gospodarstwa rolnego,

b) 3 pkt – niezgodność stwierdzona na powierzchni większej niż 20 % powierzchni gospodarstwa rolnego;

3) 5:

a) 1 pkt – stwierdzono, że stosunek powierzchni utrzymywanego do wymaganego poziomu okrywy roślinnej stanowi więcej niż 0,75,

b) 3 pkt – stwierdzono, że stosunek powierzchni utrzymywanego do wymaganego poziomu okrywy roślinnej stanowi nie więcej niż 0,75;

4) 8.1 – 5 pkt – w każdym stwierdzonym przypadku zniszczenia drzewa będącego pomnikiem przyrody;

5) 8.2–9.2:

a) 1 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego,

b) 3 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego, jednakże mogący mieć skutki dla obszaru sąsiadującego z gospodarstwem,

c) 5 pkt – wykraczający poza gospodarstwo rolne;

6) 6 – 5 pkt – w każdym stwierdzonym przypadku wypalania;

7) 10:

a) 1 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego,

b) 3 pkt – wykraczający poza gospodarstwo rolne;

8) 14 i 15:

a) 1 pkt– niezgodność stwierdzona w odniesieniu do powierzchni nie większej niż 5 % powierzchni gospodarstwa rolnego,

b) 3 pkt – niezgodność stwierdzona w odniesieniu do powierzchni większej niż 5 %, lecz nie większej niż 10 % powierzchni gospodarstwa rolnego,

c) 5 pkt – niezgodność stwierdzona w odniesieniu do powierzchni większej niż 10 % powierzchni gospodarstwa rolnego.

2) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium dotkliwości, w zależności od reakcji środowiska na naruszenie, w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1:

a) 3 pkt – stwierdzono brak uprawy, lub ugorowania (ugór czarny) na gruncie ornym w drugim lub trzecim roku,

b) 5 pkt – stwierdzono wieloletnie wyłączenie gruntu ornego z uprawy, lub ugorowania;

2) 2:

a) 3 pkt – w przypadku stwierdzenia przyorania obornika w ilości mniejszej niż 10 ton na hektar,

b) 5 pkt –w każdym stwierdzonym przypadku niewykonania określonych czynności;

3) 3 – 1 pkt – stwierdzono zaniedbania w zakresie przeprowadzania zabiegów uprawowych lub koszenia w bieżącym sezonie wegetacyjnym;

4) 4:

a) 1 pkt – stwierdzono zaniedbania w zakresie przeprowadzania koszenia lub wypasania zwierząt w bieżącym sezonie wegetacyjnym,

b) 3 pkt – stwierdzono dwuletnie zaniedbania w zakresie przeprowadzania koszenia lub wypasania zwierząt,

c) 5 pkt – stwierdzono zaniedbania w zakresie przeprowadzania koszenia lub wypasania zwierząt przez więcej niż dwa lata;

5) 5:

a) 1 pkt – stwierdzono brak okrywy roślinnej na gruntach ornych o nachyleniu do 10 %,

b) 3 pkt – stwierdzono brak okrywy roślinnej na gruntach ornych o nachyleniu powyżej 10 %, lecz nie większym niż 27 %,

c) 5 pkt – stwierdzono brak okrywy roślinnej na gruntach ornych o nachyleniu powyżej 27 %;

6) 6 – 5 pkt – w każdym stwierdzonym przypadku wypalania;

7) 7:

a) 1 pkt – stwierdzono występowanie kolein o charakterze ciągłym na glebach lekkich,

b) 3 pkt – stwierdzono występowanie kolein o charakterze ciągłym na glebach średnich,

c) 5 pkt – stwierdzono występowanie kolein o charakterze ciągłym na glebach ciężkich;

8) 8.1–8.3:

a) 3 pkt – stwierdzono częściowe zniszczenie drzewa będącego pomnikiem przyrody lub rowu do 2 metrów szerokości lub oczka wodnego, w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2,

b) 5 pkt – stwierdzono całkowite zniszczenie drzewa będącego pomnikiem przyrody lub rowu do 2 metrów szerokości lub oczka wodnego, w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2;

9) 9.1 i 9.2:

a) 3 pkt – negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz bardzo prawdopodobny w kolejnym roku kalendarzowym,

b) 5 pkt – negatywny efekt dla środowiska widoczny w tym samym roku kalendarzowym, w szczególności stwierdzono zaoranie siedliska;

10) 10:

a) 1 pkt – w przypadku stwierdzenia do 3 ha powierzchni nawadnianej,

b) 3 pkt – w przypadku stwierdzenia od 3 do 25 ha powierzchni nawadnianej,

c) 5 pkt – w przypadku stwierdzenia powyżej 25 ha powierzchni nawadnianej;

11) 11.1 i 11.2:

a) 1 pkt – stwierdzono jednoroczne zachwaszczenie plantacji zagajników o krótkiej rotacji lub plantacji trwałych,

b) 3 pkt – stwierdzono dwuletnie zachwaszczenie plantacji zagajników o krótkiej rotacji lub plantacji trwałych,

c) 5 pkt – stwierdzono na plantacjach zagajników o krótkiej rotacji lub na plantacjach trwałych pozostawienie plantacji bez zabiegów powyżej dwóch lat;

12) 11.3 i 11.4:

a) 1 pkt – stwierdzono niezachowanie minimalnego odstępu – stosunek stwierdzonego do minimalnego odstępu wynosi więcej niż 0,7,

b) 3 pkt – stwierdzono niezachowanie minimalnego odstępu – stosunek stwierdzonego do minimalnego odstępu wynosi więcej niż 0,35, lecz nie więcej niż 0,7,

c) 5 pkt – stwierdzono niezachowanie minimalnego odstępu – stosunek stwierdzonego do minimalnego odstępu wynosi nie więcej niż 0,35;

13) 12.1, 12.2 i 13:

a) 1 pkt – stwierdzono obecność bruzd erozyjnych o szerokości nie większej niż 0,3 m,

b) 3 pkt – stwierdzono obecność bruzd erozyjnych o szerokości większej niż 0,3 m, lecz nie większej niż 1 m,

c) 5 pkt – stwierdzono obecność bruzd erozyjnych o szerokości większej niż 1 m;

14) 14:

a) 1 pkt – stwierdzono zmianę sposobu użytkowania trwałych użytków zielonych na powierzchni większej niż powierzchnia, na którą wydał zgodę kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

b) 3 pkt – stwierdzono zmianę sposobu użytkowania trwałych użytków zielonych bez wymaganej zgody kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

15) 15:

a) 1 pkt – rolnik dokonał przekształcenia gruntów ornych w trwałe użytki zielone po wymaganym terminie,

b) 3 pkt – rolnik nie dokonał wymaganego przekształcenia gruntów ornych w trwałe użytki zielone.

3) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium trwałości w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1–5, 7, 11.1–15:

a) 1 pkt – skutki zaniedbania mają charakter odwracalny bez konieczności podejmowania działań naprawczych lub podejmowane działania naprawcze nie wymagają dużych nakładów pracy,

b) 3 pkt – skutki zaniedbania mają charakter odwracalny, a wymagane działania naprawcze wiążą się ze znacznymi nakładami pracy;

2) 6 – 5 pkt – w każdym stwierdzonym przypadku wypalania;

3) 8.1–8.3:

a) 3 pkt – odwracalna,

b) 5 pkt – nieodwracalna;

4) 9.1–10:

a) 1 pkt – odwracalna krótkotrwała,

b) 3 pkt – odwracalna długotrwała,

c) 5 pkt – nieodwracalna.

Załącznik 2. [LICZBA PUNKTÓW, JAKĄ PRZYPISUJE SIĘ STWIERDZONEJ NIEZGODNOŚCI W OBSZARZE ŚRODOWISKO]

Załącznik nr 2

LICZBA PUNKTÓW, JAKĄ PRZYPISUJE SIĘ STWIERDZONEJ NIEZGODNOŚCI W OBSZARZE ŚRODOWISKO

Tabela I

NIEZGODNOŚĆ z wymogami wynikającymi z ust. 1 pkt A załącznika II do rozporządzenia nr 73/2009

RODZAJ NARUSZENIA

ZASIĘG1)

DOTKLIWOŚĆ2)

TRWAŁOŚĆ3)

Nie przestrzega się wymagań wynikających z planów zadań ochronnych sporządzonych na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody albo planów ochrony sporządzonych na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody na terenie gospodarstwa położonego na obszarach Natura 2000 w zakresie dotyczącym gatunków ptaków wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313, z późn. zm.).

Stwierdzono nieprzestrzeganie wymagań wynikających z planów zadań ochronnych sporządzonych na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody albo planów ochrony sporządzonych na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody na terenie gospodarstwa położonego na obszarach Natura 2000 w zakresie dotyczącym gatunków ptaków wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie przestrzega się zakazu umyślnego chwytania oraz zabijania ptaków objętych ochroną na podstawie § 2, 3 i § 10 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237) i wymienionych w załącznikach nr 1, 2 i 5 do tego rozporządzenia, a rolnik nie posiada wydanego na podstawie art. 52 ust. 2 lub art. 56 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody pozwolenia na odstępstwo od zakazu umyślnego chwytania oraz zabijania ptaków objętych ochroną.

Stwierdzono nieprzestrzeganie zakazu umyślnego chwytania ptaków objętych ochroną.

1 pkt

 

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

 

 

 

Stwierdzono nieprzestrzeganie zakazu umyślnego zabijania ptaków objętych ochroną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pkt

 

 

3 pkt

3 pkt

 

5 pkt

5 pkt

5 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie przestrzega się zakazu umyślnego niszczenia gniazd i jaj lub umyślnego płoszenia ptaków objętych ochroną na podstawie § 2, 3 i § 10 pkt 1rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną i wymienionych w załącznikach nr 1, 2 i 5 do tego rozporządzenia, a rolnik nie posiada wydanego na podstawie art. 52 ust. 2 lub art. 56 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody pozwolenia na odstępstwo od zakazu umyślnego niszczenia gniazd i jaj lub umyślnego płoszenia ptaków objętych ochroną.

Stwierdzono nieprzestrzeganie zakazu umyślnego niszczenia gniazd oraz jaj ptaków objętych ochroną.

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

 

 

 

Stwierdzono nieprzestrzeganie zakazu umyślnego płoszenia ptaków objętych ochroną.

 

 

 

 

 

 

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

 

 

 

 

 

 

1) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu:

1) 1 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego;

2) 3 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego, jednakże mogący mieć skutki dla obszaru sąsiadującego z gospodarstwem;

3) 5 pkt – wykraczający poza gospodarstwo rolne.

2) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium dotkliwości w zależności od rodzaju ptaków dotkniętych niezgodnością:

1) 1 pkt – naruszenie w stosunku do ptaków określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną;

2) 3 pkt – naruszenie w stosunku do ptaków określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną, jeżeli naruszenie wystąpiło poza strefą ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania;

3) 5 pkt – naruszenie w stosunku do ptaków określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną, jeżeli naruszenie wystąpiło w strefie ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania.

3) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium trwałości:

1) 1 pkt – odwracalna krótkotrwała (przywrócenie właściwego stanu nastąpi siłami natury);

2) 3 pkt – odwracalna długotrwała (szkoda możliwa do naprawienia, lecz wymaga specjalistycznych zabiegów);

3) 5 pkt – nieodwracalna (szkoda niemożliwa do naprawienia).

Tabela II

NIEZGODNOŚĆ z wymogami wynikającymi z ust. 2 pkt A załącznika II do rozporządzenia nr 73/2009

RODZAJ NARUSZENIA

ZASIĘG1)

DOTKLIWOŚĆ2)

TRWAŁOŚĆ1)

Nie przestrzega się zakazu wprowadzania bezpośrednio i pośrednio do wód podziemnych substancji niebezpiecznych określonych w załączniku nr 11 w wykazie I do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, późn. zm.), zawartych w:

Stwierdzano bezpośrednie lub pośrednie wprowadzenie do wód podziemnych substancji niebezpiecznych określonych w załączniku nr 11 w wykazie I do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

 

 

 

1) ściekach w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), z wyłączeniem ścieków bytowych i komunalnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 15 i 16 tej ustawy;

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

2) odpadach w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.), określonych w załączniku nr 1 do tej ustawy, ujętych w kategoriach Q4, Q5, Q7, Q9, Q14.

Nie przestrzega się zakazu wprowadzania do gleby substancji niebezpiecznych określonych w załączniku nr 11 w wykazie II do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, zawartych w:

Stwierdzono pośrednie przez glebę wprowadzenie do wód podziemnych substancji niebezpiecznych określonych w załączniku nr 11 w wykazie 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód

 

 

 

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

1) ściekach w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, z wyłączeniem ścieków bytowych i komunalnych,

 

 

 

 

o których mowa w art. 9 pkt 15 i 16 tej ustawy,

lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

 

 

 

2) odpadach w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, określonych w załączniku nr 1 do tej ustawy ujętych w kategoriach Q4, Q5, Q7 Q9, Q14

– i rolnik nie posiada w tym zakresie pozwolenia wydanego na podstawie art. 140 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne lub nie przestrzega warunków w nim zawartych.

1) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu:

1) 1 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego, bez odnotowania elementów, które wskazują na rozprzestrzenianie się w glebie substancji niebezpiecznych;

2) 3 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego, jednakże mogący mieć skutki dla obszaru sąsiadującego z gospodarstwem, ze względu na odnotowanie elementów, które wskazują na ograniczone rozprzestrzenianie się w glebie substancji niebezpiecznych;

3) 5 pkt – wykraczający poza gospodarstwo rolne.

2) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium dotkliwości w zależności od ilości, rodzaju i miejsca wprowadzenia substancji niebezpiecznych:

1) 1 pkt – pośrednie wprowadzenie substancji, ograniczone rozprzestrzenianie się w glebie substancji niebezpiecznych, np. niewielkie plamy powierzchniowe (do 10 cm głębokości);

2) 3 pkt – pośrednie wprowadzenie substancji, rozprzestrzenianie się w glebie substancji niebezpiecznych, np. plamy powierzchniowe (powyżej 10 cm głębokości);

3) 5 pkt – bezpośrednie wprowadzenie substancji niebezpiecznych.

3) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium trwałości:

1) 1 pkt – odwracalna krótkotrwała, bez konieczności podejmowania działań naprawczych lub podejmowane działania naprawcze nie wymagają dużych nakładów pracy;

2) 3 pkt – odwracalna długotrwała, a wymagane działania naprawcze wiążą się ze znacznymi nakładami pracy;

3) 5 pkt – nieodwracalna.

Tabela III

NIEZGODNOŚĆ z wymogami wynikającymi z ust. 3 pkt A załącznika II do rozporządzenia nr 73/2009

RODZAJ NARUSZENIA

ZASIĘG1)

DOTKLIWOŚĆ2)

TRWAŁOŚĆ3)

Nie przestrzega się zakazu stosowania komunalnych osadów ściekowych na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa (z wyjątkiem drzew owocowych)

1. Zastosowano komunalny osad ściekowy na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa (z wyjątkiem drzew owocowych).

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

Nie przestrzega się zakazu stosowania komunalnych osadów ściekowych na gruntach przeznaczonych do uprawy roślin jagodowych i warzyw, które pozostają w bezpośrednim kontakcie z glebą i są spożywane w stanie surowym, w okresie 10 miesięcy poprzedzających zbiór tych roślin i podczas samego zbioru

2. Zastosowano komunalny osad ściekowy na gruntach przeznaczonych do uprawy roślin jagodowych i warzyw, które pozostają w bezpośrednim kontakcie z glebą i są spożywane w stanie surowym, w okresie 10 miesięcy poprzedzających zbiór tych roślin i podczas samego zbioru.

 

 

 

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

Nie przestrzega się zakazu stosowania komunalnych osadów ściekowych na łąkach i pastwiskach.

3. Zastosowano komunalny osad ściekowy na łąkach i pastwiskach.

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

Nie przestrzega się zakazu stosowania komunalnych osadów ściekowych:

4.1 Zastosowano komunalny osad ściekowy na terenach zalewowych. czasowo podtopionych i bagiennych

1 pkt

 

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

1) na terenach zalewowych, czasowo podtopionych i bagiennych;

5 pkt

5 pkt

5 pkt

2) na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem;

4.2 Zastosowano komunalny osad ściekowy na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem.

1 pkt

 

1 pkt

3) na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

 

poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu;

4.3 Zastosowano komunalny osad ściekowy na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabo gliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu.

1 pkt

 

 

4) na obszarach ochronnych zbiorników wód podziemnych;

5) w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i cieków;

3 pkt

3 pkt

3 pkt

6) na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności;

5 pkt

5 pkt

5 pkt

7) na wewnętrznych terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody.

4.4 Zastosowano komunalny osad ściekowy na obszarach ochronnych zbiorników wód podziemnych.

5 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

 

4.5 Zastosowano komunalny osad ściekowy w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i cieków.

5 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

 

4.6 Zastosowano komunalny osad ściekowy na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności.

5 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

Nie przestrzega się zakazu stosowania komunalnych osadów ściekowych na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10 %.

5. Zastosowano komunalny osad ściekowy na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10 %.

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

 

Nie przestrzega się wymogu stosowania komunalnych osadów ściekowych na terenach użytkowanych rolniczo o pH gleby nie mniejszym niż 5,6.

6. Zastosowano komunalny osad ściekowy na glebach kwaśnych o pH mniejszym niż 5,6.

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

Nie przestrzega się zalecanych dawek komunalnych osadów ściekowych określonych w dokumencie przekazanym przez wytwórcę komunalnych osadów ściekowych.

7. Zastosowano komunalny osad ściekowy w stopniu przekraczającym zalecane dawki komunalnych osadów ściekowych.

1 pkt

1 pkt

 

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

1) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1-3:

a) 3 pkt - niezgodność stwierdzono w gospodarstwie rolnym, w którym nie prowadzi się produkcji rolnej lub prowadzi się produkcję rolną wyłącznie na własne potrzeby,

b) 5 pkt - niezgodność stwierdzono w gospodarstwie rolnym, w którym prowadzi się produkcję rolną z przeznaczeniem do wprowadzenia do obrotu produktów tej produkcji;

2) 4.1-4.3 i 5-7:

a) 1 pkt - niezgodność stwierdzono na powierzchni nie większej niż 10 % powierzchni gospodarstwa rolnego i nie większej niż 2 ha powierzchni gospodarstwa,

b) 3 pkt - niezgodność stwierdzono na powierzchni większej niż 10 %, lecz nie większej niż 20 % powierzchni gospodarstwa rolnego i większej niż 2 ha, lecz nie większej niż 10 ha powierzchni gospodarstwa,

c) 5 pkt - niezgodność stwierdzono na powierzchni większej niż 20 % powierzchni gospodarstwa rolnego i większej niż 10 ha powierzchni gospodarstwa;

3) 4.4-4.7 - 5 pkt - w każdym stwierdzonym przypadku naruszenia.

2) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium dotkliwości, w zależności od reakcji środowiska na naruszenie, w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1-6:

a) 1 pkt - negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz potencjalnie możliwy w nieokreślonym czasie,

b) 3 pkt - negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz bardzo prawdopodobny w kolejnym roku kalendarzowym, lub potencjalnie możliwe zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt,

c) 5 pkt - negatywny efekt dla środowiska widoczny w tym samym roku kalendarzowym lub prawdopodobne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt;

2) 7:

a) 1 pkt - zalecane przez producenta dawki, w odniesieniu do jednostki powierzchni gruntu, zostały przekroczone nie więcej niż o 15%,

b) 3 pkt - zalecane przez producenta dawki, w odniesieniu do jednostki powierzchni gruntu, zostały przekroczone więcej niż 0 15%, lecz nie więcej niż o 30 %,

c) 5 pkt - zalecane przez producenta dawki, w odniesieniu do jednostki powierzchni gruntu, zostały przekroczone więcej niż o 30 %.

3) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium trwałości w odniesieniu do naruszenia nr 1-7:

1) 1 pkt - odwracalna krótkotrwała, bez konieczności podejmowania działań naprawczych lub podejmowane działania naprawcze nie wymagają dużych nakładów pracy;

2) 3 pkt - odwracalna długotrwała, a wymagane działania naprawcze wiążą się ze znacznymi nakładami pracy;

3) 5 pkt - nieodwracalna.

Tabela IV

NIEZGODNOŚĆ z wymogami wynikającymi z ust. 4 pkt A załącznika II do rozporządzenia nr 73/2009 (dotyczy obszarów OSN)

RODZAJ NARUSZENIA

ZASIĘG1)

DOTKLIWOŚĆ2)

TRWAŁOŚĆ3)

Nie przestrzega się wymagań zawartych w programach działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla wyznaczonych obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami gospodarstwo rolne lub jego część.

1. Stwierdzono brak urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych. tj. obornika, gnojówki i gnojowicy.

1 pkt

 

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

 

2. Stwierdzono, że pojemność płyty obornikowej nie zapewnia możliwości gromadzenia i przechowywania obornika w okresach, kiedy nie jest on wykorzystywany rolniczo (co najmniej 6 miesięcy) lub pojemność zbiorników na gnojowicę i na gnojówkę nie wystarcza, aby były przechowywane przez okres, kiedy nie są wykorzystywane rolniczo (co najmniej 6 miesięcy).

 

 

 

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

 

 

 

3. Stwierdzono, że kiszonki nie są zabezpieczone przed wyciekiem soków do gruntu.

1 pkt

1 pkt

1 pkt

 

3 pkt

3 pkt

 

4. Stwierdzono, że rolnik nie posiada planu nawożenia dla upraw albo plan ten jest niekompletny, a program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla OSN wymaga posiadania planu.

1 pkt

1 pkt

1 pkt

 

3 pkt

3 pkt

 

5. Stwierdzono, że dopuszczalna dawka nawozu naturalnego (170 kg N w czystym składniku) w danym roku na 1 hektar użytków rolnych została przekroczona.

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

 

5 pkt

 

 

6. Stwierdzono, że nawozy naturalne oraz organiczne zastosowane na gruntach ornych nie zostały przykryte lub wymieszane z glebą najpóźniej następnego dnia po ich zastosowaniu, z wyjątkiem nawozów stosowanych na użytkach zielonych.

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

 

 

 

 

7. Zastosowano nawozy na glebach zalanych wodą lub przykrytych śniegiem lub zamarzniętych.

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

 

 

 

8. Zastosowano nawozy (bez względu na pogodę i stan gleby) w okresie od początku grudnia do końca lutego, z wyjątkiem upraw pod osłonami.

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

 

 

 

 

9. Zastosowano nawozy naturalne w postaci płynnej w całym okresie wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi (np. warzywa lub owoce jagodowe).

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

 

 

10. Zastosowano nawozy naturalne w postaci płynnej oraz mineralne azotowe na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na polach o nachyleniu większym niż 10%.

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

 

 

 

11. Zastosowano nawozy z naruszeniem wymaganej minimalnej odległości od strefy wód, w tym od strefy ochronnej źródeł, ujęć wody, brzegu zbiorników oraz cieków wodnych lub kąpielisk.

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

 

 

12. Zastosowano nawóz naturalny w postaci stałej podczas wegetacji roślin (nie dotyczy wieloletnich upraw polowych i trwałych użytków zielonych).

1 pkt

 

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

 

 

13. Stwierdzono nieprzestrzeganie pozostałych wymagań zawartych w programie działań obowiązującym na OSN.

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

 

 

1) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu w odniesieniu do naruszenia nr 1-13:

1) 1 pkt - ograniczony do gospodarstwa rolnego;

2) 3 pkt - ograniczony do gospodarstwa rolnego, jednakże mogący mieć skutki dla obszaru sąsiadującego z gospodarstwem;

3) 5 pkt - wykraczający poza gospodarstwo rolne.

2) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium dotkliwości, w zależności od reakcji środowiska na naruszenie, w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1:

a) 3 pkt - urządzenia są w trakcie realizacji (dotyczy tylko gospodarstwa rolnego na obszarze włączonym do OSN w 2008 r.),

b) 5 pkt - stwierdzono brak urządzeń;

2) 2:

a) 1 pkt - stwierdzono niedobór pojemności urządzeń nie większy niż 20 %,

b) 3 pkt - stwierdzono niedobór pojemności urządzeń większy niż 20 %, lecz nie większy niż 40 %,

c) 5 pkt - stwierdzono niedobór pojemności urządzeń większy niż 40 %;

3) 3:

a) 1 pkt - stwierdzono punktowe ślady przecieków,

b) 3 pkt - stwierdzono odpływ lub rozlewiska soków kiszonkowych;

4) 4:

a) 1 pkt - plan nawożenia jest niekompletny,

b) 3 pkt - brak planu nawożenia;

5) 5:

a) 1 pkt - dopuszczalna dawka nawozu naturalnego została przekroczona nie więcej niż o 30 kg azotu całkowitego w danym roku na 1 ha użytków rolnych,

b) 3 pkt - dopuszczalna dawka nawozu naturalnego została przekroczona więcej niż o 30 kg, lecz nie więcej niż o 60 kg azotu całkowitego w danym roku na 1 ha użytków rolnych,

c) 5 pkt - dopuszczalna dawka nawozu naturalnego została przekroczona więcej niż o 60 kg azotu całkowitego w danym roku na 1 ha użytków rolnych;

6) 6-13:

a) 1 pkt - negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz potencjalnie możliwy w nieokreślonym czasie,

b) 3 pkt - negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz bardzo prawdopodobny w kolejnym roku kalendarzowym, lub potencjalnie możliwe zagrożenie dla życia ludzi lub zwierząt,

c) 5 pkt - negatywny efekt dla środowiska widoczny w tym samym roku kalendarzowym lub prawdopodobne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt.

3) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium trwałości w odniesieniu do naruszenia nr 1-13:

1) 1 pkt - odwracalna krótkotrwała, bez konieczności podejmowania działań naprawczych lub podejmowane działania naprawcze nie wymagają dużych nakładów pracy;

2) 3 pkt - odwracalna długotrwała, a wymagane działania naprawcze wiążą się ze znacznymi nakładami pracy.

Tabela V

NIEZGODNOŚĆ z wymogami wynikającymi z ust 5 pkt A załącznika II do rozporządzenia nr 73/2009

RODZAJ NARUSZENIA

ZASIĘG1)

DOTKLIWOŚĆ2)

TRWAŁOŚĆ3)

Nie przestrzega się wymagań wynikających z planów zadań ochronnych sporządzonych na podstawie art. 28 ust 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody albo planów ochrony sporządzonych na podstawie art. 29 ust 3 tej ustawy na terenie gospodarstwa położonego na obszarach Natura 2000 w zakresie dotyczącym typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku nr 1, gatunków roślin wymienionych w załączniku nr 2 oraz gatunków zwierząt wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U Nr 94, poz. 795)

1.1 Stwierdzono nieprzestrzeganie wymagań wynikających z planów zadań ochronnych sporządzonych na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody albo planów ochrony sporządzonych na podstawie art. 29 ust. 3 tej ustawy na terenie gospodarstwa położonego na obszarach Natura 2000 w zakresie typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r, w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000

 

 

 

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

1.2 Stwierdzono nieprzestrzeganie wymagań wynikających z planów zadań ochronnych sporządzonych na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody albo planów ochrony sporządzonych na podstawie art. 29 ust. 3 tej ustawy na

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

 

 

terenie gospodarstwa położonego na obszarach Natura 2000 w zakresie dotyczącym gatunków roślin wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000.

 

 

 

 

1.3 Stwierdzono nieprzestrzeganie wymagań wynikających z planów zadań ochronnych sporządzonych na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody albo planów ochrony sporządzonych na podstawie art. 29 ust. 3 tej ustawy na terenie gospodarstwa położonego na obszarach Natura 2000 w zakresie gatunków zwierząt wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000.

 

 

 

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

Nie przestrzega się zakazu podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

2.1 Stwierdzono, że rolnik realizuje działanie mogące znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji.

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

 

środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji”, z wyjątkiem działań realizowanych po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, o których mowa w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, są realizowane bez uzyskania decyzji, o której mowa w art. 96 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji, wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, albo decyzji, o której mowa w art. 71 lub art. 72 ust. 1 pkt 1, 3 i 6-9 tej ustawy.

2.2 Stwierdzono, że rolnik realizuje przedsięwzięcie, które może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, o którym mowa w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, bez uzyskania odpowiedniej decyzji.

 

 

 

1 pkt

1 pkt

 

3 pkt

3 pkt

 

5 pkt

5 pkt

5 pkt

Nie przestrzega się zakazu umyślnego zrywania, niszczenia i uszkadzania oraz zbioru roślin objętych ochroną na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764) i wymienionych w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia w zakresie, w jakim gatunki roślin wymienione w tym załączniku pokrywają się z gatunkami roślin wymienionymi w załączniku nr 4 lit. b do dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102, z późn. zm).

3. Stwierdzono umyślne zrywanie, niszczenie i uszkadzanie oraz zbiór roślin objętych ochroną.

 

 

 

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

 

5 pkt

 

1) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu:

1) 1 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego;

2) 3 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego, jednakże mogący mieć skutki dla obszaru sąsiadującego z gospodarstwem;

3) 5 pkt – wykraczający poza gospodarstwo rolne.

2) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium dotkliwości w zależności od liczby gatunków roślin lub typów siedlisk lub gatunków zwierząt oraz ich stopnia zagrożenia wyginięciem:

1) 1 pkt – negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz potencjalnie możliwy w nieokreślonym czasie;

2) 3 pkt – negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz bardzo prawdopodobny w kolejnym roku kalendarzowym;

3) 5 pkt – negatywny efekt dla środowiska widoczny w tym samym roku kalendarzowym.

3) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium trwałości:

1) 1 pkt – odwracalna krótkotrwała;

2) 3 pkt – odwracalna długotrwała;

3) 5 pkt – nieodwracalna.

Załącznik 3. [LICZBA PUNKTÓW, JAKĄ PRZYPISUJE SIĘ STWIERDZONEJ NIEZGODNOŚCI W OBSZARZE ZDROWIE PUBLICZNE I ZDROWIE ZWIERZĄT W ZAKRESIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

LICZBA PUNKTÓW, JAKĄ PRZYPISUJE SIĘ STWIERDZONEJ NIEZGODNOŚCI W OBSZARZE ZDROWIE PUBLICZNE I ZDROWIE ZWIERZĄT W ZAKRESIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT

Tabela I

NIEZGODNOŚĆ z wymogami wynikającymi ust 6 pkt A załącznika II do rozporządzenia nr 73/2009 (ŚWINIE)

NARUSZENIE

ZASIĘG1)

DOTKLIWOŚĆ2)

TRWAŁOŚĆ3)

Brak numeru siedziby stada.
Nie dotyczy posiadacza zwierzęcia utrzymującego nie więcej niż jedną świnię, z przeznaczeniem na własne potrzeby.

1. Brak numeru siedziby stada.

 

 

 

5 pkt

5 pkt

5 pkt

 

 

 

Rolnik nie prowadzi aktualnej księgi rejestracji świń, dokonując wpisów do tej księgi w terminie 7 dni oddnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu.
Księga rejestracji świń w formie papierowej nie jest prowadzona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz. U. Nr 151, poz. 1268. z pó
źn. zm.).

2.1 Stwierdzono brak księgi rejestracji świń lub księga rejestracji w formie papierowej nie jest prowadzona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz.

 

 

 

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

 

 

 

2.2 Stwierdzono, że wpisy w księdze rejestracji świń nie zostały dokonane w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu

 

 

 

1 pkt

1 pkt

1 pkt

 

3 pkt

3 pkt

5 pkt

 

 

Dane zawarte w księdze rejestracji świń są przechowywane krócej niż przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia.

3. Stwierdzono, że dane zawarte w księdze rejestracji świń są przechowywane krócej niż przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia.

 

 

 

1 pkt

1 pkt

1 pkt

 

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

 

Rolnik nie udostępnia osobie upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych: pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli, dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz nie okazuje i nie udostępnia danych informatycznych.

4. Stwierdzono, że rolnik nie udostępnia osobie upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli, dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz nie okazuje i nie udostępnia danych informatycznych.

 

 

 

5 pkt

5 pkt

5 pkt

 

 

 

W siedzibie stada nie wszystkie świnie zostały oznakowane bezzwłocznie, a w każdym przypadku przed opuszczeniem przez te świnie siedziby stada, za pomocą kolczyka umieszczonego na lewej małżowinie usznej lub tatuażu umieszczonego w sposób czytelny i trwały w obu małżowinach usznych świni albo na jej grzbiecie, zawierających numer identyfikacyjny zwierzęcia gospodarskiego.

5.1 Zwierzę nie jest oznakowane – brak kolczyka lub tatuażu (z wyjątkiem zwierząt, które urodziły się w kontrolowanej siedzibie stada).

 

1 pkt

 

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

 

 

 

5.2 Tatuaż (w małżowinach usznych lub na grzbiecie) nie jest czytelny lub zwierzę zgubiło kolczyk – widoczny ślad na małżowinie usznej po kolczyku i rolnik do dnia kontroli nie złożył wniosku o duplikat kolczyka.

 

 

 

 

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

 

 

 

1) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu w odniesieniu do naruszenia nr 1–5.2:

1) 1 pkt – ograniczony do siedziby stada w gospodarstwie rolnym;

2) 3 pkt – wykraczający poza siedzibę stada w gospodarstwie rolnym;

3) 5 pkt – wykraczający poza gospodarstwo rolne.

2) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium dotkliwości w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1 i 4 – 5 pkt – niezależnie od wielkości stada, podstawowy obowiązek rolnika;

2) 2.1:

a) 1 pkt – dla stada liczącego do 20 zwierząt,

b) 3 pkt – dla stada liczącego od 21 do 50 zwierząt,

c) 5 pkt – dla stada liczącego powyżej 50 zwierząt;

3) 3 i 5.1:

a) 1 pkt – niezgodność dotyczy:

– 1 zwierzęcia w stadzie liczącym od 1 do 10 zwierząt,

– do 2 zwierząt w stadzie liczącym od 11 do 20 zwierząt,

– nie więcej niż 10 % zwierząt w stadzie liczącym powyżej 20 zwierząt,

b) 3 pkt – niezgodność dotyczy:

– 2 albo 3 zwierząt w stadzie liczącym od 1 do 10 zwierząt,

– nie więcej niż 30 % zwierząt, lecz nie mniej niż 3 zwierząt w stadzie liczącym od 11 do 20 zwierząt,

– więcej niż 10 % zwierząt, lecz nie więcej niż 30 % zwierząt w stadzie liczącym powyżej 20 zwierząt,

c) 5 pkt – niezgodność dotyczy:

– od 4 zwierząt w stadzie liczącym od 1 do 10 zwierząt,

– więcej niż 30 % zwierząt w stadzie liczącym od 11 do 20 zwierząt,

– więcej niż 30 % zwierząt w stadzie liczącym powyżej 20 zwierząt;

4) 2.2 i 5.2:

a) 1 pkt – niezgodność dotyczy do 30 % zwierząt w stadzie,

b) 3 pkt – niezgodność dotyczy powyżej 30 % i nie więcej niż 50 % zwierząt w stadzie,

c) 5 pkt – niezgodność dotyczy powyżej 50 % zwierząt w stadzie.

3) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium trwałości w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1 i 4–5 pkt – naruszenie niezależnie od długości okresu, w którym występują skutki niezgodności, lub od możliwości wyeliminowania tych skutków;

2) 2.1–3, 5.1 i 5.2:

a) 1 pkt – odwracalna krótkotrwała lub możliwa jest identyfikacja zwierzęcia oraz rolnik posiada stosowne dokumenty dotyczące zwierzęcia,

b) 3 pkt – odwracalna długotrwała oraz możliwa jest identyfikacja zwierzęcia lub rolnik posiada stosowne dokumenty dotyczące zwierzęcia,

c) 5 pkt – nieodwracalna lub nie jest możliwa identyfikacja zwierzęcia oraz rolnik nie posiada stosownych dokumentów dotyczących zwierzęcia.

Tabela II

NIEZGODNOŚĆ z wymogami wynikającymi z ust. 7 pkt A załącznika II do rozporządzenia nr 73/2009 (BYDŁO)

NARUSZENIE

ZASIĘG1)

DOTKLIWOŚĆ2)

TRWAŁOŚĆ3)

Brak numeru siedziby stada.

1. Brak numeru siedziby stada.

 

 

 

5 pkt

5 pkt

5 pkt

Rolnik nie prowadzi księgi rejestracji bydła w formie papierowej lub elektronicznej lub nie przechowuje danych zawartych w księdze rejestracji bydła, przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia. Księga rejestracji bydła w formie papierowej nie jest prowadzona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz Księga rejestracji bydła nie jest udostępniana przez rolnika na żądanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych.

2.1 Stwierdzono brak księgi rejestracji bydła lub księga rejestracji bydła w formie papierowej nie jest prowadzona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz lub nie jest prowadzona w formie elektronicznej.

 

 

 

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

 

 

 

2.2 Rolnik nie udostępnia księgi rejestracji bydła na żądanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych.

 

 

 

5 pkt

5 pkt

5 pkt

 

 

 

2.3 Stwierdzono, że rolnik nie przechowuje danych zawartych w księdze rejestracji bydła, przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia.

 

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

 

5 pkt

5 pkt

Rolnik nie prowadzi aktualnej księgi rejestracji bydła, dokonując wpisów do tej księgi w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu.

3. Stwierdzono, że wpisy w księdze rejestracji bydła nie zostały dokonane w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu.

 

 

 

1 pkt

1 pkt

1 pkt

 

3 pkt

3 pkt

 

5 pkt

 

 

 

 

 

W siedzibie stada nie wszystkie sztuki bydła zostały oznakowane za pomocą kolczyków umieszczonych na obu małżowinach usznych w terminie 7 dni od dnia urodzenia zwierzęcia lub dnia kontroli granicznej, w przypadku zwierzęcia przywożonego z państwa trzeciego (z wyłączeniem przypadku, gdy miejscem przeznaczenia zwierzęcia jest rzeźnia, a uboju dokona się w terminie 20 dni od dnia przeprowadzenia takiej kontroli) nie później niż do dnia opuszczenia siedziby stada, w której się urodziły, albo zwierzę pochodzące z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie posiada oryginalnych kolczyków.

4.1 Zwierzę nie jest oznakowane w terminie 7 dni od dnia urodzenia zwierzęcia lub dnia kontroli granicznej – brak dwóch kolczyków.

 

 

 

1 pkt

3pkt

3 pkt

3 pkt

5pkt

5 pkt

5 pkt

 

 

 

4.2 Zwierzę nie jest oznakowane w terminie 7 dni – od dnia urodzenia lub od dnia kontroli granicznej – brak dwóch kolczyków i są widoczne ślady na małżowinach usznych po kolczykach, a rolnik nie złożył wniosku o duplikaty kolczyków.

 

 

 

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

 

 

 

4.3 Brak jednego kolczyka i brak śladu po tym kolczyku na małżowinie usznej.

 

 

 

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

4.4 Brak jednego kolczyka i jest ślad po kolczyku na małżowinie usznej, a rolnik do dnia kontroli nie złożył wniosku o duplikat kolczyka.

 

 

 

1 pkt

1 pkt

1 pkt

 

3 pkt

 

5 pkt

4.5 Stwierdzono, że zwierzę pochodzące z innego państwa członkowskiego nie posiada oryginalnego oznakowania.

 

 

 

5 pkt

5 pkt

5 pkt

 

Posiadacze bydła nie zgłaszają faktu urodzenia, śmierci oraz przewozu bydła do i z siedziby stada wraz z datami tych zdarzeń kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do 7 dni od dnia nastąpienia tego zdarzenia.

5. Stwierdzono, że posiadacze bydła nie zgłaszają faktu urodzenia, śmierci oraz przewozu bydła do i z siedziby stada wraz z datami tych zdarzeń kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do 7 dni od dnia nastąpienia tego zdarzenia.

 

 

 

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

 

5 pkt

5 pkt

 

 

W siedzibie stada nie wszystkie sztuki bydła posiadają paszporty zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru paszportu bydła (Dz. U. Nr 112, poz. 772). Paszport nie zawiera wymaganych danych, które powinny być umieszczone natychmiast po przywiezieniu zwierzęcia do siedziby stada i bezpośrednio przed jego wywiezieniem.

6. Stwierdzono, że w siedzibie stada nie wszystkie sztuki bydła posiadają paszporty zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru paszportu bydła lub paszport nie zawiera wymaganych danych, które powinny być umieszczone natychmiast po przywiezieniu zwierzęcia do siedziby stada i bezpośrednio przed jego wywiezieniem.

 

 

 

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

 

 

 

Rolnik będący posiadaczem bydła nie przedstawia, na żądanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz organów Inspekcji Weterynaryjnej, informacji dotyczących pochodzenia, identyfikacji lub przeznaczenia bydła.

7. Stwierdzono, że rolnik będący posiadaczem bydła nie przedstawia, na żądanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz organów Inspekcji Weterynaryjnej, informacji dotyczących pochodzenia, identyfikacji lub przeznaczenia bydła.

 

 

 

5 pkt

5 pkt

5 pkt

 

 

 

1) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1–4.5, 6 i 7:

a) 1 pkt – ograniczony do siedziby stada w gospodarstwie rolnym,

b) 3 pkt – wykraczający poza siedzibę stada w gospodarstwie rolnym,

c) 5 pkt – wykraczający poza gospodarstwo rolne;

2) 5:

a) 1 pkt – zdarzenia ograniczone do gospodarstwa rolnego,

b) 3 pkt – zdarzenia wykraczające poza gospodarstwo rolne.

2) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium dotkliwości w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1 – 5 pkt – niezależnie od wielkości stada (podstawowy obowiązek rolnika);

2) 2.1:

a) 1 pkt – dla stada liczącego do 15 zwierząt,

b) 3 pkt – dla stada liczącego od 16 do 40 zwierząt,

c) 5 pkt – dla stada liczącego powyżej 40 zwierząt;

3) 2.2 – 5 pkt – naruszenie utrudniające przeprowadzenie kontroli niezależnie od wielkości stada;

4) 2.3, 4.1–4.3, 5 i 6:

a) 1 pkt – niezgodność dotyczy:

– 1 zwierzęcia w stadzie liczącym od 1 do 10 zwierząt,

– do 2 zwierząt w stadzie liczącym od 11 do 20 zwierząt,

– nie więcej niż 10 % zwierząt w stadzie liczącym od 21 do 69 zwierząt,

– do 7 zwierząt w stadzie liczącym powyżej 69 zwierząt,

b) 3 pkt – niezgodność dotyczy:

– 2 albo 3 zwierząt w stadzie liczącym od 1 do 10 zwierząt,

– nie więcej niż 30 % zwierząt, lecz nie mniej niż 3 zwierząt w stadzie liczącym od 11 do 20 zwierząt,

– więcej niż 10 % zwierząt, lecz nie więcej niż 30 % zwierząt w stadzie liczącym od 21 do 69 zwierząt,

– od 8 do 21 zwierząt w stadzie liczącym powyżej 69 zwierząt,

c) 5 pkt – niezgodność dotyczy:

– od 4 zwierząt w stadzie liczącym od 1 do 10 zwierząt,

– więcej niż 30 % zwierząt w stadzie liczącym od 11 do 69 zwierząt,

– powyżej 21 zwierząt w stadzie liczącym powyżej 69 zwierząt;

5) 3 i 4.4:

a) 1 pkt – niezgodność dotyczy do 30 % zwierząt w stadzie,

b) 3 pkt – niezgodność dotyczy powyżej 30 % i nie więcej niż 50 % zwierząt w stadzie,

c) 5 pkt – niezgodność dotyczy powyżej 50 % zwierząt w stadzie;

6) 4.5 – 5 pkt – naruszenie uniemożliwiające zidentyfikowanie zwierzęcia niezależnie od wielkości stada;

7) 7 – 5 pkt – naruszenie utrudniające przeprowadzenie kontroli niezależnie od wielkości stada.

3) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium trwałości w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1, 2.2, 4.5 i 7 – 5 pkt – naruszenie niezależnie od długości okresu, w którym występują skutki niezgodności, lub od możliwości wyeliminowania tych skutków;

2) 2.1,2.3–4.4, 5 i 6:

a) 1 pkt – odwracalna krótkotrwała lub możliwa jest identyfikacja zwierzęcia oraz rolnik posiada stosowne dokumenty dotyczące zwierzęcia,

b) 3 pkt – odwracalna długotrwała oraz możliwa jest identyfikacja zwierzęcia lub rolnik posiada stosowne dokumenty dotyczące zwierzęcia,

c) 5 pkt – nieodwracalna lub nie jest możliwa identyfikacja zwierzęcia oraz rolnik nie posiada stosownych dokumentów dotyczących zwierzęcia.

Tabela III

NIEZGODNOŚĆ z wymogami wynikającymi z ust. 8 pkt A załącznika II do rozporządzenia nr 73/2009 (OWCE lub KOZY)

NARUSZENIE

ZASIĘG1)

DOTKLIWOŚĆ2)

TRWAŁOŚĆ3)

Brak numeru siedziby stada.

1. Brak numeru siedziby stada.

5 pkt

5 pkt

5 pkt

Rolnik nie prowadzi księgi rejestracji owiec lub księgi rejestracji kóz w formie papierowej lub w formie elektronicznej lub nie przechowuje danych zawartych w księdze rejestracji owiec lub księdze rejestracji kóz przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia. Księga rejestracji owiec lub księga rejestracji kóz w formie papierowej nie jest prowadzona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz.
Księga rejestracji owiec lub księga rejestracji kóz nie jest udostępniana przez rolnika na żądanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych.

2.1 Stwierdzono brak księgi rejestracji owiec lub księgi rejestracji kóz lub księga rejestracji owiec lub księga rejestracji kóz w formie papierowej nie jest prowadzona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz lub nie jest prowadzona w formie elektronicznej.

 

 

 

1pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

 

 

 

2.2 Rolnik nie udostępnia księgi rejestracji na żądanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych.

 

 

 

5 pkt

5 pkt

5 pkt

 

 

 

2.3 Stwierdzono, ze rolnik nie przechowuje danych zawartych w księdze rejestracji owiec lub w księdze rejestracji kóz, przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia

 

 

 

1 pkt

1 pkt

1 pkt

 

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

Rolnik nie prowadzi aktualnej księgi rejestracji stada owiec lub księgi rejestracji kóz, dokonując wpisów do tej księgi w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu.

3. Stwierdzono, że wpisy w księdze rejestracji owiec lub w księdze rejestracji kóz nie zostały dokonane w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu

 

 

 

1 pkt

1 pkt

1 pkt

 

3 pkt

3 pkt

5 pkt

 

 

W siedzibie stada nie wszystkie sztuki owiec lub kóz są właściwie oznakowane za pomocą kolczyków, w terminie 180 dni od urodzenia lub 14 dni od dnia przeprowadzenia kontroli granicznej, w przypadku owiec lub kóz przywożonych z państwa trzeciego (z wyłączeniem przypadku, gdy miejscem przeznaczenia jest rzeźnia, a uboju dokona się w terminie 5 dni roboczych od dnia kontroli granicznej), jednak nie później niż do dnia opuszczenia siedziby stada, w której się urodziły.
Zwierzę pochodzące z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie posiada oryginalnego oznakowania.

4.1 Stwierdzono, że zwierzę pochodzące z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie posiada oryginalnego oznakowania.

5 pkt

5 pkt

5 pkt

Owce i kozy urodzone przed dniem 9 lipca 2005 r., z tym że owce oznakowane do dnia 1 maja 2004 r. przez Polski Związek Owczarski (PZO) nie podlegają powtórnemu znakowaniu

4.2 Zwierzę nie jest oznakowane – brak kolczyka lub tatuażu (z wyjątkiem owiec lub kóz, które urodziły się w kontrolowanej siedzibie stada).

 

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

 

4.3 Tatuaż nie jest czytelny lub zwierzę zgubiło kolczyk (widoczny ślad na małżowinie usznej po kolczyku) i rolnik do dnia kontroli nie złożył wniosku o duplikat kolczyka.

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

Owce i kozy urodzone i po dniu 9 lipca 2005 r.

4.4 Zwierzę nie jest oznakowane – brak obu znaków identyfikacyjnych.

 

1 pkt

 

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

4.5 Brak jednego znaku identyfikacyjnego:
1) jest jeden kolczyk i brak drugiego albo tatuażu (owce nieprzeznaczone do handlu) albo opaski na pęcinie (kozy),

 

1 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

 

 

2) jest tatuaż i brak kolczyka (owce nieprzeznaczone do handlu),

 

 

 

3) jest opaska na pęcinie i brak kolczyka (kozy)

– przy czym brak śladu po kolczyku na małżowinie usznej lub tatuaż, będący jednym z dwóch znaków (obok kolczyka) znakiem identyfikacyjnym, jest nieczytelny.

 

4.6 Brak jednego znaku identyfikacyjnego:

1 pkt

1 pkt
3 pkt
5 pkt

1 pkt

1) jest jeden kolczyk i brak drugiego albo tatuażu (owce nieprzeznaczone do handlu) albo opaski na pęcinę (kozy),

2) jest tatuaż i brak kolczyka (owce nieprzeznaczone do handlu),

3) jest opaska na pęcinie i brak kolczyka (kozy)

– przy czym jest ślad po kolczyku na małżowinie usznej, ale rolnik nie złożył do dnia kontroli wniosku o duplikat kolczyka lub opaski na pęcinie.

 

Owce i kozy urodzone po dniu 7 kwietnia 2007 r.

 

4.7 Zwierzę nie jest oznakowane – brak dwóch kolczyków (z wyjątkiem owiec lub kóz do 6 miesiąca życia, które urodziły się w kontrolowanej siedzibie stada).

3 pkt
5 pkt

1 pkt
3 pkt
5 pkt

3 pkt
5 pkt

 

4.8 Brak dwóch kolczyków i są widoczne ślady na małżowinach usznych po kolczykach, a rolnik nie złożył wniosku o duplikaty kolczyków.

3 pkt
5 pkt

1 pkt
3 pkt
5 pkt

1 pkt
3 pkt
5 pkt

 

 

4.9 Brak jednego kolczyka i brak śladu po kolczyku na małżowinie usznej.

3 pkt
5 pkt

1 pkt
3 pkt
5 pkt

1 pkt
3 pkt
5 pkt

 

4.10 Brak jednego kolczyka i jest ślad po kolczyku na małżowinie usznej, a rolnik nie złożył wniosku o duplikat kolczyka.

1 pkt

1 pkt
3 pkt
5 pkt

1 pkt

Rolnik nie dostarcza, na żądanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub organów Inspekcji Weterynaryjnej, wszystkich informacji na temat pochodzenia, identyfikacji i ewentualnego miejsca przeznaczenia owiec lub kóz, które hodowca posiadał, przechowywał, transportował, sprzedawał lub poddawał ubojowi w okresie trzech ostatnich lat.

5. Stwierdzono, że rolnik nie dostarcza, na żądanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub organów Inspekcji Weterynaryjnej, wszystkich informacji na temat pochodzenia, identyfikacji i ewentualnego miejsca przeznaczenia owiec lub kóz, które hodowca posiadał, przechowywał, transportował, sprzedawał lub poddawał ubojowi w okresie trzech ostatnich lat.

5 pkt

5 pkt

5 pkt

W przypadku przewozu owiec i kóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwierzęta te nie zostały zaopatrzone w dokumenty przewozowe zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu przewozowego dla owiec i kóz (Dz. U. Nr 142, poz. 1195).

Dokumenty przewozowe są przechowywane przez okres krótszy niż 3 lata od dnia przewozu zwierząt do miejsca przeznaczenia.

Kopie dokumentów przewozowych dla owiec lub kóz nie są dostarczane przez rolnika na żądanie Agencji Restrukturyzacji

6. Stwierdzono, w przypadku przewozu owiec i kóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, że zwierzęta te nie zostały zaopatrzone w dokumenty przewozowe zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu przewozowego dla owiec i kóz lub dokumenty przewozowe są przechowywane przez okres krótszy niż 3 lata od dnia przewozu zwierząt do miejsca przeznaczenia lub kopie dokumentów przewozowych dla owiec lub kóz nie są dostarczane przez rolnika na żądanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub organów Inspekcji Weterynaryjnej.

1 pkt
3 pkt
5 pkt

1 pkt
3 pkt
5 pkt

1 pkt
3 pkt
5 pkt

 

i Modernizacji Rolnictwa lub organów Inspekcji Weterynaryjnej.

 

 

 

 

Spisu owiec lub kóz nie dokonano w stadzie co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później niż w dniu jesiennego przeglądu stada.

7. Stwierdzono, że spisu owiec lub kóz nie dokonano w stadzie co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później niż w dniu jesiennego przeglądu stada.

1 pkt
3 pkt
5 pkt

1 pkt
3 pkt
5 pkt

1 pkt
3 pkt
5 pkt

1) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu w odniesieniu do naruszenia nr 1–7:

1) 1 pkt – ograniczony do siedziby stada w gospodarstwie rolnym;

2) 3 pkt – wykraczający poza siedzibę stada w gospodarstwie rolnym;

3) 5 pkt – wykraczający poza gospodarstwo rolne.

2) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium dotkliwości w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1–5 pkt – niezależnie od wielkości stada (podstawowy obowiązek rolnika);

2) 2.1:

a) 1 pkt – dla stada liczącego do 10 zwierząt,

b) 3 pkt – dla stada liczącego od 11 do 40 zwierząt,

c) 5 pkt – dla stada liczącego powyżej 40 zwierząt;

3) 2.2–5 pkt – naruszenie utrudniające przeprowadzenie kontroli niezależnie od wielkości stada;

4) 2.3, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7–4.9, 6 i 7:

a) 1 pkt – niezgodność dotyczy:

– 1 zwierzęcia w stadzie liczącym od 1 do 10 zwierząt,

– do 2 zwierząt w stadzie liczącym od 11 do 20 zwierząt,

– nie więcej niż 10 % zwierząt w stadzie liczącym powyżej 20 zwierząt

b) 3 pkt – niezgodność dotyczy:

– 2 albo 3 zwierząt w stadzie liczącym od 1 do 10 zwierząt,

– nie więcej niż 30 % zwierząt, lecz nie mniej niż 3 zwierząt w stadzie liczącym od 11 do 20 zwierząt,

– więcej niż 10 % zwierząt, lecz nie więcej niż 30 % zwierząt w stadzie liczącym powyżej 20 zwierząt,

c) 5 pkt – niezgodność dotyczy:

– od 4 zwierząt w stadzie liczącym od 1 do 10 zwierząt,

– więcej niż 30 % zwierząt w stadzie liczącym od 11 do 20 zwierząt,

– więcej niż 30 % zwierząt w stadzie liczącym powyżej 20 zwierząt;

5) 3, 4.3, 4.6 i 4.10:

a) 1 pkt – niezgodność dotyczy do 30 % zwierząt w stadzie,

b) 3 pkt – niezgodność dotyczy powyżej 30 % i nie więcej niż 50 % zwierząt w stadzie,

c) 5 pkt – niezgodność dotyczy powyżej 50 % zwierząt w stadzie;

6) 4.1 – 5 pkt – naruszenie uniemożliwiające zidentyfikowanie zwierzęcia niezależnie od wielkości stada;

7) 5 – 5 pkt – naruszenie utrudniające przeprowadzenie kontroli niezależnie od wielkości stada.

3) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium trwałości w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1, 2,2, 4.1 i 5 – 5 pkt – naruszenie niezależnie od długości okresu, w którym występują skutki niezgodności, lub od możliwości wyeliminowania tych skutków;

2) 2.1. 2.3–3, 4.2–4.10, 6 i 7:

a) 1 pkt – odwracalna krótkotrwała lub możliwa jest identyfikacja zwierzęcia oraz rolnik posiada stosowne dokumenty dotyczące zwierzęcia.

b) 3 pkt – odwracalna długotrwała oraz możliwa jest identyfikacja zwierzęcia lub rolnik posiada stosowne dokumenty dotyczące zwierzęcia,

c) 5 pkt – nieodwracalne lub nie jest możliwa identyfikacja zwierzęcia oraz rolnik nie posiada stosownych dokumentów dotyczących zwierzęcia.

Załącznik 4. [DROBNE NIEZGODNOŚCI W OBSZARACH ŚRODOWISKA ORAZ ZDROWIE PUBLICZNE I ZDROWIE ZWIERZĄT W ZAKRESIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT]

Załącznik nr 4

DROBNE NIEZGODNOŚCI W OBSZARACH ŚRODOWISKA ORAZ ZDROWIE PUBLICZNE I ZDROWIE ZWIERZĄT W ZAKRESIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT

DROBNA NIEZGODNOŚĆ
z wymogami wynikającymi
z ust. 1–8 pkt A załącznika II do rozporządzenia nr 73/2009

ZASIĘG

DOTKLIWOŚĆ

TRWAŁOŚĆ

Nie przestrzega się wymagań zawartych w programach działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla wyznaczonych obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego (OSN), na których jest położone gospodarstwo rolne lub jego część – wyłącznie w zakresie naruszenia dotyczącego braku kompletności planu nawożenia dla upraw.1)

1 pkt

1 pkt

1 pkt

Rolnik nie prowadzi aktualnej księgi rejestracji świń, dokonując wpisów do tej księgi w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu. Księga rejestracji świń

1 pkt

1 pkt

1 pkt

 

w formie papierowej nie jest prowadzona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz – wyłącznie w zakresie naruszenia dotyczącego niedokonania wpisów w księdze rejestracji w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu.2)

 

 

 

Rolnik nie prowadzi aktualnej księgi rejestracji bydła, dokonując wpisów do księgi rejestracji w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu.2)

1 pkt

1 pkt

1 pkt

Rolnik nie prowadzi aktualnej księgi rejestracji stada owiec lub księgi rejestracji kóz, dokonując wpisów do tej księgi w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu.2)

1 pkt

1 pkt

1 pkt

W siedzibie stada nie wszystkie świnie zostały oznakowane bezzwłocznie, a w każdym przypadku przed opuszczeniem przez nie siedziby stada, za pomocą kolczyka umieszczonego na lewej małżowinie usznej lub tatuażu umieszczonego w sposób czytelny i trwały w obu małżowinach usznych świni albo na jej grzbiecie, zawierających numer identyfikacyjny – wyłącznie w zakresie naruszenia: tatuaż w małżowinach usznych lub na grzbiecie nie jest czytelny lub zwierzę zgubiło kolczyk – widoczny ślad na małżowinie usznej po kolczyku i rolnik do dnia kontroli nie złożył wniosku o duplikat kolczyka.2)

1 pkt

1 pkt

1 pkt

W siedzibie stada nie wszystkie sztuki bydła zostały oznakowane za pomocą kolczyków umieszczonych na obu małżowinach usznych w terminie 7 dni – od dnia urodzenia zwierzęcia lub dnia kontroli granicznej, w przypadku zwierzęcia przywożonego z państwa trzeciego (z wyłączeniem przypadku, gdy miejscem przeznaczenia zwierzęcia jest rzeźnia, a uboju dokona się w terminie 20 dni od dnia przeprowadzenia takiej kontroli) nie później niż do dnia opuszczenia siedziby stada, w którym się urodziły, albo zwierzę pochodzące z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie posiada oryginalnych kolczyków – wyłącznie w zakresie naruszenia: brak jednego kolczyka i jest ślad po kolczyku, a rolnik do dnia kontroli nie złożył wniosku o duplikat kolczyka.2)

1 pkt

1 pkt

1 pkt

 

W siedzibie stada nie wszystkie sztuki owiec lub kóz są właściwie oznakowane za pomocą kolczyków, w terminie 180 dni od urodzenia lub 14 dni od dnia przeprowadzenia kontroli granicznej, w przypadku zwierzęcia przywożonego z państwa trzeciego (z wyłączeniem przypadku, gdy miejscem przeznaczenia zwierzęcia jest rzeźnia, a uboju dokona się w terminie 5 dni roboczych od dnia kontroli granicznej), nie później niż do dnia opuszczenia siedziby stada, w której się urodziły, albo zwierzę pochodzące z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie posiada oryginalnego oznakowania – wyłącznie w zakresie naruszenia:

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1) tatuaż nie jest czytelny lub zwierzę zgubiło kolczyk (widoczny ślad na małżowinie usznej po kolczyku) i rolnik do dnia kontroli nie złożył wniosku o duplikat kolczyka lub

 

 

 

2) brak jednego znaku identyfikacyjnego:

a) jest jeden kolczyk i brak drugiego albo tatuażu (owce nieprzeznaczone do handlu) albo opaski na pęcinę (kozy),

b) jest tatuaż i brak kolczyka (owce nieprzeznaczone do handlu),

c) jest opaska na pęcinie i brak kolczyka (kozy)

– przy czym jest ślad po kolczyku na małżowinie usznej, ale rolnik nie złożył do dnia kontroli wniosku o duplikat kolczyka lub opaski na pęcinie, lub

3) brak jednego kolczyka i jest ślad po kolczyku, a rolnik do dnia kontroli nie złożył wniosku o duplikat kolczyka.2)

1) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu, dotkliwości i trwałości znajduje się w tabeli IV w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu, dotkliwości i trwałości znajduje się w tabelach I–III w załączniku nr 3 do rozporządzenia.


Załącznik 5. [WYRAŻONA W PROCENTACH WIELKOŚĆ ZMNIEJSZENIA PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ, PŁATNOŚCI CUKROWEJ, PŁATNOŚCI DO POMIDORÓW LUB WSPARCIA SPECJALNEGO W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY PUNKTÓW PRZYPISANYCH STWIERDZONYM NIEZGODNOŚCIOM]

Załącznik nr 5

WYRAŻONA W PROCENTACH WIELKOŚĆ ZMNIEJSZENIA PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ, PŁATNOŚCI CUKROWEJ, PŁATNOŚCI DO POMIDORÓW LUB WSPARCIA SPECJALNEGO W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY PUNKTÓW PRZYPISANYCH STWIERDZONYM NIEZGODNOŚCIOM1)

SUMA
PUNKTÓW

% ZMNIEJSZENIA

3

1 %

5

1 %

7

3 %

9

3 %

11

3 %

13

5 %

15

5 %

1) W zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonej niezgodności dokonuje się zmniejszenia lub wykluczenia z płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego.

Załącznik 6. [WYRAŻONA W PROCENTACH WIELKOŚĆ ZMNIEJSZENIA PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ, PŁATNOŚCI CUKROWEJ, PŁATNOŚCI DO POMIDORÓW LUB WSPARCIA SPECJALNEGO W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY PUNKTÓW PRZYPISANYCH STWIERDZONYM NIEZGODNOŚCIOM CELOWYM]

Załącznik nr 6

WYRAŻONA W PROCENTACH WIELKOŚĆ ZMNIEJSZENIA PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ, PŁATNOŚCI CUKROWEJ, PŁATNOŚCI DO POMIDORÓW LUB WSPARCIA SPECJALNEGO W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY PUNKTÓW PRZYPISANYCH STWIERDZONYM NIEZGODNOŚCIOM CELOWYM1)

SUMA
PUNKTÓW

% ZMNIEJSZENIA

3

15 %

5

15 %

7

20 %

9

20 %

11

20 %

13

25 %

15

25–100%2)

1) W zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonej niezgodności dokonuje się zmniejszenia lub wykluczenia z płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego.

2) Na podstawie oceny przedłożonej przez kontrolującego w raporcie z czynności kontrolnych, wyrażoną w procentach wielkość zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego można zwiększyć do 100 %, zgodnie z przepisami art. 72 ust. 1 rozporządzenia nr 1122/2009.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Izabella Żyglicka i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa

Nowoczesna firma prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama