| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 13 lutego 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

Na podstawie art. 6b ust. 11 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226, poz. 1651, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) osobom zamierzającym podjąć działalność gospodarczą.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc finansowa udzielana przedsiębiorcom na podstawie § 3, § 5 ust. 2 pkt 2, § 7, § 16 ust. 1, § 18b, § 18d, § 18f, § 20a i § 20e, wsparcie uzyskane przez podmiot na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1, jeżeli podmiot ten podjął działalność gospodarczą, oraz wsparcie uzyskane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, funkcjonujące w ramach klastra, o którym mowa w § 14a, stanowi pomoc de minimis, o której mowa w art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).”;

3) po § 18a dodaje się § 18b–18g w brzmieniu:

„§ 18b. 1. Agencja udziela podmiotowi, o którym mowa w ust. 2, pomocy finansowej w ramach działania „Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców”4) realizowanego na podstawie programu „Small Business Act” dla Europy w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na pokrycie wydatków związanych ze stażem u mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, zwanego dalej „wsparciem na odbycie stażu”.

2. Wsparcie na odbycie stażu może być udzielone jednokrotnie:

1) mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

a) prowadzi działalność gospodarczą i ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) złożył wniosek o udzielenie wsparcia nie później niż przed upływem trzech lat od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,

2) osobie fizycznej zamierzającej podjąć działalność gospodarczą, mającej miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– zwanym dalej „młodym przedsiębiorcą”.

3. Okres trwania stażu wynosi od 1 do 6 miesięcy.

4. Wsparcie na odbycie stażu jest udzielane z przeznaczeniem na pokrycie przez młodego przedsiębiorcę niezbędnych wydatków związanych z kosztami podróży i utrzymania, w tym kosztami zakwaterowania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym odbywa on staż.

5. Kwota wsparcia na odbycie stażu nie może przekroczyć kwoty będącej iloczynem wyznaczonej przez Komisję Europejską miesięcznej stawki dla kraju, w którym młody przedsiębiorca odbywa staż, stanowiącej maksymalnie równowartość kwoty 1100 euro oraz liczby miesięcy trwania stażu.

6. Wielkość wsparcia na odbycie stażu może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

§ 18c. 1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia na odbycie stażu, zamieszczając ogłoszenie, w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności wskazanie:

1) miejsca publikacji dokumentacji programowej, w tym zasad naboru oraz formularza wniosku o udzielenie wsparcia;

2) miejsca, sposobu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia składania wniosków o udzielenie wsparcia;

3) wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie wymagań przez podmioty ubiegające się o wsparcie.

3. Agencja, rozpatrując wnioski o udzielenie wsparcia na odbycie stażu, bierze pod uwagę w szczególności przydatność zaplanowanych działań w uzyskaniu wiedzy dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwość nawiązania w przyszłości współpracy pomiędzy młodym przedsiębiorcą a przedsiębiorcą, u którego młody przedsiębiorca będzie odbywał staż.

4. Do wniosku o udzielenie wsparcia na odbycie stażu młody przedsiębiorca powinien dołączyć:

1) życiorys;

2) biznesplan dla planowanej lub prowadzonej działalności gospodarczej wraz z opisem świadczonych usług lub produkowanych towarów oraz analizą rynku, na którym prowadzi lub zamierza podjąć działalność gospodarczą;

3) zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

4) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311), oraz sprawozdania finansowe, o których mowa w przepisach tego rozporządzenia.

5. Agencja niezwłocznie powiadamia pisemnie młodego przedsiębiorcę o udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia na odbycie stażu.

§ 18d. 1. Agencja może udzielić przedsiębiorcy spełniającemu warunki, o których mowa w ust. 3, pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację u tego przedsiębiorcy projektu polegającego na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, zwanej dalej „wsparciem na wdrożenie CSR”. Przez społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań, bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe.

2. Agencja udziela wsparcia na wdrożenie CSR, na realizację projektu rekomendowanego do udzielenia wsparcia w konkursie ogłoszonym w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowanego w ramach Umowy ramowej pomiędzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej, podpisanej w Bernie w dniu 20 grudnia 2007 r. (M.P. z 2008 r. Nr 75, poz. 672).

3. Wsparcie na wdrożenie CSR może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia;

3) złożył tylko jeden wniosek w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR;

4) nie otrzymał wcześniej wsparcia na wdrożenie CSR.

4. Wsparcie na wdrożenie CSR udzielane jest na realizację projektu, którego zakres obejmuje co najmniej jeden z następujących obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu:

1) środowisko naturalne, w szczególności:

a) zwiększenie efektywności materiałowej i energetycznej towaru lub usługi poprzez zmniejszenie zużycia materiałów i surowców lub redukcję odpadów,

b) działania w zakresie ekoproduktu, które zminimalizują wpływ procesu produkcji, transportu, magazynowania, pakowania, sprzedaży i konsumpcji towarów i usług na środowisko,

c) wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego przez wprowadzenie standardów środowiskowych lub poprawę jego funkcjonowania;

2) relacje z personelem przedsiębiorstwa, w szczególności:

a) budowanie kultury społecznej odpowiedzialności biznesu u przedsiębiorcy poprzez zwiększenie udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, wolontariat pracowniczy, zaangażowanie pracowników we wdrażanie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu,

b) wdrożenie standardów społecznych;

3) zaangażowanie społeczne, w szczególności:

a) wdrożenie raportowania według standardu Światowej Inicjatywy Sprawozdawczej,

b) wdrożenie zrównoważonego łańcucha dostaw,

c) zaangażowanie w dobrowolne działania i partnerstwo lokalne,

d) pomoc w zachowaniu lokalnego środowiska i dziedzictwa kulturowego.

5. Wsparcie na wdrożenie CSR nie może być udzielone na następujące projekty:

1) polegające na dystrybucji otrzymanych środków, udzielaniu finansowego i materialnego wsparcia innym podmiotom, sponsoringu, finansowaniu wydatków innych instytucji;

2) wyłącznie informacyjno-promocyjne;

3) reklamowe, w tym na reklamę społeczną;

4) niezwiązane z zarejestrowanym przedmiotem działalności przedsiębiorcy.

6. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na wdrożenie CSR są wydatki poniesione od dnia ogłoszenia konkursu, o którym mowa w ust. 2, bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do wdrożenia CSR w przedsiębiorstwie, przeznaczone na:

1) zakup usług doradczych świadczonych przez doradców wpisanych do bazy, o której mowa w ust. 7, prowadzonej przez Agencję;

2) audyt, z wyłączeniem audytu finansowego;

3) badania lub analizy produktów oraz procesów produkcyjnych lub usługowych;

4) certyfikację produktu, procesu lub usługi;

5) działania informacyjno-promocyjne, wyłącznie gdy stanowią element projektu;

6) inwestycje w rzeczowe składniki majątku oraz wartości niematerialne i prawne, do wysokości:

a) 70% wartości całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem dla projektów z obszaru wskazanego w ust. 4 pkt 1,

b) 50% wartości całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem dla projektów łączących co najmniej dwa różne obszary społecznej odpowiedzialności biznesu wskazane w ust. 4 oraz projektów z jednego z obszarów wskazanych w ust. 4 pkt 2 albo 3.

7. Agencja tworzy i prowadzi bazę osób spełniających wymagania, o których mowa w ust. 8, i udostępnia ją w sieci teleinformatycznej.

8. Do bazy mogą być wpisane osoby, które posiadają doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie co najmniej trzech usług doradczych z obszarów CSR, o których mowa w ust. 4, w tym dwóch usług doradczych świadczonych na rzecz przedsiębiorców.

9. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na wdrożenie CSR nie zalicza się wydatków innych niż wymienione w ust. 6, w tym w szczególności wydatków:

1) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu, w tym osób zarządzających projektem;

2) na zakup materiałów biurowych;

3) na zakup używanych środków trwałych;

4) na zakup, dzierżawę lub najem nieruchomości;

5) związanych z budową, najmem oraz eksploatacją budynków lub pomieszczeń;

6) na pokrycie kosztów ubezpieczeń;

7) na podatek od towarów i usług, chyba że brak jest prawnej możliwości odliczenia bądź uzyskania zwrotu tego podatku.

10. Kwota wsparcia na wdrożenie CSR udzielona jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 100 000 zł.

11. Wielkość wsparcia na wdrożenie CSR może wynosić do 70% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

§ 18e. 1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR, zamieszczając ogłoszenie, w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) informację o podstawowych warunkach udzielenia wsparcia na wdrożenie CSR;

2) wskazanie miejsca publikacji dokumentacji konkursowej, w tym kryteriów wyboru projektów oraz formularza wniosku o udzielenie wsparcia;

3) wykaz wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie wymagań przez podmioty ubiegające się o wsparcie;

4) wskazanie miejsca, sposobu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia składania wniosków o udzielenie wsparcia.

3. Wniosek o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie przedsiębiorcy składającego wniosek;

2) szczegółowe informacje o projekcie polegającym na wdrożeniu rozwiązań z zakresu CSR;

3) oświadczenie przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w § 18d ust. 3.

4. Do wniosku o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR wnioskodawca powinien dołączyć:

1) zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, oraz sprawozdania finansowe, o których mowa w przepisach tego rozporządzenia;

3) kopię upoważnienia osoby (osób) do podpisania wniosku o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę, w przypadku gdy wniosek o udzielenie wsparcia nie jest podpisany przez osobę upoważnioną zgodnie z aktualnym wpisem we właściwym rejestrze.

5. Agencja udostępnia dokumentację konkursową, w tym wytyczne oraz formularz wniosku o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR, w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

6. Agencja udziela wsparcia na wdrożenie CSR przedsiębiorcom, których projekty zostały rekomendowane do uzyskania wsparcia na podstawie oceny dokonanej zgodnie z kryteriami zawartymi w wytycznych. Wsparcie będzie udzielane według kolejności projektów na listach rankingowych w poszczególnych województwach do wyczerpania alokacji. Alokacja na dane województwo niewykorzystana po ostatnim naborze wniosków zostanie przeznaczona na wsparcie projektów według ich kolejności na ogólnopolskiej liście rankingowej.

7. Agencja ogłasza na swojej stronie internetowej listę projektów rekomendowanych do uzyskania wsparcia oraz niezwłocznie powiadamia przedsiębiorców o udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia na wdrożenie CSR.

§ 18f. 1. Agencja może udzielić mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy spełniającemu warunki, o których mowa w ust. 7, pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji, zwanego dalej „wsparciem w ramach dużego bonu”.

2. Usługa, o której mowa w ust. 1, może dodatkowo obejmować:

1) opracowanie:

a) oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy,

b) planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji,

c) prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu,

d) strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu;

2) wdrożenie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.

3. Przez projekt wzorniczy rozumie się opracowanie cech technicznych, użytkowych i estetycznych produktu zmierzające do wprowadzenia go do obrotu.

4. Wykonawcą usługi, o której mowa w ust. 1, zwanym dalej „wykonawcą”, są jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a–e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092), posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.5)) i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Przedsiębiorca może zlecić realizację usługi, o której mowa w ust. 1, maksymalnie dwóm wykonawcom. Wykluczone jest zlecanie przez wykonawcę wykonania całości lub części usługi, o której mowa w ust. 1, podmiotom trzecim.

6. Wsparciem w ramach dużego bonu mogą być objęte wyłącznie wydatki poniesione na zakup usługi, o której mowa w ust. 1, pomniejszone o podatek od towarów i usług, chyba że brak jest prawnej możliwości odliczenia bądź uzyskania zwrotu tego podatku.

7. Wsparcie w ramach dużego bonu może być udzielone mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, prowadzącemu działalność produkcyjną, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) zobowiąże się do pokrycia wydatków na zakup usługi, o której mowa w ust. 1, w części nieobjętej wsparciem w ramach dużego bonu;

3) przedstawi zobowiązanie wykonawcy do samodzielnego wykonania usługi zgodnie z zakresem określonym we wniosku o udzielenie wsparcia;

4) przedstawi oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się z warunkami udzielenia i wypłaty wsparcia w ramach dużego bonu i akceptacji tych warunków;

5) nie otrzymał wcześniej wsparcia w ramach dużego bonu.

8. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach dużego bonu są koszty zakupu usługi, o której mowa w ust. 1, poniesione przez przedsiębiorcę po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia.

9. Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach dużego bonu nie może przekroczyć 50 000 zł.

10. Wielkość wsparcia w ramach dużego bonu może wynosić do 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

§ 18g. 1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach dużego bonu, zamieszczając ogłoszenie, w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) informację o podstawowych warunkach udzielenia wsparcia w ramach dużego bonu;

2) wskazanie miejsca publikacji dokumentacji programowej zawierającej w szczególności kryteria wyboru projektów, formularz wniosku o udzielenie wsparcia oraz wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań przez podmioty ubiegające się o wsparcie;

3) wskazanie miejsca, sposobu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia składania wniosków.

3. Wniosek o udzielenie wsparcia w ramach dużego bonu powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie przedsiębiorcy składającego wniosek;

2) oświadczenie przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w § 18f ust. 7 pkt 1 i 5, oraz zobowiązanie, o którym mowa w § 18f ust. 7 pkt 2;

3) oznaczenie usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji, która ma być objęta wsparciem w ramach dużego bonu;

4) oznaczenie jednostki naukowej wybranej przez przedsiębiorcę do wykonania tej usługi.

4. Do wniosku o udzielenie wsparcia w ramach dużego bonu wnioskodawca powinien dołączyć w szczególności:

1) zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, oraz sprawozdania finansowe, o których mowa w przepisach tego rozporządzenia;

3) kopię upoważnienia osoby (osób) do podpisania wniosku o udzielenie wsparcia w ramach dużego bonu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę, w przypadku gdy wniosek o udzielenie wsparcia nie jest podpisany przez osobę upoważnioną zgodnie z aktualnym wpisem we właściwym rejestrze;

4) zobowiązania lub oświadczenia, o których mowa w § 18f ust. 7 pkt 3 i 4.

5. Agencja udostępnia dokumentację programową, w tym wytyczne oraz formularz wniosku o udzielenie wsparcia w ramach dużego bonu, w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

6. Agencja może skrócić termin zakończenia składania wniosków o udzielenie wsparcia, zamieszczając ogłoszenie w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

7. Agencja udziela wsparcia w ramach dużego bonu na realizację projektów rekomendowanych do uzyskania wsparcia na podstawie oceny dokonanej zgodnie z kryteriami zawartymi w wytycznych. Wsparcie będzie udzielane według kolejności projektów na liście rankingowej do wyczerpania alokacji.

8. Agencja informuje o wynikach rozpatrzenia wniosków o udzielenie wsparcia, zamieszczając ogłoszenie w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. Agencja niezwłocznie pisemnie powiadamia przedsiębiorcę o udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia w ramach dużego bonu.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: wz. D. Bogdan

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 240, poz. 1603 i Nr 257, poz. 1726.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 149, poz. 1048, z 2008 r. Nr 161, poz. 1003, z 2009 r. Nr 39, poz. 313 oraz z 2011 r. Nr 86, poz. 472.

4) Oficjalna strona działania „Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców” dostępna jest pod adresem: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=pl

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 75, poz. 473, Nr 96, poz. 620 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 457 i Nr 106, poz. 622.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka M. Kalisz

Aplikantka radcowska w kancelarii e|n|w|c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »