reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 1 marca 2013 r.

w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

Na podstawie art. 155 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742 i 1544) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nauczycielom akademickim nagród ministra za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku, zwanych dalej „nagrodami”.
§ 2.
1. Nagrody przyznają corocznie właściwi ministrowie, o których mowa w art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

2. Nagrody za osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne dotyczą osiągnięć uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym.

3. Nagrody za osiągnięcia organizacyjne dotyczą osiągnięć uzyskanych w poprzednim roku akademickim.

4. Nagrody mają charakter nagród indywidualnych, z wyjątkiem nagród za osiągnięcia dydaktyczne, które mogą mieć również charakter nagród zespołowych.

§ 3.
1. Nagrody za osiągnięcia naukowe przyznaje się za:

1) osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki;

2) osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki.

2. Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne przyznaje się za innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz za nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych.

3. Nagrody za osiągnięcia organizacyjne przyznaje się nauczycielom akademickim, w szczególności pełniącym funkcje organów jednoosobowych uczelni, za działania, które znacząco wpłynęły na poprawę:

1) jakości badań naukowych i prac rozwojowych w uczelni, skutkującą podwyższeniem kategorii naukowej jednostki naukowej;

2) jakości dydaktyki i kształcenia, poprzez nowatorskie systemy wdrażania systemów jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji;

3) współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz w zakresie opracowywania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmującego umiejętności niezbędne na rynku pracy.

4. Nagrody za całokształt dorobku, obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, przyznaje się nauczycielom akademickim posiadającym tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki.

§ 4.
1. Kandydatami do nagrody mogą być nauczyciele akademiccy posiadający obywatelstwo polskie, w tym pracujący za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali osiągnięcia, o których mowa w § 3.

2. Kandydatami do nagrody nie mogą być nauczyciele akademiccy karani dyscyplinarnie za naruszenie praw autorskich, fałszowanie wyników badań lub inne oszustwo naukowe.

3. Kandydatami do nagrody nie mogą być rektorzy uczelni, które w ostatnim roku kalendarzowym uzyskały ujemny wynik finansowy.

4. Wnioskodawca może zgłosić w danym roku jednego kandydata do nagrody w danej kategorii.

§ 5.
Nagrody przyznaje się corocznie za:

1) osiągnięcia naukowe:

a) I stopnia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, w liczbie do 8 – w wysokości do trzynastokrotności minimalnej stawki wynagrodzenia profesora zwyczajnego, zwanej dalej „stawką”, każda,

b) II stopnia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, w liczbie do 24 – w wysokości do dziewięciokrotności stawki każda;

2) osiągnięcia dydaktyczne, o których mowa w § 3 ust. 2, w liczbie do 8:

a) indywidualne – w wysokości do ośmiokrotności stawki każda,

b) zespołowe – w łącznej wysokości do ośmiokrotności stawki każda;

3) osiągnięcia organizacyjne:

a) I stopnia, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 – w wysokości do trzynastokrotności stawki każda,

b) II stopnia, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 – w wysokości do ośmiokrotności stawki każda;

4) całokształt dorobku, o którym mowa w § 3 ust. 4, w liczbie do 10 – w wysokości do piętnastokrotności stawki każda.

§ 6.
1. Właściwy minister powołuje Zespół do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich, zwany dalej „zespołem”.

2. Tryb pracy zespołu określa regulamin ustalony przez zespół.

§ 7.
1. Do zadań zespołu należy:

1) ocena wniosków o przyznanie nagród;

2) przedstawianie opinii o wnioskach rozpatrywanych z inicjatywy własnej ministra;

3) przedstawienie ministrowi, za pośrednictwem urzędu obsługującego właściwego ministra, propozycji dotyczących przyznania nagród wraz z uzasadnieniem.

2. Członkowie zespołu oceniają wnioski o przyznanie nagród zgodnie z reprezentowaną dyscypliną naukową i dyscypliną naukową wskazaną przez wnioskodawcę.

§ 8.
Obsługę zespołu zapewnia urząd obsługujący właściwego ministra.
§ 9.
1. Właściwy minister może przyznać nauczycielowi akademickiemu nagrodę:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek rektora uczelni, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony, z zastrzeżeniem że wniosek o przyznanie nagrody obejmuje wyłącznie osiągnięcia uzyskane w związku z pracą w tej uczelni;

3) na wniosek przewodniczącego organu opiniodawczego lub przedstawicielskiego środowiska akademickiego, a w szczególności: Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;

4) na wniosek przewodniczącego ogólnokrajowej organizacji lub ogólnokrajowego zrzeszenia (federacji) związków zawodowych pracowników szkolnictwa wyższego.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, minister może wystąpić do organów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, o przedstawienie rekomendacji.

§ 10.
Wnioski o przyznanie nagród, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2–4, składa się właściwym ministrom w terminie do dnia 31 marca, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
§ 11.
1. Wniosek o przyznanie nagrody zawiera:

1) wskazanie wnioskodawcy i jego adresu;

2) dane kandydata do nagrody lub w przypadku nagród zespołowych – kandydatów do nagrody: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, miejsca zatrudnienia, tytuł zawodowy, stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki, tytuł naukowy lub tytuł w zakresie sztuki, zajmowane stanowisko oraz funkcja pełniona w uczelni, reprezentowana dziedzina nauki/sztuki, dyscyplina naukowa/artystyczna;

3) tytuł lub rodzaj osiągnięcia zgłaszanego do nagrody;

4) uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody.

2. Do wniosku o przyznanie nagrody dołącza się – w przypadku nagród za:

1) osiągnięcia naukowe:

a) informację o osiągnięciach będących podstawą nadania stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki albo stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki,

b) kopię prawomocnej uchwały jednostki uprawnionej do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki o nadaniu stopnia naukowego doktora, stopnia naukowego doktora habilitowanego, stopnia doktora sztuki lub stopnia doktora habilitowanego sztuki,

c) 3 rekomendacje sporządzone, w związku z wnioskiem o przyznanie nagrody, przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego, stopień doktora habilitowanego sztuki, tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki, zatrudnione w podmiotach innych niż zatrudniające kandydata do nagrody,

d) wyciąg z protokołu posiedzenia senatu uczelni lub innego najwyższego organu kolegialnego wnioskodawcy, odzwierciedlający przebieg głosowania nad wnioskiem o przyznanie nagrody;

2) osiągnięcia dydaktyczne:

a) opis osiągnięcia będącego przedmiotem wniosku o przyznanie nagrody,

b) 3 rekomendacje sporządzone, w związku z wnioskiem o przyznanie nagrody, przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego, stopień doktora habilitowanego sztuki, tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki, zatrudnione w podmiotach innych niż zatrudniające kandydata do nagrody,

c) wyciąg z protokołu posiedzenia senatu uczelni lub innego najwyższego organu kolegialnego wnioskodawcy, odzwierciedlający przebieg głosowania nad wnioskiem o przyznanie nagrody,

d) informację o procentowym udziale w powstaniu osiągnięcia – w przypadku wniosku o przyznanie nagrody zespołowej;

3) osiągnięcia organizacyjne:

a) opis osiągnięcia będącego przedmiotem wniosku o przyznanie nagrody,

b) 3 rekomendacje sporządzone, w związku z wnioskiem o przyznanie nagrody, przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego, stopień doktora habilitowanego sztuki, tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki, zatrudnione w podmiotach innych niż zatrudniające kandydata do nagrody,

c) wyciąg z protokołu posiedzenia senatu uczelni lub innego najwyższego organu kolegialnego wnioskodawcy, odzwierciedlający przebieg głosowania nad wnioskiem o przyznanie nagrody;

4) całokształt dorobku:

a) 3 rekomendacje dotyczące kandydata do nagrody w zakresie osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, sporządzone w związku z wnioskiem o przyznanie nagrody, przez osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki, zatrudnione w podmiotach innych niż zatrudniające kandydata do nagrody,

b) wykaz osiągnięć naukowych, w tym w szczególności:

– wykaz prac naukowych, których autorem lub współautorem jest kandydat do nagrody,

– wykaz projektów, którymi kierował lub w których uczestniczył kandydat do nagrody, realizowanych we współpracy z naukowcami z innych polskich i zagranicznych jednostek naukowych, a w przypadku badań stosowanych – we współpracy z przedsiębiorcami,

– wykaz uzyskanych patentów na wynalazek oraz wdrożonych wynalazków, których twórcą jest kandydat do nagrody,

– wykaz odbytych staży zagranicznych lub krajowych w ośrodkach naukowych lub akademickich,

– wykaz recenzji i opinii sporządzonych przez kandydata do nagrody w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki,

c) wykaz osiągnięć dydaktycznych, w tym w szczególności:

– wykaz podręczników akademickich, których autorem lub współautorem jest kandydat do nagrody,

– wykaz programów i projektów obejmujących innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych i nauczania, w tym w kształceniu ustawicznym, których autorem lub współautorem jest kandydat do nagrody,

– opis osiągnięć uzyskanych w związku z realizacją opieki naukowej nad studentami i doktorantami,

– informację o liczbie przewodów doktorskich zakończonych nadaniem stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki, w których kandydat do nagrody pełnił funkcję promotora,

d) wykaz osiągnięć organizacyjnych, w tym w szczególności:

– wykaz inicjatyw na rzecz poprawy jakości kształcenia, badań naukowych i prac rozwojowych w uczelni, których autorem lub współautorem jest kandydat do nagrody,

– wykaz funkcji pełnionych przez kandydata i osiągnięć uzyskanych w związku z ich pełnieniem,

– wykaz osiągnięć uzyskanych w związku z członkostwem w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych,

– wykaz osiągnięć uzyskanych w związku z udziałem w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism,

e) wykaz osiągnięć organizacyjnych uzyskanych w związku z realizacją współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz w zakresie opracowywania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmującego umiejętności niezbędne na rynku pracy.

§ 12.
1. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski o przyznanie nagród spełniające wymagania formalne.

2. W przypadku gdy wniosek o przyznanie nagrody nie spełnia wymagań formalnych, wnioskodawcę wzywa się do poprawienia wniosku lub uzupełnienia jego braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niepoprawienie wniosku lub nieusunięcie jego braków w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

§ 13.
Nagrody przyznaje się w terminie do dnia 30 września.
§ 14.
Nauczyciel akademicki może otrzymać w danym roku jedną nagrodę.
§ 15.
Traci moc rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 139, poz. 978 oraz z 2009 r. Nr 76, poz. 647).
§ 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sądej

Prawnik specjalizujący się w tematyce podatkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama