reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 18 lutego 2013 r.

w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy

Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy nadaje się statut, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Środowiska: M. Korolec

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 2013 r. poz. 7, 73 i 165.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 57 Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 4, poz. 80), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 224, poz. 1337).

Załącznik 1. [STATUT BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO Z SIEDZIBĄ W OSOWCU-TWIERDZY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 18 lutego 2013 r. (poz. 303)

STATUT BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO Z SIEDZIBĄ W OSOWCU-TWIERDZY

§ 1. Biebrzański Park Narodowy z siedzibą w Osowcu-Twierdzy, zwany dalej „Parkiem”, będący państwową osobą prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2. Organizację wewnętrzną Parku stanowią następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Dział Administracji;

2) Dział Edukacji;

3) Dział Finansowo-Księgowy;

4) Dział Monitoringu Przyrodniczego i Sozologicznego;

5) Dział Projektów;

6) Dział Udostępniania Parku;

7) Centrum Ochrony Przyrody;

8) Ośrodek Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego i Rehabilitacji Zwierząt;

9) Ośrodek Wdrażania Działań Ochronnych;

10) Sekcja Ogólna;

11) Samodzielne Stanowisko do spraw Kontroli Wewnętrznej;

12) Posterunek Straży Parku;

13) Obręb Ochronny Basenu Górnego, podzielony na obwody ochronne:

a) Trzyrzeczki,

b) Lipsk;

14) Obręb Ochronny Basenu Środkowego, podzielony na obwody ochronne:

a) Dębowo,

b) Kopytkowo,

c) Kapice,

d) Tajno,

e) Ciszewo,

f) Grzędy;

15) Obręb Ochronny Basenu Dolnego, podzielony na obwody ochronne:

a) Osowiec,

b) Werykle,

c) Brzeziny,

d) Mścichy.

§ 3. Dyrektor Parku może tworzyć komisje lub zespoły opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub czasowym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania oraz sposób ich obsługi.

§ 4. Dyrektor Parku kieruje działalnością Parku przy pomocy zastępcy lub zastępców dyrektora Parku, głównego księgowego oraz kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 2.

§ 5. W razie nieobecności dyrektora Parku lub czasowej niezdolności do wykonywania przez niego obowiązków działalnością Parku kieruje i reprezentuje Park na zewnątrz wyznaczony przez dyrektora Parku jego zastępca.

§ 6. Dyrektor Parku udziela pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych na piśmie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Żurawska-Wojcieszek

Auditor, konsultant, trener w zakresie systemów zarządznia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama