reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 18 lutego 2013 r.

w sprawie nadania statutu Drawieńskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Drawnie

Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Drawieńskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Drawnie nadaje się statut, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Środowiska: M. Korolec

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 2013 r. poz. 7, 73 i 165.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 65 Ministra Środowiska z dnia 10 października 2005 r. w sprawie nadania statutu Drawieńskiemu Parkowi Narodowemu (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ z 2006 r. Nr 1, poz. 22), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 224, poz. 1337) .

Załącznik 1. [STATUT DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO Z SIEDZIBĄ W DRAWNIE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 18 lutego 2013 r. (poz. 304)

STATUT DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO Z SIEDZIBĄ W DRAWNIE

§ 1. Drawieński Park Narodowy z siedzibą w Drawnie, zwany dalej „Parkiem”, będący państwową osobą prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2. Organizację wewnętrzną Parku stanowią następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Dział Administracji, w którego skład wchodzą:

a) Zespół Administracyjny,

b) Zespół Remontowo-Budowlany,

c) Zespół do spraw Transportu;

2) Dział Ochrony Przyrody;

3) Dział Udostępnienia Parku i Edukacji;

4) Posterunek Straży Parku;

5) Zespół Finansowo-Księgowy;

6) Sekcja do spraw Monitoringu;

7) Sekcja do spraw Systemu Informacji Geograficznej (GIS);

8) Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Sekretariatu i Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego;

9) Samodzielne Stanowisko do spraw Pracowniczych;

10) Samodzielne Stanowisko do spraw Prawnych;

11) obwody ochronne:

a) Sitno,

b) Pustelnia,

c) Knieja,

d) Dębina,

e) Ostrowiec,

f) Kamienna,

g) Szuwary.

§ 3. Dyrektor Parku może tworzyć komisje lub zespoły opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub czasowym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania oraz sposób ich obsługi.

§ 4. Dyrektor Parku kieruje działalnością Parku przy pomocy zastępcy lub zastępców dyrektora Parku, głównego księgowego oraz kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 2.

§ 5. W razie nieobecności dyrektora Parku lub czasowej niezdolności do wykonywania przez niego obowiązków działalnością Parku kieruje i reprezentuje Park na zewnątrz wyznaczony przez dyrektora Parku jego zastępca.

§ 6. Dyrektor Parku udziela pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych na piśmie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Izabella Żyglicka i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa

Nowoczesna firma prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama