reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 18 lutego 2013 r.

w sprawie nadania statutu Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Izabelinie

Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Izabelinie nadaje się statut, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Środowiska: M. Korolec

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 2013 r. poz. 7, 73 i 165.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 53 Ministra Środowiska z dnia 14 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 3, poz. 58), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 224, poz. 1337).

Załącznik 1. [STATUT KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO Z SIEDZIBĄ W IZABELINIE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 18 lutego 2013 r. (poz. 306)

STATUT KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO Z SIEDZIBĄ W IZABELINIE

§ 1. Kampinoski Park Narodowy z siedzibą w Izabelinie, zwany dalej „Parkiem”, będący państwową osobą prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2. Organizację wewnętrzną Parku stanowią następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Dział Badań Naukowych, Monitoringu Przyrody, Edukacji, Komunikacji Społecznej i Udostępniania Parku, w którego skład wchodzą:

a) Zespół do spraw Komunikacji Społecznej i Wydawnictw,

b) Zespół do spraw Nauki i Monitoringu Przyrody,

c) Zespół do spraw Udostępniania Parku i Współpracy Międzynarodowej,

d) Biblioteka i Dokumentacja Naukowa,

e) Centrum Edukacji w Izabelinie,

f) Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Granicy,

g) Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Kampinos”,

h) Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Przyrody i Edukacji,

i) Samodzielne Stanowisko do spraw Zbiorów Przyrodniczych;

2) Dział Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami, Informacji Przestrzennej GIS i Współpracy z Samorządami, w którego skład wchodzą:

a) Zespół do spraw Gospodarki Gruntami i Wykupu Nieruchomości,

b) Zespół do spraw Strefy Ochronnej Parku i Współpracy z Samorządami,

c) Samodzielne Stanowisko do spraw Systemu Informacji Geograficznej (GIS);

3) Dział Ochrony Przyrody, w którego skład wchodzą:

a) Zespół do spraw Ochrony Przyrody,

b) Gospodarstwo Szkółkarskie,

c) Ośrodek Hodowli Żubrów im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Smardzewicach,

d) Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Przeciwpożarowej i Spraw Obronnych,

e) Samodzielne Stanowisko do spraw Planowania i Budżetu Zadaniowego;

4) Dział Obsługi Parku;

5) Posterunek Straży Parku;

6) Zespół do spraw Finansowo-Księgowych;

7) Zespół do spraw Pracowniczych i Organizacyjnych;

8) Samodzielne Stanowisko do spraw Kontroli Wewnętrznej – Zarządczej;

9) Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Projektów UE;

10) Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Prawnej;

11) Obręb Ochronny Kampinos – podzielony na obwody ochronne:

a) Wiersze,

b) Rózin,

c) Grabina,

d) Zamczysko,

e) Kampinos,

f) Przyćmień;

12) Obręb Ochronny Kromnów – podzielony na obwody ochronne:

a) Rybitew,

b) Wilków,

c) Polesie,

d) Krzywa Góra,

e) Kromnów,

f) Dąbrówka;

13) Obręb Ochronny Laski – podzielony na obwody ochronne:

a) Kaliszki,

b) Sieraków,

c) Janówek,

d) Lipków,

e) Zaborów.

§ 3. Dyrektor Parku może tworzyć komisje lub zespoły opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub czasowym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania oraz sposób ich obsługi.

§ 4. Dyrektor Parku kieruje działalnością Parku przy pomocy zastępcy lub zastępców dyrektora Parku, głównego księgowego oraz kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 2.

§ 5. W razie nieobecności dyrektora Parku lub czasowej niezdolności do wykonywania przez niego obowiązków działalnością Parku kieruje i reprezentuje Park na zewnątrz wyznaczony przez dyrektora Parku jego zastępca.

§ 6. Dyrektor Parku udziela pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych na piśmie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama