| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 lutego 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 24 października 1996 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 152, poz. 719),

2) ustawą z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 80, poz. 504),

3) ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),

4) ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 107, poz. 690),

5) ustawą z dnia 4 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 158, poz. 1044),

6) ustawą z dnia 4 marca 1999 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 27, poz. 243),

7) ustawą z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 63, poz. 702),

8) ustawą z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych – w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 122, poz. 1315 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594),

9) ustawą z dnia 9 maja 2001 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 72, poz. 744),

10) ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 72, poz. 746),

11) ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 104, poz. 962),

12) ustawą z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 188, poz. 1839),

13) ustawą z dnia 19 marca 2004 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 91, poz. 867),

14) ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 12 lutego 2013 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 2 ustawy z dnia 24 października 1996 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 152, poz. 719), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) art. 2 ustawy z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 80, poz. 504), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

3) art. 99 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który stanowi:

„Art. 99. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., z tym że przepisy art. 12–98 wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

4) art. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 107, poz. 690), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

5) art. 2 ustawy z dnia 4 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 158, poz. 1044), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

6) art. 2 ustawy z dnia 4 marca 1999 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 27, poz. 243), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.”;

7) art. 2 ustawy z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 63, poz. 702), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

8) art. 10 i art. 12 ustawy z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych – w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 122, poz. 1315 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594), które stanowią:

„Art. 10. Do czasu wygaśnięcia pozostają w mocy prawa nabyte na podstawie przepisów uchylanych w art. 3.”

„Art. 12. 1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 2–4.

2. Przepisy art. 5 pkt 1–3 oraz art. 6 pkt 1–3, 6 i 9 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

3. Przepisy art. 2 i art. 3 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem art. 6 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy i traci moc z dniem 1 stycznia 2002 r.

4. Z dniem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej wchodzą w życie, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą:

1) art. 59a ustawy, o której mowa w art. 4,

2) art. 63a ustawy, o której mowa w art. 4 – w zakresie dotyczącym emitenta, którego papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu w państwie członkowskim,

3) art. 43, art. 59 oraz art. 112 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 6.”;

9) art. 2 ustawy z dnia 9 maja 2001 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 72, poz. 744), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

10) art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 72, poz. 746), które stanowią:

„Art. 2. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie art. 8 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym mu niniejszą ustawą, zachowują moc dotychczasowe przepisy wykonawcze w zakresie, w jakim nie są z nią sprzeczne.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

11) art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 104, poz. 962), które stanowią:

„Art. 2. 1. Do kredytów udzielonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W odniesieniu do kredytów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy wymienionej w art. 1, zastosowanie dopłat zgodnie z warunkami wynikającymi z niniejszej ustawy następuje w przypadku zmiany umowy kredytowej.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

12) art. 2 ustawy z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 188, poz. 1839), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

13) art. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 91, poz. 867), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2004 r.”;

14) art. 72 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291), który stanowi:

„Art. 72. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”.

Marszałek Sejmu: E. Kopacz

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 20 lutego 2013 r. (poz. 370)

USTAWA

z dnia 5 stycznia 1995 r.

o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych

Art. 1. 1.1) Ustawa określa zasady udzielania dopłat ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów bankowych na cele rolnicze, skup i przechowywanie zapasów ryb morskich oraz zadania związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego.

2. Dopłaty, o których mowa w ust. 1, realizowane są ze środków budżetu państwa określonych w ustawie budżetowej.

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o krajowym przedsiębiorcy2), należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzącą działalność gospodarczą.

Art. 3. 1. Ze środków budżetu państwa udzielane są dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych dla krajowych przedsiębiorców2) na:

1) cele rolnicze;

2) skup i przechowywanie zapasów ryb morskich;

3) (uchylony);3)

4)4) realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności według działów 17, 18, 19.

2. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych na cele rolnicze, dla krajowych przedsiębiorców2) prowadzących produkcję rolniczą, udzielane są na jednakowych zasadach, bez względu na obszar użytków rolnych i formę ich własności.

3. (uchylony).5)

Art. 4. 1. Za kredyty na cele rolnicze, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, uważa się kredyty:

1) dla krajowych przedsiębiorców2) prowadzących produkcję rolniczą, przeznaczone na:

a) zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolniczej,

b) zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji,

c) postęp biologiczny w rolnictwie;

2) dla krajowych przedsiębiorców2) prowadzących przetwórstwo lub przechowalnictwo skupowanych produktów rolnych, przeznaczone na:

a) skup produktów rolnych od producentów krajowych,

b) przechowywanie produktów rolnych i zapasów przetworów z tych produktów oraz zapasów półproduktów z owoców i warzyw,

z wyłączeniem tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz wyrobów alkoholowych i surowców przeznaczonych do produkcji wyrobów alkoholowych;

3) (uchylony).6)

2. Skup i przechowywanie ryb, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, dotyczy ryb złowionych lub skupionych przez krajowych przedsiębiorców2).

3. (uchylony).7)

4.8) Finansowanie zadań związanych z restrukturyzacją techniczną, technologiczną i organizacyjną, w tym zatrudnienia, dotyczy przedsiębiorstw, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4.

Art. 5.9) Dopłaty do oprocentowania kredytów mogą być stosowane za okres nie dłuższy niż:

1) 12 miesięcy do kredytów na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, z zastrzeżeniem pkt 2,

2) 24 miesiące do kredytów zaciągniętych od 1 lipca 1996 r. do 30 czerwca 1998 r. z przeznaczeniem na cele wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 1, dla osób posiadających gospodarstwa rolne lub prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, w których wystąpiły poważne szkody spowodowane przez powódź, która miała miejsce w lipcu 1997 r.,

3) (uchylony),10)

4)11) do dnia 31 grudnia 2007 r. w przypadku kredytów na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4

– od dnia otrzymania kredytu.

Art. 6. 1.12) Kredyty na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1, mogą być objęte dopłatą ze środków budżetu państwa, jeżeli ich oprocentowanie w stosunku rocznym nie przekroczy:

1) 1,1 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski przy udzielaniu kredytów na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich;

2)13) 1,25 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski przy udzielaniu kredytów na cele rolnicze;

3) (uchylony);14)

4)15) 1,3 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski przy udzielaniu kredytów na finansowanie zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego.

2.16) Dopłaty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, mogą być stosowane do kredytów o oprocentowaniu w stosunku rocznym dla kredytobiorcy:

1)17) w wysokości nie większej niż 0,35 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski i nie mniejszej niż 2% w stosunku rocznym – na cele, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1;

2)18) w wysokości nie większej niż 0,7 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski i nie mniejszej niż 4,5% w stosunku rocznym – na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 oraz art. 4 ust. 1 pkt 2.

3.19) Wysokość kredytu objętego dopłatami ze środków budżetu państwa na cele, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 4, nie może przekroczyć łącznie równowartości 10 q żyta na 1 ha użytków rolnych, według cen przyjmowanych dla celów naliczania podatku rolnego.

4.20) Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, podwyższyć wysokość kredytu, o którym mowa w ust. 3, do równowartości 15 q żyta na 1 ha użytków rolnych, według cen przyjmowanych dla celów naliczania podatku rolnego.

5. Dopłaty ze środków budżetu państwa do kredytów na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, stanowią część oprocentowania należnego bankom, odpowiadającą różnicy między stopą oprocentowania tych kredytów, określoną w ust. 1, a stopą oprocentowania dla kredytobiorcy, określoną w ust. 2.

6. (uchylony).21)

7. (utracił moc).22)

8.23) Dopłaty ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, przysługują w wysokości oprocentowania naliczonego według stopy równej stopie redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski, powiększonego o marżę banku.

9.24) Dopłaty na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, mogą być udzielone przedsiębiorcy tylko raz.

Art. 7.25) Dopłaty ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów mogą być udzielane pod warunkiem udokumentowania wykorzystania co najmniej 80% kredytu na zakupy na cele, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1.

Art. 7a.26) Dopłaty ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego mogą być udzielane pod warunkiem posiadania przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, programu restrukturyzacji zatwierdzonego przez organ nadzoru, o ile przedsiębiorstwo taki organ posiada.

Art. 8.27) Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, szczegółowe zasady, zakres i tryb udzielania dopłat do oprocentowania kredytów, o których mowa w art. 3 ust. 1, uwzględniając w szczególności potrzebę zapewnienia podwyższenia opłacalności produkcji rolniczej i rybołówstwa morskiego albo zwiększenia możliwości zawarcia niektórych kontraktów eksportowych, albo zwiększenia efektywności restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłu lekkiego, wskazując także bank lub osobę prawną, której zostaną powierzone czynności związane z dokonywaniem dopłat.

Art. 9. 1.28) Środkami na dopłaty do oprocentowania kredytów, o których mowa w art. 3 ust. 1:

1) pkt 1 i 2 – dysponuje minister właściwy do spraw rolnictwa;

2) pkt 4 – dysponuje minister właściwy do spraw gospodarki.

2. Czynności związane z dokonywaniem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych mogą być powierzone, w drodze umowy, osobom prawnym powołanym w drodze ustawy i nadzorowanym przez ministrów, o których mowa w ust. 1, lub bankom.

Art. 10. 1. Ustawa ma zastosowanie do kredytów udzielanych od dnia 1 stycznia 1995 r.

2. Do dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych do dnia 31 grudnia 1994 r. mają zastosowanie przepisy obowiązujące w tym zakresie przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 10a.29) Dopłaty do oprocentowania kredytów zaciągniętych w 1998 r. przez krajowych przedsiębiorców prowadzących produkcję rolniczą, z przeznaczeniem na:

1) zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolniczej,

2) zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji,

3) postęp biologiczny w rolnictwie

– mogą być stosowane za okres nie dłuższy niż 20 miesięcy od dnia otrzymania kredytu.

Art. 10b.30) 1. Dopłaty do oprocentowania kredytów zaciągniętych od dnia 15 lipca 2002 r. do dnia 15 lipca 2003 r. przez krajowych przedsiębiorców prowadzących produkcję rolniczą, z przeznaczeniem na cele określone w art. 4 ust. 1 pkt 1, mogą być stosowane za okres nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia otrzymania kredytu, w przypadku gdy w gospodarstwach tych przedsiębiorców wystąpiły poważne szkody spowodowane przez suszę, która miała miejsce w 2003 r.

2. Oprocentowanie kredytów, o których mowa w ust. 1, ustala się w wysokości określonej w art. 6 ust. 1 pkt 2.

Art. 10c.31) Dopłaty do oprocentowania kredytów zaciągniętych od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 30 kwietnia 2004 r. przez krajowych przedsiębiorców prowadzących produkcję rolniczą, z przeznaczeniem na:

1) zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolniczej,

2) zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji,

3) postęp biologiczny w rolnictwie

– mogą być stosowane za okres nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia otrzymania kredytu.

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia32), z wyjątkiem przepisu art. 10 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1995 r.

 

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 72, poz. 746), która weszła w życie z dniem 28 lipca 2001 r.; ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, ustawy ‒ Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy ‒ Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych ‒ w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 122, poz. 1315), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 79 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który wszedł w życie z dniem 22 października 1997 r.

3) Przez art. 3 pkt 2 ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 1.

4) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy wymienionej jako pierwsza w odnośniku 1.

5) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy wymienionej jako pierwsza w odnośniku 1; uchylony przez art. 52 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291), która weszła w życie z dniem 31 maja 2004 r.

6) Dodany przez art. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 107, poz. 690), która weszła w życie z dniem 15 września 1997 r.; uchylony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 158, poz. 1044), która weszła w życie z dniem 8 stycznia 1998 r.

7) Przez art. 3 pkt 3 ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 1.

8) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy wymienionej jako pierwsza w odnośniku 1.

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 80, poz. 504), która weszła w życie z dniem 18 lipca 1997 r.

10) Przez art. 3 pkt 4 ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 1.

11) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy wymienionej jako pierwsza w odnośniku 1; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 104, poz. 962), która weszła w życie z dniem 28 czerwca 2003 r.

12) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 6.

13) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 11.

14) Przez art. 3 pkt 5 lit. a ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 1.

15) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy wymienionej jako pierwsza w odnośniku 1; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a tiret drugie ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 11.

16) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 ustawy z dnia 24 października 1996 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 152, poz. 719), która weszła w życie z dniem 7 stycznia 1997 r.

17) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 188, poz. 1839), która weszła w życie z dniem 20 listopada 2003 r.

18) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 ustawy z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 63, poz. 702), która weszła w życie z dniem 30 lipca 1999 r.

19) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 lit. a ustawy z dnia 9 maja 2001 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 72, poz. 744), która weszła w życie z dniem 28 lipca 2001 r.

20) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 19.

21) Przez art. 3 pkt 5 lit. b ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 1.

22) Z dniem 1 stycznia 2002 r. stosownie do art. 12 ust. 3 ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 1.

23) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy wymienionej jako pierwsza w odnośniku 1; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 11.

24) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy wymienionej jako pierwsza w odnośniku 1.

25) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 6 ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 1.

26) Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy wymienionej jako pierwsza w odnośniku 1.

27) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy wymienionej jako pierwsza w odnośniku 1.

28) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 11.

29) Dodany przez art. 1 ustawy z dnia 4 marca 1999 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 27, poz. 243), która weszła w życie z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.

30) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 17.

31) Dodany przez art. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 91, poz. 867), która weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2004 r.

32) Ustawa została ogłoszona w dniu 16 lutego 1995 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »