Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 1 lipca 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane prowadzące działalność na rynku kapitałowym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane prowadzące działalność na rynku kapitałowym (Dz. U. Nr 57, poz. 364) w § 4 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1:

a) lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) funduszu powiązanego będącego funduszem inwestycyjnym otwartym – równowartość w złotych 3000 euro,”,

b) dodaje się lit. c–e w brzmieniu:

„c) funduszu powiązanego będącego specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym lub funduszem inwestycyjnym zamkniętym – równowartość w złotych 2000 euro,

d) funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym w przypadku połączenia krajowego funduszy – równowartość w złotych 4500 euro,

e) funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym w przypadku połączenia transgranicznego przez utworzenie funduszu krajowego – równowartość w złotych 4500 euro;”;

2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zezwolenie na zmianę statutu funduszu inwestycyjnego w zakresie dotyczącym utworzenia każdego nowego subfunduszu, z wyjątkiem utworzenia subfunduszu jako subfunduszu powiązanego w funduszu inwestycyjnym otwartym – równowartość w złotych 1000 euro;”;

3) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) zezwolenie na zmianę statutu funduszu inwestycyjnego otwartego w zakresie dotyczącym utworzenia każdego nowego subfunduszu jako subfunduszu powiązanego – równowartość w złotych 3000 euro;”;

4) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zezwolenie na zmianę statutu funduszu inwestycyjnego w zakresie innym niż wskazany w pkt 2 lub 2a – równowartość w złotych 300 euro;”;

5) po pkt 3 dodaje się pkt 3a–3e w brzmieniu:

„3a) zezwolenie na rozpoczęcie prowadzenia działalności przez fundusz inwestycyjny otwarty jako fundusz powiązany – równowartość w złotych 3000 euro;

3b) zezwolenie na rozpoczęcie prowadzenia działalności przez subfundusz wydzielony w funduszu inwestycyjnym otwartym jako subfundusz powiązany – równowartość w złotych 3000 euro;

3c) zezwolenie na dokonanie przez fundusz powiązany zmiany funduszu podstawowego – równowartość w złotych 4000 euro;

3d) zezwolenie na zaprzestanie przez fundusz powiązany prowadzenia działalności jako fundusz powiązany – równowartość w złotych 3000 euro;

3e) zezwolenie na prowadzenie przez fundusz powiązany działalności jako fundusz powiązany dotychczasowego funduszu podstawowego także po jego połączeniu lub jako fundusz powiązany funduszu zagranicznego będącego dotychczas funduszem podstawowym także po dokonaniu jego podziału – równowartość w złotych 4000 euro;”;

6) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo, które wraz z wnioskiem o wydanie takiego zezwolenia złożyło wyłącznie wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, co do którego zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a ustawy o funduszach inwestycyjnych, oraz nie będzie zarządzać funduszami, o których mowa w art. 15 ust. 1a ustawy o funduszach inwestycyjnych – równowartość w złotych 4500 euro;”;

7) w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 i 14 w brzmieniu:

„13) zezwolenie na przejęcie przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym – równowartość w złotych 3500 euro;

14) zezwolenie na przejęcie przez spółkę zarządzającą zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego spraw na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a ustawy o funduszach inwestycyjnych – równowartość w złotych 3500 euro.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 165, poz. 1316, z 2011 r. Nr 234, poz. 1391 oraz z 2012 r. poz. 1385.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-09
  • Data wejścia w życie: 2013-07-24
  • Data obowiązywania: 2013-07-24
  • Dokument traci ważność: 2016-01-01

Dziennik Ustaw