Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 16 marca 2010 r.

w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane prowadzące działalność na rynku kapitałowym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537, z późn. zm,2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wysokość opłat za:

a) zezwolenia i zgody udzielane przez Komisję Nadzoru Finansowego, zwaną dalej „Komisją”, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.3)), zwanej dalej „ustawą o obrocie instrumentami finansowymi”,

b) zezwolenia i zgody udzielane przez Komisję na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439), zwanej dalej „ustawą o ofercie publicznej”,

c) zezwolenia i zgody udzielane przez Komisję na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.4)), zwanej dalej „ustawą o funduszach inwestycyjnych”,

d) zezwolenia udzielane przez Komisję na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284), zwanej dalej „ustawą o giełdach towarowych”,

e) dokonanie wpisu do ewidencji, o której mowa wart. 10 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, zwanej dalej „opłatą ewidencyjną”,

f) dokonanie wpisu do rejestrów, o których mowa w art. 263 i 278 ustawy o funduszach inwestycyjnych;

2) wysokość opłat z tytułu nadzoru, o których mowa w art. 163 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, pobieranych od:

a) spółek prowadzących rynki giełdowe, zwanych dalej „giełdami”,

b) Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zwanego dalej „Krajowym Depozytem”,

c) spółek prowadzących rynki pozagiełdowe,

d) podmiotów organizujących alternatywny system obrotu,

e) firm inwestycyjnych;

3) wysokość opłat, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o giełdach towarowych, pobieranych od spółek prowadzących giełdy towarowe;

4) sposób naliczania, warunki i terminy uiszczania opłat, o których mowa w pkt 1–3;

5) szczegółowy sposób rozliczenia opłat, o których mowa w pkt 1–3, oraz innych wpływów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, zwanej dalej „ustawą o nadzorze nad rynkiem kapitałowym”.

§ 2.
1. Udzielenie zezwolenia na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi podlega opłacie w wysokości:

1) zezwolenie na prowadzenie giełdy – równowartość w złotych 4500 euro;

2) zezwolenie na prowadzenie rynku pozagiełdowego – równowartość w złotych 4500 euro;

3) zezwolenie na prowadzenie izby rozliczeniowej – równowartość w złotych 4500 euro;

4) zezwolenie na prowadzenie izby rozrachunkowej – równowartość w złotych 4500 euro;

5) zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie:

a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych – równowartość w złotych 1 000 euro,

b) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie – równowartość w złotych 1000 euro,

c) nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych – równowartość w złotych 1 000 euro,

d) zarządzania portfelami, w których skład wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych – równowartość w złotych 2 500 euro,

e) doradztwa inwestycyjnego – równowartość w złotych 2 000 euro,

f) oferowania instrumentów finansowych – równowartość w złotych 1 000 euro,

g) świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe – równowartość w złotych 1 000 euro,

h) organizowania alternatywnego systemu obrotu – równowartość w złotych 4500 euro,

i) przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenia rachunków pieniężnych – równowartość w złotych 1 000 euro,

j) udzielania pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki – równowartość w złotych 500 euro,

k) doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią – równowartość w złotych 500 euro,

I) doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw – równowartość w złotych 500 euro,

m) wymiany walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską w zakresie wskazanym w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – równowartość w złotych 500 euro,

n) sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych – równowartość w złotych 500 euro,

o) świadczenia usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną – równowartość w złotych 500 euro,

p) wykonywania czynności, o których mowa w lit. a–o, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych, wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d–f oraz i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli czynności te pozostają w związku z działalnością maklerską – równowartość w złotych 500 euro;

6) zezwolenie na prowadzenie przez bank powierniczy rachunków papierów wartościowych – równowartość w złotych 4500 euro.

2. W przypadku gdy wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej dotyczy więcej niż jednej czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 5, łączna wysokość pobieranych opłat nie może być wyższa niż równowartość w złotych 4500 euro.

§ 3.
Udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) na podstawie przepisów ustawy o ofercie publicznej podlega opłacie w wysokości wyrażonej w złotych równowartości 4000 euro.
§ 4.
1. Udzielenie zezwolenia na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych podlega opłacie w wysokości:

1) zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego – równowartość w złotych 4000 euro, a w przypadku zezwolenia na utworzenie:

a) funduszu z wydzielonymi subfunduszami – równowartość w złotych 4500 euro,

b) funduszu powiązanego – równowartość w złotych 2 000 euro;

2) zezwolenie na zmianę statutu funduszu inwestycyjnego w zakresie dotyczącym utworzenia każdego nowego subfunduszu – równowartość w złotych 1 000 euro;

3) zezwolenie na zmianę statutu funduszu inwestycyjnego w innym zakresie niż wskazany w pkt 2 – równowartość w złotych 300 euro;

4) zezwolenie na zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa za pośrednictwem podmiotu innego niż podmiot prowadzący działalność maklerską – równowartość w złotych 1 000 euro;

5) zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych – równowartość w złotych 4500 euro;

6) zezwolenie na doradztwo inwestycyjne – równowartość w złotych 2 000 euro;

7) zezwolenie na zarządzanie portfelami, w których skład wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych – równowartość w złotych 2 500 euro;

8) zezwolenie na zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych – równowartość w złotych 2 500 euro;

9) zezwolenie na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego przez podmiot inny niż towarzystwo funduszy inwestycyjnych – równowartość w złotych 2 000 euro;

10) zezwolenie na przekształcenie funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, w jeden fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami, w trybie określonym w art. 240 ustawy o funduszach inwestycyjnych – równowartość w złotych 4 500 euro;

11) zezwolenie na przekształcenie funduszu inwestycyjnego otwartego w nowy subfundusz istniejącego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami zarządzanego przez to samo towarzystwo, w trybie określonym w art. 240 ustawy o funduszach inwestycyjnych – równowartość w złotych 4 000 euro;

12) zezwolenie na przekształcenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w nowy subfundusz istniejącego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami zarządzanego przez to samo towarzystwo, w trybie określonym w art. 240 ustawy o funduszach inwestycyjnych – równowartość w złotych 4 000 euro.

2. W przypadku udzielenia zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, którego certyfikaty inwestycyjne podlegają opłacie ewidencyjnej, wysokość opłaty ewidencyjnej zmniejsza się o wysokość opłaty za zezwolenie na utworzenie takiego funduszu.

§ 5.
1. Udzielenie zezwolenia na podstawie przepisów ustawy o giełdach towarowych podlega opłacie w wysokości:

1) zezwolenie na prowadzenie giełdy towarowej – równowartość w złotych 4 500 euro;

2) zezwolenie udzielone spółce prowadzącej giełdę towarową na dopuszczenie do obrotu na tej giełdzie praw majątkowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e ustawy o giełdach towarowych – równowartość w złotych 3 000 euro;

3) zezwolenie udzielone towarowemu domowi maklerskiemu lub zagranicznej osobie prawnej, o której mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o giełdach towarowych:

a) w zakresie oferowania w obrocie giełdowym towarów giełdowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e ustawy o giełdach towarowych – równowartość w złotych 1 000 euro,

b) w zakresie nabywania lub zbywania towarów giełdowych na cudzy rachunek w ramach świadczenia usług brokerskich – równowartość w złotych 1 500 euro,

c) w zakresie prowadzenia rachunków lub rejestrów towarów giełdowych w obrocie giełdowym, z wyłączeniem towarów giełdowych będących oznaczonymi co do gatunku rzeczami – równowartość w złotych 1 000 euro,

d) w zakresie doradztwa w zakresie obrotu giełdowego – równowartość w złotych 500 euro,

e) w zakresie zarządzania cudzym pakietem praw majątkowych na zlecenie, w zakresie inwestycji dokonywanych na giełdach towarowych – równowartość w złotych 4 500 euro,

f) w zakresie pośrednictwa w nabywaniu lub zbywaniu towarów giełdowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e ustawy o giełdach towarowych, będących w obrocie na zagranicznych giełdach towarowych – równowartość w złotych 4 500 euro.

2. W przypadku gdy wniosek o udzielenie zezwolenia dotyczy więcej niż jednej czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3, łączna wysokość pobieranych opłat nie może być wyższa niż równowartość w złotych 4 500 euro.

3. Przepis ust. 1 pkt 3 lit. c stosuje się odpowiednio do podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 3 pkt 4 ustawy o giełdach towarowych.

§ 6.
Udzielenie zgody na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi podlega opłacie w wysokości:

1) zgoda, o której mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – równowartość w złotych 2 000 euro;

2) zgoda na dokonanie zmiany w składzie zarządu spółki prowadzącej giełdę lub rynek pozagiełdowy – równowartość w złotych 50 euro;

3) zgoda na dokonanie zmian w statucie spółki prowadzącej giełdę lub regulaminie giełdy – równowartość w złotych 300 euro;

4) zgoda na dokonanie zmian w statucie spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy lub regulaminie obrotu na rynku pozagiełdowym – równowartość w złotych 300 euro;

5) zgoda, o której mowa w art. 34 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – równowartość w złotych 2 000 euro;

6) zgoda, o której mowa w art. 51 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – równowartość w złotych 4 500 euro;

7) zgoda, o której mowa w art. 74a ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – równowartość w złotych 4 000 euro;

8) zgoda, o której mowa w art. 78a ust. 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – równowartość w złotych 4 000 euro;

9) zgoda, o której mowa w art. 167 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – równowartość w złotych 1 000 euro;

10) zgoda, o której mowa w art. 169 ust. 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – równowartość w złotych 1 000 euro;

11) zgoda na wyznaczanie przez dom maklerski całkowitego wymogu kapitałowego metodą uwzględniającą wymóg kapitałowy z tytułu kosztów stałych – równowartość w złotych 1 800 euro;

12) zgoda na wyznaczenie przez dom maklerski całkowitego wymogu kapitałowego metodą uwzględniającą współczynnik przejścia – równowartość w złotych 2 100 euro;

13) zgoda na wcześniejszą niż w dniu określonym w umowie spłatę przez dom maklerski zobowiązań z tytułu papierów wartościowych o nieoznaczonym terminie wymagalności oraz innych instrumentów finansowych o nieoznaczonym terminie wymagalności – równowartość w złotych 4 000 euro;

14) zgoda na wcześniejszą niż w dniu określonym w umowie spłatę przez dom maklerski zobowiązań z tytułu pożyczki lub kredytu, w których wyniku powstały zobowiązania podporządkowane – równowartość w złotych 4 000 euro;

15) zgoda na zaliczenie przez dom maklerski zobowiązań z tytułu papierów wartościowych o nieoznaczonym terminie wymagalności oraz innych instrumentów finansowych o nieoznaczonym terminie wymagalności do kapitałów domu maklerskiego – równowartość w złotych 4 000 euro;

16) zgoda na stosowanie przez dom maklerski współczynników delta obliczonych za pomocą własnych modeli wyceny opcji – równowartość w złotych 3 400 euro;

17) zgoda na stosowanie przez dom maklerski metody wartości zagrożonej do obliczenia łącznego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka rynkowego – równowartość w złotych 4 000 euro;

18) zgoda na stosowanie przez dom maklerski modelu wrażliwości do obliczania pozycji wynikających z transakcji pochodnych – równowartość w złotych 3 800 euro;

19) zgoda na stosowanie przez dom maklerski metody formuły nadzorczej – równowartość w złotych 4 000 euro;

20) zgoda na stosowanie przez dom maklerski oceny wynikowej w przypadku papierów wartościowych nieposiadających oceny wiarygodności kredytowej zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej – równowartość w złotych 3 000 euro;

21) zgoda na stosowanie przez dom maklerski metody wewnętrznych oszacowań wykorzystującej metodologię zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej, która nie jest publicznie dostępna – równowartość w złotych 2 700 euro;

22) zgoda na stosowanie przez dom maklerski preferencyjnej wagi ryzyka w stosunku do uprzywilejowanych transz sekurytyzacji – równowartość w złotych 2 700 euro;

23) zgoda na przejściowe stosowanie przez dom maklerski szczególnej metody obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem – równowartość w złotych 3 400 euro;

24) zgoda na stosowanie przez dom maklerski metody wewnętrznych ratingów do obliczania wysokości wymogów kapitałowych lub stosowania własnych oszacowań zmienności w celu obliczania korekt z tytułu zmienności stosowanych do zabezpieczeń i ekspozycji – równowartość w złotych 3 400 euro;

25) zgoda na stosowanie przez dom maklerski średniej wagi ryzyka dla ekspozycji bazowych dla tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania do obliczania wysokości wymogów kapitałowych – równowartość w złotych 2 700 euro;

26) zgoda na stosowanie przez dom maklerski zaawansowanej metody pomiaru ryzyka operacyjnego do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego – równowartość w złotych 4 500 euro;

27) zgoda na stosowanie przez dom maklerski zaawansowanej metody pomiaru ryzyka operacyjnego, w połączeniu z metodą podstawowego wskaźnika lub metodą standardową do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego – równowartość w złotych 4 500 euro;

28) zgoda na stosowanie metody podstawowego wskaźnika w połączeniu z metodą standardową obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego – równowartość w złotych 2 700 euro;

29) zgoda na stosowanie przez dom maklerski jednolitej zaawansowanej metody pomiaru ryzyka operacyjnego w ujęciu łącznym dla całej grupy kapitałowej, w której skład wchodzi dom maklerski – równowartość w złotych 4 500 euro;

30) zgoda na dokonanie przez dom maklerski stosujący standardową metodę obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego zmiany tej metody na metodę podstawowego wskaźnika obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego – równowartość w złotych 2 700 euro;

31) zgoda na dokonanie przez dom maklerski stosujący zaawansowaną metodę pomiaru ryzyka operacyjnego zmiany tej metody na metodę podstawowego wskaźnika lub standardową metodę obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego – równowartość w złotych 2 700 euro;

32) zgoda na stosowanie przez dom maklerski metody modeli wewnętrznych wyznaczania wartości ekspozycji dla zawieranych transakcji do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta – równowartość w złotych 3 800 euro;

33) zgoda na stosowanie przez dom maklerski metody wyceny rynkowej lub metody standardowej, w przypadku gdy uzyskał on uprzednio zgodę, o której mowa w art. 105d ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta – równowartość w złotych 2 500 euro.

§ 7.
Udzielenie zgody na podstawie przepisów ustawy o ofercie publicznej podlega opłacie w wysokości:

1) zgoda, o której mowa w art. 62 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej – równowartość w złotych 4 500 euro;

2) zgoda, o której mowa w art. 79 ust. 4a ustawy o ofercie publicznej – równowartość w złotych 4 500 euro.

§ 8.
Udzielenie zgody na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych podlega opłacie w wysokości:

1) zgoda na zmianę depozytariusza, o której mowa w art. 80 ustawy o funduszach inwestycyjnych – równowartość w złotych 1 000 euro;

2) zgoda na dokonywanie przez fundusz inwestycyjny czynności prawnych, o których mowa w art. 93 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych – równowartość w złotych 2 000 euro;

3) zgoda na lokowanie aktywów funduszu w depozyty w bankach zagranicznych, o której mowa w art. 93 ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych – równowartość w złotych 2 000 euro.

§ 9.
Dokonanie wpisu do rejestru prowadzonego na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych podlega opłacie w wysokości:

1) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 263 ustawy o funduszach inwestycyjnych:

a) funduszu zagranicznego – równowartość w złotych 4 000 euro,

b) funduszu zagranicznego z wydzielonymi subfunduszami – równowartość w złotych 4 500 euro,

c) funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) – równowartość w złotych 4 000 euro,

d) funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami z siedzibą w państwie należącym do EEA – równowartość w złotych 4 500 euro;

2) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 278 ustawy o funduszach inwestycyjnych:

a) funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwie należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) innym niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA – równowartość w złotych 4 000 euro,

b) funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami z siedzibą w państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA – równowartość w złotych 4 500 euro.

§ 10.
Dokonanie wpisu instrumentów finansowych, będących przedmiotem oferty publicznej, do ewidencji prowadzonej na podstawie przepisów ustawy o ofercie publicznej podlega opłacie ewidencyjnej w wysokości:

1) 0,015 % wartości papierów wartościowych objętych daną ofertą publiczną w przypadku papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym,

2) 0,03 % wartości instrumentów finansowych objętych daną ofertą publiczną w przypadku pozostałych instrumentów finansowych, w tym kwitów depozytowych

– ustalonej na dzień poprzedzający datę przekazania do Komisji zawiadomienia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej, nie większej jednak niż równowartość w złotych 12 500 euro.

§ 11.
1. Wartość, o której mowa w § 10 pkt 1, oblicza się jako:

1) iloczyn liczby subskrybowanych lub sprzedanych papierów wartościowych i ich wartości nominalnej;

2) iloczyn liczby subskrybowanych lub sprzedanych papierów wartościowych i ich ceny emisyjnej (ceny sprzedaży), w przypadku braku wartości nominalnej.

2. Wartość, o której mowa w § 10 pkt 2, oblicza się:

1) dla instrumentów finansowych nowej emisji dokonanej w ramach oferty publicznej – jako iloczyn liczby subskrybowanych instrumentów finansowych i ich ceny emisyjnej;

2) dla instrumentów finansowych podlegających sprzedaży w ramach oferty publicznej – jako iloczyn liczby sprzedanych instrumentów finansowych i ich ceny sprzedaży;

3) dla emisji akcji wydawanych wspólnikom spółki przejmowanej w ramach łączenia się spółek poprzez przejęcie lub dla akcji wydawanych wspólnikom spółek łączących się w ramach łączenia się poprzez zawiązanie nowej spółki – jako wartość spółki przejmowanej lub spółek łączących się, ustaloną na dzień sporządzenia planu połączenia, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości stosowanymi do rozliczenia łączenia się spółek.

§ 12.
Od giełd oraz Krajowego Depozytu pobiera się opłaty z tytułu nadzoru w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kosztami działalności Komisji i urzędu Komisji w zakresie zadań związanych z wykonywaniem nadzoru nad rynkiem kapitałowym, poniesionymi w danym roku, a sumą wpłaconych, należnych w danym roku, kwot z tytułu opłat, o których mowa w § 1 pkt 1, pkt 2 lit. c–e i pkt 3, oraz innych wpływów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, z tym że łączna wysokość opłat od giełd oraz Krajowego Depozytu nie może przekroczyć 0,03 % wartości umów przenoszących prawa zawieranych na rynku regulowanym.
§ 13.
Od spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy pobiera się opłaty z tytułu nadzoru w łącznej wysokości:

1) 0,01 % wartości umów przenoszących prawa zawieranych na tym rynku, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) 0,001 % wartości umów przenoszących prawa, których przedmiotem są:

a) papiery wartościowe o charakterze nieudziałowym,

b) instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi.

§ 14.
Od podmiotu organizującego alternatywny system obrotu, z wyłączeniem giełd, pobiera się opłaty z tytułu nadzoru w łącznej wysokości:

1) 0,01 % wartości umów przenoszących prawa zawieranych w ramach alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) 0,001 % wartości umów przenoszących prawa zawieranych w ramach alternatywnego systemu obrotu, których przedmiotem są:

a) papiery wartościowe o charakterze nieudziałowym,

b) instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi.

§ 15.
Od firmy inwestycyjnej zawierającej transakcje, o których mowa w art. 74 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, pobiera się opłaty z tytułu nadzoru w łącznej wysokości 0,005 % wartości umów przenoszących prawa.
§ 16.
Od firmy inwestycyjnej zawierającej umowy sprzedaży na własny rachunek z klientem dającym zlecenie, w przypadku gdy przedmiotem zlecenia jest nabycie lub zbycie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi dopuszczonymi do obrotu zorganizowanego, pobiera się opłaty z tytułu nadzoru w łącznej wysokości 0,0005 % wartości umów przenoszących prawa.
§ 17.
1. Od spółki prowadzącej giełdę towarową pobiera się opłaty, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o giełdach towarowych, naliczane od wartości transakcji przenoszących prawa zawieranych na giełdzie towarowej, w łącznej wysokości:

1) 0,01 % wartości transakcji, jeżeli przedmiotem transakcji jest towar giełdowy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. a–c ustawy o giełdach towarowych;

2) 0,001 % wartości transakcji, jeżeli przedmiotem transakcji jest prawo majątkowe, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. d lub e ustawy o giełdach towarowych.

2. Wartość transakcji, o której mowa w ust. 1, ustala się odrębnie dla:

1) rynku kasowego jako iloczyn ceny (za jednostkę towaru) i wolumenu transakcji;

2) kontraktów terminowych jako iloczyn kursu, wolumenu i wielkości kontraktu lub nominału kontraktu;

3) transakcji opcyjnych jako iloczyn ceny opcji i wolumenu transakcji.

3. Jeżeli stroną transakcji jest spółka prowadząca giełdę, o której mowa w art. 5 ust. 3a ustawy o giełdach towarowych, opłaty nie pobiera się od transakcji zawartych przez tę spółkę wyłącznie w celu dokonania rozliczeń transakcji zawartych przez członków giełdy.

§ 18.
Równowartość w złotych kwot opłat, o których mowa w § 2–10, ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień:

1) wydania decyzji udzielającej zezwolenia albo zgody;

2) dokonania wpisu do rejestru;

3) poprzedzający datę przekazania Komisji zawiadomienia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej;

4) upływu terminu 12 miesięcy, o którym mowa w art. 94 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej.

§ 19.
1. Opłaty, o których mowa w § 2–9, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia:

1) decyzji udzielającej zezwolenia albo zgody;

2) dokumentu potwierdzającego dokonanie wpisu do rejestru.

2. Opłaty, o których mowa w § 13–17, uiszcza się w terminie:

1) do dnia 31 lipca – od wartości umów zawartych w pierwszym półroczu;

2) do dnia 31 stycznia – od wartości umów zawartych w drugim półroczu.

3. W przypadku gdy decyzja rozstrzyga sprawę w części, termin, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia doręczenia decyzji rozstrzygającej sprawę w części.

§ 20.
1. Giełdy oraz Krajowy Depozyt wpłacają do 10. dnia każdego miesiąca zaliczkę na poczet opłaty, o której mowa w § 12, liczoną w sposób, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem § 21.

2. Giełdy oraz Krajowy Depozyt, przez pierwsze 6 miesięcy danego roku, wpłacają zaliczkę, o której mowa w ust. 1, w wysokości po 4 % planowanych kosztów działalności Komisji oraz urzędu Komisji w zakresie zadań związanych z wykonywaniem nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

3. Informację o wielkości zaliczek, o których mowa w ust. 2, urząd Komisji przekazuje w terminie do dnia 5 stycznia danego roku.

4. Wpłaty zaliczek ulegają wstrzymaniu w przypadku, gdy dochody uzyskane z tytułu opłat, o których mowa w § 1, i innych wpływów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, będą wyższe niż planowane koszty działalności Komisji i urzędu Komisji w zakresie zadań związanych z wykonywaniem nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Komisja informuje giełdy oraz Krajowy Depozyt o wstrzymaniu wpłat zaliczek nie później niż na 5 dni przed najbliższym terminem wpłaty.

§ 21.
1. Po upływie 6 miesięcy danego roku urząd Komisji dokonuje rozliczenia wstępnego zaliczek, wpływów z tytułu opłat, o których mowa w § 1 pkt 1, pkt 2 lit. c–e i pkt 3, i innych wpływów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, oraz informuje giełdy i Krajowy Depozyt, w terminie do dnia 5 lipca, o wynikających z rozliczenia wielkościach zaliczek za lipiec, sierpień i wrzesień.

2. Po upływie 9 miesięcy danego roku urząd Komisji dokonuje ponownie rozliczenia oraz informuje giełdy i Krajowy Depozyt, w terminie do dnia 5 października, o wynikających z rozliczenia wielkościach zaliczek za październik, listopad i grudzień.

3. Zaliczki, o których mowa w ust. 1 i 2, ustalane są w wysokości wynikającej z różnicy pomiędzy kwotą planowanych wydatków Komisji i urzędu Komisji w zakresie zadań związanych z wykonywaniem nadzoru nad rynkiem kapitałowym a wpłatami z tytułu opłat, o których mowa w § 1 pkt 1, pkt 2 lit. c–e i pkt 3, innymi wpływami, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, i zaliczkami, wniesionymi do czasu rozliczenia. Zaliczki za dany, trzymiesięczny okres, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustalane są w jednakowej wysokości.

§ 22.
1. Ostatecznego rozliczenia opłat urząd Komisji dokonuje w terminie do dnia 10 lutego roku następnego i w terminie 7 dni od dnia rozliczenia przekazuje wyniki rozliczenia giełdom i Krajowemu Depozytowi.

2. W przypadku gdy suma wpłaconych, należnych w danym roku, kwot z tytułu opłat, o których mowa w § 1 pkt 1, pkt 2 lit. c–e i pkt 3, innych wpływów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, oraz wpłaconych zaliczek jest wyższa niż koszty działalności Komisji i urzędu Komisji w zakresie zadań związanych z wykonywaniem nadzoru nad rynkiem kapitałowym poniesione w danym roku, to różnica ta stanowi nadpłatę.

3. Nadpłata rozliczana jest proporcjonalnie do wniesionych zaliczek i pomniejsza wpłaty za miesiące następujące bezpośrednio po dokonaniu ostatecznego rozliczenia albo podlega zwrotowi na podstawie pisemnego wniosku, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wniosku o jej zwrot.

4. W przypadku gdy suma wpłaconych, należnych w danym roku kwot z tytułu opłat, o których mowa w § 1 pkt 1, pkt 2 lit. c–e i pkt 3, innych wpływów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, oraz wpłaconych zaliczek jest niższa niż koszty działalności Komisji i urzędu Komisji w zakresie zadań związanych z wykonywaniem nadzoru nad rynkiem kapitałowym poniesione w danym roku, to różnica ta stanowi niedopłatę.

5. Niedopłata pokrywana jest w terminie 30 dni od dnia otrzymania wyników rozliczenia, o których mowa w ust. 1.

§ 23.
Wpłaty z tytułu opłat, o których mowa w § 1, uiszcza się na rachunek dochodów Komisji.
§ 24.
Do opłat należnych z tytułu zezwoleń i zgód udzielonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 25.
Udzielenie zezwolenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, firmie inwestycyjnej, której udzielono zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, nie podlega opłacie.
§ 26.
Opłaty z tytułu wpisu do ewidencji papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 24 października 2005 r. rozlicza się zgodnie z tymi przepisami.
§ 27.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd przez podmioty nadzorowane (Dz. U. Nr 207, poz. 1725).
§ 28.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 


 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 165, poz. 1316.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 201, poz. 1540 i Nr 223, poz. 1776 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 252.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-09
  • Data wejścia w życie: 2010-04-24
  • Data obowiązywania: 2013-07-24
  • Dokument traci ważność: 2014-09-01

Dziennik Ustaw