REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 1726

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 30 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 70zl ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego (Dz. U. poz. 406) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kontrolę przeprowadza powołany przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, zwanego dalej „Dyrektorem TDT”, zespół oceniający.”;

2) użyty w § 16 ust. 3 i 4 oraz w § 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 8 w różnym przypadku wyraz „minister” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Dyrektor TDT”.

§ 2.

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448 oraz z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA