reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 10 stycznia 2014 r.

w sprawie dotacji na badania archeologiczne

Na podstawie art. 82b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa warunki i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na:

1) badania archeologiczne prowadzone ze względu na planowane albo realizowane:

a) roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub objętym ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub znajdującym się w wojewódzkiej ewidencji zabytków,

b) roboty ziemne lub zmianę charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, co może doprowadzić do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego,

2) wykonanie dokumentacji badań archeologicznych, o których mowa w pkt 1

– zwanej dalej „dotacją”.

§ 2.
1. Warunkiem udzielenia dotacji jest dokonanie wyboru wykonawcy badań archeologicznych z zachowaniem zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

2. Wybór wykonawcy badań archeologicznych dokumentuje się protokołem.

3. Protokół zawiera w szczególności:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, oznaczenie siedziby i adres wnioskodawcy;

2) określenie trybu wyboru wykonawcy badań archeologicznych;

3) listę podmiotów, które złożyły oferty na prowadzenie badań archeologicznych;

4) zestawienie ofert na prowadzenie badań archeologicznych;

5) kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty na prowadzenie badań archeologicznych.

§ 3.
1. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, zwane dalej „wnioskodawcą”, składają wniosek o udzielenie dotacji do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „Ministrem”.

2. Wniosek o udzielenie dotacji można składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

§ 4.
Wniosek o udzielenie dotacji zawiera:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, oznaczenie siedziby i adres wnioskodawcy;

2) wskazanie miejsca badań archeologicznych, ich zakresu i rodzaju;

3) wskazanie robót budowlanych, robót ziemnych lub zmiany charakteru dotychczasowej działalności, o których mowa w § 1 pkt 1, zwanych dalej „działaniami”, ich zakresu i rodzaju;

4) wskazanie powierzchni, na której są albo będą realizowane działania;

5) wskazanie kosztów planowanych badań archeologicznych i ich dokumentacji;

6) wskazanie kosztów planowanych albo realizowanych działań;

7) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca, oraz sposobu jej płatności;

8) harmonogram badań archeologicznych oraz planowanych albo realizowanych działań.

§ 5.
1. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się następujące dokumenty:

1) decyzję wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawie ustalenia zakresu i rodzaju niezbędnych badań archeologicznych;

2) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie badań archeologicznych;

3) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na planowane albo realizowane działania, jeżeli wymagają one uzyskania takiego pozwolenia;

4) pozwolenie innych organów na planowane albo realizowane działania, w przypadku gdy jest ono wymagane na podstawie odrębnych przepisów;

5) kosztorys planowanych badań archeologicznych i ich dokumentacji;

6) kosztorys planowanych albo realizowanych działań;

7) protokół, o którym mowa w § 2 ust. 2.

2. Do sporządzania kosztorysów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, stosuje się przepisy o sporządzaniu kosztorysu inwestorskiego i obliczaniu planowanych kosztów robót budowlanych rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

3. Dokumenty można składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 6.
1. Minister dokonuje oceny wniosku o udzielenie dotacji pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym.

2. W przypadku wniosku o udzielenie dotacji zawierającego braki formalne Minister wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

3. W przypadku gdy braki formalne nie zostaną usunięte w terminie, o którym mowa w ust. 2, wniosek o udzielenie dotacji nie podlega rozpatrzeniu.

4. Wniosek o udzielenie dotacji jest rozpatrywany w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia:

1) złożenia wniosku – w przypadku gdy wniosek nie zawierał braków formalnych;

2) uzupełnienia braków formalnych – w przypadku gdy wniosek zawierał takie braki.

§ 7.
1. Po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dotacji Minister informuje wnioskodawcę o udzieleniu dotacji i o jej wysokości, wyznaczając termin zawarcia umowy o dofinansowanie badań archeologicznych, albo o odmowie udzielenia dotacji.

2. Informacja o udzieleniu dotacji w przypadku, gdy kwota udzielonej dotacji jest niższa od kwoty, o którą wystąpił wnioskodawca, albo informacja o odmowie udzielenia dotacji zawiera odpowiednio uzasadnienie:

1) wysokości udzielonej dotacji;

2) odmowy udzielenia dotacji.

3. Umowa o dofinansowanie badań archeologicznych zawiera określenie:

1) miejsca badań archeologicznych, ich zakresu i rodzaju;

2) planowanych albo realizowanych działań, ich zakresu i rodzaju;

3) kosztów planowanych badań archeologicznych;

4) kosztów planowanych albo realizowanych działań;

5) wysokości udzielonej dotacji;

6) sposobu płatności dotacji;

7) harmonogramu płatności, o ile dotacja nie jest przekazywana jednorazowo;

8) trybu kontroli wykonania umowy;

9) sposobu rozliczenia dotacji;

10) sposobu zwrotu dotacji albo jej części.

§ 8.
1. Dotacja może być przekazywana w częściach zgodnie z harmonogramem płatności, na rachunek bankowy wnioskodawcy.

2. Przekazania części dotacji dokonuje się na podstawie protokołu częściowego odbioru badań archeologicznych, sporządzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

§ 9.
1. Warunkiem rozliczenia dotacji jest przekazanie przez wnioskodawcę Ministrowi, w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji działań, następujących dokumentów:

1) protokołu odbioru badań archeologicznych sporządzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków;

2) potwierdzenia dopuszczenia do użytkowania obiektu budowlanego, w przypadku gdy badania archeologiczne prowadzono ze względu na roboty budowlane, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a;

3) potwierdzenia wykonania robót ziemnych lub zmiany charakteru dotychczasowej działalności, w przypadku gdy badania archeologiczne prowadzono ze względu na roboty ziemne lub zmianę charakteru dotychczasowej działalności, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b;

4) kopii rachunków lub faktur za badania archeologiczne i ich dokumentację, potwierdzonych za zgodność z oryginałem;

5) kosztorysu powykonawczego badań archeologicznych i ich dokumentacji;

6) kosztorysu powykonawczego planowanych albo realizowanych działań.

2. Do sporządzania kosztorysów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, stosuje się przepisy o sporządzaniu kosztorysu inwestorskiego i obliczaniu planowanych kosztów robót budowlanych rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

3. Dokumenty mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 10.
1. Minister dokonuje oceny dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 4–6, pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym.

2. W przypadku gdy przekazane Ministrowi dokumenty nie są kompletne, Minister wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

3. W przypadku gdy koszty planowanych badań archeologicznych wskazane w kosztorysie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 5, różnią się od kosztów przeprowadzonych badań archeologicznych określonych w kosztorysie, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 5, Minister może wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych dokumentów uzasadniających zmianę wartości badań archeologicznych.

4. Dodatkowe dokumenty mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 11.
Minister informuje wnioskodawcę o rozliczeniu dotacji albo o konieczności dokonania zwrotu dotacji w całości albo w części.
§ 12.
1. Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do dotacji przyznanych i nierozliczonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia.

§ 13.
Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie udzielania dotacji na badania archeologiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 396).
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Zdrojewski

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama