reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 grudnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 228, poz. 2256),

2) ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703),

3) ustawą z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 208, poz. 1540),

4) ustawą z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 220, poz. 1600),

5) ustawą z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378),

6) ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. poz. 1323)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 12 grudnia 2013 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 18 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 228, poz. 2256), który stanowi:

„Art. 18. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 33 i art. 2 pkt 10, pkt 20 lit. b oraz art. 12, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.;

2) art. 10 i art. 13, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.”;

2) art. 80 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703), który stanowi:

„Art. 80. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r., z wyjątkiem art. 26 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.”;

3) art. 6 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 208, poz. 1540), który stanowi:

„Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.”;

4) art. 45 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 220, poz. 1600), który stanowi:

„Art. 45. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

5) art. 29 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378), który stanowi:

„Art. 29. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem:

1) art. 21 pkt 1 lit. a–c i pkt 6 oraz art. 28, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;

2) art. 21 pkt 3–5, 7, 8 i 10–13, które wchodzą w życie z dniem 2 stycznia 2012 r.;

3) art. 4 pkt 1–6, art. 5 pkt 2, art. 6, art. 7 pkt 2, art. 12–14, art. 17, art. 18, art. 20 oraz art. 23, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.”;

6) art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. poz. 1323), które stanowią:

„Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 1 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 1 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Marszałek Sejmu: E. Kopacz

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 13 grudnia 2013 r. (poz. 125)

USTAWA

z dnia 22 grudnia 1995 r.

o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego

Art. 1. 1. Tworzy się Monitor Sądowy i Gospodarczy, który jest ogólnokrajowym dziennikiem urzędowym przeznaczonym do zamieszczania obwieszczeń lub ogłoszeń.

2. Wydawanie Monitora Sądowego i Gospodarczego należy do zakresu zadań Ministra Sprawiedliwości.

2a.1) Minister Sprawiedliwości może zlecić wyspecjalizowanym podmiotom niektóre czynności związane z wydawaniem Monitora Sądowego i Gospodarczego.

2b.1) Monitor Sądowy i Gospodarczy wydawany jest w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

2c.1) Monitor Sądowy i Gospodarczy wydaje się w postaci elektronicznej.

2d.1) Monitor Sądowy i Gospodarczy rozpowszechnia się:

1) nieodpłatnie poprzez udostępnienie na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości;

2) odpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub informatycznych nośników danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

3. W Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłasza się:

1)2) wszystkie wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że ustawa stanowi inaczej;

2)3) ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych;

2a)4) ogłoszenia przewidziane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, o ile obowiązek ich ogłaszania wynika z tej ustawy;

3)5) inne obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest wymagane lub dopuszczone przez ustawy.

3a.6) Zamieszczanie obwieszczeń i ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym podlega opłacie, z wyjątkiem ogłoszeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonywanych przez sąd rejestrowy z urzędu oraz gdy ustawa stanowi inaczej.

4. (uchylony).7)

5. (uchylony).8)

6.9) Wpływy pochodzące z wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego stanowią dochód budżetu państwa.

7.10) Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia:

1) tryb przyjmowania ogłoszeń i obwieszczeń do zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

2) sposób ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego rozpowszechnianych w sposób, o którym mowa w ust. 2d pkt 2,

3) wysokość opłat za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia lub obwieszczenia oraz sposób ich pobierania,

4) wymagania techniczne wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego

– mając na względzie pokrycie rzeczowych i osobowych kosztów zamieszczenia ogłoszeń i obwieszczeń oraz wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz potrzebę szybkiej publikacji i zapewnienie powszechnego dostępu do informacji publikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Art. 1a. (uchylony).11)

Art. 2. 1.12) Obwieszczenia lub ogłoszenia dotyczące przedsiębiorców podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego powinny zawierać, poza treścią obwieszczenia lub ogłoszenia, datę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer KRS.

2. Wydawca Monitora Sądowego i Gospodarczego nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i obwieszczeń.

Art. 3. Na każdym numerze Monitora Sądowego i Gospodarczego oznacza się dzień jego wydania, który jest dniem ogłoszenia, oraz kolejny numer Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Art. 4. 1. (uchylony).13)

2. Sądy rejonowe są zobowiązane udostępniać nieodpłatnie przeglądanie Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia14).

 

1) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. poz. 1323), która weszła w życie z dniem 30 listopada 2013 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

4) Dodany przez art. 5 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 208, poz. 1540), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

6) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

7) Przez art. 5 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

8) Przez art. 16 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 220, poz. 1600), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

11) Dodany przez art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 228, poz. 2256), która weszła w życie z dniem 14 stycznia 2004 r.; uchylony przez art. 23 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 9.

12) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

13) Przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

14) Ustawa została ogłoszona w dniu 23 stycznia 1996 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama