reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 22 stycznia 2014 r.

w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512 oraz z 2013 r. poz. 865) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wymagania w zakresie czystości odmianowej oraz metodykę, sposób i warunki dokonywania oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego dla poszczególnych gatunków, grup lub podgrup roślin rolniczych lub warzywnych;

2) wzór informacji o wynikach oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego;

3) wielkość prób pobieranych do oceny tożsamości i czystości odmianowej, w tym prób wzorcowych, sposób ich pakowania i oznakowania, terminy ich przesyłania do jednostki wskazanej przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, zwany dalej „Centralnym Ośrodkiem”, i na adres wskazany przez ten ośrodek;

4) warunki oraz okres przechowywania prób materiału siewnego pobranych do oceny tożsamości i czystości odmianowej;

5) warunki pobierania prób wzorcowych, w tym prób materiału siewnego reprodukowanego w ramach systemów nasiennych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

6) zakres i terminy przekazywania przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwanego dalej „Głównym Inspektorem”, dyrektorowi Centralnego Ośrodka informacji o planowanej liczbie prób materiału siewnego przeznaczonych do oceny tożsamości i czystości odmianowej oraz wykazu pobranych prób materiału siewnego wysłanych do oceny tożsamości i czystości odmianowej;

7) zakres i terminy przekazywania przez dyrektora Centralnego Ośrodka Głównemu Inspektorowi informacji o próbach urzędowych przyjętych do oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego.

§ 2.
1. Oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego dokonuje się we właściwym dla ocenianego gatunku sezonie wegetacyjnym następującym po dniu pobrania próby materiału siewnego.

2. Wymagania czystości odmianowej materiału siewnego dla poszczególnych gatunków, grup lub podgrup roślin rolniczych lub warzywnych odpowiadają wymaganiom czystości odmianowej określonej dla poszczególnych gatunków, grup lub podgrup roślin rolniczych i warzywnych w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie.

§ 3.
1. Oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego dokonuje się przez porównanie roślin uzyskanych z próby badanej partii nasion odmiany z roślinami uzyskanymi z próby wzorcowej tej odmiany na poletku kontrolnym oraz z urzędowym opisem odmiany.

2. Oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego dokonuje się na poletku kontrolnym na podstawie obserwacji cech określonych w metodykach badania odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) opracowanych na podstawie metodyk Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) lub wytycznych Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV), a w przypadku ich braku – metodyk krajowych opracowanych przez Centralny Ośrodek.

3. Obserwacje cech prowadzi się zgodnie z metodyką badania OWT, w zakresie, w jakim była ona wykorzystana w celu sporządzenia urzędowego opisu w procesie rejestracji odmiany.

§ 4.
1. Wielkość poletka kontrolnego oraz jego układ powinny być zaplanowane w taki sposób, aby można było łatwo dokonywać obserwacji całego poletka we wszystkich stadiach rozwoju roślin.

2. Próbę pobraną do oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego wysiewa się na dwóch poletkach kontrolnych.

3. Próbę wzorcową wysiewa się regularnie na każde dziesięć prób badanych partii tej samej odmiany.

§ 5.
Oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego poszczególnych gatunków, grup lub podgrup roślin rolniczych i warzywnych w zakresie szczegółowym dokonuje się zgodnie z metodyką oceny poletkowej określoną przez systemy nasienne OECD.
§ 6.
Wielkość prób materiału siewnego pobieranych do oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego dla poszczególnych gatunków roślin rolniczych i warzywnych jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 7.
1. Próba wzorcowa odmiany wpisanej do rejestru odmian, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, zwanego dalej „krajowym rejestrem”, jest pobierana z próby wzorca odmiany przekazanej do Centralnego Ośrodka przez zachowującego odmianę w celu badania odmian przed wpisaniem do krajowego rejestru.

2. Próba wzorcowa odmiany powinna mieć wielkość wystarczającą do dokonania oceny tożsamości i czystości odmianowej w danym sezonie wegetacyjnym oraz umożliwić weryfikację próby wzorcowej w następnym sezonie wegetacyjnym i stanowić nie mniej niż dwukrotność wielkości próby określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. W przypadku reprodukcji zgodnie z systemami nasiennymi OECD odmian niewpisanych do krajowego rejestru lub wspólnotowego katalogu próba wzorcowa odmiany jest pobierana z partii przywiezionej do kraju i przeznaczonej do reprodukcji.

§ 8.
1. W celu dokonania oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego odmian innych niż wpisane do krajowego rejestru próbę wzorcową odmiany wraz z urzędowym opisem sporządzonym przez jednostkę zajmującą się rejestracją odmian w danym państwie dostarcza się, za pośrednictwem Głównego Inspektora, do Centralnego Ośrodka.

2. W przypadku gdy próba wzorcowa, o której mowa w ust. 1, zostanie dostarczona po agrotechnicznym terminie siewu badanego gatunku lub odmiany, pobraną próbę badanej partii wysiewa się w najbliższym sezonie wegetacyjnym następującym po dniu otrzymania próby wzorcowej.

§ 9.
1. Próbę pobraną do oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego do czasu wysiania na poletku kontrolnym jednostka wskazana przez Centralny Ośrodek przechowuje w warunkach zapewniających zachowanie jej właściwości.

2. Pozostałości prób pobranych do oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego i wysianych na poletku kontrolnym przechowuje się do dnia 30 listopada roku następującego po roku jej wysiania.

3. Próbę pobraną do oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego, która nie została wysiana na poletku kontrolnym, jednostka wskazana przez Centralny Ośrodek przechowuje w warunkach zapewniających zachowanie jej właściwości do dnia 30 listopada drugiego sezonu wegetacyjnego po dniu pobrania próby.

§ 10.
Ustala się następujące terminy przesyłania prób materiału siewnego do oceny tożsamości i czystości odmianowej:

1) dla roślin rolniczych:

a) rzepaku ozimego, życicy wielokwiatowej westerwoldzkiej (syn. rajgras holenderski) – do dnia 15 sierpnia,

b) jęczmienia ozimego – do dnia 25 sierpnia,

c) pozostałych gatunków zbóż ozimych oraz wyki kosmatej – do dnia 15 września,

d) pozostałych gatunków – do dnia 10 marca;

2) dla roślin warzywnych:

a) warzyw dyniowatych – do dnia 15 kwietnia,

b) cebuli – odmian zimujących – do dnia 31 lipca,

c) pozostałych gatunków warzyw do uprawy w polu – do dnia 28 lutego,

d) sałaty do uprawy w szklarni – do dnia 15 września,

e) pozostałych gatunków warzyw do uprawy w szklarni – do dnia 15 grudnia,

f) sałaty do uprawy w tunelu foliowym – do dnia 31 stycznia,

g) pozostałych gatunków warzyw do uprawy w tunelu foliowym – do dnia 28 lutego.

§ 11.
1. Próby materiału siewnego pobrane do oceny tożsamości i czystości odmianowej powinny być:

1) zapakowane w płócienne woreczki;

2) zaplombowane urzędowymi, numerowanymi plombami;

3) zaopatrzone w dwie etykiety, z których jedna jest umieszczana na zewnątrz, a druga wewnątrz opakowania.

2. Etykiety, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zawierają następujące informacje:

1) nazwę gatunku w języku polskim;

2) nazwę odmiany;

3) symbol kategorii lub stopnia kwalifikacji;

4) numer partii, z której pobrano próbę do oceny, oraz numer partii, z której wytworzono daną partię materiału siewnego;

5) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres właściciela partii materiału siewnego;

6) napisy:

a) symbol „OT”,

b) „OECD” – w przypadku partii kwalifikowanych według systemu oceny określonej przez OECD,

c) „kraj” – w przypadku partii kwalifikowanych według systemu krajowego.

3. Oprócz informacji, o których mowa w ust. 2, na etykiecie umieszczanej na zewnątrz opakowania podaje się:

1) masę tysiąca nasion (MTN) – dla prób zawierających nasiona roślin zbożowych, bobowatych grubonasiennych oraz rzepaku;

2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres zachowującego odmianę – dla prób materiału siewnego odmian innych niż wpisane do krajowego rejestru;

3) zdolność kiełkowania nasion;

4) informację o zaprawieniu (w tym nazwa zaprawy lub substancji aktywnej), w przypadku gdy próba została pobrana z partii zaprawionej.

§ 12.
Do próby materiału siewnego pobranej i wysłanej do oceny tożsamości i czystości odmianowej dołącza się:

1) oryginał protokołu pobrania próby;

2) oryginał lub kopię świadectwa oceny laboratoryjnej lub informację o wynikach badania co najmniej w zakresie zdolności kiełkowania.

§ 13.
1. Główny Inspektor przekazuje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej dyrektorowi Centralnego Ośrodka:

1) informacje o planowanej liczbie prób materiału siewnego poszczególnych gatunków lub grup roślin przeznaczonych do oceny tożsamości i czystości odmianowej w terminie do końca czerwca roku poprzedzającego ocenę;

2) wykaz pobranych prób materiału siewnego wysłanych do oceny tożsamości i czystości odmianowej dla poszczególnych gatunków nie później niż do dnia określającego termin przesyłania prób, o którym mowa w § 10.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres prowadzącego obrót będącego właścicielem partii, z której pobrano próbę;

2) nazwę:

a) gatunku,

b) odmiany;

3) numer partii, z której pobrano próbę;

4) kategorię lub stopień kwalifikacji;

5) oznaczenie OECD, w przypadku gdy partia, z której pobrano próbę, została wytworzona w systemie OECD.

§ 14.
1. Dyrektor Centralnego Ośrodka przekazuje Głównemu Inspektorowi za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informację o próbach urzędowych przyjętych i wysianych do oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego w terminie 21 dni od dnia założenia poletka kontrolnego dla danego gatunku lub grupy gatunków.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę:

a) gatunku,

b) odmiany;

2) numer partii, z której pobrano próbę;

3) kategorię lub stopień kwalifikacji;

4) oznaczenie OECD, w przypadku gdy partia, z której pobrano próbę, została wytworzona w systemie OECD.

§ 15.
Wzór informacji o wynikach oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie tożsamości odmianowej (Dz. U. Nr 58, poz. 392), które na podstawie art. 139 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512 oraz z 2013 r. poz. 865) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WIELKOŚĆ PRÓB MATERIAŁU SIEWNEGO POBIERANYCH DO OCENY TOŻSAMOŚCI I CZYSTOŚCI ODMIANOWEJ MATERIAŁU SIEWNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW ROŚLIN ROLNICZYCH I WARZYWNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 22 stycznia 2014 r. (poz. 151)

Załącznik nr 1

WIELKOŚĆ PRÓB MATERIAŁU SIEWNEGO POBIERANYCH DO OCENY TOŻSAMOŚCI I CZYSTOŚCI ODMIANOWEJ MATERIAŁU SIEWNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW ROŚLIN ROLNICZYCH I WARZYWNYCH

Lp.

Nazwa polska

Nazwa botaniczna

Masa próby
w gramach

ROŚLINY ROLNICZE

ROŚLINY ZBOŻOWE

1

Jęczmień

Hordeum vulgare L.

2000,0

2

Kukurydza

Zea mays L.

800,0

3

Mozga kanaryjska (syn. kanar)

Phalaris canariensis L.

500,0

4

Owies nagi (syn. owies nagoziarnisty)

Avena nuda L.

2000,0

5

Owies szorstki (syn. owies owsik)

Avena strigosa Schleb.

2000,0

6

Owies zwyczajny, w tym owies bizantyjski

Avena sativa L., w tym Avena byzantina K. Koch

2000,0

7

Pszenica orkisz

Triticum spelta L.

2000,0

8

Pszenica twarda

Triticum durum Desf.

2000,0

9

Pszenica zwyczajna

Triticum aestivum L.

2000,0

10

Pszenżyto

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus (Triticum spp. x Secale spp.)

2000,0

11

Żyto

Secale cereale L.

2000,0

ROŚLINY OLEISTE I WŁÓKNISTE

1

Gorczyca biała

Sinapis alba L.

500,0

2

Gorczyca sarepska

Brassica juncea (L.) Czern.

300,0

3

Kminek zwyczajny

Carum carvi L.

500,0

4

Konopie

Cannabis sativa L.

1000,0

5

Len zwyczajny

Linum usitatissimum L.

300,0

6

Mak

Papaver somniferum L.

200,0

7

Rzepak

Brassica napus L. (partim)

300,0

8

Rzepik

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

300,0

9

Słonecznik

Helianthus annuus L.

250,0

10

Soja

Glycine max (L.) Merrill

2000,0

ROŚLINY PASTEWNE

Bobowate – Fabaceae (Motylkowate – Leguminosae)

1

Bobik

Vicia faba L. (partim)

3000,0

2

Esparceta siewna

Onobrychis viciifolia Scop.

500,0

3

Groch siewny

Pisum sativum L. (partim)

2000,0

4

Komonica zwyczajna

Lotus corniculatus L.

300,0

5

Koniczyna biała

Trifolium repens L.

300,0

6

Koniczyna białoróżowa (syn. koniczyna szwedzka)

Trifolium hybridum L.

300,0

7

Koniczyna krwistoczerwona (syn. inkarnatka)

Trifolium incarnatum L.

300,0

8

Koniczyna łąkowa (syn. koniczyna czerwona)

Trifolium pratense L.

300,0

9

Koniczyna perska

Trifolium resupinatum L.

300,0

10

Lucerna chmielowa

Medicago lupulina L.

300,0

11

Lucerna mieszańcowa

Medicago x varia T. Martyn

300,0

12

Lucerna siewna

Medicago sativa L.

300,0

13

Łubin biały

Lupinus albus L.

2000,0

14

Łubin wąskolistny

Lupinus angustifolius L.

2000,0

15

Łubin żółty

Lupinus luteus L.

2000,0

16

Rutwica wschodnia

Galega orientalis Lam.

500,0

17

Wyka kosmata

Vicia villosa Roth

2000,0

18

Wyka siewna

Vicia sativa L.

2000,0

Wiechlinowate – Poaceae (Trawy – Gramineae)

1

Festulolium

xFestulolium Asch.& Graebn. (Festuca spp. x Lolium spp.)

300,0

2

Kostrzewa czerwona

Festuca rubra L.

300,0

3

Kostrzewa łąkowa

Festuca pratensis Huds.

300,0

4

Kostrzewa nitkowata

Festuca filiformis Pourr.

300,0

5

Kostrzewa owcza

Festuca ovina L.

300,0

6

Kostrzewa szczeciniasta

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

300,0

7

Kostrzewa trzcinowa

Festuca arundinacea Schreber

300,0

8

Kupkówka pospolita

Dactylis glomerata L.

300,0

9

Mietlica biaława

Agrostis gigantea Roth

300,0

10

Mietlica pospolita

Agrostis capillaris L.

300,0

11

Mietlica psia

Agrostis canina L.

300,0

12

Mietlica rozłogowa

Agrostis stolonifera L.

300,0

13

Rajgras wyniosły (syn. rajgras francuski)

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl

300,0

14

Stokłosa uniolowata

Bromus catharticus Vahl

300,0

15

Tymotka kolankowata

Phleum nodosum L.

300,0

16

Tymotka łąkowa

Phleum pratense L.

300,0

17

Wiechlina błotna

Poa palustris L.

300,0

18

Wiechlina gajowa

Poa nemoralis L.

300,0

19

Wiechlina łąkowa

Poa pratensis L.

300,0

20

Wiechlina zwyczajna

Poa trivialis L.

300,0

21

Wyczyniec łąkowy

Alopecurus pratensis L.

300,0

22

Życica mieszańcowa (syn. rajgras oldenburski)

Lolium x boucheanum Kunth

300,0

23

Życica trwała (syn. rajgras angielski)

Lolium perenne L.

300,0

24

Życica wielokwiatowa, w tym życica wielokwiatowa westerwoldzka (syn. rajgras włoski, w tym syn. rajgras holenderski)

Lolium multiflorum Lam.

300,0

Inne gatunki

1

Brukiew

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

500,0

2

Facelia błękitna

Phacelia tanacetifolia Benth.

300,0

3

Kapusta pastewna

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L.

300,0

4

Rzodkiew oleista

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

300,0

BURAK

1

Burak cukrowy

Beta vulgaris L.

500,0

2

Burak pastewny

Beta vulgaris L.

500,0

ROŚLINY WARZYWNE

1

Bób

Vicia faba L. (partim)

1000,0

2

Brokuł

Brassica oleracea L.

20,0

3

Burak ćwikłowy

Beta vulgaris L.

200,0

4

Burak liściowy

Beta vulgaris L.

200,0

5

Cebula siedmiolatka (syn. czosnek dęty)

Allium fistulosum L.

50,0

6

Cebula, w tym echalion

Allium cepa L. – grupa Cepa

50,0

7

Cykoria korzeniowa

Cichorium intybus L.

300,0

8

Cykoria liściowa i cykoria sałatowa

Cichorium intybus L.

300,0

9

Czosnek pospolity

Allium sativum L.

20 główek (200 ząbków)

10

Dynia olbrzymia

Cucurbita maxima Duchesne

500,0

11

Dynia zwyczajna

Cucurbita pepo L.

300,0

12

Endywia – endywia eskariola i endywia kędzierzawa

Cichorium endivia L.

300,0

13

Fasola wielokwiatowa

Phaseolus coccineus L.

750,0

14

Fasola zwykła karłowa

Phaseolus vulgaris L.

500,0

15

Fasola zwykła tyczna

Phaseolus vulgaris L.

500,0

16

Groch siewny cukrowy

Pisum sativum L. (partim)

2000,0

17

Groch siewny łuskowy – o nasionach pomarszczonych i o nasionach gładkich

Pisum sativum L. (partim)

2000,0

18

Jarmuż

Brassica oleracea L.

20,0

19

Kalafior

Brassica oleracea L.

20,0

20

Kalarepa

Brassica oleracea L.

20,0

21

Kapusta brukselska

Brassica oleracea L.

20,0

22

Kapusta głowiasta biała

Brassica oleracea L.

20,0

23

Kapusta głowiasta czerwona

Brassica oleracea L.

20,0

24

Kapusta pekińska

Brassica rapa L.

20,0

25

Kapusta włoska

Brassica oleracea L.

20,0

26

Karczoch – karczoch hiszpański (syn. kard) i karczoch zwyczajny

Cynara cardunculus L.

100,0

27

Kawon (syn. arbuz)

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

100,0

28

Koper włoski (syn. fenkuł)

Foeniculum vulgare Mill.

100,0

29

Kukurydza cukrowa

Zea mays L. (partim)

500,0

30

Kukurydza pękająca

Zea mays L. (partim)

500,0

31

Marchew – jadalna i pastewna

Daucus carota L.

100,0

32

Melon

Cucumis melo L.

100,0

33

Oberżyna

Solanum melongena L.

5,0

34

Ogórek – sałatkowy i konserwowy

Cucumis sativus L.

50,01)

35

Papryka

Capsicum annuum L.

5,0

36

Pietruszka

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill

100,0

37

Pomidor

Solanum Lycopersicum L.

5,0

38

Por

Allium porrum L.

5,0

39

Rabarbar

Rheum rhabarbarum L.

12 karp

40

Roszponka warzywna

Valerianella locusta (L.) Laterr.

20,0

41

Rzepa

Brassica rapa L.

20,0

42

Rzodkiew

Raphanus sativus L.

200,0

43

Rzodkiewka

Raphanus sativus L.

200,0

44

Sałata

Lactuca sativa L.

2,0

45

Seler korzeniowy

Apium graveolens L.

5,0

46

Seler naciowy

Apium graveolens L.

5,0

47

Skorzonera (syn. wężymord)

Scorzonera hispanica L.

100,0

48

Szalotka

Allium cepa L. – grupa Aggregatum

50,0

49

Szczypiorek

Allium schoenoprasum L.

50,0

50

Szparag

Asparagus officinalis L.

10,02)

51

Szpinak

Spinacia oleracea L.

300,0

52

Trybuła ogrodowa

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

50,0

 

O b j a ś n i e n i a:

1) Dla odmian przeznaczonych do uprawy pod osłonami – 50 nasion (sztuk).

2) Albo 60 karp.

Załącznik 2. [WZÓR INFORMACJI O WYNIKACH OCENY TOŻSAMOŚCI I CZYSTOŚCI ODMIANOWEJ MATERIAŁU SIEWNEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR INFORMACJI O WYNIKACH OCENY TOŻSAMOŚCI I CZYSTOŚCI ODMIANOWEJ MATERIAŁU SIEWNEGO

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama